Dosje javnega naročila JN3459/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN3459/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.05.2015
JN3749/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.06.2015
    JN3459/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 28. 5. 2015
Številka objave: JN3459/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +385 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Mestna občina Ljubljana, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Kontakt: Suzana Nikolić, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064665.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, SI-1000 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, SI-1000 Ljubljana.

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana.

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., Verovškova ulica 62, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izgradnja Zaloške ceste na odseku od vzhodne avtoceste do Zadobrovške ceste v Ljubljani.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izgradnja Zaloške ceste na odseku od vzhodne avtoceste do Zadobrovške ceste v Ljubljani. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45233120 (Gradbena dela na cestah)
45231000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih)
45231221 (Gradbena dela na omrežjih za oskrbo s plinom)
45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
45231300 (Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 14 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Dela v okviru javnega naročila morajo biti izvedena v skladu s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (Rdeča knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l. 2002.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-816/2013-70
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 30. 6. 2015
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 30. 6. 2015
Čas: 10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/5/2102-32071759374692389592/Razpisna
_dokumentacija_-_Izgradnja_Zaloske_ceste.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 21. 6. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 5. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3749/2015, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 5. 6. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2015   12:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se upoštevajo reference podizvajalca?

ODGOVOR:
Da, ob pogoju, da je podizvajalec naveden v ponudbi in zanj izpolnjeni in predloženi vsi predpisani obrazci.

Datum objave: 05.06.2015   12:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se kot ustrezna referenca za odgovornega vodjo posameznih del upošteva referenca, kjer je bila oseba odgovorni vodja vseh del na referenčnem poslu?

ODGOVOR:
Da, v kolikor je referenčni objekt izpolnjeval referenco, ki se zahteva za posameznega odgovornega vodjo posameznih del.

Datum objave: 05.06.2015   12:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se upoštevajo reference podizvajalca?

ODGOVOR:
Da, ob pogoju, da je podizvajalec naveden v ponudbi in zanj izpolnjeni in predloženi vsi predpisani obrazci.

Datum objave: 05.06.2015   12:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko kot dokazilo o izpolnjevanju ekonomsko - finančnih pogojev predložimo tudi S.BON 1/P ali BON2 obrazec?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 05.06.2015   12:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali moramo priloge razpisne dokumentacije predložiti v ponudbi?

Na seznamu ponudbene dokumentacije ni prilog RD.

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 05.06.2015   12:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali gre za gradnjo zahtevnega objekta?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 05.06.2015   12:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora biti odgovorni vodja del vpisan v IZS?

ODGOVOR:
DA, oziroma mora biti vpisan v imenik druge ustrezne poklicne zbornice.

Datum objave: 05.06.2015   12:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kako naj izpolnimo obrazec 8/1, četrta in peta alineja? Ali pod četrto alinejo vpišemo tudi premer manjši od fi 250? Kateri premer upoštevamo pri peti alineji?

Kako bo naročnik vedel, kateri fi potrjuje pri peti alineji?

ODGOVOR:
Dokazilo o izpolnjevanju referenčnega pogoja v četrti in peti alineji obrazca 8/1 se nanaša na potrditev reference pri gradnji kanalizacije.
Pri potrditvi reference iz četrte alineje naj bo razvidno, da naročnik potrjuje, da je ponudnik v okviru posameznega objekta izvedel tudi gradnjo dveh objektov kanalizacije z minimalnim premerom cevovoda 250 mm v dolžini najmanj 700 m (za posamezen objekt), od tega mora biti en cevovod iz PE snovi (referenčni pogoj). Naročnik, ki potrjuje navedeno referenco, vpiše dejanske karakteristike referenčnega objekta, s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje navedenega referenčnega pogoja. Premer, manjši od fi 250 mm ne predstavlja izpolnitev zahtevanega referenčnega pogoja.

Pri potrditvi reference iz pete alineje naj bo razvidno, da naročnik potrjuje, da je ponudnik v okviru posameznega objekta izvedel tudi gradnjo vsaj dveh kanalizacijskih cevovodov minimalnega premera DN 1000 v dolžini najmanj 300 m (za posamezen objekt), pri čemer se mora ena referenca nanašati na cevovod iz PE snovi. Naročnik, ki potrjuje navedeno referenco vpiše dejanske karakteristike referenčnega objekta, s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje navedenega referenčnega pogoja. Pri peti alineji se tako kot izpolnitev referenčnega pogoja šteje izgradnja cevovoda DN 1000 in več v zahtevani dolžini.

V obrazcu je pri tej (peti) alineji v obrazcu 8/1 prišlo do napake, zato objavljamo popravek razpisne dokumentacije (priloga 8/1) v katerega je možno vpisati tudi dejanski premer kanalizacijskega cevovoda in se za opozorilo zahvaljujemo.

Datum objave: 10.06.2015   09:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je lahko odgovorni vodja posameznih del oseba z gradbeno izobrazbo in IZS potrdilom, ki ima referenco kot odgovorni vodja del in ne kot odgovorni vodja posameznih del, dela na referenčne projektu pa so zajemala posamezna dela?

ODGOVOR:
Da, če se referenčni objekt lahko uvrsti med tiste, ki zadoščajo kriterijem iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 10.06.2015   09:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani
Naročnik lahko zahteva referenco največ v obsegu razpisanih del (lahko tudi manj), sicer neupravičeno omejuje konkurenco.
Glede na to, da se gradi ena javna razsvetljava, pozivamo naročnika, da umakne zahtevo po dveh referencah za javno razsvetljavo.

ODGOVOR:
Zahteva po dveh istovrstnih referencah ni diskriminatorna, saj se nanaša na objekt iste vrste in istega obsega. Podobno je tudi pri cestnih delih, vodovodu in kanalizaciji.

Datum objave: 10.06.2015   09:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v razpisni dokumentaciji zahtevate: 2 referenci za izgradnjo kanalizacijskega cevovoda min. premera DN1000 od tega ena referenca za izgradnjo cevovoda iz poliestrske snovi v dolžini vsaj 300 m (merjeno po glavnem vodu).
Glede na diskriminatornost pogojev nas zanima ali boste upoštevali kot primerljivo referenco :2 referenci izgradnja kanaliz. cevovoda premera DN1000 ali več od tega ena referenca za izgradnjo cevovoda iz poliestrtske snovi v dolžini vsaj 250 m in DN1200.
Prosimo vas, da taka referenca zadosti pogoji , kajti z njo je zagotovo izkazana tehnična sposobnost.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.

Datum objave: 10.06.2015   09:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

A./
V popisu del, v sklopu vodovoda, je objavljen popis del za "Balinarska pot, odsek 1, hišni prilkjučki" in "Balinarska pot, hišni priključki" - popis del je v obeh zavihkih enak.
V rekapitulaciji vodovodnih del, pri hišnih priključkih, je navedn le "Balinarska pot, odsek 1". Ali je eden izmed popisov odveč?

B./
V popisu "CESTNI DEL / I. Zaloška cesta / VI. Tuje storitve" v poz. 5 navajate izvedbo garaže po projektni nalogi (ocena del). Ali obstaja popis del za izvedbo oz. ali bo podan enoten fiksen znesek (da bo za vse ponudnike enak).

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Popisi v zavihku VOD-BAL-HP so odveč in jih ponudnik ne upošteva. Za garažni objekt in njegove spremljaoče ureditve je priložena projektna naloga, po kateri ponudnik poda ponudbo za 1 kom ureditve.


Datum objave: 10.06.2015   09:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, ali boste kot ustrezno referenco ponudnika in kadra upoštevali referenco, za katero je bilo izdano potrdilo o prevzemu, ni pa še izdanega potrdila o izvedbi?

pojasnilo: Objekt se je izvajal po FIDIC-u, kjer se potrdilo o izvedbi izda po izteku garancijskega roka.

ODGOVOR:
Da. Potrdilo o prevzemu je ustrezno dokazilo.

Datum objave: 10.06.2015   09:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

vljudno vas prosimo, da sproti odgovarjate na vprašanja.

Hvala

ODGOVOR:
Naročnik odgovarja v najkrašem možnem času.

Datum objave: 10.06.2015   09:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da čimprej podate pojasnilo glede referenc, da jih lahko damo v potrditev.

ODGOVOR:
Naročnik odgovarja v najkrašem možnem času.

Datum objave: 10.06.2015   09:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pozivamo vas, da v točki 13. navodil ponudnikom - kadrovske zmogljivosti, za OVD razširite pogoj, da bo odgovorni vodja del izpolnjeval pogoj z referenco vsaj enega posla, t.j. izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo državne cestne infrastrukture oz. avtoceste ali lokalne ceste ...(nadaljnje kot v pogojih navedeno), saj dejansko pri tem projektu gre za rekonstrukcijo oz. razširitev, obnovo že obstoječe ceste. Hvala.

ODGOVOR:
Referenca za rekonstrukcijo ali obnovo ceste je ustrezna, če po velikosti in vsebini (izvedba spodnjega in zgornjega ustroja) ustreza kriterijem iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 10.06.2015   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahtevamo, da upoštevate reference podizvajalca.

ODGOVOR:
Reference podizvajalca bodo upoštevane, ob pogoju, da je podizvajalec naveden v ponudbi in zanj izpolnjeni in predloženi vsi predpisani obrazci.

Datum objave: 10.06.2015   10:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko referenčni pogoj 2 km vodovoda izpolnjujemo z več kot tremi referencami?

ODGOVOR:
Da, tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji številka 430-816/2013-69 (najmanj 3 reference za rekonstrukcijo ali gradnjo vodovodov min. premera DN 100 iz nodularne litine v skupni dolžini vsaj 2000 m, od tega vsaj ena referenca za rekonstrukcijo oz. novogradnjo vodovoda min. premera DN 300 iz nodularne litine v dolžini vsaj 500 m.)

Datum objave: 10.06.2015   10:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora biti odgovorni vodja posameznih del vpisan v IZS?

ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 10.06.2015   10:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Če v ponudbi nastopamo z podizvajalci ali se za izpolnjevanje referenčnih pogojev upoštevajo tudi njegove reference?

ODGOVOR:
Reference podizvajalca bodo upoštevane, ob pogoju, da je podizvajalec naveden v ponudbi in zanj izpolnjeni in predloženi vsi predpisani obrazci.

Datum objave: 10.06.2015   10:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko za potrjevanje referenc uporabimo stari obrazec, če ni za namen potrditve pete alineje?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 10.06.2015   10:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se kot ustrezna referenca šteje referenca z izdanim potrdilom o prevzemu in izdanim uporabnim dovoljenjem, ni pa potrdila o izvedbi, ker še ni konec garancijskega roka? Po FIDIC-u se potrdilo o izvedbi po poteku garancijskega roka.

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 10.06.2015   10:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Objavili ste nov obrazec PRILOGA 8/1-Priloga k referenčni tabeli, kjer ste v peti alineji dodali rubriko za vpis "premera".
Na prvotno objavljenih obrazcih, imamo nekatere reference s strani naročnikov že podpisane . Ali moramo vse reference ponovno spisati na novo objavljene obrazce z dne 05.06.2015 in jih ponovno dati v podpis naročnikom?
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR:
Novi obrazec Priloga 8/1 uporabite v primeru, da gre za potrditev referenčnega pogoja iz pete alineje.

Datum objave: 12.06.2015   16:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo naj razmisli o zelo strogem pogoju za odgovornega vodjo posameznih del za elektro instalacije, ker je zahteva vezana samo na enega ponudnika, ki ima koncesijo na območju Ljubljane. Pogoj prosimo razširite na vse elektro instalacije.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal zapisanega pogoja.

Datum objave: 12.06.2015   16:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na kakšen način se da v potrditev reference za kanalizacijo? Kaj se smatra za minimalni premer? DN1000 ali DN250? Ali v prvi alineji za kanalizacijo vpišemo vse premere? Tudi premere pod 250mm?

ODGOVOR:
Ponudnik se mora pri izgradnji kanalizacije izkazati:
1.) z vsaj dvema referenčnima posloma izgradnje kanalizacijskega cevovoda minimalnega premera 250 mm v dolžini vsaj 700 m za posamezen posel (lahko tudi z večjim premerom in večje dolžine);
2.) z vsaj dvema referenčnima posloma izgradnje kanalizacijskega cevovoda minimalnega premera 1000 mm dolžine vsaj 300 m za posamezen posel (lahko tudi z večjim premerom in večje dolžine). Skladno z zahtevami je pripravljen tudi obrazec za potrditev referenc 8/1 (četrta in peta alineja).
Dokazilo o izgradnji kanalizacijskega cevovovoda manj kot 250 mm ne bo priznano kot izpolnjevanje zahtevanega referenčnega pogoja iz Razpisne dokumentacije pod tč. III/12/c.

Datum objave: 12.06.2015   16:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V točki 5. Ponudbena dokumentacija na strani 4 Razpisne dokumentacije, imate pod PRILOGA 10 navedeno, da se predloži Izjavo zavarovalnice o zavarovanju po 33. členu ZGO, in sicer:
- IZJAVO ZAVAROVALNICE priloži ponudnik sam
- v primeru skupne ponudbe, predloži IZJAVO ZAVAROVALNICE vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi,
kar navajate tudi v PRILOGI 12 na 47 strani RD.

V Razpisni dokumentaciji pod III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA pod točko 15. na strani 13 pa je navedeno, citiramo: "V primeru skupne ponudbe bo zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo in zavarovanje tretje osebe v višini 500.000 EUR na dogodek z neomejenim številom dogodkov predložil eden izmed partnerjev v skupni ponudbi."

Ker izvajalci v skupni ponudbi odgovarjajo neomejeno solidarnor in ker gre za očitno napako, prosimo za uskladitev in popravek RD tako, da IZJAVO ZAVAROVALNICE predloži samo eden izmed partnerjev v skupni ponudbi (saj tudi garancij ne predloži vsak izmed partnerjev)!ODGOVOR:
Gre za dve vrsti zavarovanj, ki se zahtevata od ponudnika. V prvem primeru mora ponudnik predložiti kot dokazilo o veljavnosti sklenjeenga zavarovanja po 33. členu ZGO predložiti Izjavo zavarovalnice o plačani premiji, za katero morajo izjavo predložiti vsi partnerji v skupni ponudbi.
V drugem primeru pa gre za sklenitev dodatnega zavrovanja pred škodo na okoliških objektih v času gradnje, za kar mora skleniti zavarovanje eden izmed partnerjev v skupni ponudbi.

Datum objave: 12.06.2015   16:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na vaš Odgovor, Datum objave: 5.6.2015, 12:54, da je potrebno priloge razpisne dokumentacije predložiti v ponudbi, nas zanima, ali se jih samo parafira in žigosa ter priloži za vsemi navedenimi prilogami na strani 4 RD?ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 12.06.2015   16:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali moramo priložene vzorce pogodb izpolniti ali zadostuje, če jih samo parafiramo in žigosamo?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Priloženi vzorci pogodb morajo biti izpolnjeni, parafirani in žigosani s strani ponudnika.

Datum objave: 12.06.2015   16:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V 4. odstavku člena 4.26 Posebnih pogojev pogodbe na strani 75 RD navajate, citiramo: "Če bo v reklamacijskem roku skladno s podčlenom 1.1.3.7 Posebnih in Splošnih pogojev pogodbe in točko 11.3 Dodatka k ponudbi zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem ZA CELOTEN SKLOP, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje." Prosimo, da tako zahtevo črtate, saj je v nasprotju z Obligacijskim zakonikom, sicer bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo!

ODGOVOR:
Naročnik zahtevanega ne bo spreminjal, saj se gradnja izvaja po določilih FIDIC.

Datum objave: 12.06.2015   16:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo naročnika za pojasnilo, zakaj zahteva garancijo za odpravo napak za "neživljenjsko" obdobje 10 let, kar predstavlja dodaten strošek pri ponudbi?

ODGOVOR:
Gre za standardno zahtevo naročnika pri vseh pogodbenih razmerjih za gradbena dela.

Datum objave: 12.06.2015   16:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Razpisni dokumentaciji navajate, da izvajalec lahko zaprosi za Potrdilo o prevzemu šele, ko je izdano uporabno dovoljenje in da se končni prevzem pogodbenih del izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja - ker izvajalec na pridobitev uporabnega dovoljenja ne more vplivati in ga pridobi naročnik, vas prosimo za popravek, in sicer, da izvajalec lahko zaprosi za Potrdilo o prevzemu in se končni prevzem pogodbenih del izvede po tehničnem pregledu.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal zapisanega pogoja za prevzem objekta in izdaje potrdila o prevezmu. Uporabno dovoljenje je izdano na podlagi uspešno izvedenega tehničnega pregleda objekta ter po odpravi vseh pomanjklivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja je objekt sposoben za uporabo.

Datum objave: 12.06.2015   16:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V vzorcu pogodbe JP VO-KA d.o.o. Ljubljana, navajate, da je potrebno predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v 10 dneh po podpisu pogodbe in da je njegova veljavnost 120 koledarskih dni po pogodbenem roku dokončanja del. Prosimo vas za popravek, saj vsebina ni skladna z Razpisno dokumentacijo, tč. V. FINANČNA ZAVAROVANJA, stran 16, Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kjer je v 2. odstavku navedena predložitev v roku 15 dni po podpisu pogodbe, veljavnost pa 60 dni daljša kot je rok za dokončanje pogodbenih del.

ODGOVOR:
Upotševati je potrebno naslednje določilo glede finančnega zavarovanja za dobro izvedbo:
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo prevzetih obveznosti je potrebno predložiti v 15 dneh po podpisu pogodbe. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo prevzetih obveznosti je 120 koledarskih dni po pogodbenem roku dokončanja del.

Datum objave: 12.06.2015   16:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V vzorcu pogodbe JP Energetika Ljubljana, navajate, da je potrebno predložiti financno zavarovanje za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v 10 dneh po podpisu pogodbe. Prosimo vas za popravek, saj vsebina ni skladna z Razpisno dokumentacijo, tč. V. FINANCNA ZAVAROVANJA, stran 16, Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kjer je v 4. odstavku navedena predložitev v roku 15 dni po podpisu pogodbe.

ODGOVOR:
Upotševati je potrebno naslednje določilo glede finančnega zavarovanja za dobro izvedbo:
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo prevzetih obveznosti je potrebno predložiti v 15 dneh po podpisu pogodbe. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo prevzetih obveznosti je 120 koledarskih dni po pogodbenem roku dokončanja del.

Datum objave: 12.06.2015   16:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Razpisni dokumentaciji na strani 9 pod Rok dokončanja del v zadnjem odstavku navajate, citiramo: "V roku 5 dni od podane izjave izvajalca, da je zaključil z vsemi deli, mora izvajalec predložiti za vsa dela dokazila o zanesljivosti, Projekt izvedenih del (PID), Projekt za vpis v uradne evidence (PVE), geodetski načrt novega stanja po končani gradnji in Navodila za vzdrževanje in obratovanje (NOV)." (v 8. alineji 9. člena pogodbe na strani 55 RD je ta rok sicer 15 dni). Ker je rok tako 5 dni kot 15 dni za predložitev navedenih dokumentov za tako obsežen objekt z vso komunalno infrastrukturo prekratek, vas prosimo, da ga popravite na realne 3 tedne.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal navedenega roka, in sicer 15 dni kot je navedeno v pogodbi.

Datum objave: 12.06.2015   16:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosimo Vas za podrobnješi opis oz. točno specifikacijo za dobavo in montažo prižigališča javne razsvetljave in merilne omarice PMO z navedeno opremo. :

Izdelava, dobava in montaža prižigališča javne razsvetljave, opremljenega po tropolni shemi iz načrt JR v skladu z zahtevami upravljalca JR (daljinsko vodenje), komplet z omaro: kos 2,00 0,00

Izdelava, dobava in montaža priključne merilne omarice PMO s poliestrskim podstavkom, opremljene po tropolni shemi iz načrta JR (skladno z zahtevami pristojnega elektrodistributerja): kpl 2,00 0,00


ODGOVOR:
Oprema prižigališč in PMO omar je razvidna iz tropolnih shem v načrtu, ki so na vpogled pri naročniku.

Datum objave: 12.06.2015   16:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Potrebovali bi točen popis del z konkretnimi količinami (npr. število točk, ki jih je potrebno zakoličiti, površina območja, za katero je potrebno izdelati geodetski načrt, število reperjev, ki jih je potrebno vgraditi in število obdobnih meritev, ki jih je potrebno opraviti, število in velikost stavb, ki jih bo potrebno evidentirati, …) .


ODGOVOR:
Vsi podatki o dolžinah tras, količini prečnih profilov za zakoličbo so razvidni iz popisov za posamezna dela. Območje obdelave/izvedbe je razvidno iz projekta PZI. Pri monitoringu je potrebno upoštevati izdelano Poročilo o izdelavi ničelnega posnetka okoliških stavb za potrebe prenove Zaloške ceste v Ljubljani ter upoštevati določila pogodbe glede meritev okoliških objektov.

Datum objave: 12.06.2015   16:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za hiter odgovor na spodnje vprašanje, da lahko pripravimo reference.
Pri referenčne pogoju za točko e) v navodilih nas zanima ali so tu za pogoj v vrednosti 150.000 EUR brez DDV mišljena samo gradbena dela za izvedbo kabelske kanalizacije ali so lahko v tej določeni vrednosti lahko vključena tudi vsa ostala dela pri izvedbi kabelske kanalizacije (tudi kabli, montažna dela....) ?
Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR:
Pod točko 12. e se podaja referenčna gradbena dela za izvedbo elektro kabelske kanalizacije, kar ne vključuje polaganja kablov, ki jih obravnavamo kot elektromotažna dela. Predmet razpisa, ki vključuje Elektro Ljubljano d.d. v razpis so samo gradbena dela iz tega pa tudi zahtevamo reference za gradbena dela.

Datum objave: 12.06.2015   16:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav.

5.6.2015 je naročnik objavil novo razpisno dokumentacijo.

Ali se sprememba nanaša samo na prilogo 8/1?

Ali popis del ostaja enak?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 12.06.2015   16:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali so lahko kanalizacijske cevi, kot so določene v referenčnih pogojih pod c) in d), tam kjer je navedeno, da morajo biti iz poliestra, so lahko tudi iz polipropilena ali polietilena (za izpolnjevanje referenčnega pogoja)?

ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri zahtevanem referenčnem pogoju glede materiala kanalizacijske cevi iz poliestra in kot zadostitev referenčnemu pogoju ne bo priznaval drugih vrst materiala cevi.

Datum objave: 12.06.2015   16:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del za gradbena dela lahko ista oseba? Prosimo za hiter odgovor zaradi potrjevanja referenc!

ODGOVOR:
Da, če izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije za odgovornega vodjo del.

Datum objave: 16.06.2015   12:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
pri popisu cevi iz NL imate navedeno NATURAL s tesnilom standard spoj oziroma s tesnilom za Vi spoj!

Glede na to, da je to komercialna oznaka proizvajalca PAM oziroma zastopnika za Slovenijo podjetje CMC Ekocon, je to v nasprotju z ZJN-2 oziroma v nasprotju z evropskimi direktivami in normami na področju javnega naročanja, saj se s tem preferira le enega proizvajalca oziroma zastopnika za Slovenijo.

Prosimo, da spremenite popise v delu, ki se nanaša na komercialno ime NATURAL in spoj Standard ter Vi v smuslu: "NL CEV C40 SPOJ STANDARD ALI TYTON" oziroma "NL CEV C40, SPOJ Vi ALI TYTON-SIT", saj so omenjeni spoji enakovredni!

Hvala za pozitiven odgovor!

ODGOVOR:
NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj se spremeni v NL cev C40, spoj Standard oz. TYTON ali enakovreden spoj.
NL cev, standard C40, NATURAL, Vi spoj se spremeni v NL cev C40, spoj Vi ali TYTON-SIT ali enakovreden spoj.

Datum objave: 16.06.2015   12:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosim, da pojasnite, kako so mišljeni 12m3 zemlje na sadilno jamo?

Hvala !

Lp

ODGOVOR:
Minimalno velikost sadilne jame za novo saditev 16 m2 x 0,8 m globine (volumen 12,8 m3) določa standard DIN 18916/2002 - Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji, Sadike in sajenje (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten), ki je naveden v poglavju tehničnega poročila T.1.7 Tehnični pogoji za zasaditev.

Datum objave: 16.06.2015   12:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dne 5.6.2015, ob 12:56 uri ste objavili vprašanje in odgovor, ki ga spodaj prilagamo:

"PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kako naj izpolnimo obrazec 8/1, četrta in peta alineja? Ali pod četrto alinejo vpišemo tudi premer manjši od fi 250? Kateri premer upoštevamo pri peti alineji?

Kako bo naročnik vedel, kateri fi potrjuje pri peti alineji?

ODGOVOR:
Dokazilo o izpolnjevanju referenčnega pogoja v četrti in peti alineji obrazca 8/1 se nanaša na potrditev reference pri gradnji kanalizacije.
Pri potrditvi reference iz četrte alineje naj bo razvidno, da naročnik potrjuje, da je ponudnik v okviru posameznega objekta izvedel tudi gradnjo dveh objektov kanalizacije z minimalnim premerom cevovoda 250 mm v dolžini najmanj 700 m (za posamezen objekt), od tega mora biti en cevovod iz PE snovi (referenčni pogoj). Naročnik, ki potrjuje navedeno referenco, vpiše dejanske karakteristike referenčnega objekta, s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje navedenega referenčnega pogoja. Premer, manjši od fi 250 mm ne predstavlja izpolnitev zahtevanega referenčnega pogoja.

Pri potrditvi reference iz pete alineje naj bo razvidno, da naročnik potrjuje, da je ponudnik v okviru posameznega objekta izvedel tudi gradnjo vsaj dveh kanalizacijskih cevovodov minimalnega premera DN 1000 v dolžini najmanj 300 m (za posamezen objekt), pri čemer se mora ena referenca nanašati na cevovod iz PE snovi. Naročnik, ki potrjuje navedeno referenco vpiše dejanske karakteristike referenčnega objekta, s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje navedenega referenčnega pogoja. Pri peti alineji se tako kot izpolnitev referenčnega pogoja šteje izgradnja cevovoda DN 1000 in več v zahtevani dolžini"

Naše vprašanje:
V odgovoru navajate, da mora biti en pogoj za kanalizacijo "cevovod iz PE snovi", v razpisni dokumentaciji na strani 12, v rubriki 12.c) pa zahtevate "cevovod iz poliesterskih cevi". PE oznaka predstavlja cevi iz polietilen snovi. Prosimo za pojasnilo: ali so cevi iz poliester snovi ali iz polietilen snovi?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Cevi so iz poliestra, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 16.06.2015   12:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Že pred dvema letoma je bil problem s popisi del in referencami, pa vidimo, da po dveh letih za isti projekt ni nič boljše.

Bo pać opet revizija, pa bo vse padlo u vodo, pa bo potem 2017 ponovni razpis.

ODGOVOR:
Na zgornji zapis ni mogoče podati odgovora, saj ponudnik ni zastavil vprašanja.

Datum objave: 16.06.2015   12:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Zakaj bo potrebno za MOL izdati garancijo za odpravo napak za 10 let, saj banke in predvsem zavarovalnice ne izdajajo tako dolgih garancij. Ponujate tudi možnost, da se izda garancija za več krajših obdobij vendar posamezno obdobje ne sme biti krajše kot 2 leti, zavarovalnice takšnih zavarovanj ne izdajajo, ker gre za isti rizik zavarovanja, ki pa v sku pnem preseže maksimalno obdobje, ki ga zagotavlja zavarovalnica. Maksimalno obdobje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku je 5 let.

Ali naročnik dopusti drugačno obliko zavarovanja za solidnost objekta npr. 5 let garancija in ostalih 5 let menična izjava za isto vrednost kot garancija?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Način predložitve garancije za odpravo napak v garancijski dobi je v skladu z določili Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki dopušča predložitev več istih finančnih zavarovanj za krajše časovno obdobje. Finančno zavarovnje je mogoče predložiti v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavrovanja.

Datum objave: 16.06.2015   12:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Prosimo za dimenzijo nadstrešnice nad čakališčem avtobusnega postajališča v popisu del Zaloška cesta, poglavje VI. Tuje storitve, postavka št. 1.

Prosimo da na portalu objavite načrt nadstrešnice.

Hvala.

ODGOVOR:
Dimenzije in ostale karakteristike BUS nadstrešnice so prikazane v katalogu urbane opreme MOL pod točko 8.9. (osnovni tip nadstrešnice), ki je dostopen na spletni strani, navedeni v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 16.06.2015   12:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je velikost sadilne jame 12 m3 pravilna ?


ODGOVOR:
Da, saj minimalno velikost sadilne jame za novo saditev 16 m2 x 0,8 m globine (volumen 12,8 m3) določa standard DIN 18916/2002 - Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji, Sadike in sajenje (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten), ki je naveden v poglavju tehničnega poročila T.1.7 Tehnični pogoji za zasaditev.

Datum objave: 17.06.2015   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vaš odgovor: Pri potrditvi reference iz pete alineje naj bo razvidno, da naročnik potrjuje, da je ponudnik v okviru posameznega objekta izvedel tudi gradnjo vsaj dveh kanalizacijskih cevovodov.

Kaj pomeni vaš odgovor? Zahtevate na enem objektu dve kanalizaciji?

ODGOVOR:
Ponudnik mora izkazati, da je v preteklosti izvedel: v enem primeru gradnjo vsaj dveh kanalizacijskih cevovodov minimalnega premera 250 mm v zahtevani minimalni dolžini za posamezen cevovod ter v drugem primeru, da je izvedel gradnjo vsaj dveh kanalizacijskih cevovodov minimalnega premera 1000 mm v zahtevani minimalni dolžini za posamezen cevovod, pri čemer se mora v obeh primerih (DN 250 in DN 1000) gradnja enega cevovoda nanašati na uporabljen material cevovoda iz poliestrske snovi. Vsak posamezen referenčni posel se lahko nanaša na gradnjo v okviru različnih objektov.

Datum objave: 17.06.2015   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora vsaka referenca za kanalizacijo DN1000 dosegati dolžino 300 m? Ali je dovolj, da je 300 m samo ena referenca DN100 iz poliesterske snovi?

ODGOVOR:
Da, vsaka posamezna referenca za kanalizacijo premera 1000 mora dosegati najmanj 300 m dolžine, pri čemer je pogoj, da se ena izmed referenc nanaša na izgradnjo kanalizacijskega cevovoda DN 1000 v dolžini najmanj 300 m iz poliestrske snovi.

Datum objave: 17.06.2015   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V RD ste zahtevali dve referenci kanalizacije DN1000, od tega ena 300 m. Ali ste z odgovori na portalu spremenili referenčno zahtevo?

Prvotno zapisano smo razumeli, da je potrebna samo ena referenca DN1000 iz poliesterske snovi v dolžini 300 m, druga pa je poljubne dolžine.


ODGOVOR:
Zahteva iz RD ni bila spremenjena, podani so zgolj minimalni pogoji, ki jih mora posamezni referenčni posel izgradnje kanalizacije dosegati.

Datum objave: 17.06.2015   10:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Iz police zavarovalnice je razvidno, da je zavarovanje skladno z ZGO in sicer na polici piše, da je zavarovanje po tej polici sklenjeno v skladu s 33. členom ZGO. Ali potrebujemo še posebno izjavo zavarovalnice, če je ta navedba že na polici?

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji je jasno navedeno, da naročnik zahteva izjavo zavarovalnice, da ima ponudnik sklenjeno zavarovanje v skladu s 33. členom ZGO-1.

Datum objave: 17.06.2015   10:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V enem izmed odgovorov ste zapisali, da moramo preložiti izjavo zavarovalnice o plačani premiji? Te zahteve nismo zasledili v RD.

Kakšno izjavo potrebujete? O plačani premiji?

ODGOVOR:
Predložiti je potrebno izjavo zavarovalnice, da ima ponudnik sklenjeno zavarovanje v skladu s 33. členom ZGO-1.

Datum objave: 17.06.2015   10:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ceno v pogodbi pustimo prazno glede na to da so pogajanja? Prosimo, da ne zahtevate izpolnitve pogodbe že v fazi ponudbe.

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 17.06.2015   10:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Iz odgovorov na portalu je razvidno, da pri kanalizaciji po novem zahtevate PE cevi. V osnovni RD ste imeli zahtevo za poliesterske snovi. Kaj dejansko zahtevate?

ODGOVOR:
Pravilno je poliestrske cevi kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 17.06.2015   10:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

11.6.2015 ob 8:57 smo postavili vprašanje oz. pripombo vezano na NL cevi.

Kdaj lahko pričakujemo odgovor?

Hvala.

ODGOVOR:
Odgovor je bil podan.

Datum objave: 17.06.2015   10:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ODGOVOR:
Dokazilo o izpolnjevanju referenčnega pogoja v četrti in peti alineji obrazca 8/1 se nanaša na potrditev reference pri gradnji kanalizacije.
Pri potrditvi reference iz četrte alineje naj bo razvidno, da naročnik potrjuje, da je ponudnik v okviru posameznega objekta izvedel tudi gradnjo dveh objektov kanalizacije z minimalnim premerom cevovoda 250 mm v dolžini najmanj 700 m (za posamezen objekt), od tega mora biti en cevovod iz PE snovi (referenčni pogoj). Naročnik, ki potrjuje navedeno referenco, vpiše dejanske karakteristike referenčnega objekta, s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje navedenega referenčnega pogoja. Premer, manjši od fi 250 mm ne predstavlja izpolnitev zahtevanega referenčnega pogoja.

Pri potrditvi reference iz pete alineje naj bo razvidno, da naročnik potrjuje, da je ponudnik v okviru posameznega objekta izvedel tudi gradnjo vsaj dveh kanalizacijskih cevovodov minimalnega premera DN 1000 v dolžini najmanj 300 m (za posamezen objekt), pri čemer se mora ena referenca nanašati na cevovod iz PE snovi. Naročnik, ki potrjuje navedeno referenco vpiše dejanske karakteristike referenčnega objekta, s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje navedenega referenčnega pogoja. Pri peti alineji se tako kot izpolnitev referenčnega pogoja šteje izgradnja cevovoda DN 1000 in več v zahtevani dolžini.


Katero vrsto cevi zahtevate? PE ali poliester?

ODGOVOR:
Pravilno je poliester kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 17.06.2015   10:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je dovolj, če je garancija za resnost ponudbe veljavna do 28.10.2015? Da ali ne?

ODGOVOR:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti veljavno do vključno 28.10.2015.

Datum objave: 17.06.2015   10:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na koga se mora glasiti zavarovanje za resnost ponudbe?

ODGOVOR:
Naročniki Elektro Ljubljana d.d., Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. in Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., so s pooblastili in na podlagi tretjega odstavka 16. člena ZJN-2 za izvedbo oziroma odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila pooblastili Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Iz tega sledi, da se mora finančno zavarovanje za resnost ponudbe glasiti na Mestno občino Ljubljana.

Datum objave: 17.06.2015   10:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Obrazec "PRILOGA 8" na strani 33 in 34 razpisne dokumentacije, je pripravljen za točno število zahtevanih referenc, kot jih naročnih zahteva v razpisni dokumentaciji na strani 12 pod točko 12 od rubrke a) - g) - (15 referenc).
V rubriki 12, naročnik pod alinejami a) - g) zahteva, za vsak sklop najmanj 2 ali 3 reference, lahko pa jih priložimo tudi več. Tako razumemo opredelitev naročnika v zahtevah razpisne dokumentacije na stani 12, pod točko 12. PRILOGA 8 ima zato premalo razpredelnic.
Ali lahko PRILOGO 8 kopiramo in jo priložimo v več izvodih, da vpišemo več referenc, ki menimo, da bi ustrezale zadovoljitvi pogojev naročnika.
V isti PRILOGI 8 je v zadnjem stolpcu rubrika "Vrednost posla". Ali je potrebno napisati vrednost z DDV ali brez DDV?

ODGOVOR:
V prilogi 8 je jasno navedeno, da se obrazec po potrebi lahko fotokopira.
Navedite vrednost posla brez DDV.

Datum objave: 17.06.2015   10:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je potrebno ponudbi priložiti tudi "Projektno nalogo" in "Načrt ceste Zaloška PZI maj 2015", ki jo je naročnik priložil v dokumentaciji, ki je objavljena na portalu javnih naročil?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 18.06.2015   15:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je obnova voziščne konstrukcije na avtocesti dolžine vsaj 900 m z PLDP vsaj 10.000 vozil ustrezna referenca ali ne?

ODGOVOR:
Obnova voziščne konstrukcije ni enakovredno rekonstrukciji ceste.

Datum objave: 18.06.2015   15:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za razlago priloge 8/1 in sicer četrte in pete alineje. Med njima je namreč beseda "in", ki je pri drugih alinejah ni.
Ali to pomeni, da moramo izpolniti oba skupaj ali je pomota?

ODGOVOR:
Je pomota, namesto besede “in” bi morala biti vejica kot pri drugih alinejah in kot je jasno navedeno v razpisni dokumentaciji, tč. III/12.

Datum objave: 18.06.2015   15:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Dne 12.06.2015. 16:06 ste objavili odgovor na vprašanje v zvezo z razpisno dokumentacijo, ki ga prilagamo:

"Odgovor, Datum objave: 12.6.2015, 16:06

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na vaš Odgovor, Datum objave: 5.6.2015, 12:54, da je potrebno priloge razpisne dokumentacije predložiti v ponudbi, nas zanima, ali se jih samo parafira in žigosa ter priloži za vsemi navedenimi prilogami na strani 4 RD?

ODGOVOR:
Da."

Prosimo, da nam pojasnite, ali moramo celotno razpisno dokumentacijo od strani 1do strani 97 ponovno natisniti in ponovno priložiti na koncu ponudbe, ali priložimo samo razpisno dokumentacijo od strani 1 do strani 17? Ostale strani od 18-97 so že priložene v rubrikah, ki jih naročnik pogojuje na strani 18-PONUDBENA DOKUMENTACIJA.ODGOVOR:
V ponudbi predložite ponudbeno dokumentacijo v skladu z razpisno dokumentacijo in predhodno podanimi odgovori na vprašanja, zastavljena na Portalu javnega naročanja.

Datum objave: 18.06.2015   15:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali moramo k ponudbi priložiti tudi prazen popis del kot del prilog ali zadostuje samo izpolnjen popis del?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Zadostuje izpolnjen popis del.

Datum objave: 18.06.2015   15:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na vaš Odgovor, Datum objave: 12.6.2015, 16:06: "Naročnik zahtevanega ne bo spreminjal, saj se gradnja izvaja po določilih FIDIC", vam posredujemo tč. 11.3 iz FIDICA, ki se glasi, citiramo: "Naročnik je v skladu s podčlenom 2.5 [Zahtevki Naročnika] upravičen do podaljšanja Roka za reklamacijo napak za Dela ali Odsek, če Dela, Odsek ali VEČJI del Obratne opreme (kot je primer in po prevzemu) niso uporabni in V OBSEGU, DO KATEREGA NISO UPORABNI za predvidene namene zaradi napak ali škode. Vendar pa se Rok za reklamacijo napak NE SME PODALJŠATI ZA VEČ KOT DVE LETI." Iz tega sledi, da garancijski rok lahko prične teči znova samo za tiste dele, ki so zamenjani oziroma za tisti obseg, ki ni uporaben, ne pa ZA CELOTEN SKLOP (ne glede na to, kaj bo zamenjano), prav tako pa se garancijski rok ne sme podaljšati za več kot dve leti. Prosimo za popravek v skladu z določili FIDIC.


ODGOVOR:
Določilo je tako mišljeno kot navajate v skladu s FIDIC.

Datum objave: 18.06.2015   15:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo da obrazloži zahtevani referenčni pogoj, izvedbe poliesterske cevi ter kakšna naj bi bila razlika med izvedbo oziroma polaganjem poliestrske, polipropilenske, polietilenske ali PVC cevi, da se zahteva ravno izpolnitev referenčnega pogoja s poliestrskimi cevmi. Da jih je ponudnik sposoben dobaviti in vgraditi referenca ne dokazuje, ponudnik jih lahko dobav in vgradi tudi če navedenga referenčnega pogoja ne izpolnjuje, pri tem je pomembnejša finančna sposobno ponudnika, da poliestrske cevi lahko dobavi. REferenca dokazuje le da je v zadnjih petih letih ponudnik to bil sposobne narediti, ne pa da je za dotični propjekt sposoben to narediti. Poleg tega pa prosimo za pojasnitev, oziroma točnejšo opredelitev, tako pri referenčnih pogojih, kot v popisih, je naveden material cevi PE, kar je mednarodno priznana oznaka za polietilen.

ODGOVOR:
Naročnik zahteva referenčne pogoje sorazmerno z projektom in predvidenimi materiali, tako da ostaja pti zahtevanih referenčnih pogojih.

Datum objave: 18.06.2015   15:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali upoštevate tudi referenco pri izgradnji TK in drugih podobnih vodov, ki se po izvedbi bistveno ne razlikujejo od gradnje NN vodov, pri referenčnem pogoju e) iz razpisne dokumentacije?
Najlepša hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:
S strani Elektro Ljubljana, d.d. se bodo upoštevala referenčna dela, ki bodo izpoljnjevala zapisane pogoje pod točko e) razpisne dokumentacije.

Datum objave: 18.06.2015   15:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri izvedbi vodovodov, je zajeta tudi predobremenitev z betonom. Prosimo vas če lahko objavite kolikše so še zahtevane debeline za predobremenitve, da ne bi zaradi tega posebej hodili na vpoglede projektne dokumentacije.
Prosimo vas še za odgovor o smiselnosti izvedbe betonske predobremenitve za asflatiranje, saj je časovno zamudna in z ustreznim utrjevanjem podlage in ustrezno vgradnjo materiala dosežete enak učinek, za nižje stroške.
Za vaš odgovor se vam prijazno zahvaljujemo.

ODGOVOR:
Vse tehnične specifikacije, ki se nanašajo na gradnjo predmetnega objekta so na vpogled pri naročniku.

Datum objave: 18.06.2015   15:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
vezano na popise del, ki so opredeljeni s katalogom urbane opreme, imamo za vas vprašanje, saj so proizvajalci določenih izdelkov natančno opredeljeni, kot npr. za koše za odpadke "Koško" Metrel Mehanika d.o.o., elementi javne razsvetljava proizvajalec/izvajalec Javna razsvetljava d.d., elementi kot npr. klopi ipd. KPL d.d.
Težava je ker moramo potem ponuditi izdelke točno določenega dobavitelja, saj jih drugi dobavitelji ne morejo pripraviti v tako kratkem času, prav tako pa obstajajo avtorske pravice iz oblikovanja, ki jih ne smemo kršiti. S tem nam je omejena možnost izbire izvajalcev in s tem posledično tudi konkurenčnost.
Določeni ponudniki imajo lahko tako neposredno prednost pred ostalimi.
Ali v takem primeru ponujamo opremo točno določenega dobavitelja? V določenih primerih naročnik tudi določi vrednost za take elemente, kot npr. ste določili pri zaporah, vendar bi še vedno v takem primeru imel proizvajalec/izvajalec iz vašega kataloga določeno konkurenčno prednost.
Prosimo če nam pojasnite kako ravnati v tem primeru, da bi vam lahko zagotovili konkurenčno ponudbo?
Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:
S katalogom so opredeljene oblikovne in tehnične specifikacije urbane opreme, ki je predvidena s projektom in je v uporabi na območju MOL. Ponudnik opremo s temi karakteristikami lahko dobavi od katerega koli drugega dobavitelja na trgu.

Datum objave: 18.06.2015   15:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisih so zajeti tudi nadzori različnih komunalnih služb, glede na do da so te večinoma v JH Ljubljana, bi bilo ustrezno, da se pri tem ponudnikom omogoči enakovredno vrednotenje teh postavk, tako da naročnik določi predvideno ceno. Hvala in lp,

ODGOVOR:
Zahteva v popisih je standardna v postopku javnega naročila in priprave ponudb za gradnje.

Datum objave: 18.06.2015   15:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
da ne bi za vsako zadevo hodili na ogled projektne dokumetnacije, vas prosimo če nam lahko obrazložite kakšni betonski elementi so predvideni pri podpornih zidovih, kot npr. v postavki 54 311.
Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR:
Vse tehnične specifikacije v zvezi z gradnjo predmetnega objekta so ponudnikom na vpogled pri naročniku.

Datum objave: 18.06.2015   15:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zaradi obsežnosti popisa ter dokumentacije prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za en teden.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 18.06.2015   15:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo, da natančneje določi postopek pogajanj.

ODGOVOR:
Naročnik bo v skladu s 3. odstavkom 28. člena ZJN-2 ponudnike seznanil s pravili pogajanj pred izvedbo pogajanj. Ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje bodo pisno povabljeni k pogajanjem.

Datum objave: 23.06.2015   12:49
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 18.6.2015, 13:40
VPRAŠANJE 1:
Pri vodovodu so predvidene PE cevi.
Kako se spajajo te cevi in kje so predvidene spojke?

ODGOVOR 1:
Vse tehnične specifikacije, ki se nanašajo na gradnjo predmetnega objekta so na vpogled pri naročniku.

Oddano: 18.6.2015, 14:24
VPRAŠANJE 2:
Pozdravljeni,
v popisu in vašem katalogu opreme so točno navedeni nekateri proizvajalci, ali moramo uporabiti le te proizvajalce oziroma izvajalce? Ostali žal nimajo teh proizvodov v svojem programu.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR 2:
S katalogom so opredeljene oblikovne in tehnične specifikacije urbane opreme, ki je predvidena s projektom in je v uporabi na območju MOL. Ponudnik opremo s temi karakteristikami lahko dobavi od katerega koli drugega dobavitelja na trgu.

Oddano: 18.6.2015, 14:38
VPRAŠANJE 3:
Spoštovani,
objavili ste da se določen del popisov ne upošteva, ali naj ponudniki sami brišemo ta del ali nameravate objaviti popravek?
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR 3:
Popisi, ki se ne upoštevajo, nimajo vpliva na rekapitulacijo stroškov.Oddano: 18.6.2015, 15:07
VPRAŠANJE 4:
Pozdravljeni,
pohorski tonalit se pridobiva le v kamnolomu Cezlak pri podjetju Mineral d.d., ali je mogoče ponuditi tudi druge vrste granitov in če katere?
Hvala za vaš podgovor!

ODGOVOR 4:
Dobavljen proizvod mora ustrezati vsem zahtevanim karakteristikam, ki so opredeljene v tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije. Ponudnik proizvod s temi karakteristikami lahko dobavi od katerega koli drugega dobavitelja na trgu.


Oddano: 18.6.2015, 16:12
VPRAŠANJE 5:
Spoštovani,
vezano na vaš odgovor z dne 18.6. glede dobave urbane opreme in drugih elementov od drugih dobaviteljev, vam žal sporočamo, da ponudniki ne morejo dobiti navedene opreme pri drugih dobaviteljih, saj je ta oprema točno določenega proizvajalca, drugi proizvajalci pa take opreme ne proizvajajo. Tako da se s tem omejuje konkurenca in daje konkurenčno prednost proizvajalcem oziroma ponudnikom, ki so proizvajalci opreme po katalogu. Poleg tega so nekateri izdelki oziroma večina njih tudi posebej oblikovani, zato jih drugi ponudniki podobne opreme ne morejo proizvajati brez ustreznih soglasij lastnikov avtorskih pravic. V kolikor bi drugi proizvajalec proizvedel tak izdelek bi kršil take pravice.
Na trgu dejansko za nekatere izdelke ne obstajajo alternative, ti so zajeti tudi v vašem popisu.
Želeli bi ponovno poudariti, da je v takem primeru omejena konkurenca in dana prednost določenim ponudnikom pred ostalimi, saj navedeni izdelki niso običajno dobavljivi na trgu.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR 5:
Naročnik zahteva zgolj, da dobavljen proizvod ustreza vsem zahtevanim karakteristikam, ki so opredeljene v tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije, ne glede na proizvajalca oz. dobavitelja.


Oddano: 18.6.2015, 16:15
VPRAŠANJE 6:
Glede na to da so v popisih navedene določeni proizvajalci, za katere imajo nekateri izvajalci zastopstva in je mogoče dobiti to vrsto izdelkov le preko enega dobavitelja ali velja za take izdelke da se lahko ponudi alternativa, ki je kvalitetno enaka ali boljša?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR 6:
Naročnik zahteva zgolj, da dobavljen proizvod ustreza vsem zahtevanim karakteristikam, ki so opredeljene v tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije. Ponudnik proizvod s temi karakteristikami lahko dobavi od katerega koli drugega dobavitelja na trgu.


Oddano: 19.6.2015, 09:08
VPRAŠANJE 7:
Pod Posebni pogoji, Priloga A/2, imate pod točko 4.18 Varstvo okolja na strani 74 Razpisne dokumentacije, v 6. odstavku navedeno, citiramo: "Naročnik bo pri izvajalcu uveljavljal povračila stroškov zaradi uporabe vseh lokalnih cest na osnovi prepeljanih mas pretvorjenih v število ekvivalentnih prehodov standardne osi NOO - predpisane nominalne osne obremenitve." Menimo, da je to neupravičena zahteva naročnika do izvajalca ter da prelaga na izvajalca neupravičen finančni rizik, saj naročnik zaradi svoje investicije ne bi smel obremenjevati izvajalca s povračilom stroškov zaradi uporabe lokalnih cest. V kolikor naročnik ne bo sledil naši pripombi, naj objavi, kolikšen bo strošek na m3 prepeljanega materiala, ker morajo biti pogoji za izvedbo vnaprej jasni in javno objavljeni!

ODGOVOR 7:
Odgovor: Gre za stroške uporabe lokalnih cest, ki bi jih posamezni upravljalec lokalnih cest glede na organizacijo gradbišča in transportne poti (kar je v pristojnosti izvajalca) lahko obračunal in v celoti predstavljajo strošek izvajalca. Tega stroška vnaprej ni mogoče podati.

Oddano: 19.6.2015, 09:31
VPRAŠANJE 8:
Ali so ustrezne količine asfaltov pri popisih Zaloška cesta, Voziščne kostrukcije, postavke 5. in 6.?
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR 8:
Da, količine asfaltov so ustrezne.


Oddano: 19.6.2015, 09:56
VPRAŠANJE 9:
Spoštovani,
pri poglavju Odvodnjavanje, Zaloška cesta, post. 4 imate navedeno Izdelava jarka globine 1,0m, v postavki 5. imate pa izkop, kakšan je razlika med postavkama?
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR 9:
Postavka 4 velja za izkop jame (jarka dolžine 1,0 m) za vgradnjo meteornih jaškov. Postavka 5 predstavlja količine za izkop zemljin za vgradnjo vezne kanalizacije od meteornih jaškov do temenskih priklopov na meteornem kanalu.Oddano: 19.6.2015, 11:00
VPRAŠANJE 10:
Ali lahko ponudnik nastopa v eni ponudbi kot partner v skupnem nastopu in v drugi ponudbi kot podizvajalec?

ODGOVOR 10:
DA.