Dosje javnega naročila JN1398/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN1398/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.03.2015
JN1566/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2015
JN1925/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.03.2015
    JN1398/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 3. 3. 2015
Številka objave: JN1398/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Kontakt: Damian Žerjal, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064445. Telefaks +386 13064407. E-pošta damian.zerjal@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: OBNOVA STAVBE POD TURNOM 4 V LJUBLJANI.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter konservatorsko-restavratorskih del na stavbi Pod turnom 4 v Ljubljani.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45210000 (Gradbena dela na stavbah)
45212300 (Gradbena dela na umetniških in kulturnih stavbah)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
45454100 (Restavratorska dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 22 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1660/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 15. 3. 2015
Čas: 13:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 24. 3. 2015
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 24. 3. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Služba za javna naročila Mestne občine Ljubljana, Dalmatinova ul. 1, Ljubljana, 2. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
zakoniti zastopniki oz. pooblaščenci zakonitih zastopnikov.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/12111-6979166744094955978/SVICARIJ
A_PZI_DOPOLNITEV-_popis_G+O+I_RAZPIS_2015.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 16. 3. 2015
Čas: 11:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 3. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1566/2015, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 10. 3. 2015
  • JN1925/2015, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 26. 3. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.03.2015   11:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ponudnik izpolnjuje referenčne in kadrovske pogoje tudi s podizvajalci?

Koliko potrjenih referenc potrebujejo imenovani kadri??

ODGOVOR:


Da.

Odgovor na vaše vprašanje se nahaja v točki III. podtočki 12 Razpisne dokumentacije.


Datum objave: 05.03.2015   11:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za popravek navedbe v pogodbi glede višine finančnega zavarovanja za odpravo napak.

Ali prav razumemo, da se omenjeno finnačno zavarovanje prilaga za splošno garancijsko dobo, ki je 2 leti?

ODGOVOR:

Popravka naročnik ne bo naredil in objavil, saj iz vprašanja potencialnega ponudnika ne izhaja jasno in nedvoumno, kje v Razpisni dokumentaciji bi naj naročnik zapisal napako, kar je po pomenu podlaga za izvršitev popravka.

Člen 20. Vzorca pogodbe (PRILOGA A) in znotraj njega še prav posebej njegov prvi odstavek sta glede predmetne vsebine popolnoma jasna in nedvoumna.


Datum objave: 05.03.2015   11:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kot potencialnemu ponudniku dvigala nam ni jasno, zakaj je projektant predvidel nestandardno kabino dvigala z dimenzijami 1200 x 2100 mm, namesto da bi izbral standardno dimenzijo 1100 x 2100 mm. Predvideno dimenzijo kabine namreč ponuja (in propagira) samo en ponudnik. Po našem mnenju bi lahko projektant brez težav izbral ustrezno standardno rešitev, ki je tudi ekonomsko najbolj upravčena.
Naročnika prosimo, da popravi popis dvigala oz. da potrdi, da se moramo ponudniki držati zahtevanih dimenzij kabine.


ODGOVOR:

Zaradi narave dejavnosti v objektu (umetniški ateljeji) in uporabe dvigala, kjer se bo prevažalo slikarska platna in umetniška dela velikih dimenzij, smo v omejenih dimenzijah dvigalnega jaška, saj gre za kulturni spomenik, zato smo bili omejeni z možnostmi pozicioniranja dvigala, predvideli maksimalno možno kabino dvigala. Glede na to, da na trgu obstaja več ponudnikov, ki izdelujejo dvigala s kabinami poljubnih dimenzij po naročilu, menimo da je m pripomba, da se preferira samo enega ponudnika, neupravičena.

Datum objave: 05.03.2015   12:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

za pripravo ponudbe za konzervatorska dela bi potrebovali kakšne načrte, fotografije, konservatorski načrt oz. smernice, če je možno dobiti. Prav tako nas zanima pričetek in rok izvedbe za ta dela.
Prosimo, da objavite tudi ostalo PZI dokumentacijo: načrte, sheme, tehnično poročilo, ...
Hvala.

ODGOVOR:

Vsa ostala dokumentacija predmetnega javnega naročila je objavljena na tej elektronski povezavi:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/94185/detail.html


Datum objave: 06.03.2015   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Skladno s pravili javnega naročanja je naročnikova dolžnost, da pripravi razpisno dokumentacijo, ki bo jasna in nedvoumna in ne dopušča različnih razlag, ki lahko vodijo v predložitev ponudb z različno ponudbeno vsebino in možnost arbitrarnega odločanja naročnika ter s tem povezano neenakopravno obravnavo ponudb. Državna revizijska komisija je že večkrat povsem jasno zapisala, da naročnik ne sme pripraviti takšne razpisne dokumentacije in obrazcev, ki bi ponudnike kakorkoli zavedli in jim oteževali pripravo popolne ponudbe, odgovornost za morebitne lastne napake pa kakorkoli prevaliti na ponudnike.

Naročnik v razpisni dokumentaciji pod točko III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA, v točki 11. zahteva izpolnjevanje naslednjega pogoja: v zadnjih petih letih uspešna izvedba vsaj dveh istovrstnih poslov (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV za posamezen posel, pri čemer so restavratorsko-konservatorska dela znašala vsaj 400.000,00 EUR z DDV. Naročnik nadalje pojasnjuje, da so reference za restavratorsko - konservatorska dela lahko iz drugega posla, kot so reference za gradbeno - obrtniška in inštalacijska dela.

Zgoraj opisana zahteva po izpolnjevanju pogoja, ter posledično tudi referenčna tabela priloga 7 in priloga 7/1 sta nejasni in pri ponudnikih povzročata dvom v pravilno razumevanje naročnikove vsebine razpisne dokumentacije. Ali pravilno razumemo, da ni potrebno, da vsak istovrsten posel v vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR delno obsega tudi restavratorsko - konservatorska dela? Ali pravilno razumemo, da lahko ponudnik predloži reference za opravljena istovrstna GOI dela v višini 1.000.000,00 EUR, četudi ta posel ni obsegal restavratorsko - konservatorskih del, in reference za le-te predloži iz drugega posla? Ali pravilno razumemo, da ni potrebno, da tudi ta osnovni posel obsega 1.000.000,00 EUR?

V izogib možnosti arbitrarnega odločanja naročnika ter v skladu z načelom enakopravne obravnave ponudnikov naročnika tako pozivamo in zahtevamo, da nejasno razpisno dokumentacijo v točki III. pod točko 11., ki dopušča več različnih razlag, posledično več različnih ponudb, in pri kateri se lahko le sklepa, kakšna je prava volja naročnika, ustrezno popravi, dopolni in natančneje pojasni. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni sprožiti ustrezne pravne postopke zoper nejasno vsebino razpisne dokumentacije.


ODGOVOR:

Zgolj za namene lažjega razumevanja odgovora bo naročnik uporabljal termin »GOI dela«, vendar s tem naročnik ne spreminja vsebine, ki je kot taka določena v točki III. podtočki 11. Razpisne dokumentacije in prilogah Razpisne dokumentacije, ki so vezane na pravkar omenjeno točko oziroma podtočko Razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija v točki III. podtočki 11. določa, da je ponudnik moral v opredeljenem časovnem obdobju – če seveda želi imeti izpolnjen predmetni pogoj reference – izvesti dva istovrstna posla »GOI del« v vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV za posamezen posel, pri čemer so le-ta morala biti izvedena na objektih, ki so razglašeni za kulturni spomenik (in obsegajo tako dela na zunanjosti spomenika in dela v notranjosti spomenika (objekta, ki je razglašen za kulturni spomenik)) in nadalje, da so morala ta dela biti izvedena izključno na samostojnih objektih in ne na razglašenih območjih.

Prav tako pa Razpisna dokumentacija v III. točki oziroma 11. podtočki določa, da je ponudnik moral v opredeljenem časovnem obdobju – če seveda želi imeti izpolnjen pogoj reference – izvesti dva istovrstna posla restavratorsko-konzervatorskih del v vrednosti najmanj 400.000,00 EUR z DDV za posamezen posel, pri čemer so le-ta morala biti izvedena na objektih, ki so razglašeni za kulturni spomenik (in obsegajo tako dela na zunanjosti spomenika in dela v notranjosti spomenika (objekta, ki je razglašen za kulturni spomenik)) in nadalje, da so morala ta dela biti izvedena izključno na samostojnih objektih in ne na razglašenih območjih ter nadalje da so bila ta dela izvedena skladno z veljavnim kulturno-varstvenim soglasjem.

Prilogi 7 in 7/1 Razpisne dokumentacije sta jasni in nedvoumni ter skladni s pogojem zapisanim v točki III. podtočki 11. Razpisne dokumentacije, pri čemer tudi nedvoumno izkazujeta (ne)izpolnjevanje predmetnega pogoja.
Ponovno poudarjamo, da so reference za restavratorsko - konservatorska dela lahko iz drugega posla, kot so reference za gradbeno - obrtniška in inštalacijska dela.


Datum objave: 06.03.2015   14:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi velikega obsega del in zaradi specifičnosti objekta menimo, da je rok za izdelavo ponudbe prekratek in predlagamo vsaj 20 dnevno podaljšanje roka.

ODGOVOR:

Rok za oddajo ponudb je dne 31. 3. 2015. Ura oddaje ponudb se ne spremeni. Naročnik bo objavil ustrezen popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 06.03.2015   14:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri zahtevi o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v višini 10 % izvedenih del vas opozarjamo na Uredbo o finančnih zavarovanjih, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS dne 27. 6. 2014 in stopila v veljavo z dne 11. 7. 2014.
Prosimo, da zahtevo korigirate skladno z veljavno Uredbo. Hvala.


ODGOVOR:

Naročnik uvodoma poudarja, da vprašanje ni zastavljeno jasno in nedvoumno, saj je v Razpisni dokumentaciji govora o finančnih zavarovanjih (točka V. Razpisne dokumentacije), pri čemer so bančne garancije, kavcijska zavarovanja in varščina za resnost ponudbe le instrumenti finančnega zavarovanja.

Zahtevana višina instrumentov finančnih zavarovanj je skladna z veljavno zakonodajo (slednje zajema tudi veljavno Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju).


Datum objave: 12.03.2015   12:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Eden izmed potencialnih ponudnikov je sicer že spraševal glede nestandardih dimenzij dvigala. Glede na dejstvo, da zahtevano nestandardno velikost kabine dobavlja in montira le v popisu navedeno podjetje pri nas, tako ne moremo izbirati med konkurenčnimi ponudniki dvigal in izbrati najugodnejšega. Kot alternativo smo našli le enega, ki lahko izdela zahtevano velikost kabine in potrebuje širši jašek. In sicer svetlo širina jaška 1,70 m (namesto projektirane širine 1,65 m). Prosimo za potrditev. Običajno se izdela posebni projekt dvigala, ko bo izbran izvajalec dvigala? Hvala za odgovor.

ODGOVOR:

Dimenzije jaška izhajajo iz razmaka med obstoječo nosilno steno v kleti objekta in jeklenim nosilcem oboka v stropu kleti. Ta razdalja znaša 208 cm. Ker mora biti jašek akustično ločen od obstoječe nosilne konstrukcije in so potrebne debeline sten jaška 20 cm, so svetle dimenzije jaška lahko max. 165 cm in razšititev na 170 cm znotraj projektirane konstrukcijske rešitve ni možna. Verjetno bi bilo možno zmanjšati debeline sten jaška oz. predvideti jeklen jašek, a bi to v tej fazi zahtevalo statične in arhitekturne spremembe projekta.

Datum objave: 12.03.2015   12:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

na strani 10 v razpisni dokumentaciji (in v prilogi št. 8) je navedeno, da mora vsak vodja iz tabele na seznamu kadrov, ki bodo dela vodili, priložiti potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici.
Sprašujemo vas, ali mora vodja kons.-res. del nujno izpolnjevati pogoj glede vpisa v imenik pri ustezni poklicni zbornici? Tak vpis namreč pri kulturniški zbornici ne obstaja.
Predlagamo, da se navedeni pogoj za vodjo kons.-res. del briše.

Lep pozdrav

ODGOVOR:

V razpisni dokumentaciji je jasno navedeno da mora imeti vodja restavratorsko-konservatorskih del, opravljen strokovni izpit s področja konservatorstva - restavratorstva pri Ministrstvu za kulturo, za kar priloži listino z dokazilom o opravljenem izpitu.

Datum objave: 12.03.2015   12:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Reference restavratorsko-konservatorskih del za projekte v višini najmanj 400.000,00 EUR so v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju, ki izrecno prepoveduje, da bi naročnik oblikoval takšno razpisno dokumentacijo in razpisne pogoje, ki bi omejevali konkurenco in preferirali že vnaprej dogovorjenega ponudnika. Iz predmetnih referenc, ki so pogoj za oddajo javne ponudbe namreč povsem nedvomno izhaja, da je bilo javno naročilo oblikovano zgolj za vnaprej znane ponudnike, saj tako visoko postavljene kriterije izpolnjuje zgolj omejeno in vnaprej znano število subjektov.

Zaradi slednjega zahtevamo, da naročnik spremeni pogoje predložitve reference za restavratorsko-konservatorska dela in sicer namesto dvakrat za projekte po 400.000,00 EUR v predložitev štirikrat (4x) po 200.000,00 EUR. S tem boste omogočili dostop širšemu krogu ponudnikov, s čemer boste lahko tudi dosegli najnižjo ceno, kar bi nedvomno moralo biti v interesu naročnika. V nasprotnem primeru bomo zoper razpisno dokumentacijo primorani vložiti ustrezna pravna sredstva.

ODGOVOR:

Potencialni ponudnik je že v svojem vprašanju, da bi naj bilo javno naročilo oblikovano zgolj za vnaprej znane ponudnike (govor je torej o množini; to slednje pomeni, da je govora o najmanj treh ponudnikih), pri čemer posledično slednje pomeni, da je konkurenca podana in da ne more biti govora o preferiranju že vnaprej dogovorjenega ponudnika (tukaj je uporabljana ednina; to pomeni, da je govora o enem ponudniku). Stavba Pod turnom 4 je kulturni spomenik, kjer se bodo izvajala zelo zahtevna in obsežna konservatorsko-restavratorska dela. Reference, kot so zapisane v razpisni dokumentaciji zahtevajo izkušnje pri izvedbi konservatorsko-restavratorskih del, ki so po obsegu za polovico manjša od del, ki se bodo izvajala na stavbi Pod turnom 4. Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spremenil.

Datum objave: 12.03.2015   12:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Ali se lahko v nekatere celice napiše 0, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?

Lep pozdrav


ODGOVOR:

Navedeno dopušča Razpisna dokumentacija, in sicer v točki I. podtočki 5 PRILOGA 5.

Datum objave: 16.03.2015   14:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali na predmetnem postopku lahko sodeluje ponudnik, kateri ima negativen poslovni izid zadnjega veljavnega obračunskega obdobja in s tem veliko verjetnost, da posla ne bo izpeljal v kvaliteti, roku oziroma zanj obstaja večja možnost ne plačila podizvajalcem?

ODGOVOR:

Neobstoj negativnega poslovnega izida zadnjega veljavnega obračunskega obdobja pri posameznem konkretnem ponudniku v Razpisni dokumentaciji ni opredeljen kot pogoj.
Naročnik bo podizvajalcem izvajal neposredna plačila, in sicer skladno s točko I. podtočko 12. Razpisne dokumentacije.


Datum objave: 16.03.2015   14:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljnei,
Glede klima naprave imam sledeča vprašanja:

Kakšne so temperature grelne vode?
Kakšna je temperatura povratka zraka iz prostora?
Kakšna je projektna temperatura za zimo in poletje?
Kakšno hladivo je uporabljeno?
Kakšne so temperature zraka pred in za električnim grelcem oz. njegova moč?
Ali je filter na dovodu F7 ali M5?(v popisu sta namreč oba podatka, enkrat piše da je eden, drugič da je drugi.)
Ali sta DX in el.grelec lahko vgrajena v sklop klimata?
Kakšna je smer posluževanja?
Ali so priključki DX enote notranji ali zunanji?(od tega je odvisno če je potreben še prazen prostor za periferijo v klimatu)
lp,

ODGOVOR:

Zaradi večje preglednosti objavljamo odgovore po posameznih vprašanjih, ki jih je zastavil potencialni ponudnik.


Glede klima naprave imam sledeča vprašanja:

1. Kakšne so temperature grelne vode?

Temperaturni režim je 55/45°C.

2. Kakšna je temperatura povratka zraka iz prostora?

Temperatura odvodnega zraka iz prostora je 22°C

3. Kakšna je projektna temperatura za zimo in poletje?

Zima -13°C, poletje 32°C.

4. Kakšno hladivo je uporabljeno?

DX hladilec.

5. Kakšne so temperature zraka pred in za električnim grelcem oz. njegova moč?

Kanalski električni grelec ni potreben, v popisu je prišlo do napake - se črta kanalski električni grelec pri opisu prezračevalne naprave z večnamenski prostor.

6. Ali je filter na dovodu F7 ali M5? (v popisu sta namreč oba podatka, enkrat piše da je eden, drugič da je drugi.)

Filtracija je F7.

7. Ali sta DX in el.grelec lahko vgrajena v sklop klimata?

DX hladilec in vodni grelec sta lahko vgrajena v sklopu klimata.

8. Kakšna je smer posluževanja?

Pred klimatom.

9. Ali so priključki DX enote notranji ali zunanji?(od tega je odvisno če je potreben še prazen prostor za periferijo v klimatu)

Dx enota je, kot je nakazano v načrtu, vgrajena za klimatom v kanalsko omrežje.Datum objave: 23.03.2015   13:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Naročnika prosimo, če lahko organizira dodaten ogled na lokaciji objekta, saj je la ta nujno potreben za kvalitetno pripravo ponudbe.

ODGOVOR:

Dodatni ogled stavbe na lokaciji objekta se bo izvedel na naslovu Pod turnom 4, Ljubljana, v torek dne 24. marca 2015 ob 10.00 uri. Nadaljnjih ogledov objekta naročnik ne bo več organiziral, saj je od dne 24. 3. 2015 do dneva poteka roka za oddajo ponudbe (dne 31. 3. 2015) potem le še malo časa za pripravo ustrezne in kvalitetne ponudbe.

Datum objave: 23.03.2015   13:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije Poglavje III. pod tč. 11. izhaja, da »Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV za posamezen posel, pri čemer so restavratorsko-konservatorska dela znašala vsaj 400.000,00 EUR z DDV. Reference za restavratorsko-konzervatorski posel so lahko iz drugega posla, kot so reference za gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela.«
»Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi in so razvidna iz popisov. Upoštevajo se uspešno izvedena dela na objektih, ki so razglašeni za kulturni spomenik (in obsegajo tako dela na zunanjosti spomenika in dela v notranjosti spomenika (objekta, ki je razglašen za kulturni spomenik)) in so bila opravljena v obdobju 2010 - 2015. Upoštevajo se zgolj samostojni objekti in ne razglašena območja. Referenčna dela ponudnik obvezno potrdi pri naročniku, pri čemer pa pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (pristojni enoti, kjer objekt stoji) oziroma pristojnem organu države, kjer objekt stoji, obvezno potrdi da so bila restavratorsko-konservatorska dela izvedena skladno z veljavnim kulturno-varstvenim soglasjem.«
»Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu, ali pristojni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ali pristojnem organu države, kjer objekt stoji.«
DOKAZILO:- Referenčna tabela (priloga 7 + priloga 7/1).


V zvezi z navedeno zahtevo po referenci naročniku javnega naročila sporočamo, da smo pregledali opravljene prenove in rekonstrukcije, ki so se v zadnjem obdobju (t.j. zahtevanem referenčnem obdobju) 5 let in v višini 1.000.000,00 EUR z DDV za posamezen posel izvajale na objektih visokih gradenj, ki je razglašen za kulturni spomenik. Ugotavljamo, da so se v referenčnem obdobju 5 let na objektih, ki izpolnjuje torej oba zahtevana pogoja hkrati kulturni spomenik in za restavratorsko-konzervatorski posel , izvajala GOI dela na zgolj enem, kvečjemu 2 objektih v Sloveniji. Posledično je mogoče jasno ugotoviti, da je naročnik s tem, ko je referenčno obdobje postavil na opravljanje GOI del "v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil« očitno protipravno favoriziral njemu znanega izvajalca in pogoje razpisa prilagodil njemu. Slednje še posebej velja, če dodatno upoštevamo, da so določeni izvajalci potencialno referenčnih del zaradi splošne gospodarske situacije v zadnjem času propadli. Obdobje zadnjih 5 let pred objavo razpisa je namreč očitno prekratko. Na navedeno so naročniku že bila podana opozorila s strani potencialnih ponudnikov, vse pod rubriko »Vprašanja in odgovori«. Poudarjamo, da je v skladu z obstoječo prakso DKOM postavljanje takšnih referenčnih pogojev, ki jih lahko na trgu očitno izpolni zgolj en izvajalec oziroma ožja skupina izvajalcev protipravna in nasprotuje veljavnim načelom dolžnega varovanja konkurence in v skladu z odločbami DKOM ne zdrži presoje utemeljenosti.

Glede na zgoraj navedeno pozivamo naročnika, da omogoči potrebno zdravo konkuriranje na javnem razpisu in referenčno obdobje podaljša tako, da jih lahko izpolni več potencialnih ponudnikov prav tako pa tudi vrednostno zmanjša vrednost referenčnega objekta na polovico in sicer na 500.000,00 EUR z DDV, vse v smeri, da se na javni razpis lahko prijavijo ponudniki z opravljenimi referenčnimi deli "v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil«; Enako se naj tudi spremeni pri pogoju 12. Kadrovske zmogljivosti – kar se tiče obdobja zadnjih 5 let (zviša na 10 let) ter vrednosti objekta (zmanjša na 500.000,00 EUR z DDV; v nasprotnem primeru opozarjamo naročnika, da bomo prisiljeni zoper vsebino razpisne dokumentacije vložiti revizijo.


ODGOVOR:

Obnova kulturnega spomenika Pod turnom 4 je izjemno zahteven projekt, ki narekuje tudi temu primerne reference. Glede na to se je naročnik odločil, da za obnovo zagotovi izvajalce, ki so sposobni izvesti tovrstni posel pri čemer se zavedamo, da je bilo v Sloveniji v zadnjih 5ih letih izvedeno več kot 10 istovrstnih obnov kot je predmet javnega naročila. Ponovno želimo poudariti, da so reference za restavratorsko-konzervatorska dela lahko iz drugega posla, kot so reference za gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela.
Naročnik pričakuje reference ponudnikov za izvedena restavratorska dela, ki so za polovico manjša od razpisanih ter za GOI dela, ki so po obsegu za dve tretjini manjša od razpisanih. V skladu z navedenim pričakujemo več konkurenčnih ponudb.
Prva alineja a) točke drugega odstavka 45. člena ZJN-2 dovoljuje naročniku, da pri gradnjah preverja tehnično sposobnost ponudnikov – glede na naravo, količino, ali pomembnost in uporabo gradnje – s seznamom, in sicer za največ zadnjih petih let.
V vprašanju potencialnega ponudnika na Portalu javnih naročil navedena določba Razpisne dokumentacije torej izhaja iz samega ZJN-2, kar pomeni, da naročnik ne more predmetnega obdobja zadnjih petih let podaljšati samovoljno.Datum objave: 23.03.2015   13:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani! Garancijski rok, ki mora biti pokrit z bančno garancijo oziroma ustreznim drugim zavarovanjem je koliko let? Hvala za hiter odgovor!

ODGOVOR:

Na to vprašanje je naročnik že odgovoril.

Datum objave: 23.03.2015   13:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

1. Prosim za več informacij po spodnji poziciji oziroma kje se nahajajo sheme?

33 Razvod kablov in priklop merilnih naprav ENERCON po shemi v prilogi in shemi priklopa merilnikov, dobavitelja merilne opreme in priklop elektičnih šetvcev v sistem kontrole porabe energije v objektu kpl 1

2. Ali se lahko v nekatere celice napiše 0, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?

3.
L VIDEONADZOR
Ali so pozicije od 5 do 16 mišljene kot sklop celotnega video strežnika, če je temu tako ali se lahko te pozicije od 5 do 16 prikaže ceno za komplet in se potem skupno ceno prikaže samo v poziciji 5 in se za ostale pozicije ovrednoti z 0, če pa temu ni tako pa prosimo za natančno obrazložitev za vsako pozicijo od 5 do 16

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Zaradi boljšega razumevanja odgovora naročnik objavlja znotraj odgovora tudi vprašanje (označeno s poševno pisavo) in podaja odgovor (označeno s poševno odebeljeno pisavo).

Pozdravljeni

1. Prosim za več informacij po spodnji poziciji oziroma kje se nahajajo sheme?

33 Razvod kablov in priklop merilnih naprav ENERCON po shemi v prilogi in shemi priklopa merilnikov, dobavitelja merilne opreme in priklop elektičnih šetvcev v sistem kontrole porabe energije v objektu kpl 1

Shema se nahaja v razpisni datoteki: Projektna dokumentacija / 4_NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ / ELoprema / 26 SHEMA ENERKON.

2. Ali se lahko v nekatere celice napiše 0, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?

Naročnik je na to vprašanje že odgovoril.

3.
L VIDEONADZOR
Ali so pozicije od 5 do 16 mišljene kot sklop celotnega video strežnika, če je temu tako ali se lahko te pozicije od 5 do 16 prikaže ceno za komplet in se potem skupno ceno prikaže samo v poziciji 5 in se za ostale pozicije ovrednoti z 0, če pa temu ni tako pa prosimo za natančno obrazložitev za vsako pozicijo od 5 do 16

Lahko se združi postavke. vendar mora biti v ponudbi zajeto vse kar je vpisano v popisu.

Lep pozdravDatum objave: 23.03.2015   13:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

1. Prosim za več informacij po spodnji poziciji oziroma kje se nahajajo sheme?

33 Razvod kablov in priklop merilnih naprav ENERCON po shemi v prilogi in shemi priklopa merilnikov, dobavitelja merilne opreme in priklop elektičnih šetvcev v sistem kontrole porabe energije v objektu kpl 1

2. Ali se lahko v nekatere celice napiše 0, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?

3.
L VIDEONADZOR
Ali so pozicije od 5 do 16 mišljene kot sklop celotnega video strežnika, če je temu tako ali se lahko te pozicije od 5 do 16 prikaže ceno za komplet in se potem skupno ceno prikaže samo v poziciji 5 in se za ostale pozicije ovrednoti z 0, če pa temu ni tako pa prosimo za natančno obrazložitev za vsako pozicijo od 5 do 16

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Na to vprašanje je naročnik že odgovoril.

Datum objave: 23.03.2015   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

ELEKTROINŠTALACIJE

1. Pri univerzalnem ožičenju je pozicija za meritev optičnih kablov, optike ni nikjer v popisu ali je napaka?
16 Meritve optičnih kablov, izdelava merilnih listov, komplet kpl 1


2. Ali se lahko v ponudbi pri nekaterih pozicijah napiše ceno 0, če je ta cena zajeta v kakšni drugi poziciji?

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Zaradi boljšega razumevanja odgovora naročnik objavlja znotraj odgovora tudi vprašanje (označeno s poševno pisavo) in podaja odgovor (označeno s poševno odebeljeno pisavo).

Pozdravljeni

ELEKTROINŠTALACIJE

1. Pri univerzalnem ožičenju je pozicija za meritev optičnih kablov, optike ni nikjer v popisu ali je napaka?
16 Meritve optičnih kablov, izdelava merilnih listov, komplet kpl 1

Napaka je v popisu, meritev optičnih kablov ni.

2. Ali se lahko v ponudbi pri nekaterih pozicijah napiše ceno 0, če je ta cena zajeta v kakšni drugi poziciji?

Naročnik je na to vprašanje že odgovoril.

Lep pozdrav
Datum objave: 23.03.2015   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

ELEKTROINŠTALACIJE

1. Pri univerzalnem ožičenju je pozicija za meritev optičnih kablov, optike ni nikjer v popisu ali je napaka?
16 Meritve optičnih kablov, izdelava merilnih listov, komplet kpl 1


2. Ali se lahko v ponudbi pri nekaterih pozicijah napiše ceno 0, če je ta cena zajeta v kakšni drugi poziciji?

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Na to vprašanje je naročnik že odgovoril.


Datum objave: 23.03.2015   13:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Torej ponudnik le parafira/žigosa vzorca bančnih garancij za dobro izvedbo ter odpravo napak v garancijskem roku? Saj v razpisni nismo nikjer "zasledili "navodil o "pristopu" k tem vzorcem.

Hvala za ažuren odgovor/potrditev in lep dan še naprej!

ODGOVOR:

Prosimo potencialne ponudnike, da preden postavijo vprašanje na Portalu javnih naročil, da skrbno preberejo razpisno dokumentacijo, saj vprašanje potencialnega ponudnika izkazuje popolno nepoznavanje razpisne dokumentacije.

Vse zadeve v zvezi s finančnimi zavarovanji so urejene v točki V. Razpisne dokumentacije in ustreznih prilogah Razpisne dokumentacije.

Bančna garancija/kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (PRILOGA C/1) pa tudi jasno in nedvoumno določa za veljavnost žig in podpis banke oziroma zavarovalnice.


Datum objave: 24.03.2015   12:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Kot potencialni dobavitelj drsnih požarnih vrat imamo vprašanje glede razlike med popisom (OKNA in VRATA III / 3. d. VRATA RAZNO) in Študijo požarne varnosti.
Namreč v popisu so navedena vrata "kot npr. ROLING EI60C ali tehnično enakovredno", v študiji požarne varnosti pa je navedena požarna odpornost EI30 SmC in da morajo biti vrata na evakuacijskih poteh BREZ PRAGA.
Razpisani model ROLING EI60C ne izpolnjuje zahteve po dimotesnosti Sm, vrata v vratih (za evakuacijo) pa imajo prag.
Ali se upošteva tehnično enakovreden produkt iz popisa, ali so merodajne zahteve iz ŠPV?
Ustrezen izdelek kar zahteva ŠPV je dobavljiv na našem trgu z ustreznimi certifikati.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

V popisu in shemi je prišlo do napake. Vrata je potrebno prilagoditi zahtevam Študije požarne varnosti, kar pomeni odpornost EI230-SmC2 in evakuacijska vrata brez praga.
Ostale zahteve ostajajo kot navedeno v popisu in shemi:
POZICIJA: nadstropje, stopnišče N.01, mansarda 1, stopnišče M1.01
VGRADNJA: obstoječa opečna stena, nova opečna, AB stena, MK stena, vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču,
PODBOJ:popolnoma skrito, iz jeklenih profilov minimalne dimenzije, VSI ROBOVI OSTRI !!!
KRILO: kovina, polnilo - toplotna izolacija, izgled enak podboju, jekleni panel minimalnih dimenzij, s toplotno izolacijo (plošče ekstrudiranega polistirena (stirodur), z notranjo in zunanjo jekleno oblogo debeline 3mm.
OBDELAVE: strukturna barva kot npr. TIGER Drylac ali tehnično enakovredno, metalni izgled, RAL po izboru projektanta
OKOVJE: standardno, po izboru projektanta. Kljuka (ročaj) brušeno nerjaveče jeklo (inox), izgleda kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno, okovje mora biti s kljuko materialno usklajeno, kljuka in mehanizem za odpiranje v mat izvedbi. V vseh pripirah so gumijasta tesnila. Vrata morajo imeti zadostno število tečajev. Tečaji so skriti. Popolnoma skrita nasadila.
ODBOJNIK: skrito mehansko samozapiralo enokrilnih vrat
POŽARNA ODPORNOST: Požarno odpornost prilagoditi požarni študiji !!!
DELOVANJE VRAT: Vrata so obremenjena s protiutežjo. Vrata so običajno odprta s pomočjo elektromagneta. Ko elektromagnet ostane brez toka, ki ga prekine ukaz iz centrale, oziroma s pritiskom na gumb za izklop, se vrata zaprejo s pomočjo protiuteži. Zavorna naprava prepreči višanje hitrosti vrat pri zapiranju, amortizer pa prepreči končen trk vrat. Elektromagnet mora biti povezan s centralo, ki vsebuje senzor za dim ter toploto.
CERTIFIKATI: Vrata morajo biti certificirana po EN-ju in morajo imeti Slovenske STS-e!
POŽARNA ZAHTEVA: vrata morajo biti atestirana in certificirana za požarno odpornost; KLJUKA mora biti izvedena kljuka v skladu s SIST EN 179; Vrata se morajo v primeru požara (preko požarne centrale) avtomatsko zapreti. V drsnih vratih morajo biti vgrajena enokrilna vrata, ki se odpirajo v smeri evakuacije; Vrata na evakuacijskih poteh, ki so v normalnem v zaprtem stanju zaradi narave dela ipd., se morajo preko signala požarne central odblokirati (odkleniti); Sistem mora biti izveden v skladu z zahtevami smernice M-EltVTR ali smernice SZPV 411.
KOLIČINA: 2 kom.
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije, in sicer vključno z ustreznimi popravki popisov.
Naročnik bo tudi ustrezno podaljašal rok za oddajo ponudb do dne 7. 4. 2015 in izvedel javno odpiranje dne 7. 4. 2015, pri čemer se ure navedenih dejanj postopka javnega naročila ne spreminjajo.
Naročnik bo prav tako določil nov rok za postavljanje vprašanj na Portalu javnih naročil RS, in sicer na dan 31. 3. 2015, pri čemer se ura navedenega dejanja postopka javnega naročila ne spremeni.


Datum objave: 24.03.2015   12:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo, da objavi odgovore na že zastavljena vprašanja, glede na to, da ponudniki lahko zastavimo vprašanja samo še danes 23.3.2015 do 11.00 ure.

ODGOVOR:

Naročnik bo odgovore objavil v roku, ki je opredeljen z Razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 24.03.2015   12:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani! Prosim da navedete kakšna dokazila ste predvideli za tujega ponudnika in ali je za izkazovanje pogoja glede bonitete dovolj revizorsko potrdilo o enakovredni boniteti? Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR:

Dokazila, ki jih mora predložiti tuji ponudnik je naročnik opredelil v Razpisni dokumentacije, med ostalim v točki III. Razpisne dokumentacije (str. 8/62 Razpisne dokumentacije), kjer je določil naslednje:

»Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.«


Datum objave: 24.03.2015   12:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosom, če določite dodaten termin ogleda objekta.


Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Naročnik je na to vprašanje že odgovoril.

Datum objave: 27.03.2015   10:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani! ali za tuje ponudnike zadostuje, da so dokumenti zgolj prevedeni v slovenščino? Hvala za hiter ogovor

ODGOVOR:

V zvezi s tem velja točka I. podtočka 7. Razpisne dokumentacije oziroma kolikor se to nanaša na izpolnjevanje pogojev, s katerimi ponudniki dokazujejo osnovno sposobnost velja točka III. Razpisne dokumentacije (drugi odstavek uvoda točke III. Razpisne dokumentacije, stran 8/62 Razpisne dokumentacije).

Datum objave: 27.03.2015   10:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani! Glede na premaknjen rok oddaje ponudbe nas zanima kako je z veljavnostjo BG za resnost ponudbe in ostalimi dokumenti, saj smo seveda nekatera že pridobili?! Ali so zdaj vsi ti vezani na nov rok ali boste upoštevali veljavnost glede na prejšnji rok oddaje? Hvala

ODGOVOR:

Točka I. podtočka 4. Razpisne dokumentacije je veljavna.

Datum objave: 27.03.2015   12:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani! Vljudno prosimo za odgovor z DA oz NE. Reference za kulturni dediščini, torej GOI dela morajo biti za 1.000.000 €, restavratorska dela pa za 400.000,00 €? Ali morajo biti GOI 1.400.000,00? Hvala za hiter odgovor

ODGOVOR:

Zgolj za namene lažjega razumevanja odgovora bo naročnik uporabljal termin »GOI dela« oziroma »konzervatosko-restavratorska dela«, vendar s tem naročnik ne spreminja vsebine, ki je kot taka določena v točki III. podtočki 11. Razpisne dokumentacije in prilogah Razpisne dokumentacije, ki so vezane na pravkar omenjeno točko in podtočko Razpisne dokumentacije.

Referenca za »GOI dela« mora izkazovati vrednost 1.000.000,00 EUR z DDV, in sicer dvakrat, pri čemer slednje v časovnem obdobju, ki je opredeljeno z Razpisno dokumentacijo.

Referenca za »konzervatorsko-restavratorska dela« mora izkazovati vrednost 400.000,00 EUR z DDV, in sicer dvakrat, pri čemer slednje v časovnem obdobju, ki je opredeljeno z Razpisno dokumentacijo.Datum objave: 27.03.2015   12:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani! Ali so obrazci lahko predloženi v fotokopiji? DKOM to dovoljuje.

ODGOVOR:

Ker potencialni ponudnik v svojem vprašanju ni opredelil na katere obrazce se nanaša njegovo vprašanje, naročnik podaja informacijo, da je v fotokopiji mogoče predložiti le tiste obrazce, kjer je v Razpisni dokumentaciji izrecno zapisano, da jih predloži ponudnik sam, pri čemer morajo takšni obrazci (torej fotokopije obrazcev) izkazovati vse tiste elemente, ki so v zvezi z njimi zahtevani z Razpisno dokumnetacijo.

Datum objave: 27.03.2015   12:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni! Prosimo da spremenite izjavo zavarovalnice o pravilnosti zavarovalne police, saj se gradbena zavarovanja sklepajo posebej za vsak objekt. Pozivamo vas, da izjavo zavarovalnice nadomestite z izjavo zavarovalnice, da bomo sklenili ustrezno polico v kolikor pride do sklenitve posla, kot je to običajno pri drugih razpisih. Hvala za hiter odgovor

ODGOVOR:

Potencialni ponudnik sicer ni napisal na katero/-e priloge Razpisne dokumentacije se nanaša njegovo vprašanje in zato posledično naročnik zgolj domneva, da se vprašanje potencialnega ponudnika nanaša na PRILOGO 11a Razpisne dokumnetacije. Izhajajoč iz navedenega v prejšnjem stavku, naročnik podaja odgovor v smislu, da se vprašanje potencialnega ponudnika nanaša na v prejšnjem stavku navedeno prilogo Razpisne dokumentacije.

PRILOGA 11a ne izkazuje pravilnosti zavarovalne police, ampak da ima v tej prilogi navedeni subjekt/podjetje sklenjeno veljavno zavarovalno polico za Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam – 33. člen ZGO-1.

Naročnik predmetne PRILOGE 11a ne bo spremenil.


Datum objave: 30.03.2015   13:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali bo naročnik upošteval reference nominiranih podizvajalcev? Prosimo odgovorite z DA ali NE!

ODGOVOR:

Prosimo potencialne ponudnike, da preden postavijo vprašanje na Portalu javnih naročil, da skrbno preberejo razpisno dokumentacijo, saj vprašanje potencialnega ponudnika izkazuje popolno nepoznavanje razpisne dokumentacije.

Glede samega vprašanja ponudnika pa velja točka III. Razpisne dokumentacije oz. tisti deli razpisne dokumentacije, ki se po vsebini nanašajo na izpolnjevanje razpisnih pogojev z nominiranimi podizvajalci.