Dosje javnega naročila JN11633/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor
ZJN-2: Odprti postopek

JN11633/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.10.2012
JN13032/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.12.2012
JN534/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.01.2013
    JN11633/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 210-345705
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor

Datum objave: 26. 10. 2012
Številka objave: JN11633/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: dobava uniform za Mestno redarstvo
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: dobava uniform za Mestno redarstvo
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 18100000 (Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Izbrani ponudnik bo moral predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-586/2012-3
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 7. 12. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 7. 12. 2012
Čas: 11:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nastropje, sejna soba
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/10/2104-285711685564512/Razpisna_dok
umentacija_(k).zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 29. 11. 2012
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 10. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN13032/2012, Blago: Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor; datum objave: 3. 12. 2012
  • JN534/2013, Blago: Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor; datum objave: 16. 1. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2012   14:15
Številka: 430-586/2012-6
Oznaka JN: 7560-12-200065
Datum: 30. 11. 2012


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije

V zvezi z javnim naročilom za dobavo uniform za Mestno redarstvo, smo preko Portala javnih naročil prejeli vprašanje.


Spoštovani!
Prosimo vas za naslednja dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji:

1. Vprašanje:
Pod točko 3.1. predmeta javnega naročila iz II. poglavja je naveden artikel »delovna kapa-zimska s podkapo« ter okvirna količina 294 kosov. Ali je pod tem podatkom dejansko predvidenih 294 kap IN 294 podkap, ali je predvidena količina slednjih morda manjša?

Odgovor: Tehnična specifikacija določa izraz »delovna kapa – zimska s podkapo«, kar se smiselno uporablja kot komplet, torej 294 kompletov.


2. Vprašanje:
Pod točko 4.6. istega poglavja je naveden opis tehničnih lastnosti avdio kompleta za motoristično čelado. Glede na to, da je radijska postaja MOTOROLA MTP850 S mobilna enota, nas zanima:
a.) mesto namestitve (ali jo bo imel redar nameščeno za pasom, čez ramo, na motorju,…)?
b.) Kje naj bo nameščen gumb PTT (push-to-talk) za aktiviranje radijske postaje: na prstu redarja, za pasom ali na radijski postaji?
c.) Kolikšna mora biti dolžina kabla od radijske postaje do gumba PTT?
d.) Kolikšna mora biti dolžina kabla od radijske postaje do čelade?

Odgovor:
a) za pasom
b1) na prstu redarja, če gre za gumb ki je brezžično povezan z postajo
b2) na kablu med postajo in čelado
c) dolžina kabla mora biti 40 do 60 cm (glej sliko)
d) dolžina kabla mora biti 40 do 60 cm (glej sliko).
Ker sliko ni možno objaviti med odgovori, bo naročnik odgovore objavil v popravku objave na Portalu javnih naročil.


3. Vprašanje:
Pod točko 6.9. je navedeno: »Plinski razpršilec s torbico – 12 kosov«, pod točko 6.18. pa je navedeno: »Torbica za plinski razpršilec – 12 kosov«. Ali okvirno količino predmeta naročila lahko razumemo kot 12 razpršilcev in 12 torbic, ali kot 12 razpršilcev in 24 torbic? Torej, ali navedemo pod točko 6.9. le ceno za plinski razpršilec, ali za komplet s torbico?

Odgovor:Plinski razpršilec s torbico pomeni 1 kom plinskega razpršilca in 1 kom torbice, zato navedete ceno za komplet. Pod torbico za plinski razpršilec spada samo torbica.


4. Vprašanje:
Na strani 12 v poglavju Kakovostne in količinske napake je navedeno, da bo »količinske in kakovostne reklamacije za dobavljeni pisarniški material dobavitelj upošteval v roku 8 dni in jih rešil v roku 3 dni po javljeni reklamaciji«. Glede na to, da predmet naročila ni pisarniški material predvidevamo, da so tudi roki za reševanje reklamacij zmotno navedeni. Realen rok za reševanje reklamacij pri tako zahtevnem predmetu javnega naročila je za manjša popravila (npr. krajšanje, menjave zadrg,…) 10 dni po prejeti reklamaciji, za večja (npr. izdelava novega artikla) pa 30 dni po prejeti reklamaciji. Prosimo za popravek navedenega.

Odgovor:
Na 12. strani razpisne dokumentacije je napačno opredeljen rok za odpravo pomanjkljivosti. Pravilna navedba je navedena v 7. členu pogodbe in sicer:

»Naročnik od dobavitelja prevzame blago pod pogojem, da blago ustreza kakovosti, dogovorjeni s tem okvirnim sporazumom.
Napake oziroma pomanjkljivosti, ki jih ugotovi naročnik med samimi dobavami ali pri prevzemu blaga, mora dobavitelj odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik neustrezno blago vrniti dobavitelju, in sicer na dobaviteljev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je zaradi tega utrpel naročnik.”


5. Vprašanje:
V 8. členu vzorca okvirnega sporazuma (ter na strani 15 v poglavju Finančna zavarovanja) je navedeno, da mora dobavitelj predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v roku 10 dni od sklenitve okvirnega sporazuma, v 14. členu pa je ta rok 8 dni. Predvidevamo, da je pravilen rok v 8. členu.

Odgovor:
Pravilen rok je 10 dni.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer