Dosje javnega naročila JN3682/2013
Naročnik: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 
Gradnje: Glavni vodovodi
ZJN-2: Odprti postopek

JN3682/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.04.2013
JN3930/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2013
JN4061/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.04.2013
JN5145/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2013
JN5460/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2013
JN5480/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2013
JN5846/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2013
JN5847/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2013
JN5937/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2013
JN6300/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2013
JN9406/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2013
JN9596/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.08.2013
JN12655/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.10.2013
JN13263/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2013
JN13296/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2013
JN14191/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.11.2013
JN448/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2015
    JN3682/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 066-110307
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Glavni vodovodi

Datum objave: 2. 4. 2013
Številka objave: JN3682/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, Kontakt: Andreja Jerala, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Tel. +386 42815800. Telefaks +386 42815820. E-pošta obcinacerklje@siol.net.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.cerklje.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, SI-1218 Komenda.

OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 11, SI-4208 Šenčur.

MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, SI-4000 Kranj.

OBČINA VODICE, Kopitarjev trg 1, SI-1217 Vodice.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP).
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Vodice, Občina Šenčur, Občina Komenda, Mestna občina Kranj, Slovenija.
Sifra NUTS: SI022.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Operacija OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP) obravnava izgradnjo novega transportnega vodovodnega omrežja, rekonstrukcijo zajetja v Lukenjskem grabnu (Zajetje A), izgradnjo vodohrana (v sklopu objekta Zajetja A), raztežilnika in objekta za pripravo pitne vode ter izgradnjo novega vodohrana Taber. Vodovodni sistem se bo gradil na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda in Vodice, oskrboval pa bo prebivalce v občinah Cerklje na Gorenjskem, Mestni občini Kranj, občini Šenčur, Komenda in Vodice.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 44161200 (Glavni vodovodi)
45232100 (Druga dela na cevovodih za vodo)
45240000 (Gradbena dela na vodnih objektih)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Operacija OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP) obravnava izgradnjo novega transportnega vodovodnega omrežja, rekonstrukcijo zajetja v Lukenjskem grabnu (Zajetje A), izgradnjo vodohrana (v sklopu objekta Zajetja A), raztežilnika in objekta za pripravo pitne vode ter izgradnjo novega vodohrana Taber. Vodovodni sistem se bo gradil na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda in Vodice, oskrboval pa bo prebivalce v občinah Cerklje na Gorenjskem, Mestni občini Kranj, občini Šenčur, Komenda in Vodice.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 8. 2013, Zakljucek 30. 9. 2017.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi garancijo za resnost ponudbe v višini 300.000,00 EUR. Garancija za resnost ponudbe mora veljati sto petdeset (150) dni od roka za prejem ponudb. Ponudnik mora v ponudbi predložiti originalno Izjavo banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo v višini 10% ponudbene vrednosti (z DDV) in originalno Izjavo banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (za dobo treh let) v višini 5% ponudbene vrednosti (brez DDV).
V roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe mora uspešen ponudnik priskrbeti garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), kot je določeno v posebnih pogojih FIDIC in v Dodatku k ponudbi.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30. dan, na podlagi izstavljenih mesečnih računov oziroma situacij s strani izvajalca in po potrditvi le-teh s strani nadzornega inženirja in naročnika.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.
V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti v ponudbi predložen ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodba o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku za podpis ponudbe in pogodbe, neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov, deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja sporazuma ter določila v primeru izstopa ponudnika.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2-UPB5/ (Uradni list RS, št. 12/2013);
2. da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS// oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti /ZJNPOV/;
3. da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
4. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
5. da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
6. da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ali da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
7. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točkah 1, 3, 4, 5 in 6 Točke III.2.1 Obvestila o naročilu (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež)
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
8. da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009 enaki najmanj protivrednosti 7.500.000,00 EUR;
9. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranega računa;
10. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
11. da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki ter podizvajalec (podizvajalci) tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa2 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB.
V kolikor bo ponudnik/podizvajalec predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik/podizvajalec izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik/podizvajalec uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 5. 8: Finančni podatki
• Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 7.500.000,00 EUR.
• Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od trideset (30) dni od roka za prejem ponudb.
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
• Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ne sme biti starejše od trideset (30) dni od roka za prejem ponudb, ki dokazuje, da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki in podizvajalec (podizvajalci) tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa2 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB.
V kolikor bo ponudnik/podizvajalec predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik/podizvajalec izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik/podizvajalec uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 5.8: Finančni podatki
• Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 7.500.000,00 EUR.
• Ustrezno potrdilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od trideset (30) dni od roka za prejem ponudb.
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
• Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ne sme biti starejše od trideset (30) dni od roka za prejem ponudb, ki dokazuje, da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki in podizvajalec (podizvajalci) tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa2 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB.
V kolikor bo ponudnik/podizvajalec predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik/podizvajalec izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik/podizvajalec uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
12.1 da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vodovode iz duktilne litine (NL) s premerom cevi 200 mm v skupni dolžini vsaj 5.000 m, od tega mora biti vsaj en (1) vodovod v dolžini vsaj 1.500 m;
12.2 da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj en (1) vodovod dolžine najmanj 1.000 m iz duktilne litine (NL) in premerom cevi 300 mm;
12.3 da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj en (1) vodohran kapacitete vsaj 300 m3;
12.4 da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj en (1) objekt z ultrafiltracijo pretoka Q=25l/s ali več;
13 da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vodovodov iz duktilne litine (NL) s premerom cevi 200 mm v skupni dolžini vsaj 5.000 m, od tega mora biti vsaj en (1) vodovod v dolžini vsaj 1.500 m in en (1) vodovod dolžine najmanj 1.000 m iz duktilne litine (NL) in premerom cevi 300 mm in en (1) vodohran kapacitete vsaj 300 m3; Odgovorni vodja del mora imeti opravljen strokovni izpit. Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v IZS.
14 da ima ponudnikov odgovorni vodja strojno-instalacijskih del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja strojno-instalacijskih del izkušnje pri izvedbi vsaj enega (1) objekta z ultrafiltracijo pretoka Q=25l/s ali več, za katerega je pridobljeno uporabno dovoljenje (za objekt v tujini je merodajen primerljiv dokument v državi, v kateri je objekt izgrajen); Odgovorni vodja strojno-instalacijskih del mora imeti opravljen strokovni izpit. Odgovorni vodja strojno-instalacijskih del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja strojno-instalacijskih del, vpisan v IZS.
15 da bo ponudnik vgradil material in opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v razpisni dokumentaciji
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
• Obrazec: 5.9: Reference ponudnika kot izvajalca
• Obrazec 5.10: Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
• Obrazec 5.12: Obrazec za življenjepise
• Obrazec 5.13: Referenčna potrdila odgovornega vodje del in odgovornega vodje strojno-instalacijskih del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije
• Overjena kopija dokazila o opravljenem strokovnem izpitu
• Obrazec 5.17: Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektna dokumentacija.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 10. 5. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 10. 5. 2013
Čas: 10:00
Kraj: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.
Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.cerklje.si/1402.0
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 2. 5. 2013
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Tel. +386 42815800. Telefaks +386 42815820. E-pošta obcinacerklje@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.cerklje.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011) ne določa drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
• objave obvestila o javnem naročilu, ali
• obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
• prejema povabila k oddaji ponudb
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Tel. +386 42815800. Telefaks +386 42815820. E-pošta obcinacerklje@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.cerklje.si
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 3. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
 • JN3930/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 8. 4. 2013
 • JN4061/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 10. 4. 2013
 • JN5145/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 30. 4. 2013
 • JN5460/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 10. 5. 2013
 • JN5480/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 10. 5. 2013
 • JN5846/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 17. 5. 2013
 • JN5847/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 17. 5. 2013
 • JN5937/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 17. 5. 2013
 • JN6300/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 24. 5. 2013
 • JN9406/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 26. 7. 2013
 • JN9596/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 1. 8. 2013
 • JN12655/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 4. 10. 2013
 • JN13263/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 18. 10. 2013
 • JN13296/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 18. 10. 2013
 • JN14191/2013, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 7. 11. 2013
 • JN448/2015, Gradnje: Glavni vodovodi; datum objave: 22. 1. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2013   10:14
V1: Ali se promet upošteva skupno s partnerjem in podizvajalcem?
O1: Skladno z zahtevo razpisne dokumentacije (stran 45 Poglavja 1 – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ (če se pri dokazovanju pogoja ponudnik oziroma skupina ponudnikov sklicuje na podizvajalca (podizvajalce), dokazila predloži tudi tisti podizvajalec (podizvajalci), na katerega (katere) se ponudnik oziroma skupina ponudnikov sklicuje).


Datum objave: 10.04.2013   11:15
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da objavlja popravljen naslov spletne strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.cerklje.si/1554.0.html
_____________________

Datum objave: 30.04.2013   14:39
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da PODALJŠUJE rok za oddajo ponudb najkasneje do 17.05.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 17.05.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.

Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji šteto od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013.
_____________________

Datum objave: 08.05.2013   20:58
V1: Vprašanje 1: Ali se letni prometi v primeru nastopa skupine ponudnikov seštevajo.
Vprašanje 2: Ali se refernce v primeru nastopa skupine ponudnikov sešetvajo
Vprašanje 3: Ali so refernčna potrdila lahko kopije potrdil
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
O1: Odgovor 1: Izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 8 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, dokazujejo ponudnik oziroma skupina ponudnikov in podizvajalci skupaj (če se pri dokazovanju pogoja ponudnik oziroma skupina ponudnikov sklicuje na podizvajalca (podizvajalce), dokazila predloži tudi tisti podizvajalec (podizvajalci), na katerega (katere) se ponudnik oziroma skupina ponudnikov sklicuje).
Odgovor 2: Izpolnjevanje pogoja pod zaporednimi številkami 12.1, 12.2, 12.3 in 12.4 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, dokazujejo ponudnik oziroma skupina ponudnikov in podizvajalci skupaj.
Izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 13 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, dokazujejo ponudnik oziroma skupina ponudnikov in podizvajalci skupaj (eden od njih ponudi enega odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje).
Izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 14 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, dokazujejo ponudnik oziroma skupina ponudnikov in podizvajalci skupaj (eden od njih ponudi enega odgovornega vodjo strojno-instalacijskih del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje).
Odgovor 3: Referenčna potrdila morajo biti skladno z zahtevo razpisne dokumentacije originali oziroma overjene kopije dokumentov.
_______________
V2: Obveščamo vas, da je Ministrstvo za finance sprejelo stališče glede finančnih zavarovanj v postopkih javnega naročanja in prosimo, da ponovno preučite vašo zahtevo glede predložitve izjave banke za pridobitev garancije za odpravo napak!
O2: Naročnik ne bo spreminjal določil, ki se nanašajo na finančna zavarovanja
_______________
V3: Ali lahko namesto potrdil bank predložimo BON obrazec za dokatovanje neblokiranega računa?
O3: Da.
_______________
V4: Ponudbo odda več partnerjev v skupni ponudbi (vodilni partner in še dva partnerja). Zanima nas ali bomo lahko dostavili naročniku sestavljeno bančno garancijo za dobro izvedbo del?
O4: Skladno z Podpoglavjem 1.4: Sestavni deli ponudbe razpisne dokumentacije garancijo pridobi ponudnik oziroma vodilni ponudnik v primeru ponudbe skupine ponudnikov.
_______________
V5: Pripravljamo ponudbo in za kvaliteto potrebujemo več časa. Prosimo, če lahko prestavite termin oddaje za vsaj 10 dni.
Hvala.
O5: V skladu z obvestilom o podaljšanju roka za oddajo ponudb in popravkom objave, ki sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 30.04.2013, naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb najkasneje do 17.05.2013 do vključno 09:00 ure.
_______________
V6: Spoštovani.

Zaradi obsežnosti razpisne dokumentacije in bližajočih se prvomajskih praznikov lepo prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 10dni. Vsaj do 20.5.2013.
Najlepša hvala!
O6: V skladu z obvestilom o podaljšanju roka za oddajo ponudb in popravkom objave, ki sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 30.04.2013, naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb najkasneje do 17.05.2013 do vključno 09:00 ure.
_______________
V7: Ali smemo zato, da bomo lahko kandidirali na razpisu in s tem povečali število ponudb tehnologije nominiramo podizvajalca z oceno SB7?
Radi bi tudi uporabili njegove dobre in delujoče reference. Ali bodo sprejete?
O7: V skladu s pogojem št. 11 Podpoglavja 1.2 razpisne dokumentacije (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) mora imeti samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki ter podizvajalec (podizvajalci) tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa2 oziroma izdano s strani Standard&Poor's najmanj BBB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB. V kolikor bo ponudnik/podizvajalec predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik/podizvajalec izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik/podizvajalec uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov.
_______________
V8: Kje lahko najdemo situacijo izgradnje krvavškega vodovoda?
Če je ni, prosimo za objavo na portalu.
O8: V skladu z določili razpisne dokumentacije (Podpoglavje 3.5) je Dokumentacija PZI je na voljo na vpogled po predhodni najavi na naslovu Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI –4207 Cerklje na Gorenjskem, Kontaktna oseba za najavo vpogleda: Metod Kropar, Številka telefona: +386 4 28 51 800 Elektronska pošta: obcinacerklje@siol.net.
_______________
V9: Pozdravljeni
Ali se šteje za podjetje in OVD-ja referenca za izgradnjo izključno DN 200, ali pa je lahko DN 250 ali več.
LP
O9: DN 200.
_______________
V10: Spoštovani,
vsi bistveni roki, vezani na prirapvo ponudbe (možnost posredovanja vprašanj, pridobivanje podatkov in dokazil, rok za oddajo ponudbe) sovpadajo z dnevi, ki so sicer delovni, vendar pa so zaradi delovnih dni, ki so med prazniki in dnevi, ko se ne dela (sobota, nedelja), s tem avtomatično zamakne tudi možnost pridobivanja raznih zahtevanih dokazil. Zlasti problematično je pridobivanje bančne garancije, saj je postopek v banki tak, da jo mora zaradi višine zahtevane bančne garancije potrditi posebna komisija, ki se sestaja le enkrat tedensko, zaradi praznikov in povezanih dni pa šele v tednu po 6. maju. Podobno je pri dajalcih referenc.
Zato predlagamo, da se rok za oddajo ponudb ustrezno podaljša in sicer po 25. maju.
O10: V skladu z obvestilom o podaljšanju roka za oddajo ponudb in popravkom objave, ki sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 30.04.2013, naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb najkasneje do 17.05.2013 do vključno 09:00 ure.


Datum objave: 08.05.2013   22:32
V1: Prosimo naročnika, da se zahtevani diskriminatorni pogoj omili ter tako omogoči večim ponudnikom, da konkurirajo na javnem razpisu:
Predlog:
Pogoj pod točko 12.1 naj se spremeni tako, da se glasi:
12.1 da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vodovode iz duktilne litine (NL) s premerom cevi vsaj 200 mm v skupni dolžini vsaj 5.000 m, od tega mora biti vsaj en (1) vodovod v dolžini vsaj 1.500 m;
Pogoj pod točko 12.2 naj se spremeni tako, da se glasi:
12.2 da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj en (1) vodovod dolžine najmanj 1.000 m iz duktilne litine (NL) in premerom cevi vsaj 300 mm;
Pogoj pod točko 13 naj se spremeni tako, da se glasi:
13 da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vodovodov iz duktilne litine (NL) s premerom cevi vsaj 200 mm v skupni dolžini vsaj 5.000 m, od tega mora biti vsaj en (1) vodovod v dolžini vsaj 1.500 m in en (1) vodovod dolžine najmanj 1.000 m iz duktilne litine (NL) in premerom cevi vsaj 300 mm in en (1) vodohran kapacitete vsaj 300 m3;
Ali boste upoštevali naš predlog sprememb?
O1: Predlagane spremembe so enake v JN in RD. Naročnik ne razume kakšne spremembe predlagate.


Datum objave: 10.05.2013   08:25
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da PODALJŠUJE rok za oddajo ponudb najkasneje do 21.05.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 21.05.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.

Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji šteto od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013.

Datum objave: 10.05.2013   12:02
V1: Prosimo vas, da ponovno preučite vašo zahtevo glede predložitve izjave banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% z ddv, če bi lahko zadoščala izjava banke v višini 5% ponudbene vrednosti z ddv!
O1: Naročnik popravlja zahtevano višino garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na 5% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV).
Popravljene strani razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani naročnika http://www.cerklje.si/1554.0.html.
____________________
V2: V popisu del sta na koncu predračuna 2 zavihka RC-vozni park in RD-Izv.oprema ki sta popolnoma enaka. Ali je eden odveč?
O2: Popravljen ponudbeni predračun bo v naslednjih dneh objavljen na spletni strani naročnika http://www.cerklje.si/1554.0.html.
_______________
V3: Zdravo.
Razpis je precej obsežen, trenutno pa so tudi prvomajski prazniki. Lepo prosimo za poddaljšanje roka vsaj do konca meseca maja.
Hvala.
O3: Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da PODALJŠUJE rok za oddajo ponudb najkasneje do 21.05.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 21.05.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji šteto od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013.
_______________
V4: Prosimo, da črtate pogoj št. 14. Tovrstnih objektov se je v Sloveniji v zadnjih 5 letih izvajalo zelo malo. Torej je tudi strokovnjakov z takimi referencami omejeno število. Zato taki pogoji služijo za prikrito zoževanje konkurence in favoriziranje določenega ponudnika.
O4: Naročnik ne bo spreminjal razpisnih določil.
_______________
V5: Prosimo, da v primeru skupne ponudbe partnerji lahko zagotovijo bančne garancije skupaj in sicer vsak partner za svoj delež.
O5: Določila naročnika ostajajo nespremenjena. Naročnik ne omogoča, da vsak partner poda svojo bančno garancijo za svoj delež opravljenih del.
_________________
V6: Ali lahko bančno garncijo izda vsaka banka, ki je registrirana v Sloveniji. Menimo, da je omejevanje ponudnikov glede na banko neprimerno.
O6: DA, vsaka banka registrirana v Sloveniji, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev.
_______________
V7: Spotovani!
Do sedaj ni bilo na portalu odgovorjeno niti eno vprašanje. Kr je priprava ponudbe mogoča samo, če odgovorite na vpršanja in je potreben nek razumen čas, vas proismo, da vsaj za 14 dni podaljšate rok za prpravo ponudbe. 62
O7: Glej odgovor O3.
_______________
V8: NAročnik je postavil povsem diskriminatorni pogoj glede banke, katere bančan garancija je za naročnika sprejemljiva: najmanj BBB- ali Baa3. Domnevamo tudi, da naročnik ob prirapvi razpisne dokumentacije ni ugotovavljal bonitete slovenskih bank. Zahtevano boniteto BBB ima v Sloveniji po naših podatkih le ena banka, bonitete Baa3 pa nobena.
NAročnik je s tem hote ali nehote zožil nabor ponudnikov le na komitente te banke, saj banke zelo redko in pa pod zelo ostrimi pogoji izdajajo bančne garancije nekomitetntom, praviloma pa zahtevo za bg zavrnejo. Poleg tega ta določba odpira vrata tujim ponudnikom, kar je sicer za pozdraviti, vendar pa imajo s tem tuji ponudniki prednost pred domačimi, ki ne morejo pridobiti ustreznega finančnega zavarovanja v Sloveniji. Enako je v tujini. Poleg tega menimo, da je v sedanjem času nesmiselno zaostrovati pogoje za sodelovanje v postopkih javnega naročanja.
Zato pozivamo naročnika, da prilagodi pogoje realnemu stanju bančnega sistema v Sloveniji.
O8: Naročnik odgovarja, da je zavarovanje ponudbe jasno opredeljeno v točki 15.3, v poglavju 15, na strani 17 razpisne dokumentacije.


Datum objave: 10.05.2013   14:30
V1: prosimo, da spremenite način plačil v primeru skupne ponudbe. Zahtevamo ločena plačila. Če to velja za podizvajalce ne vemo zakaj to ni možno za partnerje.
O1: Naročnik ne spreminja besedila razpisne dokumentacije, ki se nanaša na zastavljeno vprašanje.
_______________

Datum objave: 15.05.2013   05:15
V1: Prosimo vas, da nam glede na zahteve v popisih del za vodovodne cevi iz nodularne LTŽ duktilne litine točno pojasnite, katere cevi (proizvajalca) moramo upoštevati pri pripravi ponudbe?
O1: Ponudniki morajo ponuditi in vgraditi material in opremo skladno z zahtevami naročnika, ki so podane v razpisni dokumentaciji ter v objavljenih dodatkih, spremembah in pojasnilih. Naročnik je postavil izključno zahteve glede karakteristik posamezne opreme, ki so pogojene s poznejšim nemotenim delovanjem sistema. Naročnik skladno z določbami ZJN-2 ne sme ustvarjati okoliščin, ki pomenijo kakršnokoli diskriminacijo, zato imena proizvajalca ne sme podati.
_____________________
V2: V vašem popisu del je v zavihku VODOVOD NEUPRAVIČENO-gd med postavko 2.3. in 2.4. kolilina 810,00 m2. Ali gre za napako oz. kam spada ta kloličina?
O2: Star opis je bil
1. Vodovod m2 810,00

Z Dodanim opisom pozicije za količino 810 m2 v Ponudbeni predračun je nova postavka ponudbenega predračuna sledeča:
Kompletna izdelava posteljice iz 2x sejanega finega peska v debelini 15 cm, s planiranjem in utrditvijo podlage
1. Vodovod m2 810,00
____________________
V3: Prosimo za pojasnilo za kakšen objekt gre pri postavki :1.3 Rušenje obstoječih objektov z deponiranjem porušenega materiala na stalno deponijo (ocena) v poglavju ZAJETJE IN VODOHRAN A
O3: Ponudnik pripravi ponudbo v skladu s točko I.1) v Obvestilo o Naročilu št. JN3682/2013 z dne 2.4.2013 in točko 5.1 v Navodilih ponudnikom za izdelavo Ponudbe.
Ocenjuje se, da je potrebno upoštevati za odstanjevanje skupaj 6 m3 armiranega betona.
____________________
V4: Pozdravljeni.
Vprašanje vezano na opis vgrajenega blaga: ''Tlačne cevi, PE100RC, SDR11, C=1,25, Delovni tlak PN16, DN/OD 100mm, debelina stene 10,0 mm v palicah dolžine 12 m, črne z modrimi dvojnimi črtami, proizvedeno skladno s standardom EN 12201 za oskrbo s pitno vodo(RC100/100-16/12)''.
Glede na poznavanje blaga so te cevi dobavljive v DN/OD 110 mm, manjša dimenzija pa v DN/OD 90MM. Prosim za razjasnitev katera DN/OD navedene cevi je pravilna?
O4: ''Tlačne cevi, PE100RC, SDR11, C=1,25, Delovni tlak PN16, DN/OD (pravilno je 110 mm in ne 100mm, kakor je bilo napisano popisu)110mm, debelina stene 10,0 mm v palicah dolžine 12 m, črne z modrimi dvojnimi črtami, proizvedeno skladno s standardom EN 12201 za oskrbo s pitno vodo(RC100/100-16/12)
____________________
V5: Spoštovani!
Prosimo za objavo enopolne sheme transformatorske postaje(SN, NN del).
Hkrati vas naprošamo, da zaradi obsežnosti in kompleksnosti ponudbene dokumentacije, ter nenazadnje prvomajskih praznikov podaljšate rok oddaje vsaj za 14 dni.
Hvala in lep pozdrav!
O5: Kriteriji za transformatorske postaje so skladni z pogoji soglasodajalca Elektro Kranj. Dokumentacija se nahaja pri Naročniku, skladno s točko I.1) v Obvestilo o Naročilu št. JN3682/2013 z dne 2.4.2013
V skladu z obvestilom o podaljšanju roka za oddajo ponudb in popravkom objave, ki sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 10.05.2013, naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb najkasneje do 21.05.2013 do vključno 09:00 ure.
__________________
V6: Prosim, da nam odgovorite na vprašanje: pri vodovodu - cevni vodovod, upravičeni stroški-gd, v postavki 1.1 navajate cevi PEHD duplex DN 50 N12,5 bar s sšojnimi elementi. Ali so to cevi za vodovod ali so to cevi za elektro? Dobavitelji cevi nas opozarjajo, da take cevi na tržišču ne obstajajo.
Hvala za odgovor.
O6: Cevi se uporabijo za optični razvod. Vgradi se cev 2 x 50 dvojček, zunaj gladka, znotraj narebričena.
___________________
V7: Spoštovani,
- ali bodo objekti povezani v obstoječ sistem za daljinski nadzor, ki ga na področju vaše občine upravlja Komunala Kranj ?
- ali je nadzorni center razširitev obstoječega nadzornega centra?
- ali bo uporabljen obstoječ APN in radius strežnik Komunale Kranj?
Hvala za odgovore in lep pozdrav,
O7: - DA
- DA
- nov APN in radius strežnik
__________________
V8: ZAJETJE + VODOHRAN A-gd postavka 8.13 Izdelava skalnjaka z kamnom pridobljenim pri izkopu. Obdelano z malto v razmerju pcm 1:3:9 kpl 1,00
nas zanima kakšne velikosti skalnjak upoštevati v ceni (m3).
O8: Skalnjak se izdela na betonski podlagi v debelini min. 10 cm in položitvijo kamnov ter zapolnitvijo stikov, dimenzije 1,30 x1,30 m
___________________
V9: Zanima nas ali je dimenzija rešetke iz postavke 6.27 Dobava in vgradnja INOX pohodne rešetke 80 x 100 m, h= 30 mm pravilna? Če ni prosim navedite pravilno dimenzijo rešetke.
O9: Dimenzija pohodne rešetke je 80 x 100 cm.
___________________
V10: V popisu del se pri objktih VODOHRAN A, RAZTEŽILNIK, VODOHRAN TABER, OBJKET ZA PRIPRAVO VODE nahaja postavka: Izdelava skalnjaka z kamnom pridobljenim pri izkopu. Obdelano z malto v razmerju pcm 1:3:9...kpl 1,0. Prosimo da navedete kakšno površino zajema 1 kpl skalnjaka.
O10: Skalnjak se izdela na betonski podlagi v debelini min. 10 cm in položitvijo kamnov ter zapolnitvijo stikov, dimenzije 1,30 x1,30 m
___________________
V11: Popis del VODOHRAN A - Izdelava iztoka iz drenažne cevi v pobočni iztok s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona, v skupni debelini 20 cm, po detajlu - objavite detajl oz. navedite površino tlakovane površine
O11: Dimenzija tlakovanja 1,30 x 1,30 m.
___________________
V12: V kakšni debelini je upoštevati tlakovanje iz zavihka Vodovod upravičeno-gd za postavko "2.32 Tlakovanje z lomljencem (70 %) v betonu (30 %)"?
O12: Skupna debelina 30 cm.

___________________
V13: Prosimo za natančnejši opis postavke 2.32 Sanacija temeljev na objektih naselbinske dediščine M3 148,00
iz zavihka VODOVOD UPRAVIČENO. Kaj upoštevati v ceni, kje je arheološki nadzor?
O13: V ceni postavke mora Ponudnik upoštevati beton, opaže, sidranje armature, armaturo, pripravo površine. V enotnih cenah izvedbe Del upoštevati arheološki nadzor.
___________________
V14: Prosim da objavite načrte spremljajočih objektov - tloris prerez.
O14: Možen ogled dokumentacije je na občinski upravi po predhodni najavi. Kontaktna oseba s strani naročnika je Metod Kropar.
__________________
V15: Odgovor naročnika pod O 8 je popolno sprenevedanje in norčevanje iz potencilanih ponudnikov.
Očitno s naročnik ali oseba, ki prirapvlja odgovre, sploh ni prebrala razpisne dokumentacije, kjer je zahtevano natančno to, kar je bilo zapisano v vprašanju, ki je objavljen pod V8. POnovno ponavljamo, da gre za skrajno diskriminatoren odnos do vseh tistih, ki nimajo odprtih svojih transakcijskih računov pri edini banki v Sloveniji, ki izpolnjuje zahtevane pogoje ali pri tuji banki, ki izpolnjuje zahtevane pogoje.
Predlagamo, da si naročnik pridobi od Banke Slovenije ustrezne informacije, če jim že ne sledi v dnevnem tisku, in šele nato zapiše odgovor. Kot rečeno, pa bomo zaradi kršitev temeljenga načela konkurence in enkopravnosti ponudnikov vložili revzijski zahtevek, če do srede, 16.05. ne bodo izvedeni ustrezni popravki v razpisni dokumentaciji.
O15: Naročnik odgovarja, da je zavarovanje ponudbe jasno opredeljeno v točki 15.3, v poglavju 15, na strani 17.
___________________
V16: Pozdravljeni!
Naročnika pozivamo, naj zmanjša število kopij iz 3 na 1, saj menimo, da je to z ekološkega vidika zelo neprimerno ravnanje! Ne vidimo razloga, zakaj je potrebno ponudbi prilagati 3 kopije, če je popis oddan v elektronski obliki, obrazce pa si lahko naročnik po potrebi skopira sam.
Hvala in lep pozdrav.
O16: Določila RD vezana na število originalov in število kopij ostaja nespremenjeno, vse tako kot je določeno v točki 12. 1, na strani 16.


Datum objave: 15.05.2013   10:41
V1: Kakšna je ocenjena vrednost projekta?Podatek potrebujemo za naročilo garancije!
O1: Objava ocenjene vrednosti skladno s predpisi o javnih naročilih ni obvezna, zato se je naročnik odločil, da je ne bo objavil, saj utemeljeno pričakuje, da bodo ponudniki podali konkurenčne ponudbe, ki bodo oblikovane na podlagi realnih tržnih razmer. Garancija za resnost ponudbe mora biti skladno z zahtevami razpisne dokumentacije predložena v višini 300.000,00 EUR. V roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe bo moral uspešen ponudnik priskrbeti garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), kot je določeno v posebnih in splošnih pogojih FIDIC in v Dodatku k ponudbi. Iz navedenega jasno izhaja, da objava višine ocenjene ni relevantna za izdajo z razpisno dokumentacijo zahtevanih garancij.
Objava ocenjene vrednosti skladno s predpisi o javnih naročilih ni obvezna, zato se je naročnik odločil, da je ne bo objavil, saj utemeljeno pričakuje, da bodo ponudniki podali konkurenčne cene, ki bodo oblikovane na podlagi realnih tržnih razmer.
_____________________
V2: Prosimo za podatke, do kdaj mora biti veljavna izjava banke za izdajo garancije za dobro izvedbo in do kdaj izjava banke za izdajo garancije za odpravo napak v garancijskem roku?
O2: Izjava banke za izdajo garancije za dobro izvedbo mora biti veljavna do predložitve Garancije za dobro izvedbo naročniku (najkasneje v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe). Ker je vračilo Garancije za dobro izvedbo pogojeno s predložitvijo Garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, mora biti tudi Izjava banke za izdajo garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku veljavna do predložitve Garancije za dobro izvedbo.


Datum objave: 16.05.2013   14:35
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da PODALJŠUJE rok za oddajo ponudb najkasneje do 24.05.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 24.05.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.

Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji šteto od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013.


Datum objave: 16.05.2013   14:45
Naročnik obvešča ponudnike, da sta na spletni strani http://www.cerklje.si/1554.0.html objavljeni popravljeni Poglavje 3 (Tehnične specifikacije) in Poglavje 4 (Ponudbeni predračun), kjer je izločen Odcep A6-A8 ter dodan cevovod Cerkljanska Dobrava. Popravki v Poglavju 3 so označeni rdeče. V Poglavju 4 so bili opravljeni sledeči popravki:
- Zavihek Skupna rekapitulacija-zbrisana vrstica neupravičeni stroški
- Zavihek Rekapitulacija neupravičeni stroški - zbrisan
- Zavihek Vodovod neupravičeno-gd - zbrisan
- Zavihek A7Š-gd - zbrisan
- Zavihek Rekapitulacija gradbena dela- zbrisana vrstica vodovod - cevni razvod neupravičeno post. 6 in vrstica A7Š post. 13
- Zavihek Vodovod neupravičeno-o - zbrisan
- Zavihek A7Š-o - zbrisan
- Zavihek Rekapitulacija oprema- zbrisana vrstica vodovod - neupravičeno post. 6 in vrstica A7Š post. 13
- Zavihek Vodovod upravičeno-gd - korekcija popisov
- Zavihek Vodovod upravičeno-o - korekcija popisov
- Korigirani sta tudi poziciji v zavihku rekapitulacija oprema in Rekapitulacija elektro dela pod postavko 19 in 21
Naročnik si pridržuje pravico, da odcep A6-A8 izvede v skladu z 2. točko petega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju.


Datum objave: 17.05.2013   13:09
V1: 1.Prosimo za razlago naslednjih dveh stavkov, ki se po našem razumevanju izključujeta:
Celoten sistem čiščenja mora zagotoviti nebiološko čiščenje do 5 mikronov velikosti delcev, kar predstavlja odstranitev do 85% vseh trdnih delcev.
Z namenom, da se pripravi voda za biološko čiščenje bomo za vse razred emotnosti uporabili enak princip pripraver vode za čiščenje z koagulantom Al2O3 in kalcijevim karbonatom.

2. Kaj pomeni stavek: Vsak ponudnik mora z drugačno tehnologijo dokazati s preskusi na kalni vodi dejansko kakovost čiščenja?

3. Ali obstajajo kake zahteve po optimizaciji dodajanja Al2O3 ali je dovolj, da je koncentracija pod 200 mkrogramov/liter v prečiščeni vodi kar je zahteva v zakonodaji? Oprema za regulacijo dodajanja pomeni namreč precejsšnjo vrednost v predračunu.

4. Kakšna je dovoljena koncentracija ozona na izhodu iz čistilne naprave?
O1:
1. Iz diagrama je razvodno, da je 85% delcev nad 5 mikronov, ostali delci se filtrirajo s filtri nad 0,01 mikrona.
2. Dopolnjena dokumentacija ne vključuje te trditve.
3. Ponudnik mora zagotavljati pogoje kontroliranega doziranja skladno s pravilnikom o Pitni vodi.
4. Dovoljena je po Pravilniku o pitni vodi in mejne vrednosti ne sme presegati.
_________________
V2: Ali je možno uporabiti reference, kjer je šlo za mikrofiltracijo ne ultrafiltracijo, glede na to, da je predvidena metoda čiščenja mikrofiltracija?
O2: Naročnik bo upošteval zgolj referenco za ultrafiltracijo
_________________
V7: Za čiščenje studenčnice izpod Krvavca bi radi ponudili napravo, ki deluje s pomočjo ultrafiltracije. Izkušnje na nekaj zajetjih v Sloveniji kažejo, da ultrafiltracija lahko zagotovi pitno vodo tudi v primeru visokih koničnih ali stalnih motnosti. Ultrafiltracija je fizikalna metoda, ki ne odstranjuje raztopljenih snovi v vodi (razen tistih, ki jih skoaguliramo). Strokovno poročilo o uporabi ultrafiltracije (precej staro , vendar se do danes ni zelo spremenilo) najdemo v strokovnem članku: Kompare dr. Boris; Odstranjevanje parazitov v pripravi pitne vode; 3.4.2001, Hotel Šport, Otočec ob Krki, Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije in Inštitit za sanitarno inženirstvo). Ultrafiltracija s porami 30 nm odstrani vse neraztopljene delce (garantirana motnost <0,1 NTU, v praksi 0.02 NTU) in praktično vse mikroorganizme (testirano bakterije: log 6, virusi log 4). V praksi to pomeni, da je voda po UF mikrobiološko neoporečna in je ni potrebno naknadno dezinfecirati. Naknadno dodajanje klora se ponekod sicer uporablja zaradi tveganj, ki so posledica onesnaženih cevovodov. Prilagajanje ultrafiltracijskih naprav vhodni vodi, katerega posledeica je ekonomsko racionalno obratovanje v času, ko je voda iz zajetja neoporečna, je že tehnološko tako razvito, da je možna zanesljiva uporaba v praksi.
Vprašanja:
1. Ali bo ponudba naprave, ki uporablja UF membrane sprejeta s tehničnega stališča na podlagi referenc (tudi v Sloveniji) in strokovne literature?
2. Ali je možna takojšnja izvedba pilotnega testa, ki bo dal odgovor tudi na to ali je tudi v primeru visokih motnosti možno fitrirati brez dodajanja koagulanta, s čimer bi resnično ohranili izvirsko vodo tako kot je?
3. Ali avtomatsko prilagajanje delovanja UF vhodni vodi pomeni konkurenčno prednost?
O3: 1. V primeru filtriranja nad 0,01 bo naprava privzeta kot primerna rešitev.
2. Pilotni test pred pripravo ponudbe ni potreben.
3. Celoten sistem priprave pitne vode je osnovan za avtomatsko delovanje, kjer ni potrebna stalna prisotnost ljudi.
______________________
V4: Pri vprašanju oddanem danes 18.4.2013 ob 13:11 je v obrazložitvi izpadel del teksta, kar smo opazili šele pri kasnejši kontroli - dodajamo celoten tekst (brez vprašanj):
Za čiščenje studenčnice izpod Krvavca bi radi ponudili napravo, ki deluje s pomočjo ultrafiltracije. Izkušnje na nekaj zajetjih v Sloveniji kažejo, da ultrafiltracija lahko zagotovi pitno vodo tudi v primeru visokih koničnih ali stalnih motnosti. Ultrafiltracija je fizikalna metoda, ki ne odstranjuje raztopljenih snovi v vodi (razen tistih, ki jih skoaguliramo). Strokovno poročilo o uporabi ultrafiltracije (precej staro , vendar se do danes ni zelo spremenilo) najdemo v strokovnem članku: Kompare dr. Boris; Odstranjevanje parazitov v pripravi pitne vode; 3.4.2001, Hotel Šport, Otočec ob Krki, Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije in Inštitit za sanitarno inženirstvo). Ultrafiltracija s porami 30 nm odstrani vse neraztopljene delce (garantirana motnost <0,1 NTU, v praksi 0.02 NTU) in praktično vse mikroorganizme (testirano bakterije: log 6, virusi log 4). V praksi to pomeni, da je voda po UF mikrobiološko neoporečna in je ni potrebno naknadno dezinfecirati. Naknadno dodajanje klora se ponekod sicer uporablja zaradi tveganj, ki so posledica onesnaženih cevovodov. Prilagajanje ultrafiltracijskih naprav vhodni vodi, katerega posledeica je ekonomsko racionalno obratovanje v času, ko je voda iz zajetja neoporečna, je že tehnološko tako razvito, da je možna zanesljiva uporaba v praksi.
O4: Predstavljena je tehnološka shema sistema za pripravo pitne vode in se jo mora ponudnik držati skladno z FIDIC rdečo knjigo.
________________
V5: Ker tudi drugič ni uspelo dodati celeg teksta k vprašanju oddanem 18.4.2013 ob 13.11 dodajmo samo manjkajoči del:
Ultrafiltracija s porami 30 nm odstrani vse neraztopljene delce (garantirana motnost <0,1 NTU, v praksi 0.02 NTU) in praktično vse mikroorganizme (testirano bakterije: log 6, virusi log 4). V praksi to pomeni, da je voda po UF mikrobiološko neoporečna in je ni potrebno naknadno dezinfecirati. Naknadno dodajanje klora se ponekod sicer uporablja zaradi tveganj, ki so posledica onesnaženih cevovodov. Prilagajanje ultrafiltracijskih naprav vhodni vodi, katerega posledeica je ekonomsko racionalno obratovanje v času, ko je voda iz zajetja neoporečna, je že tehnološko tako razvito, da je možna zanesljiva uporaba v praksi.
Za povzročeno zmedo se iskreno opravičujem.
O5: Predstavljena je tehnološka shema sistema za pripravo pitne vode in se jo mora ponudnik držati skladno z FIDIC rdečo knjigo.
____________________
V6: Četrti poskus dodajanja teksta k vprašanju 18.4.2013 ob 13.11 (videti je kot, da portal ne sprejme znaka manj, ki smo ga nadomestili z pod):
Ultrafiltracija s porami 30 nm odstrani vse neraztopljene delce (garantirana motnost pod 0,1 NTU, v praksi 0.02 NTU) in praktično vse mikroorganizme (testirano bakterije: log 6, virusi log 4). V praksi to pomeni, da je voda po UF mikrobiološko neoporečna in je ni potrebno naknadno dezinfecirati. Naknadno dodajanje klora se ponekod sicer uporablja zaradi tveganj, ki so posledica onesnaženih cevovodov. Prilagajanje ultrafiltracijskih naprav vhodni vodi, katerega posledeica je ekonomsko racionalno obratovanje v času, ko je voda iz zajetja neoporečna, je že tehnološko tako razvito, da je možna zanesljiva uporaba v praksi.
O6: Razlaga pojavov pri čiščenju pitne vode je za ta javni razpis odveč, ker je razpis po FIDIC rdeči knjigi.
__________________
V7: Prosimo za obrazložitev naslednjih postavk:
1. Priprava poti in dostopov za gradnjo, ter priprava prostora za začasno deponijo in priprava gradbišča...kpl 1,0 (postavka se pojavlja v vseh odsekih) definirajte dolžine poti do objektov, po čigavih parcelah potekajo dostopne poti, kaj zajema priprava poti? ali je to tudi eventuelno sekanje dreves, vspostavitev prvotnega stanja. - glede na različne lokacije vam predlagamo, da določite ocenjen znesek ki ga bomo upoštevli vsi ponudniki.

2. Delovni, fasadni in dovozni odri, ter eventuelno opiranje brežin... kpl 1,00 (postavka se pojavlja v vseh odsekih). Definirajte količine za odre ter opiranje brežin, objavite geološko poročilo terena oz. določite ocenjeno vrednost te postavke, ki naj jo upoštevajo vsi ponudniki.

3. Objavite detajl za naslednjo postavko: ZAJETJE IN VODOHRAN A ... Izdelava iztoka iz drenažne cevi v pobočni iztok s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona, v skupni debelini 20 cm, po detajlu
4. Določite površino za postavko: Izdelava skalnjaka z kamnom pridobljenim pri izkopu. Obdelano z malto v razmerju pcm 1:3:9, za vse objekte
5. Kaj naj upoštevamo pri postavkah: Zaščita gradbene jame s tehnologijo izvajalca, ki upošteva analizo prostora v projektno rešitev, izdelavo, monitoring,…za kakšno zaščito gre, začasno ali trajno, ali obstaja za to projekt oz. definirajte znesek ki naj ga upoštevamo pri tej postavki.
O7: 1. Dokumentacija za gradbeni del je razvidna z vsemi deli pri objektih v PGD in PZI. Objekti so locirani v prostoru in lokaciji, ki je opredeljena v projektu. Dostopne poti so začasne in so namenjene gradnji. Poti potekajo po parcelah, ki so predvidene za gradnjo. Vsak ponudnik si lahko sam ogleda stanje takšno kot je. Pozicijo Ponudnik ovrednoti sam in predvidi vsa dela glede na tehnološke procese pri gradnji in njegovi organizaciji del na gradbišču. Vrednosti ocenjenega zneska naročnik ne bo določal.
2. Ponudnik sam ovrednoti pozicijo, lahko s pomočjo projektne dokumentacije, ki je na razpolago pri Naročniku in bo zajemala vsa dela za celovito dokončanje Pogodbenega predmeta Del.
3. Objavljeno v PGD in PZI dokumentaciji. Dokumentacija se nahaja pri Naročniku, skladno s točko I.1) v Obvestilo o Naročilu št. JN3682/2013 z dne 2.4.2013
4. Predstavljeno v popisih in v projektni dokumentaciji. Skalnjak se izdela na betonski podlagi v debelini min. 10 cm in položitvijo kamnov ter zapolnitvijo stikov, dimenzije 1,30 x1,30 m.
5. Ponudnik sam ovrednoti pozicijo kot začasno zaščito gradbene jame v fazi gradnje.
___________________
V8: 1.Ni jasno, kakšna naj bo kapaciteta filtracije pri različnih motnostih. Na strani 263 je tabela, kjer piše, da je kapaciteta od 40m3/h do 150 m3/h odvisno od motnosti. Na strani 264 so popolnoma drugačne vrednosti- opis delovanja vodarne glede na različno kvaliteto vstopne vode. Prosim, da jasno napišete kapacitete filtracije pri različnih motnostih.

2.. Na shemi je narisanih 6 filtrov z vložki, ki so vezani vsporedno. Pri opsiu delovanja na strani 264 piše, da gre pri motnosti 10NTU čez 10 in nato še čez mikrofiltre. Pri 5NTU gre samo čez 5mikronske in čez mikrofiltre. Kje so narisani ti mikrofiltri, če je na shemi samo 6 filtrov?

3. Ob mikrofiltrih je navedeno, da so lahko membranski, kar je neumnost. Membranska mikrofiltracija potrebuje več prostora! Projektant naj vriše te membranske filtre v prostor. Membranski filtri se perejo tudi s kemikalijami CEB ali CIP. Kje je predvidena nevtralizacija odpadnih vod.

4. Prosimo za razširjene analize vode pri različnih motnostih ( maksimalna izmerjena, 5-10NTU in pri 1NTU.
O8: 1. Tehnološka shema vsebuje vso opremo za kapaciteto 360 m3/h na objektu priprave pitne vode.
2. Projektant je upošteval specifike pri analizi vode na obstoječem vodovodnem sistemu.
3. Nevtralizacija odpadnih vod je predvidena v objektu PPV.
4. Osnovna analiza je v projektu PGD in PZI.
___________________
V9: Pri pregledu dokumentacije smo ugotovili, da predlagana rešitev ni v skladu z nemškimi tehničnimi standardi. Po DVGW 213-3 so predvideni hitri zaprti in odprti filtri po DIN 19605, težnostni ( Schwerkraft filtri) niso predvideni za filtracijo pitne vode. Ravno tako niso predvideni mikrofiltri s povratnim pranjem za pripravo pitne vode. Kadar se uporablja oksidacija z ozonom je obvezna filtracija skozi ogljene filtre po reakcijski komori, ki jih projektant sploh ni predvidel! Ker slovenska tehnična zakonodaja v glavnem prevzema nemške standarde DIN- DVGW nas zanima, ali investitor kljub temu vstraja pri predpisani tehnični rešitvi, kljub temu, da oprema nima DVGW za uporabo v pitni vodi?
O9: Predvidena tehnološka rešitev zagotavlja kakovost pitne vode po Pravilniku o pitni vodi.
__________________
V10: Spoštovani!
1. Sprašujemo glede pričetka del :
Na portalu je določen pričetek del 1.8.2013 v Poglavju 2, stran 85 in 134 je začetek del 1.9.2013.
Kateri datum naj upoštevamo pri pripravi plana, kot začetek del?

2. Prosimo, da za naslednje postavke, ki so določene z enoto 1 kpl in se ponavljajo skozi ves popis :
- priprava poti in dostopov za gradnjo ter priprava prostora za začasno deponijo in pripravo gradbišča
- zaščita gradbene jame s tehnologijo izvajalca, ki upošteva analizo prostora v projektno rešitev, izdelavo....
- delovni in dovozni odri ter eventuelno opiranj brežine
zaradi enekovrednosti primerjave ponudb določite pavšalni znesek.
Razlogi za to so:
- nepoznana geologija - Citiram del iz tehničnega poročila o Zajetju iz Poglavja 3, str. 260 ..... Odločitev o primernosti ene ali druge variante se bo izvedla ob samem izkopu, ki je iztočasno geološka raziskava
- nakatere dostopne poti so obdelane v popisu, druge pa ne
Hvala za odgovore in lep pozdrav
Hvala in lep pozdrav
O10: 1. Začetek gradbenih del je 01.09.2013, pred začetkom gradbenih del je uvedba v delo (maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo znaša 28 dni).
2. Naročnik ne bo ponudnikom določal pavšalnih zneskov. Dokumentacija je ponudnikom na razpolago pri Naročniku.
___________________
V11: Po preverjanju razpisnih elementov ob popravi ponudbe ugotavljamo z neskladnjosti z veljavnimi predpisi o motnosti vode.
Vaš pogoj, da je vrednost motnosti lahko NTU ≤ 5 veljavni zakon danes pa došušča vrednost motnosti NTU ≤ 1.
Projekt je bil izdelan na predpostavkah leta 2004, ko je bil izdelan, danes pa smo leta 2013, kjer veljajo dopustne vrednosti kot so navedene zgoraj.
Prosimo, da elemente popisov spremenite tako, da bodo zadovoljevali današnje zakone. V nasprotnem smatramo, da je razpis neskladen z veljavnimi zakoni, kar posledično povzroča pravne zaplete in razveljavljanja ter nepotrebne dodatne stroške.
Ugotavljao, da je še kar nekaj podobnih neskladij, ki jih ne navajamo.
Zaradi neskladij predlagamo recenzijo projektne dokumentacije ali spremenite vrsto razpisanih zahtev po FIDIC (rumena knjiga), kar zahteva podaljšanje časa oddaje ponudbe zaradi dodatnih potrebnih del pri pripravi.
Hvala.
011: Projekt je razpisan po FIDIC-u rdeča knjiga.
______________
V12: 1.Prosimo, da projektant jasno pove, kakšne so kapacitete posemeznih enot taoko imenovanih mikrofiltrov in pri kakšnih pretokih morajo delovati.? Vsi filtri imajo nazivni pretok na pretok, ne na motnost vode ( relativna informacija glede lastnosti medija), zato nam ni jasno kako si projektant predstavlja dimenzioniranje.Maj pove nrp. tip in DN filtra, da znamo primerjati.

2. Tenološka shema vnosa ozona je pomankljiva. Manjkajo tudi varovalni elementi. prosimo za infornmacijo tudi način uničevanje ozona iz rezervoarja pripravljene vode. Ali je potrebno vgraditi tudi indstrument za meritev ozona v zraku?

3. Prosimo za podatke o moči vseh motorev , ki so vgrajeni. Projektant piše, da bo treba dokazovati učunkovitost tehnologije proti predlagani. kakšna je predvidena poraba energije pri določenem pretoku?

4- Zanima nas, kako je projektant izračunal porabe kemikalij za pripravo vode? Po naših izračunih je poraba kemikalij večja od dnevne porabe kemikalij, ki je v zaklogovnikuih! Ali bo zagotovljena stalna prisotnost kadra?

5- Ker je velikost stavbe definirana, ne moremo spreminjati željenih pretokov čez tehnologijo. Pri definirani tehnologiji in pretokih je stavba dovolj velika. Ali bo projektant prevzel odgovornost, če je tehnologija zgrešena? Kot razumemo gre za rdečo knjigo FIDIC?

6- Projektant je napisal, da ultrafiltracija spreminja kemijsko kvaliteto ( mineralizacijo ) vode. To je poplnoma narobe, ker je ultrafiltracija zadnja tehnologija, ki filtrira samo fizikalne nečistoče in mikrobiologijo. Projektant navaja kot prednost. Po naši zakonodaji ima filtracija prednost pred dezinfekcijo. Ozon ima veliko negativnih lastnosti za okolje in nam ni jasno, od kod podatki projektantu, da je to napredna tehnologija? Nikjer ni predvidel v opisu tehnologije, kje bo odstranil višek ozona iz zraka in vode in produkte, ki na stanejo po oksidaciji? V EU zakondaji je izpuh opdanega zraka zelo omejen! Želimo podatek, kako je potrebno odstraniti višek ozona iz vode in odpadnega zraka? Kje so meje projekta?

7- V vodah s površinskim vplivom je verjetna prisotnost cist in parazitov. Po naši podatki niso dovoljeni niti mrtvi v pitni vode. Kako predvideva projektant odstraniti parazite iz viode? Po znaih podatkih nimajo mikorfiltri z vložki nobenih certifikatov za zaneslhjivost delovanja ( DVGW, KIWA...). .Prosimo za pojasniklo.

8. Manjka poplna tehnološka shema z vsemi elementi ( ventli, črpalkami, merilniki....), da bi lahko ponujali po enotnem ključu. Na shemi niti ni jasni, kako se spušča mulj iz flokulacijskih rezervoarjev? Ni definiranih merilnikov, ki so uporabljeni za delovanje naprave.
012: 1. Mikro filtri so določeni glede na skupno pretočno kapaciteto. Motnost pa je opredeljena glede na analizo vode. V obratovanju je velikost trdnih delcev in vsebnost v vodi pomembna za ugotavljanje dejanske zmogljivosti mikrofiltra.
2. Izbor senzorjev je potreben za avtomatsko delovanje.
3. Ponudnik po tehnološki shemi s primerljivo opremo, ki zagotavlja enake karakteristike, kot je podana pri tehnološki shemi dolžan da predvidi primerne elektromotorje.
4. V skladu s Pravilnikom o pitni vodi.
5. Analiza velikosti objekta je bila v fazi projektiranja izvedena.
6. Meje projekta so podane v PGD in PZI dokumentaciji.
7. Po mikrofiltraciji je še filtracija do 0,01 mikrona.
8. Trditev ni resnična, ker taki sistemi delujejo.
___________________
V13: 1.Zanaima nas , kakšnemu namenu služin doziranje kemikalije CaCO3? Nikjer v literaturi ne najdemo podobnega primera? Ali je morda mišljeno apno?
Ker ni objavljene analitze vode ne moremo najti povezave. Prosimo za pojasnilo!

2. Kakšna je predvidena poraba kemikalij za obdelavo vode? Projektant ni podal izračunov, ki bi dali podatke za OVD.

3. Prosimo za podatek, kako se bo odstranjevalo blato iz flokulacijskih rezervoarjev? Logična bi bila vgradnja sedimentacijskih rezervoarjev ( lamelnih usedalnikov). Kakšna je predvodena moč motorejv? Po shemi sta 2 flokulacijska rezervoarja v testu so 3 rezervoarji po 60m3?

4. Prosimo za objavo kompletne tehnološke sheme za vse medije, vse tokove ( surova voda, odpadna voda, čista voda) , kjer morajo biti označeni vsi elementi priprave vode, s posodami, ventili, merilnimi instrumenti, s predviodenimi masnimi bilancami. Če prav razumemo, gre za popis na enoto filtracije po redeči knjigi (ali to pomeni, kar pomeni da je filtracija po Rumeni knjigi FIDIC, ker ni popisov in izvajalec izbira tehnologijo). Nikjer ni navedeih podatkov o podatkih, na katerih bazira njegov projekt. Na projektu piseš PZI, vsebina pa manjka Ne moremo ceniti izračunov, ker ni nobenih vhodnih podatkov, na katerih bazirajo izračuni. ma koncu bo garanciije dal izvajalec.Prosimo za pojasnilo? Ali bo projektant odgovarjal za dimenzioniranje in izbor naprav? Prosimo za podatke pri kateri maksimalni motnosti in pretoku mora biti ponujena naprava?

6. Prosimo za izračun porabe medijev

7. V projektu piše, da je filtracija 0,04 microna, v popisu pa nekje 10micronov in spet drugodf 5 micronov. Prosimo za natančno specifikacijo, o posameznih enotah priprave vode in skupni kapaciteti? Ali mora imeti vsa prema veljaven EU certifikat za pitno vodo ( DVGW, KiWA... )
013: 1. Projektirano je doziranje CaCo3 (apna) pri pripravi pitne vode.
2. Predvidena količina porabe kemikalij je določena z maksimalno dovoljenim doziranjem potrebnih kemikalij pri pripravi pitne vode.
3. Na zunanji strani objekta so predvideni lamelni usedalniki.
4. V PGD oz. PZI je predstavljena tehnološka shema.
6. Predstavljena tehnološka shema in maksimalna dovoljeno stanje posamezne kemikalije je dovolj za izračun porabe medijev.
7. Mikro filtracija je izvedena za nad 5 mikronov velikosti delcev, zadnja filtracija pred nadaljnjo obdelavo pa je nad 0,01 mikrona, kar je bilo že večkrat pojasnjeno.
___________________
V14: Kako si predstavlja naročnik dosego ciljnih faktorjev motnosti, če na podlagi izdelanih popisov in izbrane tehnologije ni možno doseči tega.
Prosimo za spremembo tehnološkega dela do te mere, da bo možno doseči ciljane vrednosti.
Opozarjamo, da s tem izvedeni projekt ne bo ustrezal predpisom in naročnik lahko pričakuje zavrnitev ali vrnitev sredstev sofinanciranja s strani EU.
Kot ponudnik bi želeli, da naše izvedeno delo ne bo tehnično vprašljivo. Ponudniki, ki nimajo izkušenj s tem lahko naročniku povzročijo veliko nepopravljivo škodo škodo.
Hvala za odgovor !
O14: Ponudnik je dolžan ponuditi opremo po predloženem popisu in FIDIC rdeči knjigi.
___________________
V15: Ponudnik ocenjuje, daje projekt izveden škodljivo za naročnika. Pogoji v nekaj točkah nalagajo ponudniku, da je sam odgovoren za predlaganje ustrežne rešitve. Projekt je predvideval tehnologijo ultrafiltracije. Popisi so narejeni za uporabo tehnologije mikrofiltracije.
Projektirano je bilo leta 2004. Danes so zanesljivo novejši SLO in EU predpisi, še posebej pa WHO, ki je edina svetovna odgovorna organizacija. Tem standardom definicija popisov in prjekta ne zadošča.
Predlagamo naročniku, da spremeni obliko naročila po FIDIC iz rdeče knjiga na rumeno.
Le na takšen način lahko izvajalec z novim projektom in ustreznimi tehnološkimi prijemi zadovolji naročnika, zdravje uporabnikov in predpise in standarde.
Obstoječi projekt lahko naročnik uporabi za idejni projekt.
Naročnika opozarjamo, da je predlog njemu v bran in preprečuje nepotrebne stroške po neuspešnem obratovanju sistema. To bo veliko dražje kot si lahko naročnik sploh predstavlja, lahko pa privede do vračila EU subvencij.
Prosimo za upoštevanje predloga, vendar opozarjamo, da bo zaradi tega potreben dodatni čas priprave za ponudnike.
Pričakujemo hiter odgovor.
015: Razpisna dokumentacija po FIDIC rdeči knjigi sledi predloženi tehnologiji.
___________________
V16: S trditvami o motnosti na str.248 in 249 (06 Pog. 3 Gradnje) se ne moremo strinjati.
Zapisane velikosti odprtin pri mikrofiltraciji se ne ujemajo:
1. V poglavju 5 (09_POGLAVJE_5_Gradnje_KRVAVSKI_VODOVOD.doc) na strani 351 je zapisana vrednost 0,0001 m (to predstavlja 100 μm),

2. v poglavju 6 (06_POGLAVJE_3_Gradnje_KRVAVSKI_VODOVOD.pdf) je na strani 244 zapisano: ''Mehansko čiščenje bo izvedeno s pomočjo membranske tehnologije (filtriranje do 0,04 mikrona) (to predstavlja 0,04 μm),

3. v poglavju 6 (06_POGLAVJE_3_Gradnje_KRVAVSKI_VODOVOD.pdf) je na strani 265 nerazumljivo zapisano: ''Preostanek 13 do 15% nato očistimo v mikrofiltrih od 0,5% mikrona naprej'',

4. v predračunu (Kopija07-1_PREDRACUN_Gradnje_KRVAVSKI_VODOVOD.xls) v zavihku PPV-o v vrstici 105 je zapisna vrednost 0,00001 mm (to predstavlja 0,01 μm),
Kakšne so usrezne resnične definicije ?
016: 1. Pravilno je 0,01 mikron
2. Pravilno je 0,01 mikron
3. Pravilno je 0,01 mikrona navzgor
4. Pravilna definicija je 0,01 mikrona. Vrednosti sta pravilno napisani.
___________________
V17: Glede predfiltrov
V poglavju 6 (06_POGLAVJE_3_Gradnje_KRVAVSKI_VODOVOD.pdf) je na strani 264 so pri različnih vstopnih motnostih zapisani filtri z vložkom z različno velikostjo por (5 μm pri 5 NTU in 10 μm pri večjih motnostih). Prav tako je zapisano različno število enot in različni pretoki na posamezni enoti (2 do 4 enote in 50 l/s do 10 l/s). Pri upoštevanju teh številk se skupni pretok skozi filtre z vložkom razlikuje in je vse skupaj popolnoma nerazumljivo,
V predračunu (Kopija07-1_PREDRACUN_Gradnje_KRVAVSKI_VODOVOD.xls) v zavihku PPV-o v vrstici 106 je zapisna vrednost 25 μm za predfilter.
V predračunu (Kopija07-1_PREDRACUN_Gradnje_KRVAVSKI_VODOVOD.xls) v zavihku PPV-o v vrstici 112 je zapisna vrednost 10 μm za filter z vložkom. Pretok na njemu je 30 m3/h. Predviden je 1 kos. Tudi to je nerazumljivo.
Prosimo za odgovor !
O17: Mikro filtracija je izvedena za nad 5 mikronov velikosti delcev, zadnja filtracija pred nadaljnjo obdelavo pa je nad 0,01 mikrona, kar je bilo že večkrat pojasnjeno.
___________________
V18: 1.Iz razpisne dokumentacije ni nedvoumno jasno kakšna je nominalna kapaciteta čistilne naprave za pitno vodo.

2.V 06 Pog. 3 Gradnje je na str. 226 omenjen načrt za odvod odpadne vode. Na katero odpadno vodo se to nanaša?

3.V 06 Pog. 3 Gradnje je na str. 241 omenjena srednja poraba Qsr=90,34 l/s in Qmax=135,5 l/s. Te podatki so daleč od nam znanih normativov za pravo razmerje med Qsr in Qmax.
Ali je bil izdelan hidravlični račun celotnega sistema vodovoda in posebej toka vode skozi čistilno napravo?

Prosimo za odgovor.
O18: 1. Kapaciteta objekta za PPV je 100 l/s
2. Odpadna voda je mišljena za sanitarije na omenjenih objektih!
3. Objekt za pripravo pitne vode je bil definiran na podlagi hidravlike
___________________
V19: Vprašanja za naročnika
1. NAROČNIK NI OBJAVIL CELOTNE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – V PRIMERU POSTOPKA IZ 1.,2.,3.,5.,6.,7 IN 7 točke 1 . odstavka 24 člena ZJN-2 je naročnik dolžan objaviti obvestilo iz 2,.,4.oziroma 10.točke prvega odstavka 57 člena tega zakona in razpisno dokumnetacijo vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami na ali prek portala javnih naročil. Naročnik mora omogočiti ponudniku da prevzame razpisno dokumentacijo v elektronski obliki jasno in nedvoumano na enem mestu, torej na spletni strani, ki jo je naročnik navedel: http://cerklje.si/1554.0. html
PROSIMO NAROČNIKA, DA OBJAVI TUDI TEHNIČNO-PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, DA LAHKO PONUDNIKI SPLOH PRIPRAVIMO PONUDBO IN TEMU USTREZNO PODALJŠA ROK ZA PREDAJO PONUDBE PO OBJAVI CELOTNE RAZPISNE DOKUMENTACIJE NA http://cerklje.si/1554.0. html

2. ANALIZA VODE NI NA RAZPOLAGO
PROSIMO NAROČNIKA, DA OBJAVI KOMPLETNO KEMIJSKO IN MIKROBIOLOŠKO ANALIZO VHODNE VODE

3.Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: V kolikor bosta dva ali več ponudnikov predložila ponudbo z enako končno ponudbeno ceno, se bodo ponudbe razvrstile glede na čas prispetja. V tem primeru bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudbo predložil prej.
NAROČNIK JE NAMREČ OBJAVIL DATUM IN URO DO KDAJ SPREJEMA PONUDBE IN VSE PONUDBE, KI BODO PRISPELE DO TEGA ROKA BI MORAL NAROČNIK UPOŠTEVATI ENAKOVREDNO . NAVEDENO MERILO JE DISKRIMINATORNO DO OSTALIH PONUDNUKOV, SAJ BI DOLOČEN PONUDNIK LAHKO V DOGOVORU Z NAROČNIKOM PREDAL PONUDBO PREJ IN BI BIL TAKO V NEUPRAVIČENI PREDNOSTI.
ZATO NAROČNIKA PROSIMO, DA NAVEDENO MERILO UMAKNE KOT POGOJ ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA.

4. IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ŠT. 25/09 JE RAZVIDNO DA JE IZDELANA NA NIVOJU »PZI« , VENDAR TEMU NI TAKO, KER PO NAVEDENI DOKUMENTACIJI NI MOŽNA IZVEDBA OBJEKTA PRIPRAVE VODE PODPOGLAVJE 3.3.6.
NAROČNIKA PROSIMO ZA POJASNITEV OZ. DA NAM PONUDNIKOM OMOGOČI VPOGLED V PROJEKTNO DOKUMENTACIJO NA NIVOJU PZI NA SPLETNI STRANI http://cerklje.si/1554.0. html

5. Naročnik v poglavju 3 (stran 263) pod točko 1.3 KONSTRUKCIJA OBJEKTA opisuje sistem za mikro filtriranje pitne vode za vse delce nad 0,00001 mm.
PROSIMO NAROČNIKA DA POVE KAKŠNA TEHNOLOGIJA JE PROJEKTNO IZBRANA, KER SO PODATKI V RAZPISNI DOKUMENTACIJI V NESKLADJU.

6. NAROČNIK NAJ TUDI POVE KAJ JE IMEL V MISLIH : » Celoten sistem čiščenja mora zagotoviti nebiološko čiščenje do 5 mikronov velikosti delcev, kar predstavlja odstranitev 85% vseh trdnih delcev. Preostanek 13-15 % nato očistimo v mikronskih filtrih od 0,5% mikrona naprej« - VPRAŠANJE NAROČNIKU: KAJ SO MIKRONSKI FILTRI OD 0,5% MIKRONA NAPREJ?

7. K TOČKI 2.- OPIS PROCESA NA STRANI 265 – POGLAVJE 3.
V nobenem primeru ne uporabljamo ultrafiltracije, ker je voda kot naravni izvir pomebna v izvorni podlagi tako favne kot flore.
NAROČNIKA PROSIMO ZA POJASNILO NAVEDENE ZAHTEVE, DA SE NE UPORABI TEHNOLOGIJA ULTRAFILTRACIJE, MEDTEM KO JE V DOKUMENTACIJI ZAHTEVANA ODSTRANITEV VELIKOSTI DELCEV V SPEKTRU ULTRAFILTRACIJE .
NAVEDNO SE SKLADA Z ZAHTEVANO REFERENCO NA IZVEDENEM SISTEMU ULTRAFILTRACIJE . ISTOČASNO VEMO, DA JE ULTRAFILTRACIJA PREIZKUŠENA IN NAJBOLJ PRIMERNA ZA FILTRACIJO PITNE VODE KER NE SPREMINJA KEMIČNE SESTAVE VODE!!!

8. V popisu strojne tehnološke opreme in instalacij PPV poglavje II. PRIPRAVA PITNE VODE , točka 5 je navedeno :
Sistem za mikro filtriranje pitne vode za vse delce nad 0,00001 mm, ki omogoča po izmerjenih vrednosti velikosti trdnih delcev v vodi odpravo motnosti. Sistem je lahko izveden nadtlačno ali z uporabo naravnega vakuma. NAROČNIKA PROSIMO ZA POJASNILO KAJ JE NARAVNI VAKUUM??

9. Vgrajena oprema za mikro filtriranje mora biti porazdeljena po enotah tako, da zagotavlja ob izpadu ene enote vsaj 90% pretočne kapacitete.NAROČNIKA PROSIMO ZA POJASNILO ALI V TEM PRIMERU DVE ENOTI MORATA DOSEGATI PRETOČNO KAPACITETO 324 m3/h to pomeni da bi morala projektna kapaciteta biti 3x162 m3/h??

10. Postopek čiščenja NAROČNIKA PROSIMO ZA POJASNILO KATERI POSTOPEK ČIŠČENJA JE PROJEKTNO PREDVIDEN ??
in potreben prostor mora biti v okviru projektianega objekta in ne sme posegati v osnovno statiko, lahko pa se uporabljajo premične zunanje stene ali vrata za dodatni prostor, ki je potreben pri čiščenju. Vsa oprema mora biti zavarovana proti odtujitvi, če se nahaja izven objekta.
- Kapaciteta: 3 x 120 m3/h
- Stopnja filtracije: 40 x 10-6 m NAROČNIKA PROSIMO ZA POJASNITEV NAVEDENE PROJEKTIRANE STOPNJE FILTRACIJE ??
- Material: nerjaveče jeklo 316 NAROČNIKA PROSIMO ZA POJASNITEV KAJ ZAJEMA ZAHTEVANI MATERIAL ??
- velikost mikro filterskih enot 1800 x1800 x 2200 mm
- površina mikrofiltriranja vsaj 3000 m2 VPRAŠUJEMO NA KATERO TEHNOLOGIJO SE NANAŠA POVRŠINA FILTRACIJE (NADTLAČNO ALI PODTLAČNO) ??
- maksimalni tlak sesanja je 0,30 MPa VPRAŠUJEMO NA KAJ SE NANAŠA TLAK SESANJA??
- Jašek na dnu: DN 600
- Sistem za obratno pranje: kontinuirano z airlift
črpalko PROSIMO ZA POJASNILO NAVEDENEGA PRANJA Z AIRLIFT ČRPALKO ??
- Cikel pranja: 1-3 cikel/d KAKO JE MOŽNO PREDVIDETI CIKEL PRANJA /DAN, KER JE ODVISNO OD PRETOKA STOPNJE ONESNAŽENJA, ∆p,….NAROČNIKA PROSIMO ZA POJASNILO???
GLEDE NA DEJSTVO, DA JE RAZPISNA DOKUMENTACIJA NEJASNA , NEPOPOLNA IN NA OSNOVI ISTE NI MOŽNO PRIPRAVITI KVALITETNE PONUDBE, KATERA BI BILA LAHKO PRIMERLJIVA Z OSTALIMI PONUDNIKI IN JE ZARADI TEGA DISKRIMINATORNA, ZATO PREDLAGAMO NAROČNIKU DA RAZVELJAVI NATEČAJ IN PRIPRAVI KVALITETNO RAZPISNO DOKUMENTACIJO PO KATERI BODO LAHKO VSI PONUDNIKI LAHKO PONUDILI ENAKOVREDNO IN PRIMERLJIVO PONUDBO, KAR BI MORALO BITI V INTERESU NAROČNIKA

Lep pozdrav!.
O19: 1. Tehnična dokumentacija je na vpogled pri naročniku na podlagi predhodne najave. Kontaktna oseba s strani naročnika je Metod Kropar.
Naročnik je rok za oddajo ponudb podaljšal do 24.5.2013 do 9.ure.
2. V objavljeni razpisni dokumentaciji je v poglavju 3, podpoglavje 3.3.2., razdelek 4.1, objavljena analiza vode, ki je izdelana predvsem z vidika problematike kaljivosti vode. Upravljavec vodovodnega sistema Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., ni imel težav z mikrobiološko sestavo vode, ampak le z motnostjo vode. Za zaprošene podatke se lahko obrnete na upravljavca Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o – kontaktna oseba je Rok Oblak, tel. 04/28 11 304, elektronski naslov pa roblak@komunala-kranj.si
3. Na strani 54 razpisne dokumentacije se stavek: V kolikor bosta dva ali več ponudnikov predložila ponudbo z enako končno ponudbeno ceno, se bodo ponudbe razvrstile glede na čas prispetja. V tem primeru bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudbo predložil prej. izbriše.
4. Tehnična dokumentacija je na vpogled pri naročniku na podlagi predhodne najave. Kontaktna oseba s strani naročnika je Metod Kropar.
5. Tehnologija pitne vode s popisom opreme je predstavljen v strojno tehnološkem delu projekta
6. Mikro filtracija je izvedena za nad 5 mikronov velikosti delcev, zadnja filtracija pred nadaljnjo obdelavo pa je nad 0,01 mikrona, kar je bilo že večkrat pojasnjeno.
7. Naročnik je razpisal tehnologijo čiščenja po FIDIC rdeči knjigi. Vsi popisi in tehnološka shema se nahajajo v projektu.
8. Mikro filtracija je izvedena za nad 5 mikronov velikosti delcev, zadnja filtracija pred nadaljnjo obdelavo pa je nad 0,01 mikrona, kar je bilo že večkrat pojasnjeno.
9. Projektirana in koncesijsko določena je kapaciteta 100 l/s. To pomeni zmogljivost 360 m3/h.
10. Vsa vprašanja so pojasnjena v kompletnem strojno-tehnološkem projektu. Oprema, ki je predložena zagotavlja polno kapaciteto delovanja. Razpisna dokumentacije je na razpolago pri Naročniku in jo mora ponudnik upoštevati
___________________
V20: Pozdravljeni
prosimo, da nam odgovorite na naslednja vprašanja vezano na tehnične zahteve / blagovne skupine –ponudbeni predračun
V popisih cevi iz nodularne litine (NL) poleg ostalega navajate tudi naslednje zahteve:
- da morajo biti cevi izdelane iz NL: na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, z zlitino Zn+Al minimalne debeline 400 g/m 2 v razmerju 84% Zn-15% Al in premazane z modrim epoksijem,
na notranji strani pa s cementno oblogo, skladno s standardom SIST EN 545:2010. Dolžina cevi mora biti 6 m.
Duktilne cevi in duktilni fazonski kosi na obojko istega proizvajalca.

Ugotavljamo:
1. Zahteva naročnika, da mora biti zunanja aktivna galvanska zaščita z cink-aluminijem v razmerju 85%Zn+15%Al je nad standaradna zahteva, ki v standardu SIST EN 545:2010 ni omenjena.
Tehnološki postopek nanosa zlitine razmerja 85% Zn+15% Al pa je še zaščiten s patentom lastnika patenta SAINT- GOBAIN PAM, št. patenta EP 0686 246 B1, objavljen dne 21.04.1999 v Bulletin 1999/16.
Tehnične specifikacije se ne smejo sklicevati na posebne postopke in patente, če bi s takim dajala prednost nekaterim podjetjem, v tem primeru proizvajalca SAINT-GOBAIN PAM, katerega zastopa v Sloveniji
CMC Ekocon iz Logatca. Predmet naročila pa ni take narave, da bi ustrezale edino cevi z zunanjo aktivno galvansko zaščito Zn + Al v razmerju 85% Zn+15% Al.
Naročnika pozivamo, da zahtevo razmerja 85% Zn+14% Al umakne iz navedbe tehnične specifikacije cevi. Očitek gre tudi na račun zahtevane dolžine cevi 6 m Stadard prepisuje dolžine 5 / 5,5 / / 6 m
Katerakoli točna navedba dolžine lahko omejuje ponudnike


2. V popisih fazonskih kosov poleg ostalega navajate: fazoni in cevi od istega proizvajalca

Tudi v tem primeru postavljanje nadstandardne zahteve. Standard SIST EN 545:2010 predpisuje postopke tlačnega preizkusa, ki ustrezajo vaši zahtevi, "vendar ločeno, za cevi posebej in za fazonske kose posebej".
Ni redek primer, da proizvajalci cevi ne proizvajajo tudi fazonskih kosov ali obratno, kar je še bolj pogost primer, da proizvajalci fazonskih kosov ne proizvajajo cevi.
Če vztrajate na zahtevi , kot navajate, objavite zahtevo kateremu standardu mora slednje ustrezati. SIST EN 545:2010 tega ne predpisuje

V primeru, da naročnik ne bo ugodil navedenim zahtevam, bomo pokrenili predrevizijski postopek na razpisno dokumentacijo.

O20: 1. Zahtevano zunanjo zaščito in dolžino lahko ponudi več proizvajalcev zato zahtev ne bomo spreminjali.
2. Zahtevane materiale lahko ponudi več proizvajalcev zato zahtev ne bomo spreminjali.

Popravljen ponudbeni predračun s popravljenimi postavkami v delu strojne opreme za PPV ter tehnološka shema sta dostopna na spletni strani: http://www.cerklje.si/1554.0.html.


Datum objave: 24.05.2013   11:29
Naročnik obvešča ponudnike, da je dne 24.05.2013 ob 07:50 uri prejel zahtevek za revizijo zaradi razveljavitve postopka oddaje javnega naročila objavljenega dne 02.04.2013 na Portalu javnih naročil pod št. objave JN3682/2013 na gradnjo »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. Sklop)«, ki ga je vložil vlagatelj Adriaplan d.o.o., Partizanska cesta 75, Sežana, ki ga zastopa Mateja Galič, odvetnica, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana.
Naročnik je dne 24.05.2013 ob 08:30 uri s sklepom odločil, da se izvajanje postopka oddaje javnega naročila zadrži in sicer od ODPIRANJA ponudb do ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.

Datum objave: 24.05.2013   13:19
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da se odgovor O1 Pojasnila št. 7, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 15.05.2013, pravilno glasi:
Objava ocenjene vrednosti skladno s predpisi o javnih naročilih ni obvezna, zato se je naročnik odločil, da je ne bo objavil, saj utemeljeno pričakuje, da bodo ponudniki podali konkurenčne ponudbe, ki bodo oblikovane na podlagi realnih tržnih razmer. Garancija za resnost ponudbe mora biti skladno z zahtevami razpisne dokumentacije predložena v višini 300.000,00 EUR. V roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe bo moral uspešen ponudnik priskrbeti garancijo za dobro izvedbo v višini 5% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), kot je določeno v posebnih in splošnih pogojih FIDIC in v Dodatku k ponudbi. Iz navedenega jasno izhaja, da objava višine ocenjene ni relevantna za izdajo z razpisno dokumentacijo zahtevanih garancij.
Objava ocenjene vrednosti skladno s predpisi o javnih naročilih ni obvezna, zato se je naročnik odločil, da je ne bo objavil, saj utemeljeno pričakuje, da bodo ponudniki podali konkurenčne cene, ki bodo oblikovane na podlagi realnih tržnih razmer.

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da DOLOČA rok za oddajo ponudb najkasneje do 03.06.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 03.06.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji, šteto od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013.

Naročnik obvešča ponudnike, ki so dne 24.05.2013 pravočasno oddali ponudbe za predmetno javno naročilo, da lahko na naslovu naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem po predhodni najavi prevzamejo oddane ponudbe.


Datum objave: 26.07.2013   13:42
Naročnik je dne 24.07.2013 prejel Sklep Državne revizijske komisije št. 018-191/2013-5 z dne 23.07.2013, v katerem je razveljavila razpisno dokumentacijo za predmetni projekt in sicer del določbe točke 4.7 Navodil za pripravo ponudbe, ki se glasi »Ponudnik ne sme sodelovati bodisi individualno bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi ponudbi.«
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da določa rok za oddajo ponudb najkasneje do 01.08.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 01.08.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji, šteto od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013.


Datum objave: 31.07.2013   14:12
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo ponudb najkasneje do 07.08.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 07.08.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji, šteto od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013.


Datum objave: 04.10.2013   13:09
Naročnik je dne 13.09.2013 prejel Sklep Državne revizijske komisije št. 018-305/2013-5 z dne 11.09.2013, v katerem je razveljavila razpisno dokumentacijo za predmetni projekt in sicer v delu, v katerem določa, da morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje pod zap. št. 1, 4, 9, 10 in 11, določene v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, v Podpoglavju 1.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik.
Na spletni strani naročnika: http://www.cerklje.si/1573.0.html so objavljene popravljene strani razpisne dokumentacije.
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da določa rok za oddajo ponudb najkasneje do 24.10.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 24.10.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Ponudbo lahko do novega roka za oddajo ponudb oddate pod razpisnimi pogoji iz spremenjene razpisne dokumentacije.


Datum objave: 10.10.2013   10:16
V1: Prosimo za pojasnilo: v objavi JN12655/2013 z dne 4.10.2013 naročnik zahteva pod rubriko VI.3.6) Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnem obvestilu in sicer * Izjava 3a: Izjava podizvajalca o izponjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti podizvajalca.
Ali moramo izjavo sami napisati, ali je mogoče objavljena izjava s strani naročnika in smo jo spregledali?
Hvala za pojasnilo.
O1: Popravljene strani razpisne dokumentacije, ki v datoteki Popravljene strani POGLAVJA5 vsebujejo tudi Izjavo 3a: Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti podizvajalca, so objavljene na spletni strani naročnika: http://www.cerklje.si/1573.0.html.
________________________
V2: Spoštovani!
Glede na to, da je naročnik objavil samo delni popravek Razpisne dokumentacije in določil nov rok za oddajo ponudb, nas zanima, ali bo ponudba pravilna:
1. v kolikor bomo predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013?
2. v kolikor bomo predložili potrdila in dokazila, s katerimi bomo dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka, določenega v razpisni dokumentaciji, šteto od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 10.05.2013?
Lep pozdrav!
O2: Ne, ponudniki morajo predložiti ponudbe pod razpisnimi pogoji iz spremenjene razpisne dokumentacije.
________________________
V3: Spoštovani!
Naročnika prosimo za pojasnilo, ali bo ponudnikom vrnil že oddano dokumentacijo v fazi prejšnjega razpisa?
Lep pozdrav!
O3: Ponudniki naj na naslovu naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem dvignejo ponudbe, oddane na naslov naročnika dne 07.08.2013, ki jih naročnik ne more več upoštevati. Ponudbo lahko do novega roka za oddajo ponudb oddate pod razpisnimi pogoji iz spremenjene razpisne dokumentacije.
________________________
V4: Spoštovani!
Zanima nas, ali je možno podaljšati veljavnost bančne garancije, ki je bila dana v fazi prvotnega razpisa? V tem primeru bi prosili naročnika za vračilo prvotno oddane razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav!
O4: Vsi ponudniki morajo v ponudbi predložiti garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna 150 dni od novega roka za oddajo ponudb, to je od 24.10.2013.


Datum objave: 14.10.2013   14:19
V1: Ali pravilno razumemo razisno dokumentacijo z vsemi popravki, da v primeru, če se ponudnik oz. skupina ponudnikov za doseganje pogoja o višini povprečnih letnih prihodkov v letih 2010, 2011 in 2012 sklicuje na podizvajalca, podizvalcu ni potrebno izpolnjevati pogoja glede bonitetne ocene SB6, tudi če je podiizvajalec povezana družba ponudnika.
O1: Skladno s sklepom DKOM št. 018-289/2013-10 in razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, podizvajalcu, tudi v primeru, če je podizvajalec povezana družba ponudnika in če se ponudnik pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno številko 8 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, sklicuje nanj, ni potrebno izpolnjevati pogoja pod zaporedno številko 11 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik.
________________________
V2: Ekonomska in finančna sposobnost:
Za izpolnjevanje ekonomsko finančne sosobnosti mora imeti samostojni ponudnik oz. v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB6.
Prosimo, da naročnik spremeni zahtevo iz razpisne dokumentacije glede bonitetne ocene ponudnika iz SB6 na SB7, ki je po metodologiji AJPES-a povprečna ocena.
Prosimo, da naročnik kot pravilne sprejme ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od vključno SB1 do vključno SB7.
Pričakujemo, da bo naročnik obrazložitev sprejel z razumevanjem in ustrezno spremenil zahteve.
O2: Naročnik ne bo spremenil zahtevanega pogoja glede ekonomske sposobnosti zaradi naslednjega razloga. Po podatkih AJPESA (uradno stališče objavljeno na spletni strani http://www.ajpes.si/doc/Bonitete/S.BON/Opisi_bonitetnih_ocen_GD_in_zadruge_2012.pdf) je definicija družbe, ki je uvrščena v bonitetni razred SB6: »Družba je ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposobna poravnavati svoje obveznosti, a je močno občutljiva na razmere v poslovnem okolju. Poslabšanje splošnega makroekonomskega okolja ali razmer v panogi lahko pripelje družbo v položaj, ko ne bo sposobna poravnavati svojih obveznosti. DRUŽBA Z BONITETNO OCENO SB6 DOSEGA TAKŠNE VREDNOSTI KAZALNIKOV, KI ODRAŽAJO DEJAVNIKE TVEGANJA ZA NASTOP DOGODKA NEPLAČILA, DA JE MODELSKO OCENJENA VERJETNOST NASTOPA DOGODKA NEPLAČILA ŠE VEDNO NIŽJA KOT V POVPREČJU ZA VSE SLOVENSKE DRUŽBE, A ZARADI EKSPONENTNEGA NARAŠČANJA POMEMBNO VIŠJA KOT V PETEM BONITETNEM RAZREDU.« Naročnik za izvedbo tako velikega javnega naročila potrebuje družbo, ki tudi v trenutni situaciji krize ne bo zašla v težave.
________________________
V3: Ali lahko garancijo za resnost ponudbe in izjavi št. 11. in 12. zagotovi podizvajalec, če je podizvajalec povezana družba ponudnika oz. vodilnega ponudnika?
O3: Garancijo za resnost ponudbe ter Izjavi 11 (Izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo) in 12 (Izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi) pridobi ponudnik oziroma vodilni ponudnik v primeru ponudbe skupine ponudnikov, saj je le-ta neposredno odgovoren naročniku.
________________________
V4: Razpisna dokumentacija v pod poglavju 1.1. točka 15. zavarovanje ponudbe predpisuje predložitev garancije za resnos ponudbe v viini 300.000,00 € in v poglavju 1.4. - sestavni deli ponudbe točka 8. - Izjava 11 - Izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo v višini 5 % pondbene vrednosti z DDV in točka 9. - izjava 12 - Izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 5 % ponudbene vrednosti brez DDV.
Zahteve naročnika ne sledijo Stališčem Ministrstva za finance RS glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju, št. 007-164/2012 z dne 27.09.2012.
Zahteve naročnika po predložitvi vseh treh dokumentov so nerazumne in že v fazi predložitve ponudbe bremenijo ponudnikov garancijski potencial pri poslovni banki v višini izdane bančne garancije za resnost ponudbe 300.000,00 € in 5 % vrednosti ponudbe z DDV za izdano izjavo za garancijo za dobro izvedbo in 5 % ponudbene vrednosti za izdano izjavo za odpravo omanjkljivosti in napak v garancijski dobi.
Iz zahtev naročnika glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki in vsi ostali sodelujoči subjekti lahko zaključimo, da naročnik ne pozna aktualnih razmer v gospodarstvu niti razmer v bančnem sektorju v Sloveniji in s pogoji, ki jih predpisuje onemogoča solidne domače ponudnike, da bi s svojimi ponudbami sodelovali na predmetnem razpisu.
Predlagamo, da naročnik sledi Stališčem Ministrstva za finance in umakne zahtevo po predložitvi izjave banke ali zavarovalnice iz točke 8. in točke 9. oz. da spremeni zahtevo in sprejme izjavi iz točke 8 in točke 9, izdani in podpisani s strani ponudnika oz. vodilnega ponudnika v primeru skupne ponudbe.
O4: Naročnik zaradi kompleksnosti, pomembnosti in velikosti razpisanih del, ki so vezana na odobrena kohezijska sredstva, ne more ugoditi zahtevi po spreminjanju pogojev iz razpisne dokumentacije.
Stališče Ministrstva za finance glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju z dne, 27.9.2012, št. dokumenta 007-164/2012, je zgolj priporočilo naročnikom. Naročnik pa vezano na zahtevnost in pomembnost javnega naročila določi vrsto zahtevanih finančnih zavarovanj. Predmetna zahteva naročnika prav tako ni v ničemer v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju. V skladu s prakso državne revizijske komisije so naročniki avtonomni pri določanju finančnih zavarovanj, zahteve iz razpisne dokumentacije pa v ničemer niso nesorazmerne s predmetom javnega naročila.
________________________
V5: Spoštovani!
Glede na to, da je naročnik objavil samo delni popravek Razpisne dokumentacije in določil nov rok za oddajo ponudb, nas zanima, ali razumemo pravilno, da lahko ponudnik predloži že izpolnjeno dokumentacijo s starejšim datumom vključno z že potrjenimi referencami?
Lep pozdrav!
O5: Ponudniki morajo predložiti ponudbe pod razpisnimi pogoji iz spremenjene razpisne dokumentacije, pri čemer morajo upoštevati starost dokumentov, ki je (če je) določena v skladu z novimi razpisnimi pogoji in novim rokom za oddajo ponudb. V kolikor določena dokumentacija izpolnjuje zahteve naročnika določene v spremenjeni razpisni dokumentaciji, lahko ponudniki predložijo tudi že izpolnjeno dokumentacijo.


Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da sta na straneh 45 in 85 popravljene razpisne dokumentacije tiskarski napaki, in sicer je na strani 45 namesto 2011, 2011 in 2010 pravilen zapis 2012, 2011 in 2010 ter na strani 85 v točki 8 v vrstici Rok za reklamacijo 01.10.2015-30.09.2018 pravilen zapis 01.10.2016 – 30.09.2018.


Datum objave: 15.10.2013   17:39
V1: Spoštovani,
prosimo, da nam navedete datume do kdaj morajo biti izjave bank obrazec 11 in 12 najmanj veljavne, ker nam banka drugače noče izdati izjav?
hvala, LP
O1: Izjava banke za izdajo garancije za dobro izvedbo mora biti veljavna do predložitve Garancije za dobro izvedbo naročniku (najkasneje v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe). Ker je vračilo Garancije za dobro izvedbo pogojeno s predložitvijo Garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, mora biti tudi Izjava banke za izdajo garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku veljavna do predložitve Garancije za dobro izvedbo.


Datum objave: 16.10.2013   11:04
V1: Glede na število vseh popravkov razpisne dokumentacije in vseh revizijskih postopkov, prosimo naročnika, da objavi novo CELOTNO razpisno dokumentacijo ker je sedaj veliko različnih popravkov in se je težko znajti med vsemi različnimi datotekami in popravki.
Hvala in lep pozdrav
O1: Na spletni strani naročnika: http://www.cerklje.si/1573.0.html je objavljen čistopis razpisne dokumentacije.


Datum objave: 17.10.2013   14:28
V1: Pozdravljeni,
prosimo, da nam potrdite trditev, da prav razumemo razpisno dokumentacijo in sicer v primeru, da se pri Ekonomsko - finančni sposobnosti ne sklicujemo na podizvajalca ne prilagamo BON-ov in potrdil bank podizvajalca.
Že v naprej se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljemo.
O1: Da.
______________________
V2: Imamo vprašanje v zvezi z POJASNILO ŠT. 3
Zanima nas, ali se upoštevajo reference za vodovodne cevi VSAJ 200mm ali mora biti cev točne dimenzije 200mm?
V razpisni dokumentaciji namreč ni besedice VSAJ.
Hvala in lep pozdrav
POJASNILO ŠT. 3, Datum objave: 8.5.2013, 22:32
V1: Prosimo naročnika, da se zahtevani diskriminatorni pogoj omili ter tako omogoči večim ponudnikom, da konkurirajo na javnem razpisu:
Predlog:
Pogoj pod točko 12.1 naj se spremeni tako, da se glasi:
12.1 da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vodovode iz duktilne litine (NL) s premerom cevi vsaj 200 mm v skupni dolžini vsaj 5.000 m, od tega mora biti vsaj en (1) vodovod v dolžini vsaj 1.500 m;
Pogoj pod točko 12.2 naj se spremeni tako, da se glasi:
12.2 da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj en (1) vodovod dolžine najmanj 1.000 m iz duktilne litine (NL) in premerom cevi vsaj 300 mm;
Pogoj pod točko 13 naj se spremeni tako, da se glasi:
13 da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vodovodov iz duktilne litine (NL) s premerom cevi vsaj 200 mm v skupni dolžini vsaj 5.000 m, od tega mora biti vsaj en (1) vodovod v dolžini vsaj 1.500 m in en (1) vodovod dolžine najmanj 1.000 m iz duktilne litine (NL) in premerom cevi vsaj 300 mm in en (1) vodohran kapacitete vsaj 300 m3;
Ali boste upoštevali naš predlog sprememb?
O1: Predlagane spremembe so enake v JN in RD. Naročnik ne razume kakšne spremembe predlagate..
O2: Naročnik spreminja pogoj pod zaporedno št. 12.1 Podpoglavja 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) razpisne dokumentacije, kot sledi:
da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil:
• vodovod iz duktilne litine s premerom cevi od 200 mm do 250 mm v skupni dolžini vsaj 5.000 m, od tega mora biti vsaj en (1) vodovod v dolžini vsaj 1.500 m.
Naročnik spreminja pogoj pod zaporedno št. 13 Podpoglavja 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) razpisne dokumentacije, kot sledi:
da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi:
• vodovodov iz duktilne litine s premerom cevi od 200 mm do 250 mm v skupni dolžini vsaj 5.000 m, od tega mora biti vsaj en (1) vodovod v dolžini vsaj 1.500 m in
• en (1) vodovod dolžine najmanj 1.000 m iz duktilne litine (NL) in premerom cevi 300 mm in
• en (1) vodohran kapacitete vsaj 300 m3;
Odgovorni vodja del mora imeti opravljen strokovni izpit.
Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v IZS.
_____________________
V3: Pozdravljeni, ali je potrebno izpolniti Izjavo 6 in Izjavo 10 s strani podizvajalca, glede na to, da je na obrazcu zapisano: "(naziv ponudnika/podizvajalca) ali je to "lapsus" na obrazcu? lp
O3: Izjava 6 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika oziroma vodilnega ponudnika in ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.
Izjava 10 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.
_____________________
V4: Glede na to, da v popravku razpisne dokumentacije, ki jo je naročnik objavil, niso upoštevane vse spremembe, ki so bile podane v obliki odgovorov na postavljena vprašanja od dneva objave 2.4.2013 dalje nas zanima, ali bodo predložene ponudbe, ki bodo pripravljene skladno z odgovori naročnika, pravilne?
O4: Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse popravke in pojasnila, ki jih je naročnik objavil na Portalu javnih naročil tekom predmetnega javnega naročila. V kolikor je bilo na enako vprašanje podanih več različnih odgovorov, se vedno upošteva zadnji podani odgovor/popravek.
_______________________
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da je v ponudbenem predračunu na listu »SKUPNA REKAPITULACIJA«, v stolpcu »Davek na dodano vrednost (DDV)« vstavljena formula, ki izračunava 20% davek na dodano vrednost. Glede na navedeno naj ponudnik v vrstici 19 »SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI« v celici D19 in v vrstici 23 »KONČNA VREDNOST« v celici D13 korigira formuli, da bo izračunan 22% davek na dodano vrednost, torej sta pravilni formuli: v celici D19: =C19*0,22 in v celici D23: =C23*0,22.
Ne glede na to, ali bodo ponudniki formulo v zgoraj navedenih postavkah popravili bo naročnik s podajo tega pojasnila v fazi ocenjevanja in izvedbe projekta smatral, da so postavke popravljene skladno z zgornjim navodilom, tako da bo v ponudbi, v vseh postavkah, kjer so navedene vrednosti z DDV, upoštevan 22% DDV.
V vsakem primeru pa bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno vrednost brez DDV.


Datum objave: 17.10.2013   14:51
V1: Pri pregledu čistopisa razpisne dokumentacije, ki jo je naročnik objavil 16.10.2013, smo ugotovili, da so še vedno neskladja v razpisni dokumentaciji, vezana na vrste posamenih garancij, roke predložitve posameznih garancij in veljvanosti posameznih garancij.
Prosimo, da naročnik nedvoumno potrdi veljavnost posamezne garancije:
- garancija za resnost ponudbe - velja 150 dni od roka za prejem pnudbe
- garancija za dobro izvedbo - veljavnost največ 90 dni po izdaji potrdila o prevzemu
- garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku - predložitev v roku najkasneje 30 dni pred potekom veljavnosti garancije za dobro izvedbo z veljavnostjo 2 leti po izdaji potrdila o prevzemu.
Takšne veljavnosti garancij bi bile v skladu z obrazcem pogodbe - točka 8, str. 85 razpisne dokumenacije.
V primeru, da so pričakovane veljavnosti bančnih garancij s strani naročnika drugačne in bi veljavnosti garancij odstopale od zgoraj opisanega, pozivamo naročnika, da precizno navede roke predložitve garancij in njihovo veljavnost ter pri tem upošteva, da se veljavnosti posameznih garancij ne morejo prekrivati več kot 30 dni. Vsakršno drugačno tolmačenje bi pomenilo bistveno odstopanje od pogojev, ki veljajo v evropskem prostoru za izvedbo podobnih projektov.
O1: Skladno z določili razpisne dokumentacije, mora garancija za resnost ponudbe veljati sto petdeset (150) dni od roka za prejem ponudb.
V roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe mora uspešen ponudnik priskrbeti garancijo za dobro izvedbo. Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi.
Naročnik pa popravlja besedilo člena 4.26 Podpoglavja 2.3 (Posebni pogoji pogodbe) kot sledi:
K členu 4 se doda podčlen 4.26:
Izvajalec mora naročniku najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi predložiti Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti (brez DDV), ki se izdela na podlagi obrazca, ki je predviden v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2, Podpoglavju 2.6 – Obrazec garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku in jo mora Izdati banka ali zavarovalna družba v Republiki Sloveniji ali banka/zavarovalnica druge članice EU ali tuje banke, ki mora imeti rating najmanj BBB- agencije Standard&Poor's ali Fitch oziroma rating najmanj Baa3 agencije Moody's oziroma v primeru druge agencije uvrščena najmanj v zgornjih 45% bonitetnih razredov.
Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku veljavna in izterljiva tri (3) leta od izdaje Potrdila o izvedbi.
Naročnik mora izvajalcu vrniti Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku po preteku garancijskega roka treh (3) let.
Naročnik ne predloži nobenih zahtevkov v okviru Garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, razen za zneske, do katerih je upravičen v skladu s Pogodbo v primeru, da izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti in/ali napak v roku 42 dni po prejemu obvestila naročnika, ki zahteva pomanjkljivosti in/ali odpravo napake.
V kolikor izvajalec naročniku tudi po njegovem pozivu ne odstavi Garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči Garancijo za dobro izvedbo. Pred izdajo Potrdila o izvedbi mora izvajalec predložiti Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.
Po predložitvi Garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku bo naročnik izvajalcu vrnil Garancijo za dobro izvedbo.


Datum objave: 18.10.2013   10:17
V1: Skladno z objavljenim čistopisom rapisne dokumentacije dne 16.10.2013, odgovori, podanimi na portalu dne 17.10.2013 ter neskladjem v razisni dokumentaciji, prosimo naročnika, da podaljša rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb za 14 dni.
S tem bo naročnik omogočil večjemu številu ponudnikov pripraviti kvalitetno in konkurenčno ponudbo.
Lepo se zahvaljujemo.
O1: Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da PODALJŠUJE rok za oddajo ponudb najkasneje do 13.11.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 13.11.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.

Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od podaljšanega roka za oddajo ponudb, to je od 24.10.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka, določenega v razpisni dokumentaciji šteto od podaljšanega roka za oddajo ponudb, to je od 24.10.2013.


Datum objave: 23.10.2013   13:30
V1: Pojasnilo št. 14 - objavljeno 17.10.2013 ob 14.51
O1- izvleček: izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobo izvedbo veljavna in izterljiva še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi.
Ali bo naročnik izdal potrdilo o izvedbi takoj po predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku (npr. 1.10.2016)?
FIDIC govori v poglavju 11. - Inženir mora izidati potrdiloo izvedbi v 28 dneh po zadnjem datumu poteka rokov za reklamacije napak ali takoj po tem, ko je izvajalec dostavil vse svoje dokumente, dokončal in preskusil vsa tela ter odpravil vse napake. Rok za reklamacije je od 1.10.2016 do 30.9.2018.
Menimo, da je naročnik veljavnost bančnih garancij napačno vezal na izdajo potrdila o izvedbi namesto pravilno izdajo potrdila o prevzemu, ki se izda po dokončanju del in izdaji uporabnega dovoljenja.
Za namen odprave napak v garancijski dobi je naročnik predvidel garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak garancijskem roku - z veljavnostjo 3 let od izdaje Potrdila o prevzemu. V točki 8. obrazca pogodbe pa je naročnik predvidel rok za reklamacije 01.10.2016 do 30.09.2018, t.j. 2 leti.
Prosimo, da naročnik podrobno prouči zahteve in usladi razpisno dokumentacijo v celoti.
O1: V roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe mora uspešen ponudnik priskrbeti garancijo za dobro izvedbo. Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Garancija za dobro izvedbo pokriva obdobje reklamacije napak (01.10.2016 do 30.09.2018). Pred izdajo Potrdila o izvedbi (torej do 30.09.2018) mora izvajalec predložiti Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, ki mora biti veljavna in izterljiva tri (3) leta od izdaje Potrdila o izvedbi (torej tri (3) leta po 30.09.2018).
Garancija za resnost ponudbe bo izbranemu ponudniku vrnjena po predložitvi Garancije za dobro izvedbo. Garancija za dobro izvedbo bo izvajalcu vrnjena takoj po predložitvi Garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, ne glede na njeno veljavnost.
_____________________
V2: Glede na to da ste spremenili obrazec za referenco - ali lahko priložimo reference potrjene na starem obrazcu saj vsebinsko ne odstopa od novih zahtev ?Datum potrditve reference bo ostal iz prejšnje ponudbe ali bo to vredu?
Če se sklicujemo z referencami na podizvajalca, mora ta priložiti BON in potrdila o neblokadi računov?
V3: Glede na to da ste spremenili obrazec za referenco - ali lahko priložimo reference potrjene na starem obrazcu saj vsebinsko ne odstopa od novih zahtev ?Datum potrditve reference bo ostal iz prejšnje ponudbe ali bo to vredu?
Če se sklicujemo z referencami na podizvajalca, mora ta priložiti BON in potrdila o neblokadi računov?
Ali se je popis del kaj spremenil ali lahko oddamo na prejšnjih predlogah?
O2 in O3: Skladno z zahtevo razpisne dokumentacije mora ponudnik predložiti referenčna potrdila v smislu vsebine obrazcev referenčnih potrdil, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik tako lahko predloži referenčna potrdila na drugih obrazcih, ki so izdana s strani naročnikov in iz njih izhaja izpolnjevanje pogoja ne glede na starost dokumenta.
Podizvajalcu, tudi če se ponudnik nanj sklicuje z referencami, ni potrebno izpolnjevati pogojev pod zaporednimi št. 9, 10 in 11 Podpoglavja 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) razpisne dokumentacije in mu tako ni potrebno predložiti dokazil o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Popis del se ni spremenil, ponudnik pa mora pri izpolnjevanju upoštevati spremembo formule na listu SKUPNA REKAPITULACIJA zaradi spremenjene davčne stopnje, skladno s Pojasnilom št. 13, objavljenim na Portalu javnih naročil dne 17.10.2013.
_____________________
V4: Ali se kot zadnji odgovor upošteva popravek razpisne dokumentacije ali odgovori pred objavo popravka razpisne dokumentacije?
O4: Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse popravke in pojasnila, ki jih je naročnik objavil na Portalu javnih naročil tekom predmetnega javnega naročila. V kolikor je bilo na enako vprašanje podanih več različnih odgovorov, se vedno upošteva zadnji podani odgovor/popravek. Ponudnik tako upošteva čistopis razpisne dokumentacije, objavljene na spletnih straneh naročnika dne 16.10.2013 in vse odgovore, ki so bili podani na tehnična vprašanja le v obliki pojasnil (Pojasnilo št. 6 – O3-O13, Pojasnilo št. 8 – O1-O20) in odgovore ter popravke razpisne dokumentacije, ki jih je naročnik objavil po objavi čistopisa razpisne dokumentacije.
_____________________
V5: Pozdravljeni. Ali pravilno razumemo, da tudi če je bil rok za oddajo ponudb podaljšan, nam ni potrebno pridobiti podaljšanja bančne garancije za resnost ponudbe in lahko velja, bančna garancija, ki je bila izdana za prejšnji rok za oddajo ponudbe? Govorite o podaljšanem roku, a hkrati navajate, da bo ponudba pravilna, če bo veljala od starega roka za oddajo ponudbe, ki je bil 24.10.2013
Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od podaljšanega roka za oddajo ponudb, to je od 24.10.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka, določenega v razpisni dokumentaciji šteto od podaljšanega roka za oddajo ponudb, to je od 24.10.2013. Lep pozdrav
V6: Spoštovani, zanima nas ali se skladno s podaljšanjem roka za oddajo podaljša tudi veljavnost garancije za resnost ponudbe, ali je pravilna navedba da je veljavnost "150 dni od podaljšanega roka za oddajo ponudb, to je od 24.10.2013", se ne šteje od ponovno podaljšanega roka za oddajo, tj. od 13.11.2013? Že vnaprej hvala za odgovor.
O5 in O6: Da, ponudba in garancija za resnost ponudbe morata biti veljavni stopetdeset (150) dni od 24.10.2013.


Datum objave: 07.11.2013   12:44
V1: Naročnik je postavil povsem diskriminatorni pogoj glede banke ali zavarovalne družbe, katere garancija je za naročnika sprejemljiva: najmanj BBB- ali Baa3. Domnevamo tudi, da naročnik ob pripravi razpisne dokumentacije ni ugotovavljal bonitete slovenskih bank. Zahtevano boniteto ima v Sloveniji po naših podatkih le ena banka.
Naročnik je s tem hote ali nehote zožil nabor ponudnikov. Poleg tega menimo, da je v sedanjem času neodgovorno postavljanje pogojev, ki odstopajo od evropskih standardov in na ta način onemogočanje domačih ponudikov za konkuriranje na predmetnem razpisu.
Zato pozivamo naročnika, da prilagodi pogoje realnemu stanju bančnega sistema v Sloveniji.
O1: Garancije morajo izdati banke ali zavarovalne družbe v Republiki Sloveniji ali banke/zavarovalnice druge članice EU ali tuje banke. Tuje banke morajo imeti rating najmanj BBB- agencije Standard&Poor's ali Fitch oziroma rating najmanj Baa3 agencije Moody's oziroma v primeru druge agencije uvrščena najmanj v zgornjih 45% bonitetnih razredov, v skladu s primernostnimi kriteriji za podpis pogodbe
_____________________
V2: Pozdravljeni,
Ne moremo se strinjati z Vašo spremembo pogoja o referencah ponudnika in odgovornega vodjo del.
Prosimo Vas, da spremenite pogoj tako, da je možno dokazovati reference z polaganjem cevi premera 200 ali VEČJE.
Če ima ponudnik reference za večje premere cevi, ne morete izključiti ponudnika, zato ker nima referenc iz Vaših točno določenih pogojev (premer 200 ali premer 250). Tehnologija polaganja cevi je podobna, kvečjemu je bolj zahtevna tehnologija polaganja cevi z večjimi premeri!
Zato ponudnika pozivamo, da spremeni pogoje o referencah tako za ponudnika, kot za odgovornega vodjo del.
V nasprotnem primeru bomo prisiljeni zavarovati svoje interese z vložitvijo revizije!
Lep pozdrav
V3: Dober dan
Ne razumemo vztrajanja naročnika pri tako omejujočem pogoju o referencah? Kje je taka velika razlika med tehnologijo vgradnje cevi premera 200 in cevi premera 300 ali več???
Če ponudnik izkaže, da je dobro opravil dela na vodovodnih ceveh premera 300 ali več ali ni tole več kot dovolj dober dokaz, da je ponudnik sposoben izvesti dano naročilo?
Prosimo Vas, da omilite pogoj o zahtevanih referencah
Lep dan še naprej
V4: Pozdravljeni,
zanima nas, če lahko omilite pogoje okrog referenc, in dovolite, da izolnjujemo tehnične pogoje s predložitvijo referenc v zahtevani dolžini vendar z malenkost manjšim premerom. Naproščamo Vas, da omogoči izpolnjevanje pogoja, tudi z cevmi premera 150 mm in ne samo 200 in 250 mm.
Lepo pozdravljeni
O2, O3 in O4: Naročnik spreminja pogoj pod zaporedno številko 12.1 in 12.2 Podpoglavja 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) razpisne dokumentacije kot sledi:
da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil:
• vodovode iz duktilne litine s premerom cevi vsaj 200 mm v skupni dolžini vsaj 5.000 m, od tega mora biti vsaj en (1) vodovod iz duktilne litine s premerom vsaj 300 mm v dolžini vsaj 1.000 m
Pogoja po zaporedno številko 12.3 in 12.4 se preštevilčijo v 12.2 in 12.3.

Naročnik spreminja pogoj pod zaporedno številko 13 Podpoglavja 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) razpisne dokumentacije kot sledi:
da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi:
• vodovodov iz duktilne litine s premerom cevi vsaj 200 mm v skupni dolžini vsaj 5.000 m, od tega mora biti vsaj en (1) vodovod iz duktilne litine s premerom vsaj 300 mm v dolžini vsaj 1.000 m in
• en (1) vodohran kapacitete vsaj 300 m3;
Odgovorni vodja del mora imeti opravljen strokovni izpit.
Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v IZS.

Popravljene strani razpisne dokumentacije so na voljo na spletni strani naročnika: http://www.cerklje.si/1573.0.html.
_____________________
V5 Zahtevamo, da umaknete nesorazmerne in diskriminatorne pogoje za podizvajalca:
- da podizvajalec ni v postopku prisilnega prenehanja ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ali da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem položaju in
- da podizvajalec ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
V skladu z 10. členom ZJN-2 (načelo sorazmernosti) mora naročnik javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Za izvedbo javnega naročila v celoti odgovarja ponudnik in zato ponudnik sam nosi tveganje, ZJN-2 pa med izvedbe javnega naročila omogoča tudi zamenjavo podizvajalca.
Zahtevamo tudi, da umaknete kontradiktorno zahtevo, da mora vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov predložiti finančna zavarovanja.
V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov zahtevate, da mora biti v ponudbi predložen ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodba o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati določbo in sicer neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov, zato je vaša zahteva, da mora garancije predložiti vodilni ponudnik popolnoma nesmiselna, kontradiktorna in nesorazmerna s predmetom javnega naročila.
O5: Naročnik pogojev pod zaporedno številko 5 in 6 Podpoglavja 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Ocenjena vrednost predmetnega projekta je nad mejno vrednostjo za objavo tudi v Uradnem listu Evropske Unije, zato je naročnik pri oblikovanju pogojev upošteval tudi Direktive in Uredbe Evropske Komisije, v katerih so med drugim v Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (Uradni list L 134 30/04/2004 str. 0114 – 0240) s spremembami in popravki, ki v 45. členu navaja, da je vsak gospodarski subjekt lahko izključen iz postopka oddaje javnega naročila, če ne izpolnjuje navedenih zahtevanih pogojev. Kot gospodarski subjekt Direktiva opredeljuje tudi podizvajalce.
Garancijo za resnost ponudbe predloži ponudnik oziroma vodilni ponudnik ali drug ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. V vsakem primeru mora biti Garancija za resnost ponudbe v višini 300.000,00 EUR. Naročnik sestavljene garancije za resnost ponudbe ne bo upošteval kot ustrezno.
Naročnik bo kot ustrezno upošteval tudi sestavljeno garancijo za dobro izvedbo, pri čemer mora biti skupna vrednost sestavljene garancije za dobro izvedbo prav tako v zahtevani višini 5% pogodbene vrednost z DDV. V tem primeru mora akt o skupini izvedbi naročila vsebovati tudi določbo, na kakšen način in/ali po kakšnem vrstnem redu se bodo garancije za dobro izvedbo črpale.
Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi bo predložil izvajalec (ponudnik oziroma vodilni ponudnik ali drug ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov). V vsakem primeru mora biti Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV.
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da se briše zahteva po predložitvi
- Izjave banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo in
- Izjave banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi.
Popravljene strani razpisne dokumentacije so na voljo na spletni strani naročnika: http://www.cerklje.si/1573.0.html.
_____________________
V6: Pozdravljeni,
Prosim za več podatkov kot naprimer višina dviga, razpon mostu, dolžina proge, kaj je pocinkano, postavitev žerjava ali je samonosiln podprt z stebri ali je možna postavitev proge na betonske nosilce za Mostno dvigalo v strojnih instalacijah, nosilnosti 1,0t z vso opremo po risbi S - 9.025.030 ter kje se omenjena risba nahaja.
lp,
O6: Konstrukcija je vroče cinkana, nosilnost konstrukcije do 1,0t, pritrditev je predvidena s t.i. "hilti" vijaki M16 x 120mm ali enakovredno. Pritrditev v AB stene. Načrti so sestavni del dokumentacije, ki je na voljo pri Naročniku.
_____________________
V7: pozdravljeni,
Prosim , da nam posredujete podatke o vrsti, kvaliteti niro materiala, tlačni stopnji ter kdaj se bodo dela izvajala.
lp,
O7: INOX material mora biti AlSI 316. Tlačna stopnja minimalno PN16.
Terminski plan izvedbe del je opredeljen v razpisni dokumentaciji (Povabilo k oddaji ponudbe, Poglavje 2 – str. 85 in 134, Poglavje 5 – str. 525 in 526). V 28 dneh po Obvestilu o začetku del bo moral izvajalec dostaviti podroben terminski plan.
_____________________
V8: Spoštovani,
Za pripravo kvalitetne in konkurenčne ponudbe bi rabili geo mehansko poročilo, prosimo Vas če ga lahko objavite.
Hvala in lep pozdrav.
O8: Geo mahansko poročilo je objavljeno na spletni strani naročnika http://www.cerklje.si/1573.0.html.
____________________
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da PODALJŠUJE rok za oddajo ponudb najkasneje do 22.11.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 22.11.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.

Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od 24.10.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka, določenega v razpisni dokumentaciji šteto od 24.10.2013.
Popravljene strani razpisne dokumentacije so na voljo na spletni strani naročnika: http://www.cerklje.si/1573.0.html.

Datum objave: 07.11.2013   13:56
V1: Spoštovani
V navodilih je navedeno, da bo ponudba, katera vsebuje ponudbeno ceno, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva, NESPEJEMLJIVA.
Vljudno Vas naprošamo, da objavite višino zagotovljenih sredstev naročnika.
Hvala
V2: Spoštovani
V navodilih je navedeno, da bo ponudba NESPREJEMLJIVA v kolikor bo njena cena višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu.
Zanima nas na kakšni osnovi oziroma po katerih kriterijih boste le to ugotavljali.
Hvala za odgovor
O1 in O2: Naročnikova zagotovljena sredstva za predmetni projekt znašajo: 16.377.343,00 EUR.


Datum objave: 08.11.2013   10:19
V1: pozdravljeni,

prosim za standard razpisanih vijačnih spojev.

lp,
O1: Za vijačne spoje morajo ponudniki upoštevati standard SIST EN 545:2011.


Datum objave: 08.11.2013   12:06
V1: Kakšen standard moramo upoštevati za objekte, ki se bodo gradili?
O1: Za vodovodno omrežje in pripadajoče objekte naj ponudnik upošteva standard SIST EN 545:2011.

Datum objave: 11.11.2013   06:30
V1: Glede na to da ste spremenili rok za oddajo ponudbe me zanima, ali bodo S.Bon 1/P in potrdila bank veljavna z dne 16.10.2013 - glede na prvi rok oddaje bi bilo ok, kaj pa sedaj ko ste podaljšali??
O1: Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni od 24.10.2013. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka, določenega v razpisni dokumentaciji šteto od 24.10.2013.


Datum objave: 14.11.2013   14:26
V1: Ali je potrebno izpolniti Izjavo 9 s strani podizvajalca, glede na to, da je na obrazcu zapisano (naziv ponudnika/podizvajalca) ali je to napaka?
O1: Izjava 9 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.
_______________________
V2: Katere priloge poglavja 2 morajo biti priložene v ponudbi?
O2: Podpoglavje 2.1 (Obrazec pogodbe) mora biti izpolnjen v točkah, ki se nanašajo na ponudnika in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.
Podpoglavje 2.2 (Splošni pogoji pogodbe) mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.
_______________________
V3: Pozdravljeni,
III.1 LAMINARNI USEDALNIK:
- pločevina dimenzij 1500 x 1280; s=3mm (4 kosi),
- U profil 15x30x2; L=1500mm (6kosov),
- U profil 15x30x2; L=1300mm (2kosa),
- INOX pritrdilni material U profila (vijak 5x50 -
38kosov, DIN571, podložka fi 6mm DIN125A -
38kosov) kpl 1,00
Za navedeno pozicijo prosim z apodatke o kapaciteti in ali je mišljen kot predpriprava vstopne vode ali za
obdelavo odpadnih vod?
lp,
O3: Laminarni usedalnik je namenjen obdelavi odpadne vode. Maksimalni pretok znaša 10m3/h.
_______________________
V4: Narocnikova zagotovljena sredstva za predmetni projekt znašajo: 16.377.343,00 EUR. Ali je to neto vrednost?
O4: Da.
_______________________
V5: Pozdravljeni
Naročnika naproščamo, da preveri internetne povezave na http://www.cerklje.si/1573.0.html
kajti popravljeni obrazci ponudbe poglavje 5 namreče ne dela, je prazna datoteka.
Hvala
O5: Naročnik je ponovno pregledal dokument popravljene strani Poglavja 5, ki vključuje popravljene strani 320 in 376 in 377, ki vključuje popravek izbrisa Izjav 11 in 12, skladno s Pojasnilom št. 17 in napake ni ugotovil. Strani 376 in 377 sta skladno s Pojasnilom št. 17 prazni, ker sta bili iz razpisne dokumentacije izbrisani Izjavi 11 in 12.
_______________________
V6: pozdravljeni,
V opisu piše kot Belgicast BV 05 47 in dodatno INOX, ISO TOP prirobnica + EM POGON.
Ker te zadeve ne grejo nikakor skupaj (BV 05 47 je hišni zasun iz duktila z gumiranim klinom) mi prosim zašpišite naslednje:
- Uporaba (pitna ali umazana voda)
- Tlak v sistemu
- PN na prirobnicah
- Material ohišja (inox ali Duktil)
- Material klina (inox ali gumiran duktil)
- Napetost pogona ? V, enosmerni ali izmenični, enofazni ali trofazni
- Digitalni vhodi Profibus ali kaj drugega
lp,
O6: Ponudnik mora ponuditi opremo, ki je specificirana v razpisni dokumentaciji. Pomembna tehnična specifikacija posamezne opreme je specificirana. V nadaljevanju so posamezni odgovori: Uporaba (pitna ali umazana voda) – pitna voda (razen če ni posebej specificirano)
- Tlak v sistemu - razvidno iz hidravlične študije
- PN na prirobnicah - (16 oz. 40 barov; razen če ni posebej specificirano)
- Material ohišja (inox ali Duktil) - razvidno iz dokumentacije in popisa
- Material klina (inox ali gumiran duktil) - GGG50 popolnoma gumiran z NBR ali EPDM (razen če ni posebej specificirano)
- Napetost pogona ? V, enosmerni ali izmenični, enofazni ali trofazni – 230/400V; AC; trofazni
- Digitalni vhodi Profibus ali kaj drugega – digitalni in analogni vhodi / izhodi.
_______________________
V7: Spoštovani
V popisu del so navedene naslednje zahteve za cevi:
dolžine 6m; na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito,ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo.
Ali navedene zahteve še veljajo? V kolikor je sprememba prosimo, da točno navedete v katerem delu se zahteva spremeni in kje so možna odstopanja.
O7: Ponudnik mora slediti razpisni dokumentaciji (Poglavje 3 -> podpoglavje 3.2 -> Splošne zahteve -> 11. Polaganje cevi -> 11.1. Cevi) iz katere je razvidno, kaj je zahtevano in sicer: »Cevi iz nodularne litine z navadnim ali varovanim – razstavljivim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, preferiranega tlačnega razreda najmanj C40, dolžina posamezne cevi je 6m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z SIST EN 545:2010. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% Zn+15% Al), na notranji strani pa s cementno oblogo. Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1. Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat).
Cevi iz nodularne litine morajo biti izdelane z varovanim sidranim ali navadnim spojem v skladu s standardom SIST EN 545:2010 (na STD, TYTON, STD VI, TYTON-SIT PLUS, UNI VI, UNI Ve spoj ali enakovredno). Cevi morajo imeti na vtičnem delu posnete robove. Razstavljivi sidrani spoj mora biti primeren za tlake od 16do 25 barov.«
_______________________
V8: Spoštovani!
Pri pregledu geološko geomehanskega poročila za objekt VH Taber smo zasledili opozorilo projektanta tega poročila, da se objekt VH Taber nahaja na plazu. V izogib nesorazmerno velikim stroškom gradnje na plazu so predlagali spremembo lokacije vodohrana.
V PZI projektu je objekt vrisan na lokaciji plazu.
Zanima nas ali ostaja lokacija VH Taber taka, kot je v PZI - ju, torej na lokaciji plazu?
Hvala in lep pozdrav
O8: Objekt VH Taber ostane na projektirani lokaciji.


Datum objave: 15.11.2013   14:01
V1: Naročnikova zagotovljena sredstva za predmetni projekt znašajo: 16.377.343,00 EUR.
Ali so v ta znesek vključena tudi ostala naročnikova sredstva, ki niso financirana s strani EU, iz Kohezijskega sklada?
O1: Navedena naročnikova zagotovljena sredstva predstavljajo celotna naročnikova zagotovljena sredstva brez DDV za predmetni projekt, ki vključujejo vse vire financiranja, torej tudi sredstva EU, Kohezijskega sklada.
_______________________
V2: Spoštovani,
V razpisni dokumnetaciji zahtevate garancijo (oz. zavarovanje) za dobro izvedbo del vključno z DDV, za odpravo pomankljivosti in napak v garancijski dobi brez DDV. Glede na to, da spada gradnja pod 76.a člen ZDDV-1, pomeni, da so vse garancije brez DDV! Prosimo, da vašo zahtevo v razpisni dokumentaciji spremenite v skladu z veljavno zakonodajo.
LP
O2: Vrednost bančnih garancij je brez DDV. Ponudniki morajo navedeno upoštevati v vseh delih razpisne dokumentacije in obvestilu o naročilu.
_______________________
V3: Spoštovani,
V odgovoru Pojasnila št. 18, Datum objave: 7.11.2013, 13:56, ste zapisali: O1 in O2: Naročnikova zagotovljena sredstva za predmetni projekt znašajo: 16.377.343,00 EUR. Naročnika pozivamo, da predloži dokaz, da jih ima zagotovljena in objavi dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije, za katerega smatramo, da je vsekakor javen dokument.
lp
O3: Na spletni strani naročnika http://www.cerklje.si/602.0.html je objavljen Sklep o zagotovljenih sredstvih, iz katerega izhaja višina zagotovljenih sredstev za predmetni projekt.
_______________________
V4: Pozdravljeni,
izvedba projekta je po FIDIC Rdeči knjigi, glede na trenutno stanje bančnega sistema in glede poostrenih pogojev bank pri izdajanju bančnih garancij, kar pomeni za ponudnike oz. izvajalce del dolgotrajno in zapleteno pridobivanje garancij, vas naprošamo, da spremenite pogoje za predložitev garancije za dobro izvedbo v skladu z nespremenjenimi posebnimi pogoji po FIDIC-u in ne kakor ste spremenili in zapisali v razpisni dokumentaciji rok 10 dni od podpisa pogodbe.
Že v naprej se vam zahvaljujemo za ugodno rešitve.
lp
O4: Naročnik podaljšuje rok za predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz deset (10) na enaindvajset (21) dni po sklenitvi pogodbe. Ponudniki morajo navedeno upoštevati v vseh delih razpisne dokumentacije.
_______________________
V5: Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji je določen rok za izvedbo del 01.03.2014 - 30.09.2016 (Potrdilo o prevzemu), sledi Rok za reklamacijo od 01.10.2016 - 30.09.2018, torej dve leti, 30.09.2018 pa se izda Potrdilo o izvedbi. 30 dni pred Potrdilom o izvedbiizvajalec naročniku preda Garancijo za odpravo napak za tri leta od 30.09.2018, torej do 30.09.2021 velja garancija za odpravo napak. Fidic rdeča knjiga ne predvideva garancije za odpravo napak, reklamacijski rok, ki traja dve leti pokriva garancija za dobro izvedbo del + 90 dni. Torej ne vemo zakaj ste spremenili posebne pogoje in dodali to garancijo, ki samo izvajalcu v teh časih in časih, ki prihajajo zapolnjuje kreditni potencial in onemogoča, da ga koristi za nadaljna javna naročila. Torej, če pregledate javna naročila za vodovode, ki jih je bilo v letošnjem letu glavnina, boste zasledili, da povečini drugi naročniki niso zahtevali zavarovanj, garancij za odpravo napak. Vlada je sprejela Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU (30.10.2013) in poziva, da pri oddaji javnih naročil določate smotrne in glede na okoliščine posameznega javnega naročila sorazmerne zahteve glede finančnih zavarovanj ter izvedete vse aktivnosti za gospodarno oddajo javnega naročila.
Prosimo, da nas upoštevate in upoštevate tudi Priporočila vlade RS ter Fidic rdečo knjigo in sprememnite razpisno dokumentacijo, da izvzamete pogoj garancije za odpravo napak.
lp
O5: Občina Cerklje na Gorenjskem je pri navedenem projektu upoštevala Priporočila, ki jih je sprejelo Ministrstvo za finance in se nanašajo na finančna zavarovanja. Naročnik je za predmetno javno naročilo upošteval smernice in ponudnikom določil minimalna finančna zavarovanja.
_____________________
V6: Pozdravljeni,
kot potencialnega ponudnika nas zanima glede na odgovor, ki ste ga zapisali, da imate že odobrena kohezijska sredstva, kolikšna je vrednost teh že odobrenih sredstev, koliko prispeva Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter koliko investitorke Občina Cerklje na Gorenjskem. Občina Komenda, Mestna občina Kranj, Občina Šenčur in Občina Vodice.
Hvala za odgovor.
lp
O6: Občina Cerklje na Gorenjskem je po medobčinski pogodbi nosilna občina, zato je v odgovorih navedena višina zagotovljenih sredstev v proračunu občine (NRP). Občina Cerklje na Gorenjskem je tista, ki kot naročnik neposredno plačuje stroške, ravno tako bo tudi neposredno plačevala gradbene situacije izvajalcu del. Kohezijska sredstva za navedeni projekt s strani Ministrstva še niso odobrena.
_____________________
V7: Ali bo investitor priznal referenco za ultrafiltracijo tudi za enostavno izvedbo brez celotne avtomatizacije procesov (koagulacija, predfiltri, filtracija, pranje, CEB kemično pranje, nevtralizacija)? Ali mora imeti referenca tudi avtomatsko arhiviranje parametrov, kot je navedeno v popisu razpisa?
lp
O7: Pripravi pitne vode predstavlja procesno napravo, ki mora zagotavljati 24 urno popolnoma avtomatizirano delovanje. Zaradi tega mora imeti ponudnik referenco, ki zagotavlja avtomatsko delovanje in arhiviranje vseh parametrov. Priprava pitne vode je ključna za varstvo zdravja ljudi, zato mora biti zagotovljeno tudi avtomastko arhiviranje vseh parametrov.
_____________________
V8: Prosimo, da naročnik sledi sklepu Vlade RS vezanem na Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU in ustrezno prilagodi ter skrajša veljavnost posameznih zavarovanj, ki jih bo moral izbrani ponudnik predložiti naročniku po podpisu pogodbe.
lp
O8: Občina Cerklje na Gorenjskem je pri navedenem projektu upoštevala Priporočila, ki jih je sprejelo Ministrstvo za finance in se nanašajo na finančna zavarovanja. Naročnik je za predmetno javno naročilo upošteval smernice in ponudnikom določil minimalna finančna zavarovanja
_____________________
V9: Ponovno opozarjamo narocnika, da je postavil povsem diskriminatorni pogoj glede banke ali zavarovalne družbe, katere garancija je za narocnika sprejemljiva: najmanj BBB- ali Baa3. Domnevamo, da narocnik ob pripravi razpisne dokumentacije ni ugotavljal bonitete slovenskih bank. Zahtevano boniteto ima v Sloveniji po naših podatkih le ena banka. Narocnik je s tem hote ali nehote zožil nabor ponudnikov. Poleg tega menimo, da je v sedanjem casu neodgovorno postavljanje pogojev, ki odstopajo od evropskih standardov in na ta nacin onemogocanje domacih ponudikov za konkuriranje na predmetnem razpisu.
Prosimo, da naročnik prilagodi pogoje realnemu stanju bank v Sloveniji.
lp
O9: Skladno z določili razpisne dokumentacije in O1 Pojasnila št. 17, objavljenim na Portalu javnih naročil dne 07.11.2013, morajo garancije izdati banke ali zavarovalne družbe v Republiki Sloveniji ali banke/zavarovalnice druge članice EU ali tuje banke.
TUJE BANKE morajo imeti rating najmanj BBB- agencije Standard&Poor's ali Fitch oziroma rating najmanj Baa3 agencije Moody's oziroma v primeru druge agencije uvrščena najmanj v zgornjih 45% bonitetnih razredov, v skladu s primernostnimi kriteriji za podpis pogodbe.
_____________________
V10: V odgovoru na portalu ste navedli, da naročnikova zagotovljena sredstva za predmetni projekt znašajo: 16.377.343,00 EUR.
Ali gre v vašem primeru za predvidena sredstva ali za zagotovljena sredstva?
Ali ste že prejeli odločbo o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada za predmetno operacijo?
Opozarjamo vas, da so vaša zagotovljena sredstva nesorazmerna s količino razpisanih del. Glede na razmere na trgu, so zagotovljena sredstva nezadostna za izvedbo predmetne operacije.
lp
O10: Občina Cerklje na Gorenjskem je po medobčinski pogodbi nosilna občina, zato ima za predmetni projekt zagotovljena sredstva, ki so razvidna v sprejetem Odloku o proračunu ter sestavnemu delu NRP. Višina zagotovljenih sredstev temelji na projektantskem predračunu ter je usklajena s Študijo izvedljivosti za projekt. Navedba, da so zagotovljena sredstva nesorazmerna s količino razpisanih del ter da so glede na razmere na trgu, zagotovljena sredstva nezadostna za izvedbo predmetne operacije, ne drži, kar dokazujejo že prejete ponudbe v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Občina Cerklje na Gorenjskem še ni prejela odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada.
________________________
V11: Prosimo, da narocnik spremeni zahtevo iz razpisne dokumentacije glede bonitetne ocene ponudnika iz SB6 na SB7, ki
je po metodologiji AJPES-a povprecna ocena. S spremembo zahteve lahko naročnik pričakuje več konkurenčnih ponudb s strani ponudnikov, ki v sedanjih razmerah še vedno poslujejo normalno in imajo po metodologiji AJPES-a povprečno oceno.
lp
O11: Naročnik je predmetno zahtevo glede bonitetne ocene ponudnika postavil na podlagi obrazložitve - Opis bonitetnih ocen na spletni strani AJPES http://www.ajpes.si/dokument.asp?id=538&print=yes Pri tem je iz razloga, da bi dobil čimveč konkurenčnih ponudb v maksimalno možni meri upošteval sedanje stanje in določil bonitetno oceno SB6 kot spodnjo mejo sprejemljivosti ponudnikove bonitete, čeprav je Iz navedene obrazložitve razvidno, da za podjetja, ki jim AJPES določi bonitetno oceno SB6 velja, da je njihova zmožnost za poravnavanje svojih obveznosti že podpovprečna (podjetje z bonitetno oceno SB6 dosega podpovprečno donosnost in likvidnost, nadpovprečno zadolženost ter podpovprečno aktivnost in produktivnost). Na podlagi navedenega že tako nizko postavljene zahteve glede bonitete ponudnika naročnik ne bo spremenil.