Dosje javnega naročila JN5485/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN5485/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.05.2013
JN6265/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2013
    JN5485/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 10. 5. 2013
Številka objave: JN5485/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izgradnja 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 z ureditvijo Ceste na Brdo (odsek Pot za Opekarno – Legatova)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izgradnja 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 z ureditvijo Ceste na Brdo (odsek Pot za Opekarno – Legatova)«
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
45231300 (Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake)
45233000 (Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 4 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-238/2013-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 30. 5. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 30. 5. 2013
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
v razpisni dokumentaciji
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/5/2102-131205933247104/Razpisna_doku
mentacija_-koncna-Brdo_9_5_2013_(2).zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 22. 5. 2013
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 5. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6265/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 24. 5. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2013   09:51
ODGOVORNA VPRAŠANJE; POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Bančna garancija za resnost ponudbe je zahtevana v višini 5.000 EUR.

Popravek RD:

PRILOGA 13 Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR.


Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal JN


Datum objave: 21.05.2013   10:40
Številka: 430-238/2013-10
Datum: 21.5.2013
Številka JN: 7560-13-220011

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-13-220019– »Izgradnja 2. Faze jvne prometne in komunalne infrastructure v območju urejanja RD-186 z ureditvijo Ceste na Brdo – odsek Pot za Opekarno – Legatova), številka objave JN5485/2013 z dne 10.5.2013

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja:

Oddano: 20.5.2013, 11:12
Prosimo vas, da še enkrat preverite rok izvedbe del, ker vsa našteta dela ni mogoče izvesti do 30.8.2013 oziroma podane vloge za tehnični pregled do 30.9.2013.

ODGOVOR:
Rok izvedbe del je predhodno določen na podlagi sklenjene Pogodbe o priključevanju objektov bodoče staovansjke soseske Brdo-jug in aneksa št. 3 k tej pogodbi, sklenjene med MOL in SSRS. Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, so na ta rok vezana dela, potrebna za priključitev objektov bodoče stanovanjske soseske. Za ostala dela je predvideni rok dokončanja 15.11.2013.

Oddano: 20.5.2013, 11:18
Prosimo vas, da pridobitev vse potrebne dokumentacije za zaporo ceste v času gradnje in izvedba le-te ter ureditev obveznosti v zvezi z obvozom avtobusne proge LPP VKLJUČITE V POPIS DEL tako, da jo ponudniki lahko prikažemo v ceni po enoti, ne da je ta zahteva že in samo v pogodbi.

ODGOVOR:
V popisih del, ki se nanašajo na “Predračun cesta na Brdo, odsek 1; vrsta del: Tuje storitve, tč. 3” je predvidena tudi postavka, ki se nanaša na pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, kar posledično predstavlja tudi obvoz proge LPP. V sklop teh del je vključena tudi izdelava dokumentacije za pridobitev zapore.


Oddano: 20.5.2013, 11:47
V razpisni dokumentaciji je zahtevano potrdilo, da v preteklih šestih mesecih nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti. Zahtevate obrazec S.BON-1. Ali lahko priložimo obrazec S.BON-1/P?

ODGOVOR:
Ponudnik lahko predloži S.BON-1/P. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb.


Pripravila:
Cvetka Erzin

Alenka Mihelčič
Višji svetovalec II

Poslano:
- Portal JN


Datum objave: 24.05.2013   09:22
Številka: 430-238/2013-12
Datum: 24.5.2013
Številka JN: 7560-13-220011

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-13-220019– »Izgradnja 2. Faze jvne prometne in komunalne infrastructure v območju urejanja RD-186 z ureditvijo Ceste na Brdo – odsek Pot za Opekarno – Legatova), številka objave JN5485/2013 z dne 10.5.2013

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja:

Oddano: 21.5.2013, 14:53
V popisu del "pdp_cev_Brdo_3_PGD.xls: 4. NABAVA MATERIALA, postavka 4,12 kos 1 - celica za vnos cene/enoto ne deluje-je zaklenjena
.
V popisu del "Načrt vodovoda (odsek 1, odsek 2)-cevovod NL DN100 pozidava F4, F5, F6 odseka VI in VII: 3,00 MONTAŽNA DELA, postavka 3,17 kos 1 - celica za vnos cene/enoto ne deluje-je zaklenjena, prav tako je v tem zvezku pod rubriko 4,00 NABAVA MATERIALA, postavka 4,06 kos 1 - - celica za vnos cene/enoto ne deluje-je zaklenjena.
Celoten popis del je zaklenjen.
Prosimo za pojasnillo.

ODGOVOR:
Popise je potrebno shraniti na disc – s funkcijo »omogoči shranjevanje«.
Vnašanje je omogočeno.


Oddano: 22.5.2013, 13:50
Pri izpolnjevanju popisov cenami, smo zasledili, da SKUPNA REKAPITULACIJA ne vsebuje vseh cen iz posameznih delov predračuna. Prosimo, da rekapitulacijo preverite in sporočite na kakšen način stvar urediti.

ODGOVOR:
Na podlagi preveritve ugotavljamo, da so vaše ugotovitve pravilne. V Popravku obvestila prilagamo posodobljeno verzijo popisov.


Pripravila:
Cvetka Erzin

Alenka Mihelčič
Višji svetovalec II

Poslano:
- Portal JN