Dosje javnega naročila JN6438/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Izkopna in zemeljska dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN6438/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.05.2013
JN10518/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2013
    JN6438/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Izkopna in zemeljska dela

Datum objave: 29. 5. 2013
Številka objave: JN6438/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana.

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., Verovškova ulica 62, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Gradnja odpadne kanalizacije, obnova vodovoda, gradnja plinovoda, odvodnjavanje cest s ponikalnicami, javne razsvetljave ter obnova cest Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI po končani gradnji v območju urejanja MS 7/2 NOVO POLJE – 1. faza 2. Etapa – JN 7560-13-220054«
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Gradnja kanalizacije, obnova vodovoda, gradnja plinovoda, odvodnjavanje cest s ponikalnicami, javne razsvetljave ter obnova cest Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI po končani gradnji v območju urejanja MS 7/2 NOVO POLJE
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45112000 (Izkopna in zemeljska dela)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
45231000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih)
45233000 (Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest)
45233300 (Dela na temeljenju daljinskih cest, cest, ulic in pešpoti)
45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
45232450 (Gradbena dela na odvodnjavanju)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 400 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 351-1830/2008-388
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 9. 6. 2013
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 10. 6. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 10. 6. 2013
Čas: 12:00
Kraj: v razpisni dokumentaciji
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
v razpisni dokumentaciji
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/5/2102-237462590117952/Novo_Polje.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 4. 6. 2013
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 5. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN10518/2013, Gradnje: Izkopna in zemeljska dela; datum objave: 21. 8. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2013   14:44
Številka: 351-1830/2008-390
Datum: 3.6.2013
Številka JN: 7560-13-220054


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-13-220054–Gradnja odpadne kanalizacije, obnova vodovoda, gradnja plinovoda, odvodnjavanje cest s ponikalnicami, javne razsvetljave ter obnova cest Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI po končani gradnji v območju urejanja MS 7/2 NOVO POLJE – 1. faza 2. Etapa), številka objave JN6438/2013 z dne 29.5.2013

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:


Oddano: 30.5.2013, 12:47
Rok za izdelavo kompletne ponudbe je prekratek. Prosimo za podaljšanje.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.


Oddano: 31.5.2013, 09:10
Ali je lahko odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbenih del ista oseba?

ODGOVOR:
DA.


V popisu pri plinovodu ne najdemo strojnih del. Za katera dela potrebujete odgovornega vodjo strojnih del in na katera dela se mora nanašati referenca za odgovornega vodjo strojnih del oz. za katera dela potrebujete odg. vodjo str. del?

ODGOVOR:
Odgovornega vodjo strojnih del potrebujemo pri gradnji vodovodnega omrežja.
Referenca odgovornega vodje za posamezna dela - strojnih del se mora nanašati na gradnjo vodovoda.

Ali mora referenca odgovornega vodje del vsebovati vsa dela po popisu - kanalizacija, vodovod, plinovod, javna razsvetljava, cesta?

ODGOVOR:
Referenca odgovornega vodjo del se mora nanašati na izgradnjo kanalizacije in gradnjo cest.


Ali je dovolj, če ima odgovorni vodja del referenco samo iz področja gradnje odpadne kanalizacije, obnove vodovoda in obnove cest?

ODGOVOR:
Referenca odgovornega vodjo del se mora nanašati na izgradnjo kanalizacije in gradnjo cest


Katero vrsto del mora vsebovati referenca odgovornega vodje gradbenih del? Ali lahko predložimo npr. samo referenco s področja kanalizacije?

ODGOVOR:
Referenca odgovornega vodjo del se mora nanašati na izgradnjo kanalizacije in gradnjo cest


Ali lahko za zahtevo pod točko 9. Priložimo kopijo S.BON1/P?

ODGOVOR:
DA. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb.Pripravila:
Cvetka Erzin

Sabina Gregorinčič
Višja svetovalka I

Poslano:
- Portal JN


Datum objave: 03.06.2013   14:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Zaradi zelo kratkega roka za pripravo ponudbe naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za teden dni.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 04.06.2013   15:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ALI SE REFERENCA ZA PONUDNIKA LAHKO NANAŠA NA ODPADNO KANALIZACIJO ALI VODOVOD ALI OBNOVO CEST ALI MORA VSEBOVATI VSE TRI?

ODGOVOR
14. Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva posla, ki zajemata:
- gradnjo odpadne kanalizacije,
- obnovo vodovoda,
- obnovo cest po končani gradnji
v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR z DDV za posamezen posel.


Datum objave: 04.06.2013   15:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se reference lahko dokazujejo s podizvajalci?

ODGOVOR:
DA, v kolikor ga ponudnik nominira in zanj predloži vsa zahtevana dokazila.


Datum objave: 04.06.2013   15:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se reference lahko dokazujejo s podizvajalci?

ODGOVOR:
DA, v kolikor ga ponudnik nominira in zanj predloži vsa zahtevana dokazila.

Datum objave: 04.06.2013   15:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Rok od objave do oddaje ponudb je prekratek. Kršeno je načelo enakopravnosti ponudnikov, saj ponudbo v tako kratkem času lahko kvalitetno izdelajo samo ponudniki, ki že poznajo ta projekt.

Iz navedenega razloga predlagamo naročniku, da podaljša rok za oddajo ponudb.

ODGOVOR:
ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb je za vse ponudnike, ki želijo oddati ponudbo, enak. Popisi del so bili v celoti objavljeni, kot priloga razpisni dokumentaciji. Projektno dokumentacijo si je mogoče ogledati, kot je napisano v poglavju II. Opis predmeta javnega naročila, na strani 8/81, Razpisne dokumentacije.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 05.06.2013   11:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da umaknete zahtevo, da mora ponudnik razpolagati z odgovornim vodjem strojnih del s strojno izobrazbo.

Vaša dela po popisu niso tako zahtevna, da bi morali posebej imenovati odgovornega vodjo posameznih del - strojnih del.

Ali je lahko odgovorni vodja strojnih del ing. gradbeništva, kateri je bil na referenčnem objektu naveden kot odgovorni vodja vseh del oz. je bil na referenčne objektu imenovan kot odgovorni vodja del?

Ali je odgovorni vodja strojnih del lahko ista oseba, katero navajamo za odgovornega vodjo del?

ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri zahtevi po odgovornemu vodju strojnih del.


Datum objave: 05.06.2013   11:22
Oddano: 4.6.2013, 12:43
Prosimo vas, da umaknete zahtevo, da mora ponudnik razpolagati z odgovornim vodjem strojnih del s strojno izobrazbo.
Vaša dela po popisu niso tako zahtevna, da bi morali posebej imenovati odgovornega vodjo posameznih del - strojnih del.
ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri zahtevi po odgovornemu vodju strojnih del.


Ali je lahko odgovorni vodja strojnih del ing. gradbeništva, kateri je bil na referenčnem objektu naveden kot odgovorni vodja vseh del oz. je bil na referenčne objektu imenovan kot odgovorni vodja del?
ODGOVOR:
DA.


Ali je odgovorni vodja strojnih del lahko ista oseba, katero navajamo za odgovornega vodjo del?
ODGOVOR:
DA.


Oddano: 4.6.2013, 13:04
Ali zadostimo zahtevam razpisa, če, za garanciji za dobro izvedbo del in za odpravo napak v garancijski dobi, potrdimo vzorca garancij?
ODGOVOR:
Garancija za dobro izvedbo del in garancija za odpravo napak v garancijski dobi sta priloženi kot vzorec garancij, ki ju bo moral »izbrani« izvajalec predložiti skladno s pogodbo.


Oddano: 4.6.2013, 14:39
Ali lahko predložimo namesto S.BON 1/P S.BON 1?
ODGOVOR:
V Razpisni dokumentaciji na strani 26/81 je navedeno, da ponudnik priloži S.BON-1 ali eS.BON obrazec.
V odgovoru na vprašanje z dne 31.5.2013 je naročnik dne 3.6.2013 odgovoril, da ponudnik lahko priloži kopijo S.BON 1/P.
Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb.

Pripravila:
Cvetka Erzin

Sabina Gregorinčič
Višja svetovalka I

Poslano:
- Portal JN