Dosje javnega naročila JN15259/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na stanovanjskih hišah
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN15259/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.12.2013
JN15418/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2013
JN904/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2014
JN937/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.01.2014
JN1002/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2014
    JN15259/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na stanovanjskih hišah

Datum objave: 2. 12. 2013
Številka objave: JN15259/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064401. Telefaks +386 013064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Kopališče Kolezija - Odstranitvena dela in ureditev objekta Hribar Vrhovšek
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Kopališče Kolezija - Odstranitvena dela in ureditev objekta Hribar - Vrhovšek
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45211100 (Gradbena dela na stanovanjskih hišah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 60 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO V SKLADU Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
17. Ponudnik mora pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevati:
- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in
- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
18. Ponudnik mora zagotoviti, da se pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bodo uporabljali:
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6);
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot:
- 30g/l, brez vode, za stenske barve,
- 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,
- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
19. Ponudnik mora zagotoviti, da se pri gradnji:
- nosilne konstrukcije,
- ostrešja,
- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
- stavbnega pohištva
uporabi les, ki mora izvirati iz zakonitih virov. DOKAZILO (priloga 13):
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna, akreditirana institucija, kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali
- dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
20. Ponudnik mora zagotoviti, da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIS EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje. DOKAZILI:
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in
- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 4).
2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

4. Ponudnik zagotavlja, da:
- proti njemu ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja;
- ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali stečajnem postopku;
- ni v stečaju;
- z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče;
- ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
5. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
6. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
7. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
8. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

11. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno izjavo). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
12. Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel:
- vsaj eno rušitev zidanega objekta visoke gradnje z minimalno tlorisno površino 600 m2 in višinskim gabaritom objekta najmanj P+M ali
- vsaj eno rušitev zidanega objekta v vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. DOKAZILO:
- Referenčna tabela (priloga 7);
- Potrjene reference (priloga 7/1).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri.

9. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu ali kopiji.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. DOKAZILO (priloga 6):
- Obrazec S.BON-1 ali eS.BON.
10. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
13. Kadrovske zmogljivosti

Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del, ki mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let uspešno opravil vsaj eno storitev v funkciji odgovorni vodja del za:
- rušitev zidanega objekta visoke gradnje z minimalno tlorisno površino 600 m2 in višinskim gabaritom objekta najmanj P+M ali
- vsaj eno rušitev zidanega objekta v vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV.

Poleg zgoraj omenjenih kadrovskih zmogljivosti mora ponudnik imenovati tudi vodje posameznih del:
- odgovorni vodja strojno instalacijskih del,
- odgovorni vodja elektro instalacijskih del,
- odgovorni vodja gradbenih del,
ki morajo izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se izkazati, da so v obdobju zadnjih petih let uspešno opravili vsaj eno storitev v funkciji odgovorni vodje posameznih del za:
- rušitev ali novogradnjo zidanega objekta visoke gradnje z minimalno tlorisno površino 600 m2 višinskim gabaritom objekta najmanj P+M ali
- vsaj eno rušitev zidanega objekta v vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV.

Ponudnik v ponudbi izpolni tabelo in za imenovane odgovorne vodje priloži dokazila, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev. DOKAZILO:
- Kadre se vpiše v prilogo 8, kateri ponudnik priloži dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz ZGO-1
- vsak izmed zahtevanih kadrov mora priložiti:
# potrdilo o izobrazbi
# potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici
# pisne in potrjene reference iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih (priloga 8/1)

14. Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki skladno z veljavno zakonodajo s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in azbestnimi odpadki ter da bo v primeru pridobitve posla naročniku predhodno predložil seznam odlagališč, ki jih bo v času gradnje uporabljal za začasno oz. trajno deponijo materiala (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno).

Za ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest (kritina, ipd.) in druge nevarne snovi mora imeti ponudnik vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja s področja varovanja okolja: pri ARSO mora biti vpisan v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki in mora imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelovanje in odstranjevanje odpadkov, ki vsebujejo azbest) oz. mora predložiti dogovor o skupnem nastopanju z izvajalcem, ki izpolnjuje predpisane pogoj. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

Ponudnik mora priloži:
- Potrdilo o vpisu v evidence ARSO o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest!
- Okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta iz objektov, instalacij ali naprav.

15. Zavarovanje (vključno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1) v obsegu, ki izhaja iz določil 12. člena vzorca pogodbe (priloga A).

DOKAZILO:
- Osnutek zavarovalne dokumentacije v obsegu, ki izhaja iz 12. člena vzorca pogodbe (priloga A) ali fotokopija ustrezne zavarovalne dokumentacije priloži ponudnik sam.
- V primeru skupne ponudbe, predložijo zahtevano zavarovalno dokumentacijo partnerji v skupni ponudbi skupno.
- V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo vsa zahtevana zavarovanja zajemati tudi podizvajalce ali pa mora ta imeti sklenjena enaka zavarovanja, kot je to zahtevano za izvajalca.
16. Ponudnik bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.

Terminski plan izvedbe ponudbenih del mora upoštevati vse predvidene pogodbene aktivnosti, kakor tudi vse aktivnosti ki so predvidene s projektno tehnično dokumentacijo z upoštevanje postavljenih rokov za pričetek in končanje del, vključno s končno primopredajo del.
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2);
- Terminski plan gradnje bo izbrani ponudnik predložil ob podpisu pogodbe.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN 7560-12-220097
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 1. 2014
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 1. 2014
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBJANA
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/12/6906-48252314890956618863/Kopija_
od_RD_-_Rusitev_Kolezija__-_KONCNA1,_5.11.2013.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 23. 1. 2014
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: 8 DELOVNIH DNI OD PREJEMA ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 12. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN15418/2013, Gradnje: Gradbena dela na stanovanjskih hišah; datum objave: 5. 12. 2013
  • JN904/2014, Gradnje: Gradbena dela na stanovanjskih hišah; datum objave: 22. 1. 2014
  • JN937/2014, Gradnje: Gradbena dela na stanovanjskih hišah; datum objave: 23. 1. 2014
  • JN1002/2014, Gradnje: Gradbena dela na stanovanjskih hišah; datum objave: 24. 1. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.12.2013   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

naprošam vas za informacijo glede ocenjene vrednosti predmetnega naročila.

Hvala in lp

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 306.514,00 EUR.

Lep pozdrav.

Datum objave: 17.12.2013   10:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji so zapisane zahteve za gradnjo v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju, vendar so vse zahteve povezane z gradnjo objektov, kar pa ni predmet razpisne dokumentacije. Zato menimo, da so zahteve po različnih SIST in ISO standardih neupravičene.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Predmet javnega naročila je Kopališče Kolezija - odstranitvena dela in ureditev objekta Hribar - Vrhovšek. Iz razpisne dokumentacije št. 430-1125/2012-10 z dne 2.12. 21013 je v II. poglavlju opis predmeta javnega naročila navedeno, da je predmet javnega naročila izvedba odstranitvenih del in ureditev objekta Hribar -Vrhovšek, kjer se pri novogradnji upoštevajo temeljne okoljske zahteve za gradnjo iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012 in 64/2012). Uredba o zelenem javnem naročanju v prilogi 7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov določa tudi različne SIST in ISO standarde, zato so te zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji glede na predmet javnega naročila upravičene.

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.12.2013   10:28
ODGOVOR:
Spoštovani,
Kopališče Kolezija (odstranitev obj., prestavitev vodovoda).
Pošiljamo dodatna pojasnila za postavko 32:
32. Nabava, dobava polaganje: Enojni vodomer kos 2,00 0,00

OBSTOJEČE (kar se odstrani, oz. nadomesti):
- konkretni odjemni mesti št.: 42862 in 42861
- z obstoječim vodomerom 2 x DN 20
(to so podatki, kot jih je definiralo podjetje VO-KA d.o.o.)
NOVO-PREDVIDENO (ob prestavitvi vodovoda):
- 2 enojna vodomera
- maksimalni pretok cca 0.1 l na sekundo
- dobava in vgradnja vodomernega PVC ali PEHD termo jaska,
- dve merilni mesti DN20 dimenzij: višina 100 cm, premer 80 cm (komplet z vgradnjo in vsem potrebnim montažnim materialom, fazonskimi kosi, ventili, pritrdilnim in spojnim materialom, vodomeroma DN20, robnim vencem, pokrovom nosilnosti 50kN, izkopom in zasipom)

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 24.12.2013   10:28
ODGOVOR:
Spoštovani,
Kopališče Kolezija (odstranitev obj., prestavitev vodovoda).
Pošiljamo dodatna pojasnila za postavko 32:
32. Nabava, dobava polaganje: Enojni vodomer kos 2,00 0,00

OBSTOJEČE (kar se odstrani, oz. nadomesti):
- konkretni odjemni mesti št.: 42862 in 42861
- z obstoječim vodomerom 2 x DN 20
(to so podatki, kot jih je definiralo podjetje VO-KA d.o.o.)
NOVO-PREDVIDENO (ob prestavitvi vodovoda):
- 2 enojna vodomera
- maksimalni pretok cca 0.1 l na sekundo
- dobava in vgradnja vodomernega PVC ali PEHD termo jaska,
- dve merilni mesti DN20 dimenzij: višina 100 cm, premer 80 cm (komplet z vgradnjo in vsem potrebnim montažnim materialom, fazonskimi kosi, ventili, pritrdilnim in spojnim materialom, vodomeroma DN20, robnim vencem, pokrovom nosilnosti 50kN, izkopom in zasipom)

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 08.01.2014   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za info o ustrezni razpisni dokumentaciji. Na spletnih straneh MOL-a je objavljeno več dokumentov razpisne dokumentacije. Prav tako
je ime datoteke popisa na spletnih straneh MOL-a z drugim datumom, kot na povezavi razpisne dokumentacije na straneh enaročanje.

Prosimo za navodilo oz. informacijo katera razpisna dokumentacija je prava.

Hvala in prejmite,

lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Na spletnih straneh MOL je objavljena razpisna dokumentacija, popisi del in tlorisi objektov, na katere se nanaša razpisna dokumentcija, kar je tudi navedeno v razpisni dokumentaciji. Na portalu javnih naročil je objavljena razpisna dokumentacija in popisi del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Na portalu javnih naročil nismo mogli objaviti celotne razpisne dokumentacije, zato smo tlorise objektov v pdf obliki objavili le na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana. Ime datoteke popisa na spletnih straneh MOL nima navedenega datuma, vsebina popisov pa je identična kot vsebina popisov, ki so obljavljeni na portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 08.01.2014   15:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. Ali je potrebno sporazum o sodelovanju s podizvajalcem priložiti že v ponudbi ali se sporazum predloži naročniku ko je ponudnik že izbran? Hvala za hiter odgovor

ODGOVOR:
Spoštovani.

Sporazum o sodelovanju s podizvajlcem je potrebno priložiti v ponudbi.
Lep pozdrav.

Datum objave: 08.01.2014   15:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. Prosimo za pojasnilo glede kadrovskih zahtev - zahteve po referencah odgovornih vodij posameznih del (za strojne in elektro inštalacijeter gradbena dela) so iste kot za odgovornega vodjo del. Odgovorni vodje posameznih del za strojna in elektro dela ponavadi nimajo referenc za rušenje objektov (sploh pa ne v količini oz. vrednosti, ki jo zahtevate). Prosimo naročnika, da črta referenčne zahteve za odg. vodje posameznih del, saj so nesorazmerne z razpisom. Hvala

ODGOVOR:
Spoštovani.

Za odgovorne vodje posameznih del - strojnih in elektroinstalacij ni potrebno iskati referenc za rušitvena dela. Mnenja smo, da zadostuje, da ima reference odgovorni vodja del.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.01.2014   15:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. Ali lahko temeljne okoljske zahteve v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju izpolnjujemo skupaj s podizvajalci? Ali lahko okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta in potrdilo o vpisu v evidenco ARSO predloži podizvajalec ?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Temeljne okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju lahko izpolnjujete tudi s podizvajalci. Okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta in potrdilo o vpisu v evidence ARSO lahko predloži podizvajalec.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   09:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

kdaj lahko pričakujemo odgovor na poslano vprašanje dne 15 in 16.01.2014????
Bi bilo zaželjeno, da ste malo bolj ažurni glede odgovorov.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Odgovori bodo objavljeni takoj, ko jih bomo pridoblii s strani projektanta.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   09:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

napisali ste, da za vodje strojnih in elektroinstalacij ni potrebno priložiti referenc. Kaj pa za vodjo gradbenih del?

Je potrebno vodje del, če niso zaposleni pri ponudniku navesti kot podizvajalce?


Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Če vodje del niso zaposleni pri ponudniku, predvidevamo, da imajo s ponudnikom sklenjeno podjemno pogodbo za izvajanje del.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   09:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V prilogi 5, ponudba, je predviden vpis cene za dela A in dela B.
V popisu del pa ni takšne razmejitve.
Katera dela iz popisa spadajo pod A in katera pod B.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Objavljamo dodatno skupno rekapitulacije za Kopališče Kolezija, iz katere je razvidna razmejitev del:

SKUPNA REKAPITULACIJA KOPALIŠČE KOLEZIJA:

DELA "A"
I. PREDDELA
II. RUŠITVENA DELA:
Skupaj (I+II)= 0,00
DDV 22% 0,00
Skupaj dela : "A" 0,00


DELA "B"
III. SANACIJSKA DELA:
X. FEKALNA KANALIZACIJA (prestavitev voda)
xxv. PRESTAVITEV VODOVODA
Skupaj (III + X + XXV)= 0,00
DDV 22% 0,00
Skupaj dela : "B" 0,00


SKUPAJ DELA "A" 0,00
SKUPAJ DELA "B" 0,00
Skupaj "A + B" 0,00
DDV 22% 0,00
Skupaj: 0,00Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   09:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V prilogi 5, ponudba, je predviden vpis cene za dela A in dela B.
V popisu del pa ni takšne razmejitve.
Katera dela iz popisa spadajo pod A in katera pod B.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Objavljamo dodatno rekapitulacijo:

SKUPNA REKAPITULACIJA KOPALIŠČE KOLEZIJA:

DELA "A"
I. PREDDELA
II. RUŠITVENA DELA:
Skupaj (I+II)= 0,00
DDV 22% 0,00
Skupaj dela : "A" 0,00


DELA "B"
III. SANACIJSKA DELA:
X. FEKALNA KANALIZACIJA (prestavitev voda)
xxv. PRESTAVITEV VODOVODA
Skupaj (III + X + XXV)= 0,00
DDV 22% 0,00
Skupaj dela : "B" 0,00


SKUPAJ DELA "A" 0,00
SKUPAJ DELA "B" 0,00
Skupaj "A + B" 0,00
DDV 22% 0,00
Skupaj: 0,00
Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   09:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V osnutku pogodbe je pri poglavju Zavarovanje garancijskega roka (20.člen) zahtevana bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje v višini 10% za obdobje 10 let + 30 dni (solidnost gradnje+30 dni). Glede na tip javnega naročila: Rušitvena in obnovitvena dela je tako zavarovanje brezpredmetno in zato menimo, da je taka zahteva naročnika neutemeljena.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Javno naročilo zajema tudi obnovitvena dela na objektu Hribar - Vrhovšek. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku se nanaša na ta del javnega naročila.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   09:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali so lahko dokumenti(reference, SBON) fotokopije?
Ali je dovolj če vzorec BG za pravočasno in kvalitetno izvedbo podpiše pnudnik?
Ali je dovolj, če BG za odpravo napak podpiše ponudnik?
Na objektu ni azbestne kritine, zakaj izjava o odstranitvi in deponiranju?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Odgovor je naslednji:

- Dokumenti (reference, SBON) so lahko tudi fotokopije;
- Vzorcev bančnih garancij ni potrebno podpisovali. So le vzorci, bančne garancije pa morajo biti izdane po vzorcu iz razpisne dokumentacije.
- Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki predložijo izjave v zvezi z azbestnimi odpadki, ker se lahko pri odstranitvenih delih na Kopališču Kolezija in pri ureditvi objekta Hribrar - Vrhovšek pojavijo tudi azbestni odpadki.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   09:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali so lahko dokumenti(reference, SBON) fotokopije?
Ali je dovolj če vzorec BG za pravočasno in kvalitetno izvedbo podpiše pnudnik?
Ali je dovolj, če BG za odpravo napak podpiše ponudnik?
Na objektu ni azbestne kritine, zakaj izjava o odstranitvi in deponiranju?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Dokumenti (reference, SBON) so lahko tudi fotokopije.
Vzorcev bančnih garancij ni potrebno podpisovati.
Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku izda banka, na zahtevo ponudnika.
Naročnik je ocenil, da se lahko pri odstranitvenih delih na objektih kopališče Kolezija pojavijo tudi azbestni odpadki, zato je v
razpisni dokumentaciji zahteval, da se predložijo izjave o odstranitvi in deponiranju.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   09:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

po spremembi torej za posamezne vodje del ni potrebno priložiti referenc, ampak samo za odgovornega vodjo.

Če odgovorni vodje niso zaposleni v podjetju ponudnika ali je potrebno priložiti dogovor o medsebojnem sodelovanju?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Kot smo že odgovorili, za posamezne vodje del ni potrebno predložiti referenc, izpolnjevati morajo le pogoje za ZGO-ju za posamezne vodje del. Referenc so zahtevane samo za odgovorno vodjo del.

Če odgovorni vodja del ni zaposlen v podjetju ponudnika, je potrebno predložiti dogovor o sodelovanju.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   09:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V RD je zahtevano Potrdilo o vpisu v evidenco ARSO o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. Tako potrdilo ne obstaja. Ali lahko predložimo seznam, kjer smo navedeni kot izvajalec pooblaščen za razvnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest?

ARSO vodi seznam pooblaščenih izvajalcih, ki imajo dovoljenje za odstranitev azbestih materialov na naslovu:

http://www.arso.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/azbest.pdf

ODGOVOR:
Spoštovani.

Lahko predložite tudi seznam, kjer ste navedeni kot izvajalec pooblaščen za ravnanje z odpadki, ki vsebujejo zabest.
V zvezi z evidenco ARSO na spletnih straneh o odstranjevalcih in predelovalcih odpadkov, smo ugotovili, da evidenca ni ažurirana z njiihove strani, zato prosimo, da pridobite zahtevana potrdila.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   09:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na to, da je rok za oddajo blizu, prosim za ažurneješe odgovoarjanje na vprašanja!

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Potrudili se bomo, da bomo bolj ažurno odgovarjali na vprašanja na portalu.

Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   09:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo:

1.
Ali lahko za dokazovanje, da v preteklih šestih mesecih nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti priložimo Obrazec BON-2?

2.
Seznam kadrov, ki bodo dela vodili: Ali lahko navedemo samo ODGOVORNEGA VODJO DEL, ki ima potrdilo IZS in ima pridobljen status pooblaščenega inženirja gradbene stroke in ima pravico nastopati kot Odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte ter Odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in s tem zadostimo pogojem razpisne dokumentacije - Funkcija OVD: " Odgovorni vodja del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih." S tem tudi elektroinstalacijska in strojnoinstalacijska dela.

Hvala za pojasnila in lep pozdrav


ODGOVOR:
Spoštovani.

Lahko predložite tudi druge bonitetne informacije kot je npr. BON -2.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   09:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Prosimo naročnika, da točno določi, katera poglavja iz Skupne rekapitulacije popisa del od A. do D. spadajo v obrazec Priloga 5 pod kategorijo A. in katera pod B. oz. kaj je "na ključ" in kaj "po enoti mere".
Lep pozdrav!ODGOVOR:
Spoštovani.

Odgovor smo objavili danes tj. 20.1. 2014 ob 10:35.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   10:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji je zahteva za:
15. Zavarovanje (vključno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1) v obsegu, ki izhaja iz določil 12. člena vzorca pogodbe (priloga A).
DOKAZILO:
- Osnutek zavarovalne dokumentacije v obsegu, ki izhaja iz 12. člena vzorca pogodbe (priloga A) ali fotokopija ustrezne zavarovalne dokumentacije priloži ponudnik sam.
- V primeru skupne ponudbe, predložijo zahtevano zavarovalno dokumentacijo partnerji v skupni ponudbi skupno.
- V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo vsa zahtevana zavarovanja zajemati tudi podizvajalce ali pa mora ta imeti sklenjena enaka zavarovanja, kot je to zahtevano za izvajalca.

Ali lahko navedete kaj točno moramo priložiti kot dokazilo? oziroma
Ali zadostuje če priložimo kopijo zavarovalne police za splošno odgovornost v skladu z 33.členom ZGO-1

Hvala in LP

ODGOVOR:
Spoštovani.

Predložena mora biti fotokopija zavarovalne police z morebitnimi dodatki in uradna izjava zavarovalnice, ki mora izrecno določati da so s predmetnim zavarovanjem zavarovane vse nevarnosti, ki pridejo v poštev pri predmetnem zavarovanju: Namesto izjave lahko zavarovalnica predloži ponudbo zavarovanja za predmetni objekt.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na to, da smo dobili odgovor s strani ARSa, da potrdila o vpisu v evidenco ne izdajajo. Ali je dovolj, da priložimo OVD, ki smo ga pridobili za odstranjevanje azbesta.

Hvala in lep pzdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Če ARSO ne izdaje potrdila o vpisu v evidenco, potem predložite drugo ustrezno dokazilo, ki ga imate za odstranjevanje azbesta.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   10:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1.
prosimo za pojasnilo/ dodatno razlago:
PRESTAVITEV KANALIZACIJE/ PREDDELA/postavka 3:
Demontaža, transporti in začasno skladiščenje prometnih znakov na deponiji
izvajalca za kasnejšo montažo po končanih delih

m3 128,00 ??

2.
Ali za dokazovanje pogoja iz RD, kjer moramo kot ponudnik priložiti
DOKAZILO (priloga 13):
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna, akreditirana institucija, kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali
- dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Pogoj bomo izpolnjevali s podizvajalcem - ali ga moramo nominirat??

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovor na Vaše prvo vprašanje bomo objavili, ko bomo pridobili odgovor od projektanta.

Pogoje, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju lahko izpolnjujete s podizvajalcem. V tem primeru pa morate v ponudbi nominirati tudi podizvajalca, s katerim izpolnjujete pogoje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.01.2014   10:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
zanima nas, ali moramo podizvajalca s katerim bomo izpolnjevali pogoj iz RD (priložili certifikat):
19. Ponudnik mora zagotoviti, da se pri gradnji:
- nosilne konstrukcije,
- ostrešja,
- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
- stavbnega pohištva
uporabi les, ki mora izvirati iz zakonitih virov.

NOMINIRAT - Priložiti zahtevano dokumentacijo za podizvajalca???

Hvala za hiter odgovor in LP.ODGOVOR:

Spoštovani.

Podizvajalca morate nominirati, torej morate priložiti zahtevano dokumentacijo za podizvajlaca.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.01.2014   13:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali prav razumemo navodila RD, da nam k ponudbeni dokumentaciji ni potrebno priložiti potrjenega vzorca pogodbe??

Prosimo tudi za odgovor na poslano vprašanje glede:
1. PRESTAVITEV KANALIZACIJE/ PREDDELA/postavka 3

2. Seznam kadrov, ki bodo dela vodili za OVD ter OVD elektro in strojnih instalacij (vprašanje z dne 20.01.2014 - ob 15,00 uri)

Hvala

ODGOVOR:
Spoštovani.

Da. K ponudbeni dokumentaciji Vam ni potrebno priložiti potrjenega vzorca pogodbe.

Odgovor na vprašanje pod točko 1:
Za čas gradnje je je potrebno z lokacije odstraniti 10 prometnih znakov, jih začasno deponirati v lastnem skladišču ter jih po dokončanju del ponovno namestiti.

Opis postavke ostaja nespremenje, navedba 128 m3 ni ustrezna, ustrezno je 10 kosov.

Lep pozdrav

Datum objave: 21.01.2014   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

k ponudbi potem ni potrebno priložiti niti vzorcev bančnih garancij?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

K ponudbi je potrebno predložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči z dnem javnega odpiranja ponudb.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.01.2014   14:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko namesto obrazca S.BON-1 oz. eS-BON priložimo obrazec S.BON-1/P?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ne. Zahtevana BON obrazca sta BON -1 ali Es.BON.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.01.2014   14:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za odgovor v vezi Seznam kadrov, ki bodo dela vodili:

Ali lahko navedemo samo ODGOVORNEGA VODJO DEL, ki ima potrdilo IZS in ima pridobljen status pooblaščenega inženirja gradbene stroke in ima pravico nastopati kot Odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte ter Odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in s tem zadostimo pogojem razpisne dokumentacije ?

ali moramo imenovati tudi OVD elektroinstalacij in OVD strojnih instalacij (gradbena podjetja le teh kadrov načeloma nimamo zaposlenih) ali zadostuje ODGOVORNI VODJA DEL.
Funkcija OVD: " Odgovorni vodja del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih." (S tem tudi elektroinstalacijska in strojnoinstalacijska dela)
Hvala in lp


ODGOVOR:

Spoštovani.

Ni dovolj. Upoštevati je potrebno določila za kadre iz razpisnih pogojev.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.01.2014   14:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ali to pomeni, da je zahtevana bančna garancija za garancijsko dobo (10 let) le v višini 10% vrednosti za segment B?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR:
Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku se nanaša le na segment B tj. na segment B.

Lep pozdrav

Datum objave: 23.01.2014   08:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas, v vezi odgovornih vodij posameznih del (elektro in strojne instalacije) in sicer, ali lahko za izpolnjevanje pogojev iz RD - SEZNAM KADROV, KI BODO DELA VODILI nastopimo z nomimiranim podizvajalcem, pri katerim sta zaposlena odgovorna vodja posameznih del in priložimo potrdilo o izobrazbi in vpisu v IZS? V tem primeru z nominiranim podizvajalcem sklenemo dogovor o skupnem sodelovanju???

Hvala za hiter odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Za izpolnejvanje kadrovskih pogojev lahko nastopate z nominiranim podizvajalcem, pri katerem sta zaposlena odgovorna vodja posameznih del in zanju priložite zahtevana dokazila. V tem primeru morate z nominiranim podizvajlcem skleniti dogovor o skupnem sodelovanju.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.01.2014   08:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
podali ste:

ODGOVOR:

Odgovor na vprašanje pod točko 1:
Za čas gradnje je je potrebno z lokacije odstraniti 10 prometnih znakov, jih začasno deponirati v lastnem skladišču ter jih po dokončanju del ponovno namestiti.

Opis postavke ostaja nespremenje, navedba 128 m3 ni ustrezna, ustrezno je 10 kosov.

Zanima nas ali boste popravili količino in objavili na portalu nov popis in kdaj??

ODGOVOR:
Spoštovani.

Količino smo že popravili, popravek popisov bo tekom današnjega dne objavljen na portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.01.2014   08:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na to, da je danes prišlo do spremembe roka za oddajo ponube. Mi pa smo že pridobili bančno garancijo ra resnost ponudbe, ki velja od datum prvotnega odpiranja torej 28.1.2014 + 120 dni. Zanima nas, ali je taka bančna garancija še veljavna ali je potrebno zaprosit za novo?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Bančna garancija mora začeti teči na dan javnega odpiranja ponudb to je 31. 1. 2014. Predlagamo Vam, da zaprosite za novo bančno garancijo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.01.2014   08:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdravljeni,
Ali bo naročnik ustreznost časovne veljavnosti listin, vključno z garancijo za resnost ponudbe, presojal glede na prvotni rok za prejem ponudb?
LP

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik bo presojal ustreznost veljavnosti listin glede na novi rok za predložitev ponudb to je 31.1. 2014.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 23.01.2014   10:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

na portalu ste objavili samo spremenjeno razpisno dokumentacijo, kdaj lahko pričakujemo tudi popravljen popis?
Ali je pri popravku razpisne dokumentacije popravljen samo rok za oddajo ponudbe ali so se spremenile tudi priloge?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

V popravku razpisne dokumentacije smo popravili samo rok za oddajo ponudbe. Priloge se niso spremenile.

Popravljen popis je bil na portalu javnih naročil objavljen danes, tj. 23.1. 2014 pod oznako JN937/2014. Tekom današnjega dne bo objavljen tudi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.01.2014   10:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Prosimo, da napišete kaj ste bistvenega spremenili v razpisni dokumentaciji, ki ste jo objavili dne 22.1.2014, ker imamo že pripravljeno in izpolnjeno celotno ponudbo. Videli smo, da ste spremenili datume za oddajo, odpiranje in postavljanje vprašanj in na prvi in drugi strani napisali Popravek št.1.
Ali lahko oddamo ponudbo na prvotnih obrazcih?
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Spremenili smo rok oddaje ponudb in sicer je preložen na 31.1. 2013. Enako velja za odpiranje ponudb.
Obrazcev v razpisni dokumentaciji nismo spreminjali. Pozorni morate biti le na bančno garancijo za resnost ponudbe, ki začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 24.01.2014   08:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

naj vas opozorimo, da tudi druga sprememba ne vsebuje popisa, ampak samo razpisno dokumentacijo! Prosim, da nemudoma pošljete spremenjene popise.

Glede na to, da je sedaj 120 dni od odpiranja ponudb nedelja, ali je lahko veljavnost bančne garancije 02.06.2014?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Še danes bomo objavili spremenjene popise del.

Veljavnost bančne garancije je lahko 2.6. 2014.

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.01.2014   08:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pod objavo JN937/2014 nis objavljen spremenjen popis del ampak razpisna dokumentacija.

lepo prosim ...... javna uprava

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Še danes bomo objavili spremenjene popise del.

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.01.2014   08:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, zanima nas kje so objavljeni popravljeni popisi del.
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Na portalu javnih naročil bomo še danes objavili spremenjene popise del.

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.01.2014   12:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vsekakor zelo neodgovorno in nesposobno s strani investitorja, da zadnji dan za postavljanje vprašanj še vedno niso objavljeni pravilni popisi!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Popisi so bili danes objavljeni.

Za zamudo se opravičujemo.

lep pozdrav.