Dosje javnega naročila JN3726/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Odprti postopek

JN3726/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.04.2013
JN3881/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.04.2013
JN8064/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.07.2013
JN10712/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2013
    JN3726/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 066-110315
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 2. 4. 2013
Številka objave: JN3726/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 1110 cesta R1-210 Škofja Loka - Gorenja vas
Sifra NUTS: SI022.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe
Ocenjena vrednost brez DDV: 21333333,33 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 600 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Bianco menica z menično izjavo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo ZIPRS1112
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Osnovna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ekonomsko-finančna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Solidnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 15. 5. 2013
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 15. 5. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 15. 5. 2013
Čas: 10:00
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor– Direkcija RS za infrastrukturo in prostor, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete: prometna infrastruktura ESRR; prednostne usmeritve: področje cest.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.dc.gov.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 6. 5. 2013
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3881/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah; datum objave: 5. 4. 2013
  • JN8064/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah; datum objave: 1. 7. 2013
  • JN10712/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah; datum objave: 26. 8. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.04.2013   09:01


V točki 2.6.1 Navodil za pripravo ponudbe se spremeni veljavnost ponudbe na 120 dni (tako kot je v obrazcu Ponudba)Datum objave: 25.04.2013   10:12
Številka: 43001-45/2013-1 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 16. 04. 2013 MFERAC: 2431-13-000302/0POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbeVprašanje:

Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2. 4. 2013
Oddano: 16. 4. 2013, 09:30

Spoštovani!

Zanima nas kako ponudnik iz tujine izkazuje kadrovske zmogljivosti, saj je navedeno da mora biti OVD in ostali OVD-ji posameznih del vpisani v imenik pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji? Kkašna dokazila predložijo kadri iz tujine, da bo sprejemljivo za Naročnika?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

Odgovor:
V skladu z zakonom o graditvi objektov in točko 3.1.4. Navodil za pripravo ponudbe morajo biti OVD in OV posameznih del za zahtevne objekte vpisani v imenik IZS, kar velja tudi za tujce. Inženirska zbornica Slovenije je pristojna za priznavanje poklicnih kvalifikacij tujim državljanom. Ureditev postopka (predložitev dokazil) za vpis v imenik poklicne zbornice IZS določa Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Ur.l. RS št. 123/03 s spremembami).Datum objave: 25.04.2013   10:13
Številka: 43001-45/2013-3 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 23. 04. 2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbeVprašanje:

Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2. 4. 2013
Oddano: 23. 4. 2013, 10:11

Pozdravljeni!

V Navodilih ponudnikom navajate, da mora ponudnik pri kadrih priložiti dokazilo o imenovanju za odgovornega vodjo pri navedenih referenčnih delih. Kakšno dokazilo naj bi to bilo? Pogodba/sklep/lastna izjava/kakšen drug dokument,..? Prosimo, da bolj natančno opredelite in pojasnite, kakšno naj bo dokazilo in ali ga je potrebno prilagati že v fazi predložitve ponudbe ali naknadno na morebiten poziv Naročnika.

Hvala za odgovor!


Odgovor:
V točkah 3.1.4.1 in 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe se kot dokazila o imenovanju za odgovornega vodjo del ali gradbišča oziroma odgovornega vodjo del, posameznih del ali gradbišča pri navedenih referenčnih delih upošteva eden izmed navedenih dokumentov:
 Kopija imenovanja za odgovornega vodjo del, posameznih del oz. gradbišča ali
 Kopija pogodbe iz katere je razvidno imenovanje odgovornih oseb ali
 S strani naročnika potrjena izjava o opravljanju funkcije ali
 Kopija obrazca izjave o zanesljivosti objekta, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, kateri je bil predložen na tehničnem ali komisijskem pregledu

Dokazila so sestavni del ponudbe.


Datum objave: 25.04.2013   10:13
Številka: 43001-45/2013-4 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 24. 04. 2013 MFERAC: 2431-13-000302/0POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbeVprašanje:

Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2. 4. 2013
Oddano: 24. 4. 2013, 09:09

Pozdravljeni!

Naročnika naprošamo, da odgovori na vprašanje kako naj tuj ponudnik izkaže strokovno izobrazbo za OVD-ja in OVD-ja posameznih del, saj tuji inženirji niso vpisani v IZS v Sloveniji. Kašna dokazila za OVD-je so za naročnika sprejemljiva, če je ponudnik tujec?

Prosimo za hiter odgovor. Hvala.


Odgovor:
V skladu z zakonom o graditvi objektov in točko 3.1.4. Navodil za pripravo ponudbe morajo biti OVD in OV posameznih del za zahtevne objekte vpisani v imenik IZS, kar velja tudi za tujce. Inženirska zbornica Slovenije je pristojna za priznavanje poklicnih kvalifikacij tujim državljanom. Ureditev postopka (predložitev dokazil) za vpis v imenik poklicne zbornice IZS določa Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Ur.l. RS št. 123/03 s spremembami).
Datum objave: 25.04.2013   10:14
Številka: 43001-45/2013-5 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 24. 04. 2013 MFERAC: 2431-13-000302/0POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbeVprašanje:

Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2. 4. 2013
Oddano: 24. 4. 2013, 09:12

Prosimo vas za obrazložitev postavke pri Preddelih:
1.1 - OBVOZNICA P79 do P104
0009 N 51 2 272 Odstranitev odpadnega materiala z odvozom na stalno deponijo in plačilom pristojbin T 30

2.1 - OBVOZNICA OD P104 DO P186
0009 0 N 51 1 111 Odstranitev odpadnega materiala z odvozom na stalno deponijo in plačilom pristojbin T 30

Za kakšen odpadni material gre?

Odgovor:

Gre za nenevarne gradbene odpadke, večinoma iz zemeljskega izkopa.Datum objave: 25.04.2013   11:15
Številka: 43001-45/2013-2 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 23. 04. 2013 MFERAC: 2431-13-000302/0SPREMEMBA IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbeVprašanje:

Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2. 4. 2013
Oddano: 23. 4. 2013, 09:39

Spoštovani!

V Navodilih za pripravo ponudbe v točki 3.1.2.2 navajate, da mora ponudnik k izjavi o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev predložiti izkaze bank, kjer ima gospodarski subjekt odprte račune, iz katerih je razvidno izpolnjevanja pogoja, že v naslednji pripombi pa piše, da bo moral le-te ponudnik predložiti na zahtevo Naročnika.
Naročnika prosimo za pojasnilo neskladja. Se v ponudbi predloži torej le izjava, dokazila pa na zahtevo Naročnika ali je potrebno že k ponudbi predložiti tudi izkaze bank oz. BON2?

Hvala za odgovor.


Odgovor:

K ponudbi je treba, poleg Izjave o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, predložiti izkaze bank za vse odprte račune gospodarskega subjekta.

Sprememba razpisne dokumentacije:

Opomba pod točko 3.1.2.2 Navodil za pripravo ponudbe se črta.


Datum objave: 26.04.2013   13:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisu je pod hidranto mrežo postavka za ogrevanje cevovoda...EM 720m. Prosimo, da pojasnite koliko m cevovoda se bo dejansko ogrevalo saj po izkušnjah se ogreva samo začetek in konec v določeni dolžini.

ODGOVOR:
Ogreval se bo celotni razvod hidrantnega omrežja v predoru, vključno z odcepi v hidrantnih nišah, v skupni dolžini 720 m.

Datum objave: 06.05.2013   12:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V Navodilih za pripravo ponudbe je v točki 4.1.3 pod Dokazili o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti navedeno, da mora vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, glede na posel predložiti dokazila o izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev. Poleg tega naj se ta dokazila zloži po vrsti za vodilnega partnerja, partnerje in podizvajalce.
V točki 3.1.2.1, Ekonomsko finančna sposobnost je naveden pogoj, da je imel gospodarski subjekt za posel, ki ga prevzema, v zadnjih treh letih povprečni letni prihodek vsaj 50% ponudbene vrednosti (brez DDV) za posel, ki ga prevzema.
V predlogi IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV je v točki 1 potrebno navesti povprečni čisti letni prihodek.

VPRAŠANJE: Ali se zahteva v točki 3.1.2.2 za podizvajalce nanaša na 50% ponudbene vrednosti v celoti ali na 50% ponudbene vrednosti izključno za obseg posla, ki ga prevzema?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Gospodarski subjekt mora imeti, glede na zahtevo točke 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe, v zadnjih treh poslovnih letih povprečni čisti letni prihodek najmanj v višini 50% obsega posla, ki ga prevzema in ne 50% celotne ponudbene vrednosti.

Datum objave: 06.05.2013   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Sprašujemo ali morajo izkaze bank predložiti tudi podizvajalec?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR:
Da, izkaze bank morajo predložiti vsi gospodarski subjekti.

Datum objave: 06.05.2013   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S spremembo razpisne dokumentacije dne 5.4.2013, ste spremenili veljavnost ponudbe na 120 dni. Se skladno s tem spremeni tudi veljavnost bančne garancije oz. garancije zavarovalnice, za katero je v Navodilih napisano, da mora veljati najmanj 90 dni po roku za oddajo ponudb? Veljavnost garancije za resnost ponudbe naj ne bi bila krajša od veljavnosti ponudbe.

ODGOVOR:
DOPOLNITEV OZ. SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

V navodilih za pripravo ponudbe se spremeni prvi odstavek točke 2.6.1 Zavarovanje za resnost ponudbe tako, da se glasi:
Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) predložiti brezpogojno bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 2.000.000 EUR in z veljavnostjo najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb.


Datum objave: 06.05.2013   15:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Pri obrazcu referenčnih del, se zahteva podpis in žig naročnika del. Ali zadostuje, da se predloži referenčno potrdilo, ki je bilo izdano na drugem obrazcu ali mora biti potrejeno točno na obrazcu, ki je predložen v razpisni dokumentaciji?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR:
V ponudbi mora biti predložen izpolnjen obrazec Podatki o referenčnem delu, potrdilo naročnika referenčnega dela pa je lahko izdano tudi na drugem obrazcu, kot priloga. Potrdilo naročnikovega referenčnega dela mora vsebovati vse podatke zahtevane na obrazcu iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 08.05.2013   16:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Kot naročnik je navedena tudi Občina Škofja Loka, vendar v razpisni dokumentaciji ni pooblastila občine za vodenje postopka, zato prosimo, da predložite tudi pooblastilo za vodenje postopka v imenu Občine Škofja Loka?

2. Ocenjujemo, da je predložitev bančne garancije za resnost ponudbe v višini 2.000.000,00 EUR nesorazmeren pogoj za vložitev ponudbe, prav tako je nesorazmerna glede na druge postopke oddaje javnih naročil DRSC kot tudi glede na višino referenčnih del, katerih dokaz za preverjanje usposobljenosti ponudnika zahteva naročnik. Izjeme so namreč v skladu s prakso Državne revizijske komisije dopustne le v javnem interesu. Glede na prasko naročnika, tudi v zvezi s kasneje objavljenimi javnimi naročili istega naročnika, odstotek vrednosti zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe v obliki bančne garancije bistveno odstopa od vseh ostalih javnih naročil istega naročnika kot tudi v primerjavi z zahtevanim zavarovanjem za dobro izvedbo del, katera bi za naročnika morala biti bistvena, torej dobra kvaliteta storitev za zadovoljevanje javnega interesa?
Zato naročniku predlagamo, da v skladu s svojo dosedanjo prakso pri vseh svojih javnih naročilih, popravi razpisno dokumentacijo tako, da v zavarovanje resnosti ponudbe ponudnika namesto bančne garancije določi predložitev menice oziroma ga prosimo za pojasnilo o razlogih, zakaj zahteva nesorazmerno in bistveno večje zavarovanje za resnost ponudbe kot za dobro izvedbo del ter o razlogih za večji odstotek zavarovanja glede na vrednost javnega naročila glede na ostala javna naročila naročnika, saj menimo je naročniku primarno v interesu, da so pogodbena dela dobro izvedena.

3. V točki 2.6.2. je naročnik določil predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V razpisni dokumentaciji ni določena veljavnost garancije, zato prosimo naročnika za pojasnilo, koliko časa naj bi bančna garancija veljala in kakšna naj bi bila njena veljavnost v primeru podaljšanja roka za izvedbo del javnega naročila?

4. Ali zahteva v točki 2.6.2. pomeni, da je ponudnik dolžan predložiti dve bančni garanciji za dobro izvedbo del in ali to velja tudi za predložitev bančne garancije pod točko 2.6.1.?

5. V javnem razpisu JN9073/2012 je bilo določeno tudi, kdaj ima v skladu z razpisno dokumentacijo naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del, zato vprašanje, v kakšnim primerih ima naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del, saj to iz razpisne dokumentacije ni razvidno oziroma prosimo za pojasnilo, kje v razpisni dokumentaciji je to navedeno?


ODGOVOR:
Ad 1/ Pooblastilo Občine Škofja Loka za izvedbo postopka oddaje zadevnega javnega naročila ni sestavni del razpisne dokumentacije temveč sestavni del spisovne dokumentacije, ki se nanaša na zadevno javno naročilo.

Ad 2/ Javno naročilo za gradnjo Obvoznice Škofja Loka – II. In III. Etapa, dokončanje izvedbe del po prekinitvi pogodbe je samostojno javno naročilo, neodvisno od drugih javnih naročil, ki jih vodi Direkcija RS za ceste. Naročnik se o vrsti in višini zavarovanj, ki jih v posameznem javnem naročilu zahteva, odloča glede na velikost in pomembnost posameznega javnega naročila. Vsekakor je dokončanje del projekta obvoznice Škofje Loke v najvišjem javnem interesu, saj je le-ta izkazana z vrsto sprejetih planskih dokumentov na nivoju občine in države, kot prioritetni projekt pa obravnavan in potrjen tudi v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, na podlagi katerega so za izvedbo zagotovljena tudi sredstva EU. Navsezadnje pa je v javnem interesu tudi prebivalcev Škofje Loke, ki jim je zaradi nemogočih prometnih razmer kratena ustavna pravica do življenja v zdravem okolju, za kar pa mora poskrbeti država. Menimo, da večjega javnega interesa res ne rabimo dokazovati.
Ob tem je zaradi stečaja prvotnega izvajalca del in posledično ustavitve gradnje ter zaradi razveljavitve javnega razpisa za nadaljevanje iz avgusta 2012, naročniku in s tem državnemu proračunu že nastala nepopravljiva finančna škoda. Višina garancije za resnost ponudbe, ki jo zahteva Naročnik, je glede na tehnično in finančno zahtevnost projekta obvoznice v absolutnem sorazmerju z vrednostjo in pomembnostjo projekta.

Ad 3/ Veljavnost garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je zapisana v vzorcih pogodb, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer:
 Za naročnika DRSC v 12. Členu: »Izvajalec v roku 20 dni po sklenitvi pogodbe naročniku izroči brezpogojno garancijo (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Garancija mora veljati vsaj 90 dni po roku za dokončanje del iz te pogodbe, če pa iz kakršnegakoli razloga pred iztekom njene veljavnosti ne pride do naročnikovega prevzema del, je njeno veljavnost dolžan podaljšati do prevzema del.«
 Za naročnika Občina Škofja Loka v deseti alineji prvega odstavka 8. Člena: »v roku 20 po sklenitvi pogodbe naročniku izroči garancijo (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV; garancija mora veljati vsaj 90 dni po roku za dokončanje del iz te pogodbe, če pa iz kakršnegakoli razloga pred iztekom njene veljavnosti ne pride do naročnikovega prevzema del, je njeno veljavnost dolžan podaljšati do prevzema del«.

Naročnik meni, da so v razpisni dokumentaciji natančno navedeni pogoji glede veljavnosti garancije.

Ad 4/ V prvem odstavku točke 2.6.2 Navodil za pripravo ponudbe je zapisano, da se po podpisu pogodbe vsakemu naročniku posebej izroči ločeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Za resnost ponudbe se skladno z navodili v točki 2.6.1 Navodil za pripravo ponudbe predloži ena garancija.

Ad 5/ V vzorcih pogodb za oba naročnika, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije je zapisano:
 Za naročnika DRSC v drugem odstavku 12. Člena: »Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo. Unovči jo lahko tudi za neposredno plačilo podizvajalcem in kooperantom, če izvajalec svojih zapadlih obveznosti do njih ni poravnal.«
 Za naročnika Občina Škofja Loka v 13. Členu: »Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.«

Naročnik meni, da je v razpisni dokumentaciji natančno napisano v kakšnih primerih ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznostih.


Datum objave: 08.05.2013   16:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je lahko odgovorni vodja del za vodenje gradbišča hkrati tudi odgovorni vodja posameznih del za katerakoli navedena dela, ki so zahtevana za odgovornega vodjo posameznih del (izgradnjo predora ali izgradnjo cestnih objektov ali elektroinštalacijska dela ali strojne inštalacije, kot je navedeno v točki 3.1.4.2 Navodil)?

ODGOVOR:
Odgovorni vodja del za vodenje gradbišča je lahko hkrati tudi odgovorni vodja posameznih del, vendar mora izpolnjevati tako pogoje za odgovornega vodjo del za vodenje gradbišča kot pogoje za odgovornega vodjo posameznih del (iz točke 3.1.4.2) za tisto vrsto del za katero bo imenovan.

Datum objave: 08.05.2013   16:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja oziroma prosimo za pojasnila:

1. V točki 2.5.2. in 2.5.3. razpisne dokumentacije je navedeno, da mora biti v ponudbi navedeno tudi katera del iz specifikacije del prevzema posamezen ponudnik oziroma podizvajalec ter v oklepaju navedeno iz popisa del. Ali pravilno razumemo, da moramo navesti vse postavke iz popisa del, ki jih posamezni gospodarski subjekt prevzema, saj gre za navajanje ogromnega števila podatkov, kar bistveno odstopa od dosedanje prakse naročnika oziroma prosimo za pojasnilo, čemu je takšen popis namenjen in kako bo ravnal naročnik v primeru, da njegovim zahtevam ne bo ugodeno?

2. Prosimo za terminološko pojasnilo, v točki 2.2. ni opredeljen pojem »vodilni partner«, katerega naročnik uporablja v točki 2.5.2., prosimo za pojasnilo, ali je pojem vodilni partner vsebinsko enak pojmu »glavni izvajalec«?

3. V točki 2.5.2. je določeno, da partnerji sklenejo medsebojni sporazum, v katerem pa se opredeli le vrsta storitev, ki jih posamezen partner prevzema. Že iz obrazca Podatki o gospodarskem subjektu izhaja navedba pooblaščenega partnerja za vročanje ter navedba del, ki jih posamezen partner prevzema. V čem se navedeni podatki razlikujejo od zahteve po vsebini sporazuma, glede na to, da gre tako ali tako za solidarno odgovornost vseh partnerjev. Prosimo za pojasnilo.

S spoštovanjem.


ODGOVOR:
Ad 1/ Glede na popis del iz razpisne dokumentacije, kjer so posamezna dela definirana z nivoji, je prevzeta dela v obrazcu podatki o gospodarskem objektu potrebno razdeliti najmanj do drugega nivoja po priloženih tabelah za oba popisa del:

1. II. ETAPA - od predora do P104
1.1 OBVOZNICA P79 do P104
1.2 PRIKLJ. CESTA NA OBVOZNICO 1-7 (I) in poljska pot 1-10
1.3 DEVIACIJA V HRASTNICO 1-8 (H)
1.4 DEVIACIJA NA DOBRAVO 1-9 (J)
1.5 OBRAČALIŠČE PREDOR
1.6 PROMETNA UREDITEV – PREDOR
1.7 MOST 5-4 ČEZ HRASTNICO
1.8 MOST 5-5 ČEZ HRASTNICO
1.9 MOST 5-5 - ODVODNJA
1.10 MOST 5-7 ČEZ HRASTNICO
1.11 KAMNITA ZLOŽBA - OZ6
1.12 OPORNI ZID - OZ3
1.13 OPORNI ZID - OZ5
1.14 LOKALNA KANALIZACIJA ZA METEORNO VODO II. ETAPA
1.15 PODHOD ZA DVOŽIVKE
1.16 VODOVODA H IN H3 na deviaciji 1-8
1.17 HIŠNI PRIKLJUČKI VODOVOD "H" NA DEVIACIJI 1-8
1.18 DEVIACIJA VODOVODA G
1.19 LOVILEC OLJ LO4-5 IN REZERVOAR
1.20 JAVNA RAZSVETLJAVA OD PREDORA DO P104
1.21 TK OMREŽJE (od P47 do P104)
1.22 ELEKTRO (OD P47 DO P104)
1.23 PROTIHRUPNE OGRAJE
1.24 REGULACIJA HRASTNICE
1.25 HORTIKULTURA

2. III. ETAPA (od P104 do P186)
2.1 OBVOZNICA OD P104 DO P186
2.2 GOZDNA POT 1-11 (K) IN 1-13
2.3 REKONSTRUKCIJA LC V BODOVLJAH 1-14 (L)
2.4 DEVIACIJA LC V BODOVLJE - POLJE 1-14.1 (M)
2.5 POLJSKE POTI 1-10b, 1-10c, 1-12
2.6 MOST 5-6
2.7 MOST 5-6 – ODVODNJA
2.8 KAMNITA ZLOŽBA OZ-7
2.9 KAMNITA ZLOŽBA OZ-2
2.10 PODVOZ 3-2
2.11 ŠKATLASTI PREPUST 3-3
2.12 ŠKATLASTI PREPUST 3-6
2.13 LOKALNA KANALIZACIJA ZA METEORNE ODPADNE VODE
2.14 DEVIACIJA VODOVODA BODOVLJE
2.15 LOVILEC OLJ LO-6
2.16 LOVILEC OLJ LO-7
2.17 JAVNA RAZSVETLJAVA
2.18 ELEKTRO – VN
2.19 TK OMREŽJE
2.20 PROTIHRUPNE OGRAJE
2.21 REGULACIJA POLJANSKE SORE
2.22 REGULACIJA BUKOVEGA POTOKA
2.23 KRAJINSKA ARHITEKTURA
2.24 RUŠITVENA DELA

3. Predor Sten z reševalnim rovom in elektrostrojna oprema
3.1 Predor Sten (gradbena dela)
3.2 Reševalni rov (gradbena dela)

5.1 Rezervoar in hidrantno omrežje

6.1 Strojna dela in inštalacije

7.1 Razsvetljava


Izgradnja komunalnih naprav: vodovoda, plinovoda in javne razsvetljave
1 POVEZOVALNI VODOVOD MED DVEMA TLAČNIMA CONAMA OB CESTI ŠKOFJA LOKA - MEDVODE
2 VODOVOD "H2" in H2.1" deviacija 1-9
3 VODOVOD HIŠNI PRIKLJUČKI deviacija 1-9
4 VODOVOD HIŠNI PRIKLJUČKI deviacija 1-8
5 PLIN
6 ELEKTROINSTALACIJSKA DELA


Glede na vrsto prevzetih del, se lahko delitev definira tudi na nižje nivoje (npr. za 1.7. Most 5-4 čez Hrastnico, na 1.7.1.2.1 Dela z jeklom in ojačitev ali 1.7.1.2.2 Hidroizolacije) ali celo na posamezne postavke iz popisa del.

V primeru, da podatki v obrazcu Podatki o gospodarskem objektu ne bodo opisani na zahtevani način, bo naročnik ravnal v skladu z določili veljavnega zakona o javnem naročanju.

Ad 2/ Vodilni partner pri skupni ponudbi je tisti, ki partnerje zastopa v komunikaciji z naročnikom. Pojem vodilni partner vsebinsko ni enak pojmu glavni izvajalec, kar je razvidno tudi iz navodil za pripravo ponudbe.

Ad 3/ Zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila se zahteva šele po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom, tako kot tudi vse pogodbe med podizvajalci in izvajalcem naročila.


Datum objave: 08.05.2013   16:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja oziroma prosimo za pojasnila:

1. V točki 3.1.4.1. naročnik zahteva, da ponudnik zagotovi odgovornega vodjo gradbišča, ki mora biti vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji. Prosimo za pojasnilo, po kateri določbi ZGO-1 je postavljena zahteva po odgovornemu vodji del za vodenje gradbišča, saj ZGO-1 pozna le odgovornega vodjo posameznih del in odgovornega vodjo del.

2. Ali je lahko ista oseba odgovorni vodja za več posameznih vrst del, navedenih pod točko 3.1.4.2.?

3. Prosimo za pojasnilo, kdaj mora biti prijavljeni OVD oziroma vodja posameznih del, ki je tuja oseba, vpisan v zbornico IZS oziroma ali zadostuje ob podpisu pogodbe, saj, glede na Pojasnilo naročnika z dne 26.4.2013, ponudnik nima vpliva na čas trajanja in potek postopkov pri IZS?

S spoštovanjem.


ODGOVOR:
Ad 1/ ZGO-1 v členu 2. (pomen izrazov) govori o odgovornem vodji gradbišča in sicer:
4.3.3. odgovorni vodja gradbišča je posameznik, ki investitorju odgovarja za usklajevanje dela vseh izvajalcev del in izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del,
Pojem odgovorni vodja gradbišča se pojavlja tudi pri 27.(2) členu ZGO-1.

Ad 2/ Ista oseba je lahko odgovorni vodja za več posameznih del, navedenih v točki 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe, vendar mora izpolnjevati vse pogoje za odgovornega vodjo posameznih del, ki so zahtevani za posamezno vrsto del.
Ad 3/ Odgovorne osebe zahtevane v točki 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe morajo biti vpisane v imenik pristojne poklicne zbornice v RS ob oddaji ponudbe. Ponudniki so imeli na razpolago 43 dni, kolikor je čas od objave naročila do oddaje ponudbe, za vpis OVD pri pristojni poklicni zbornici v RS.


Datum objave: 08.05.2013   17:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Zanima nas sledeče:

1. Glede na nesorazmerno zahtevo naročnika po bančni garanciji za resnost ponudbe, nujno potrebujemo financiranje s strani partnerja, kateri pa je opravljal dela na cestnih objektih v zasebni lasti. Prosimo za pojasnili, ali bo naročnik upošteval tudi reference pridobljene na izgradnji cestnih objektov in cestah, ki niso kategorizirane kot javne ceste. V kolikor naročnik temu ne bo sledil, pa prosimo za pojasnilo, zakaj naročnik daje prednost ponudnikom, ki poslujejo s subjekti javnega prava, ne pa tudi s subjekti zasebnega prava.

2. Prosimo za pojasnilo, v čem se je dejansko stanje glede na dejansko stanje v času JN9073/2012 toliko spremenilo, da je bila potrebna sprememba razpisne dokumentacije in postavitev naslednjega pogoja:
- da mora vsak od partnerjev predložiti eno izmed referenc pod točko 3.1.5. v primeru skupne ponudbe, v JN9073/2012 pa je zadostovalo, da so pogoj referenc izpolnjevali vsi partnerji skupaj.
Ta pogoj je pretiran, poleg tega pa ni usmerjen v večje varstvo naročnika, saj v kolikor vsi partnerji skupaj izpolnjujejo pogoje, so za izvedno del solidarno odgovorni vsi, torej tudi tisti, ki niso prispevali referenc navedenih v točki 3.1.5. Poleg tega iz odločitve Državne revizijske komisije št. 018-022/2013 tovrstne spremembe razpisne dokumentacije ne izhajajo, saj je bilo aplicirano le, da mora biti razpisna dokumentacija pripravljena na način, da o njeni vsebini ne bo dvoma, kar bo omogočilo primerjavo prejetih ponudb na enakopravni podlagi.

3. Ali so reference navedene v tč. 3.1.5. vse reference, ki jih bo naročnik zahteval od ponudnika oziroma partnerjev v skupni ponudbi in podizvajalcev?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR:
Ad 1/ V točki 3.1.5 Navodil je navedeno katere reference morajo biti izkazane in samo za eno izmed sedmih navedenih je eksplicitno navedena javna cesta, to je izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste v vrednosti 1.200.000 EUR. Zahtevanih referenc naročnik ne bo spreminjal.
Ad 2/ Pri predhodnem razpisu za isto naročilo se je izkazalo, da vsi pogoji in zahteve niso bili povsem precizno in jasno navedeni, zato so pri ponovnem razpisu prisotne določene spremembe razpisne dokumentacije. Glede spremenjenih zahtevanih referenc iz točke 3.1.5 velja poudariti, da morajo biti izkazane le za ključna dela, ki so predmet naročila, tega, da mora imeti vsak partner v skupni ponudbi referenco za vsaj eno izmed navedenih ključnih del, pa zagotovo ni moč šteti za pretiran ali nesorazmeren pogoj.
Ad 3/ Da, skladno s točko 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe.


Datum objave: 08.05.2013   17:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SPOŠTOVANI!

Prosimo za pojasnila in odgovore:

1. V točki 2.5.3. je navedeno, da je potrebno opredeliti »kraj« izvedbe dela. Glede na to, da je kraj dela na lokaciji, ki jo je predvidel naročnik, nas zanima, kaj konkretno je mišljeno pod navedbo kraja in kaj naj navedemo?

2. V ponudbeni dokumentaciji pod točko 4.1. ni naveden vzorec pogodbe, ali to pomeni, da ga ni potrebno prilagati ponudbi?

3. Prosimo za pojasnilo, kateri stroški konkretno so mišljeni z navedbo naročnika »v ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve« pod zahtevo drugi alineji točke 4.1.1., saj na primer iz JN9073/2012 izhaja podrobna specifikacija navedb, kateri stroški so zajeti v ponudbeni ceni?

Hvala.


ODGOVOR:
Ad 1/ Kraj izvedbe je potrebno navesti v skladu z zahtevo osmega odstavka 71. Člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5).
Ad 2/ Vzorcev pogodb ni potrebno prilagati.
Ad 3/ V ponudbeni ceni morajo biti zajeti stroški navedeni v Tehničnih pogojih izvedbe (Specifikacija naročila) in 8. Členu vzorca pogodbe, ter vsi ostali stroški, za katere ponudnik predvideva, da jih bo imel za uspešno izvedbo razpisanih del do predaje objekta v uporabo.


Datum objave: 08.05.2013   17:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Zanimajo nas naslednje zadeve:
1. Prosimo za pojasnilo, zakaj naročnik zahteva predložitev CD zapisa vseh listin, glede na to, da v nadaljevanju navaja, da je merodajen le zapis na papirju?
2. V točki 4.1.2. se pojavlja besedna zveza »vodilni partner«, katere naročnik pod točko 2.2. pojmi ni navedel, zato prosimo za pojasnilo kdo je vodilni partner.
3. V točki 4.1. ni navedena zahteva po predložitvi finančnih zavarovanj, zato nas zanima, ali je finančna zavarovanja potrebno predložiti ponudbi in kako bo ravnal naročnik, če finančna zavarovanja ne bodo predložena? Enako sprašujemo tudi za vzorec pogodbe?
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Ad 1/ Naročnik zahteva predložitev CD zapisa vseh ponudbenih listin zato, ker ponudniki pri vpogledih v ponudbe konkurenčnih ponudnikov pogosto zahtevajo kopije celotnih ponudb.
Ad 2/ Vodilni partner pri skupni ponudbi je tisti, ki partnerje zastopa v komunikaciji z naročnikom.

Ad 3/ V točki 4.1 Navodil za pripravo ponudbe sta navedeni zahtevani listini (prvi odstavek, alineji pet in šest), kot sestavni del ponudbe, in sicer:
 Zavarovanje za resnost ponudbe
 Izjava banke ali zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
V točki 2.6.1 navodil za pripravo ponudbe je navedeno kakšno je zavarovanje za resnost ponudbe, v točki 2.6.2 pa kakšno je zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Vzorcev pogodb ni potrebno predložiti k ponudbi.


Datum objave: 08.05.2013   17:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Imamo nekaj vprašanj in sicer:
1. V popisu za II. etapo od predora do P 104 sta pod 1.6 Prometna ureditev predora navedeni poglavji :
1.6.1.1. Geodetska dela s postavko:
0001 Zakoličba in zavarovanje zakoličbe trase s količino 0,7 km in
1.6.2.1. Označbe na vozišču s postavkama:
0001 Izdelava debeloslojne bele vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm (V-1) s količino 680 m in
0002 Izdelava debeloslojne bele vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm (V-1.1) s količino 1.360 m
V popisu za Predor sten z reševalnim rovom – gradbena dela pa je pod 3.1.14 Horizontalna prometna oprema navedeno poglavje:
3.1.14.2. Vzdolžne označbe na vozišču v predoru s postavkama:
0001 Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 cm s količino 750 m in

0002 Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm s količino 1.500 m

V obeh primerih je v naslovih omenjen predor, količine v postavkah so podobne, opisi pa različni. Prosimo za pojasnitev lokacije izvedbe primerjalnih postavk v kolikor ne gre za pomoto in s tem v zvezi za podvajanje istosmiselnih postavk.
Vprašanje: Ali bo naročnik glede na podvajane popisov popravil razpisno dokumentacijo v tem delu?
2. V popisu za III. etapo je pod 2.5 Poljske poti 1-10b, 1-10c, 1-12 navedeno poglavje:
2.5.3.1.1.1. Poljska pot 1-10b s postavko:
0001 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm s količino 900 m3
Vprašanje: Količina navedena v postavki je glede na dolžino poti prevelika in tudi v primerjavi s predhodnim popisom del iz oktobra 2012 praktično 10 x večja. Ali gre za napako?
3. V popisu za Predor Sten z reševalnim rovom - gradbena dela je pod 3.1.7 Betonska dela in armiranje navedeno poglavje:
3.1.7.13. Prefabricirani betonski elementi (pokriti vkop in predor) s postavko:
0001 Prefabricirani armiranobetonski pokrov kinete C 35/45 , dolžine 200 cm, širine 75 cm in debeline 12 cm s tesnenjem stikov s trajno elastičnim kitom (zahtevana vodotesna izvedba) s količino 1.480 m
V popisu za Predor Sten - elektro dela pa je pod 5.1.3.19 Gradbena dela poleg ostalih navedeno tudi poglavje:
5.1.3.19.5. Pokrivanje kinet s postavko:
0001 Pokrivanje kinet v predorskih ceveh s ploščami, ki jih pripravi izvajalec gradbenih del predora EI90 s količino 700 m
Ne glede na to, da je montaža pokrovov kinete vezana na vgradnjo opreme navedene pod Elektro dela smatramo, da je že v prvem opisu zajeto vse in da je druga postavka nepotrebna, poleg tega pa je navedena tudi različna količina. Prosimo za pojasnitev.
Vprašanje: Ali bo naročnik glede na podvajane popisov popravil razpisno dokumentacijo v tem delu?
4. V popisu za Predor Sten z reševalnim rovom - gradbena dela so pod 3.1.15 Zaključna dela in oprema v predoru, nišah in reševalnem rovu poleg ostalih navedene tudi naslednje postavke:
0001 Dobava in vgraditev prezračevalne rešetke 190 x 200 cm na začetku reševalnega rova za zajem svežega zraka s količino 1 kos,
0002 Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat z jeklenim okvirjem in samozapiralno ključavnico, Kovinska cinkana evakuacijska vrata s pomožnim prehodom, dim.200 x 235 cm s količino 1 kos in
0005 Vrata med predorom in reševalnim rovom:
Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat iz kemično odpornega nerjavnega jekla (60-minutno požarno odporna ter dimotesna vrata: E 90-S), s kljuko za odpiranje s trojnim zapahom in ustreznim tesnilom ter prostorom za plombiranje in okvirjem. Vključno z montažnim materialom iz nerjavnega jekla in končnim stikalom za dolžinsko signalizacijo odprtosti, stojali za opremo izdelanega iz profilov iz nerjavnega jekla, vključno z montažnim materialom iz nerjavnega jekla.vrata med predorsko cevjo in reševalnim rovom:dim 1,80 x 2,10 m. Celoten material je negorljiv (razred A4/ DIN 4102 ali po Direktivi Sveta CPD 89/106/ES, E90) s količino 2 kos
V popisu za Predor Sten - elektro dela pa je pod 5.1.3.19 Gradbena dela poleg ostalih navedeno tudi poglavje:
5.1.3.19.9. Požarna vrata s postavko :
0001 Vrata v reševalnem rovu opremljena z:
- dvojnimi vrati dimenzije širina 1,00 m, višine 2,00 m.
izdelanimi iz kemično odpornega nerjavnega jekla ustrezno opleskana in označena s kljuko, vključno z montažnim materialom iz nerjavnega jekla in končnim dvojnim induktivnim stikalom za daljinsko signalizacijo odprtosti.
Vrata morajo biti izvedena ognjeodporno za čas 30 min in mehansko odporna na tlačne razmere prezračevanja predora ter prometa.
Dimenzije vrat prilagoditi dimenzijam reševalnega rova (glej gradbeni projekt).
oznaka N80 01 s količino 1 kpl

Iz postavk navedenih pod gradbenimi deli je razvidno, da gre za 3 vrata in sicer na vhodu v reševalni rov z nadgrajeno prezračevalno rešetko in vrata v obeh prečnikih.
V postavki navedeni pod elektro dela pa gre za komplet požarnih vrat v reševalnem rovu.

Vprašanje: Prosimo za pojasnilo ali so v opisu navedenem pod elektro dela mišljena ista vrata kot so navedena pod gradbenimi deli in gre v tem primeru po pomoti za podvajanje istosmiselnih postavk oz. če temu ni tako, kje v reševalnem rovu se potem nahajajo dodatna vrata opisana pod elektro deli ?
5. V popisu za Predor Sten z reševalnim rovom - gradbena dela so pod 3.1.7 Betonerska dela in armiranje ( Predor Sten – gradbena dela) med drugimi v različnih poglavjih navedene naslednje postavke in sicer :
3.1.7.26 Elektro jaški pred portali postavki:
0001 Elektro jašek dimenzij 240 x 240 cm in globine do 250 cm s količino 12 kos,
0002 Elektro jašek dimenzij 180 x 180 cm in globine do 220 cm s količino 6 kos
3.1.7.27 Pokrov elektro jaška postavka:
0001 Vodotesen pokrov el. jaška 400 kN iz litega železa 80 x 80 cm s količino 15 kos,

Pod 3.2.5 Betonerska dela in armiranje ( Reševalni rov – gradbena dela) pa so med drugimi v različnih poglavjih navedene naslednje postavke in sicer:
3.2.5.13 Elektro jaški na portalih postavka:
0001 Elektro jašek dimenzij 240 x 240 cm in globine do 250 cm s količino 2 kos,
3.2.5.14 Pokrov elektro jaška postavka:
0001 Vodotesen pokrov el. jaška 400 kN iz litega železa 80 x 80 cm s količino 2 kos,

V popisu za Predor Sten - elektro dela pa je pod 5.1.3.19 Gradbena dela poleg ostalih navedeno tudi poglavje:
5.1.3.19.6. Jaški in kabelska kanalizacija s postavko :
0001 Izdelava jaškov 150 x 150 x1 50 za kabelsko kanalizacijo na obeh portalih po gradbenem projektu s količino 25 kos,


Vprašanja:
1. Iz postavk navedenih pod gradbenimi deli je razvidno, da gre za 20 (18 +2) elektro jaškov, ki so locirani pred portaloma predorske cevi in pred vhodom v reševalni rov. Ali je v popisu pomotoma zajeto preveč jaškov ali premalo pokrovov?
2. V postavki navedeni pod elektro dela pa gre za 25 jaškov drugih dimenzij, kot so navedna pod gradbenimi deli. Prosimo za pojasnilo ali so v opisu navedenem pod elektro dela mišljeni isti jaški s pokrovi kot so navedeni pod gradbenimi deli in gre v tem primeru po pomoti za podvajanje istosmiselnih postavk oz. če temu ni tako, kje pred portali se potem nahaja toliko število jaškov?

6. V popisu za Predor Sten z reševalnim rovom - gradbena dela je pod 3.1.7 Betonerska dela in armiranje ( Predor Sten – gradbena dela) navedena naslednja postavka in sicer :
v poglavju 3.1.7.13. Prefabricirani betonski elementi (pokriti vkop in predor) poleg ostalih tudi postavka:
0004 Jekleni vodotestni pokrovi za odprtine na kineti (60 x 60 cm), za prometno obremenitev min. 400 kN s količino 38 kos,
in pod 3.1.15. Zaključna dela in oprema v predoru, nišah in reševalnem rovu ( Predor Sten – gradbena dela) navedena naslednja postavka in sicer :
v poglavju 3.1.15.1. Zaključna dela in oprema v predoru, nišah in reševalnem rovu in v njem poleg ostalih tudi postavki:
0009 Protipožarna niša; 5 kos: Dobava in montaža kovinskega LTŽ pokrova dim 70 x 70 cm, nosilnosti B 125 s količino 5 kos,
0010 Niša za klic v sili (5 kos): dvojni pokrov elektro niša (2 kos): dvojni pokrov: Dobava in montaža kovinskega LTŽ dvojnega pokrova dim 700 x 1060 mm, nosilnosti B 125 s količino 7 kos,

V popisu za Predor Sten - elektro dela pa je pod 5.1.3.19 Gradbena dela poleg ostalih navedeno tudi poglavje:
5.1.3.19.6. Jaški in kabelska kanalizacija in v njem poleg ostalih postavk tudi postavka :
0002 Izdelava jaškov (samo pokrovi) pred elektro nišami, nišami za klic v sili ter glavnim požarnim jaškom po gradbenem projektu s količino 12 kos,

Vprašanja:
1. Prosimo za pojasnilo ali so v opisu navedenem pod elektro dela mišljeni isti pokrovi kot so navedeni pod gradbenimi deli pri Zaključnih delih in gre v tem primeru po pomoti za podvajanje istosmiselnih postavk oz. če temu ni tako, kakšne so dimenzije in zahtevane nosilnosti pokrovov navedenih v Elektro delih ? Vprašljiva je tudi v poglavju Zaključna dela navedena nosilnost pokrovov B 125 v kolikor se ti pokrovi nahajajo na kineti pred nišami.
2. Kje na kinetah se nahajajo dodatni pokrovi navedeni pod gradbenimi deli v poglavju Prefabricirani betonski elementi ( pokriti vkop in predor) v količini 38 kos in čemu so ti namenjeni?

7. V popisu za Predor Sten - elektro dela pa je pod 5.2.2.2. Gradbeni del (Razsvetljava predora) navedenih več postavk in sicer med drugimi tudi :
0001 Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bankini cestišča dimenzije 0.4 x 1.1 m globine s količino 150 m3,
0002 Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bankini cestišča dimenzije 0.4 x 1.2 m globine s količino 12 m3,
0003 Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču dimenzije 0.4 x 1.3 m globine s količino 15,6 m3,
0004 Izkop in izdelava jaška 1,2 x 1,2 x 1 m komplet z litoželeznim pokrovom za težki promet. Jašek je potrebno izdelati po načrtu s količino 36 kos,
0005 Izkop in izdelava jaška 1,5 x 1,5 x 1 m komplet z litoželeznim pokrovom za težki promet s količino 5 kos,
0006 Dobava, polaganje in spajanje PE-HD cevi prereza110 mm s količino 2.558 m,
0007 Beton C 16/20 za obbetoniranje cevi pod cestiščem s količino 1.023,2 m3,
0008 Dobava in vgradnja peska granulacije od 3 do 7 mm in nabijanje v slojih s količino 767,4 m3,
0009 Dobava in vgradnja tamponskega gramoza in nabijanje v slojih s količino 106 m3,
0010 Odvoz odvečnega materiala s količino 180 m3,
in pod 5.1.3.19. Gradbena dela ( elektro dela ) so v poglavju 5.1.3.19.6. Jaški in kabelska kanalizacija poleg ostalih postavk tudi postavke :
0007 Izdelava temeljev za kandelabre zunanje razsvetljave s količino 4 kos,
0009 Izdelava kabelske kanalizacije za zunanjo razsvetljavo in prometne znake preko portalov komplet z izkopi, pripravi jarkov za polaganje cevi, polaganje PEHD cevi fi 110/125 mm, zasipavanjem, polaganjem obvestilnih trakov in zaključnimi gradbenimi deli (betoniranje, polaganje asfalta in podobno) po gradbenem projektu s količino 250 m,
0002 zdelava temeljev za kandelabre zunanje razsvetljave s količino 4 kos,


Primerjava količin izkopov za cevi in jaške ter količin vgrajenih materialov ( cevi, betona za obbetoniranje cevi , peska 3 – 7 mm, tampona in na kraju še odvoza viška materiala se enostavno ne izide v kolikor gre za dela izven predora. Predvidevamo, da gre za pomoto in da so gradbena dela za razsvetljavo predora že zajeta v gradbenih delih za elektro dela v poglavju 5.1.3.19.6. Jaški in kabelska kanalizacija. Prosimo za pojasnilo.

Vprašanje: Kje se izvajajo dela navedena pod poglavje 5.2.2.2. ?
8. V popisu za Predor Sten z reševalnim rovom - gradbena dela so pod 3.1.7 Betonerska dela in armiranje ( Predor Sten – gradbena dela) v poglavju :
3.1.7.28 Kabelska kanalizacije pred predorom in navedene naslednje postavke:
0001 Povezava s PE-HD cevmi - dvoslojna rebrasta min. notranji premer D = 110 mm, polno ob betoniranih z betonom C 12/15 s količino 750 m,
0002 Povezava s PE-HD cevmi - dvoslojna rebrasta min. notranji premer D = 125 mm, polno ob betoniranih z betonom C 12/15
0003 Povezava s PE-HD cevmi - dvoslojna rebrasta min. notranji premer D = 160 mm, polno ob betoniranih z betonom C 12/15
V popisu za Predor Sten - elektro dela pa je pod 5.1.3.19 Gradbena dela poleg ostalih navedeno tudi poglavje:
5.1.3.19.6. Jaški in kabelska kanalizacija in v njem poleg ostalih postavk tudi postavki :
0003 Polaganje PEHD cevi fi = 110/125 mm za elektro energetske kable (rdeče barve) po gradbenem projektu s količino 3.800 m,
0004 Polaganje PEHD cevi fi = 110/125 mm za telekomunikacijske kable (rumene barve) po gradbenem projektu s količino 2.600 m,

Vprašanje: Prosimo za pojasnilo ali so v opisu navedenem pod elektro dela mišljene iste cevi kot so navedene pod gradbenimi deli in gre v tem primeru po pomoti za podvajanje istosmiselnih postavk z različnimi količinami (Katera količina je pravilna? ) oz. če temu ni tako, katere so pravilne dimenzije cevi navedenih v elektro delih ( 110 ali 125 mm) in ali se zahteva obbetoniranje cevi kot je to navedeno v gradbenih delih ?

9. V popisu za Predor Sten z reševalnim rovom - gradbena dela so pod 3.1.17. Tuje storitve ( Predor Sten – gradbena dela) v poglavju :
3.1.17.1. Izdelava projektne dokumentacije poleg ostalih navedena naslednja postavka:
0005 Izdelava tehnične dokumentacije – rudarski projekt izvedenih del s količino 1 kos,
in pod 3.2.9. Tuje storitve ( Reševalni rov – gradbena dela) v poglavju :
3.2.9.1. Izdelava projektne dokumentacije poleg ostalih navedena naslednja postavka:
0002 Izdelava tehnične dokumentacije – rudarski projekt izvedenih del s količino 1 kos,

Vprašanje: Prosimo za pojasnilo ali mora Ponudnik vključiti v svojo Ponudbo tudi strošek izdelave PZI - rudarski del za predor in reševalni rov, ali pa sta ta dva projekta že izdelana in bosta izbranemu Izvajalcu predana skupaj z vsemi soglasji ob uvedbi v delo?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR:
Odgovor 1:
V popisu del za Predor Sten se briše nivo 3.1.14 »HORIZONTALNA PROMETNA OPREMA« (postavki 3.1.14.2 0001 in 3.1.14.2 0002).

Odgovor 2:
Pravilna količina je 90 m3.

Odgovor 3:
Postavka 5.1.3.19.5. 0001 Pokrivanje kinet v predorskih ceveh s ploščami, ki jih pripravi izvajalec gradbenih del predora EI90 s količino 700 m, se briše iz popisa del (količina »0«).

Odgovor 4:
Postavka: 5.1.3.19.9 0001 Požarna vrata, se briše iz popisa del (količina »0«).

Odgovor 5:
Ad1/ Število jaškov na nivoju 3.1.7.26 Elektro jaški pred portali postavki je pravilno in znaša skupaj 18 kosov. Napaka je v število pokrovov pod postavko: 3.1.7.27 0001 Vodotesen pokrov el. jaška 400 kN iz litega železa 80 x 80 cm. Količina pokrovov se popravi na 18 kosov.

Ad2/ Postavka: 5.1.3.19.6 0001 Izdelava jaškov 150 x 150 x150 za kabelsko kanalizacijo na obeh portalih po gradbenem projektu, se briše iz popisa del (količina »0«).

Odgovor 6:
Ad1/ Postavka: 5.1.3.19.6 0002 Izdelava jaškov (samo pokrovi) pred elektro nišami, nišami za klic v sili ter glavnim požarnim jaškom po gradbenem , se briše iz popisa del (količina »0«). Pravilna količina je v gradbenem delu.

Ad2/ Jekleni vodotesni pokrovi za odprtine na kineti (60 x 60 cm), za prometno obremenitev min. 400 kN, 38 kos so tam, kjer je prečna povezava med kinetami.

Odgovor 7:
Dela se bodo obračunala po dejansko izvedenih količinah in fiksnih cenah na enoto. Količine iz popisa del za navedene postavke se ne spremenijo.

Odgovor 8:
Postavka 5.1.3.19.6 0003 Polaganje PEHD cevi fi = 110/125 mm za elektro energetske kable (rdeče barve) po gradbenem projektu , se briše iz popisa del (količina »0«). Pravilna količina je v gradbenem delu.

Postavka 5.1.3.19.6 0004 Polaganje PEHD cevi fi = 110/125 mm za telekomunikacijske kable (rumene barve) po gradbenem projektu , se briše iz popisa del (količina »0«). Pravilna količina je v gradbenem delu.

Odgovor 9:
Strošek izdelave PZI - rudarski del za predor in reševalni rov mora Ponudnik vključiti v svojo Ponudbo oz. vkalkulirati v enotne cene.


Naročnik glede na zgornje spremembe na naročnikovi spletni strani objavlja čistopis popisa del s količinami in sicer za Obvoznico Škofja Loka- II. In III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe (datoteka z oznako MSLZ003.md3). Podvojene postavke v čistopisu popisa del niso brisane, imajo količino 0 (nič), vnos cene na enoto pa ni mogoč. Datoteka MSLZ003.md3 zamenjuje datoteko MSLZ001.md3

Pri pripravi ponudbenega predračuna so ponudniki dolžni upoštevati čistopis popisa del za Obvoznico Škofja Loka- II. In III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe, datoteko z oznako MSLZ003.md3 (Predracun_MSLZ003.pdf).
Popis del s količinami Obvoznica Škofja Loka – Izgradnja komunalnih naprav: vodovoda, plinovoda in javne razsvetljave, datoteka z oznako MSLZ002.md3 ostaja nespremenjen.


Datum objave: 08.05.2013   17:13
Na naročnikovi spletni strani - SPREMEMBA 2 je objavljen čistopis popisa del s količinami (datoteka z oznako MSLZ003.md3). Podvojene postavke v čistopisu popisa del niso brisane, imajo količino 0 (nič), vnos cene na enoto pa ni mogoč. Datoteka MSLZ003.md3 zamenjuje datoteko MSLZ001.md3

Pri pripravi ponudbenega predračuna so ponudniki dolžni upoštevati čistopis popisa del, datoteko z oznako MSLZ003.md3 (Predracun_MSLZ003.pdf).
Popis del s količinami Obvoznica Škofja Loka – Izgradnja komunalnih naprav: vodovoda, plinovoda in javne razsvetljave, datoteka z oznako MSLZ002.md3 ostaja nespremenjen.


Datum objave: 18.07.2013   08:15
Številka: 43001-45/2013-1 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 15.07.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

SPREMEMBA IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 15.7.2013, 10:23


Vprašanje:


Spoštovani!

V Navodilih za pripravo ponudbe ponovno zahtevate predložitev izkazov vseh bank, kjer ima ponudnik odprte račune, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 180 dnevih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranega računa. Identično dokazilo je Ajpesov BON.2 ali- BON 1/P, s katerim dobite tudi sliko o finančnem stanju ponudnika, zato naročnika prosimo, da spremni zahtevo in kot dokazilo sprejme enega od navedenih Potrdil. Prav tako bi radi Naročnika opozorili, da je s ponavljanje naročila ponudnikom povzročil že dovolj nepotrebnih stroškov, ki nastanejo tudi s pridobivanjem navedenih izkazov, še posebej če ima ponudnikov odprtih več transakcijskih računov, kar pa ja dandanes pravzaprav neizbežno. Hkrati bi na Naročnika apelirali, da so BONI sprejemljivi za druge Naročnike, ki so prav tako upravičen do sredstev iz Kohezijskega sklada, še več, zadovoljijo se samo s pooblastilom Ponudnika, da lahko Naročnik sam preverja stanje ponudnikovih bančnih računov, zato ne vidimo razloga, zakaj vztrajate pri predložitvi izkazov bank, namesto da sprejmete Ajpesov BON. 2, na katerem so na enem mestu zbrani vsi podatki o ponudnikovih računih. Pričakujemo, da se boste racionalno odločili in spremenili zahtevo po prilaganju navedenih izkazih ter s tem prihranili ponudniku dodatne nepotrebne stroške s pripravo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav!

Odgovor: V predmetnem javnem naročilu gre za mednarodni razpis, objavljen tudi na spletnih straneh Urada za uradne objave Evropske unije.
Upoštevajoč določilo šestega odstavka 41. Člena ZJN-2 se druga alinea drugega odstavka točke 3.1.2.2 Navodil za pripravo ponudbe spremeni, tako da se glasi:
 Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji izkazi bank, kjer ima gospodarski subjekt odprte račune, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja. Izkazi ne smejo biti starejši od 15 dni pred oddajo ponudbe.
Datum objave: 19.07.2013   11:02
Številka: 43001-45/2013-2 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 18.07.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA IN SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 18.7.2013, 09:07

Spoštovani!

Iz odgovora, ki ste ga podali dne, 18.7.2013 še vedno ni razvidno, ali lahko Ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, predloži Ajpesov BON.2 ali ne. Prav tako je Naročnik podal povsem nejasen odgovor glede tujega ponudnika.
Naročnika prosimo, za ponovno pojasnilo, napisano v jasno razumljivi povedi, ki bo razumljivo tudi najbolj preprostemu človeku in bo točno specificiralo, katera dokazila mora oz. lahko predložit Ponudnik.
Hvala!

Odgovor:

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti zahtevane izkaze bank, gospodarskim subjektom s sedežem v RS pa le-tega ni potrebno priložiti, ker bo naročnik pridobil sam podatke iz uradnih evidenc.

Spremeni se tudi zadnji stavek Izjave o izpolnjevanju ekonomsko – finančnih pogojev, ki se glasi:
Priloge: Izkazi bank za odprte račune gospodarskih subjektov, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja.IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV


Gospodarski subjekt:Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:


1. Naš povprečni čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let je znašal:
___________________ EUR.
Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (S.BON-1 ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja.

2. V zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa.

3. Plačane imamo vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja.

žig Gospodarski subjekt

(ime in priimek pooblaščene osebe)

(podpis)

Priloge: Izkazi bank za odprte račune gospodarskih subjektov, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja


Datum objave: 25.07.2013   14:21
Številka: 43001-45/2013-3 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 19.07.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 19.7.2013, 10:35

Spoštovani,
Objekt bo izvedel Joint Venture (več partnerjev v slupni ponudbi). V točki 2.5.2. je navedeno, da je v primeru skupne ponudbe potrebno navesti katera dela iz specifikacije naročila (popisa del) in za kakšno ceno vsak gospodarski subjekt prevzema. Popis del je določen v točk 4.1.2. Navodil. Glede na to, da so partnerji solidarno odgovorni za izvedbo del prosimo naročnika za pojasnilo, kakšen način izpolnjevanja bo naročnik štel za skladnega z razpisno dokumentacijo?
Hvala za odgovor.


Odgovor:

V skladu s točko 4.1.2 Navodil za pripravo ponudbe mora gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel, v obrazcu podatki o gospodarskem subjektu navesti katero delo bo prevzel, najmanj do drugega nivoja za oba popisa del po tabelah iz točke 4.1.2 Navodil za pripravo ponudbe in navesti njegovo vrednost.
Naročnik bo preverjal ali so prevzeta vsa zahtevana dela do 2. nivoja iz popisov del in ali so zneski prevzetih del skladni z vrednostmi iz ponudbenega predračuna.

Opomba: Glede na vrsto prevzetih del, se lahko delitev prevzetih del definira tudi na nižje nivoje (npr. za 1.7. Most 5-4 čez Hrastnico, na 1.7.1.2.1 Dela z jeklom in ojačitev ali 1.7.1.2.2 Hidroizolacije) ali celo na posamezne postavke iz popisa del.

V primeru, da podatki v obrazcu Podatki o gospodarskem objektu ne bodo opisani na zahtevani način, bo naročnik ravnal v skladu z določili veljavnega zakona o javnem naročanju.Datum objave: 25.07.2013   14:21
Številka: 43001-45/2013-4 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 19.07.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 19.7.2013, 10:40

Spoštovani,
V točki 4.1.2. je navedeno, da je prevzeta dela v obrazcu gospodarski subjekti potrebno razdeliti najmanj do drugega nivoja po priloženi tabeli. Prosimo za pojasnilo, kaj naročnik šteje za razdelitev prevzetih del do drugega nivoja?
Hvala za odgovor.

Odgovor:

Drugi nivo je razviden iz priloženih tabel točke 4.1.2 Navodil za pripravo ponudbe. Za posamezen gospodarski subjekt (če nastopa v ponudbi več gospodarskih subjektov) morajo biti prevzeta dela v obrazcu Podatki o gospodarskem subjektu navedena najmanj po točkah (1.1 do 1.25, 2.1 do 2.24, 3.1 in 3.2, 4.1 in 4.2 ter 5.1 in 5.2) iz prve tabele za Naročnika Direkcijo RS za ceste ter po točkah od 1 do 6 tabele za izgradnjo komunalnih naprav: vodovoda, plinovoda in javne razsvetljave oz. za drugega naročnika Občino Škofja Loka.
Menimo, da je za profesionalno osebo, ki želi oddati ponudbo in pridobiti izvedbo razpisanih del dovolj jasno napisano na kakšen način morajo biti navedena prevzeta dela.


Datum objave: 25.07.2013   14:25
Številka: 43001-45/2013-1 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 15.07.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA IN SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 15.7.2013, 10:23


Vprašanje:


Spoštovani!

V Navodilih za pripravo ponudbe ponovno zahtevate predložitev izkazov vseh bank, kjer ima ponudnik odprte račune, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 180 dnevih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranega računa. Identično dokazilo je Ajpesov BON.2 ali- BON 1/P, s katerim dobite tudi sliko o finančnem stanju ponudnika, zato naročnika prosimo, da spremni zahtevo in kot dokazilo sprejme enega od navedenih Potrdil. Prav tako bi radi Naročnika opozorili, da je s ponavljanje naročila ponudnikom povzročil že dovolj nepotrebnih stroškov, ki nastanejo tudi s pridobivanjem navedenih izkazov, še posebej če ima ponudnikov odprtih več transakcijskih računov, kar pa ja dandanes pravzaprav neizbežno. Hkrati bi na Naročnika apelirali, da so BONI sprejemljivi za druge Naročnike, ki so prav tako upravičen do sredstev iz Kohezijskega sklada, še več, zadovoljijo se samo s pooblastilom Ponudnika, da lahko Naročnik sam preverja stanje ponudnikovih bančnih računov, zato ne vidimo razloga, zakaj vztrajate pri predložitvi izkazov bank, namesto da sprejmete Ajpesov BON. 2, na katerem so na enem mestu zbrani vsi podatki o ponudnikovih računih. Pričakujemo, da se boste racionalno odločili in spremenili zahtevo po prilaganju navedenih izkazih ter s tem prihranili ponudniku dodatne nepotrebne stroške s pripravo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav!

Odgovor: V predmetnem javnem naročilu gre za mednarodni razpis, objavljen tudi na spletnih straneh Urada za uradne objave Evropske unije.
Upoštevajoč določilo šestega odstavka 41. Člena ZJN-2 se druga alinea drugega odstavka točke 3.1.2.2 Navodil za pripravo ponudbe spremeni, tako da se glasi:
 Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji izkazi bank, kjer ima gospodarski subjekt odprte račune, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja. Izkazi ne smejo biti starejši od 15 dni pred oddajo ponudbe.
Datum objave: 25.07.2013   14:26
Številka: 43001-45/2013-2 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 18.07.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA IN SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 18.7.2013, 09:07

Spoštovani!

Iz odgovora, ki ste ga podali dne, 18.7.2013 še vedno ni razvidno, ali lahko Ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, predloži Ajpesov BON.2 ali ne. Prav tako je Naročnik podal povsem nejasen odgovor glede tujega ponudnika.
Naročnika prosimo, za ponovno pojasnilo, napisano v jasno razumljivi povedi, ki bo razumljivo tudi najbolj preprostemu človeku in bo točno specificiralo, katera dokazila mora oz. lahko predložit Ponudnik.
Hvala!

Odgovor:

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti zahtevane izkaze bank, gospodarskim subjektom s sedežem v RS pa le-tega ni potrebno priložiti, ker bo naročnik pridobil sam podatke iz uradnih evidenc.

Spremeni se tudi zadnji stavek Izjave o izpolnjevanju ekonomsko – finančnih pogojev, ki se glasi:
Priloge: Izkazi bank za odprte račune gospodarskih subjektov, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja.
Datum objave: 25.07.2013   14:59
Številka: 43001-45/2013-5 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 19.07.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 19.7.2013, 10:41

Spoštovani!
Partnerji v skupni ponudbi morajo po našem razumevanju zagotoviti vse ključne resurse za izvedbo vseh del, ali lahko v skladu z RD nastopa kot partner v skupni ponudbi subjekt, ki bo zagotavljal enega od ključnih resursov za izvedbo projekta, na primer dobavil določen material?
Za odgovor se vam zahvaljujemo.

Odgovor:

Predmet javnega naročila št. JN3726/2013 je gradnja.
Vsebina in obseg naročila sta opredeljena v "Specifikaciji naročila" (točka II.1.2 Obvestila o naročilu).
Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede še prevzeta dela iz popisa del, količino in vrednost teh del (brez DDV) ter kraj in termin izvedbe. Gospodarski subjekti morajo prevzeta dela navesti v skladu s točko 4.1.2 Navodil.Datum objave: 01.08.2013   10:26
Številka: 43001-45/2013-6 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 30.07.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 30.7.2013, 13:41

Naročnika prosimo, da objavi obrazec "Tehnični pogoji izvedbe" in obrazec "Posebni pogoji varstva okolja" saj ju v razpisni dokumentaciji z dne 1.7.2013 ni.
Odgovor:

Nova razpisna dokumentacija objavljena dne 1. 7. 2013 se je od razpisne dokumentacije objavljene dne 2. 4. 2013 spremenila le v spodaj našteti vsebini:
• Navodila za pripravo ponudbe
• Specifikacija naročila
o Ponudbena popisa del s količinami (datoteki MSLZ004.md3 in MSLZ005.md3)
o Navodila za uporabo PIS:
 Namestitvena datoteka za modul PIS ponudnik (datoteka PIS Ponudnik_4_7_0_3.msi)
 Program PIS_ponudnik.exe, katerega je potrebno upoštevati pri izdelavi ponudbenega predračuna zaradi z zakonodajo spremenjene stopnje DDV
o Ponudbeni predračun za razpisno dokumentacijo (datoteki Pon_Pr_MSLZ004.pdf in Pon_Pr_MSLZ005.pdf)

Ostala razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena zato je Naročnik ni spreminjal in je objavljena na portalu Direkcije RS za ceste na naslovu http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-13-000302/narocilo.html . Vsebina razpisne dokumentacije objavljene 2. 4. 2013, katero je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe je sledeča:

• Specifikacija naročila
o Tehnična poročila
o Poročilo o izvedenem monitoringu nultega stanja za predor Sten in obvoznico Škofja Loka
o Pregledna situacija
o Navodila za uporabo PIS:
 PIS – uporabniški priročnik
o Navodila za namestitev modulov v MS Windows Vista in Windows 7
o Tehnične specifikacije za predor Sten
o Tehnični pogoji izvedbe
o Posebni pogoji varstva okolja
o Tehnična regulativa za gradnjo cest


• Pogodbena dokumentacija
o Vzorca pogodb
o Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik - Splošni pogoji pogodb (FIDIC, 1999)
o Posebni pogoji pogodb

Obrazca »Tehnični pogoji izvedbe« in »Posebni pogoji varstva okolja«, ki sta objavljena na spletni strani http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-13-000302/Specifikacija_narocila.zip, Razpisna dokumentacija - specifikacije naročila, kakor tudi ostala zgoraj našteta vsebina se z novo razpisno dokumentacijo ni spremenila in ostaja enaka kot v objavljenem javnem naročilu z dne 2. 4. 2013 ter je razvidna na spletni strani naročnika http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-13-000302/narocilo.html, Razpisna dokumentacija.
Datum objave: 05.08.2013   15:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Navodilih za pripravo ponudbe, 3.1.4.2., Pogoji ki jih morajo izpolnjevati odgovorni vodje del za posamezne vrste del, je navedena tudi zahteva, da je OVD vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji, kot odgovorni vodja del za zahtevne objekte.

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (2. odstavek 230. člena) omogoča določenim tehnikom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, da nastopajo v vlogi odgovornega vodje del. Ker ZGO-1 ob tem ne predvideva vpisa v imenik pristojne poklicne zbornice in tudi ne kakršnegakoli preverjanja izpolnjevanja pogojev na poklicni zbornici ali pri drugem organu, gre za pridobljene pravice na podlagi samega zakona.

V kolikor je izpolnjevanje pogoja za opravljanje nalog odgovornega vodje del tudi pogoj za odločanje v upravnem ali katerem drugem postopku (kot je ta javni razpis), mora biti ugotavljanje izpolnjevanja pogojev po samem zakonu predmet takšnega postopka. Investitor je pri tem dolžan postopati v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku, ki določajo pravila pri dokazovanju dejstev.

Zato menimo, da je v primeru, da Investitor, ki vodi postopek javnega razpisa tako, da diskriminatorno izključuje možnost sodelovanja nekaterim posameznikom, ki imajo na opisan način pridobljeno pooblastilo, takšen razpis izpodbojen.

Prosimo vas za pojasnilo, ali kot odgovorni vodja posameznih del v ponudbi lahko nastopa tehnik, ki izpolnjuje pogoje 2. odstavka 230. člena ZGO-1.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del je lahko tudi posameznik, ki izpolnjuje pogoje drugega odstavka 230. člena ZGO-1.

Datum objave: 05.08.2013   15:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na vprašanje enega izmed ponudnikov ste podali naslednje pojasnilo glede razpisnega pogoja:
Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji izkazi bank, kjer ima gospodarski subjekt odprte račune, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja. Izkazi ne smejo biti starejši od 15 dni pred oddajo ponudbe.
Odgovor se nanaša na pogoj 3.1.2.2:
Gospodarski subjekt v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
dokazila:
- Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo.
- Izkazi bank, kjer ima gospodarski subjekt odprte račune, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja. Izkazi ne smejo biti starejši od 15 dni pred oddajo ponudbe.

V zvezi s tem prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:
- Na podlagi katerega predpisa se pogoji razlikujejo za slovenske ponudnike od ponudnikov iz drugih držav (EU)?
- Kako utemeljujete zahtevo po odsotnosti blokade računa za 180 dni pred rokom za oddajo ponudbe?
- Zakaj je zahtevano, da izkazi bank ne smejo biti starejši od 15 dni od roka za oddajo ponudbe?


ODGOVOR:
1. Pogoj se v ničemer ne razlikuje za slovenske ponudnike od ponudnikov iz drugih držav (EU). Za vse velja isti pogoj: "Gospodarski subjekt v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa". Razlikuje se le zahteva po predložitvi dokazil, ker naročnik pri ponudnikih iz drugih držav ne more neposredno sam iz uradnih evidenc preveriti izpolnjevanja pogoja.
2. Pogoj glede blokiranega TRR je prisoten praktično pri vseh večjih javnih naročilih v RS ter služi predvsem kot zaščita pred poslovno in finančno nestabilnimi ponudniki.
3. Naročnik je zahtevo določil z namenom, da bi pridobil ustrezne in pravilne informacije o ponudniku ter hkrati ponudnikom omogočil primeren rok za pripravo in oddajo ponudbe.


Datum objave: 24.08.2013   10:38
Obveščamo vas, da je na naročnikovi spletni strani objavljena spremenjena razpisna dokumentacija.

Datum objave: 27.08.2013   15:55
Številka: 43001-45/2013-1 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 27.8.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILO IN POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe


Pri objavi dne 23.8.2013 je v poglavju Specifikacija naročila, mapa PIS objavljena napačna namestitvena datoteka PIS Ponudnik_4_7_0_2.msi.
V mapo PIS je sedaj nameščena pravilna namestitvena datoteka PIS ponudnik _4_7_0_3.msi in priložen Program PIS_ponudnik.exe.Datum objave: 28.08.2013   09:54
Številka: 43001-45/2013-1 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 26.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 26.8.2013, 12:47
1. Ali je pravno formalno zaključen predhodnji postopek javnega naročila, po črki zakona o javnih naročilih ?

2. Na podlagi katerega indica naročnik utemeljuje razlog za ponovni razpis ?

3. Ali je družba, ki je vložila revizijski zahtevek, sposobna prevzeti navedena dela razpisa ?

4. Ali naročnik (ki upravlja z javnimi financami) - pozdravlja / podpira takšen način ravnanja ?


Odgovor:

1.Predhodni postopek javnega naročila za Obvoznico Škofja Loka - II. in III. etapa je bil pravno formalno in po črki zakona o javnih naročilih (ZJN-2, 80. člen, 3. odstavek) zaključen s pravnomočnostjo odločitve z dne 1. 3. 2013, s katero je naročnik zavrnil vse ponudbe in postopek zaključil brez oddaje naročila.

2.Ponovni razpis za isto naročilo utemeljuje naročnikova odločitev z dne 1. 3. 2013, kjer je navedeno, da bo naročnik postopek oddaje javnega naročila ponovil. Obvestilo o ponovnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 2. 4. 2013. Zaradi vloženih revizijskih zahtevkov na razpisno dokumentacijo se je ta postopek oddaje zavlekel in do sedaj še ni bil in še ni zaključen.

3.Ponudb, prejetih dne 12. 8. 2013 naročnik vsebinsko ni pregledoval in jih je na podlagi sklepa o revizijskem zahtevku z dne 14. 8. 2013, s katerim je bila delno razveljavljena razpisna dokumentacija, vrnil ponudnikom. Na vprašanje ali je vlagatelj revizijskega zahtevka sposoben prevzeti navedena dela razpisa naročnik zato ne more odgovoriti.

4.Naročnik, Direkcija RS za ceste ne pozdravlja in ne podpira ravnanja tistih, ki izigravajo pravila javnega naročanja, prizadeva pa si za čimprejšnjo oddajo javnega naročila v skladu s predpisi o javnem naročanju.
Datum objave: 28.08.2013   13:43
Številka: 43001-45/2013-2 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 07:34

Spoštovani,
Na Portalu javnih naročil ste dne 26.8.2013 pod JN 10712/2013 objavili popravek razpisne dokumentacije ter navedli nov rok za prejem ponudb za dan 6.9.2013.
Glede na to, da ponudb, ki so že bile predložene niste vrnili ter da ponudnikov niste obvestili o nadaljevanju postopka oziroma o statusu njihovih ponudb, postavljamo naslednja vpršanja:
- kakšen je status že predloženih ponudb naročniku, ali boste že predložene ponudbe upoštevali kot pravočasne v tem posotpku, še posebej glede na to, da je objavljena sprememba razpisne dokumentacije minimalna in bistveno ne posega v ostale razpisne pogoje;
- ali boste kot veljavne upoštevali že predložene bančne garancije,
- ali boste kot veljavne upoštevali vse že predložene izjave ponudnikov (na primer glede neblokade računov v 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb s potrdili bank) ali je potrebno predložiti nove in katera potrdila oz. izjave je v tem primeru potrebno predložiti ponovno.

Naročnika pozivamo, naj v skladu z uveljavljeno prakso postopanja naročnikov v podobnih primerih, že prejete ponudbe, vključno z že predloženimi bančnimi garancijamo in izjavami šteje kot veljavne, tako, da novih tem ponudnikom ni potrebno predložiti oziroma naj naročnik konkretno navede, katere izjave/dokazila je potrebno predložiti na novo. Za oddajo popolne ponudbe je namreč ključno, da so vsi dokumenti skladno z razpisno dokumentacijo veljavni in nepojasnilo naročnika namreč onemogoča oddajo popolne ponudbe.

Hvala za odgovor.

Odgovor:

Vse ponudbe, prejete dne 12. 8. 2013, so bile dne 21. 8. 2013 odposlane (priporočeno) na naslove ponudnikov, ki so bili navedeni v njihovih ponudbah. V spremnem dopisu je naročnik navedel razlog za vračilo ponudb in ponudnike povabil k ponovni oddaji ponudb na podlagi delno spremenjene razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora (skladno s točko 2.6.1 Navodil za pripravo ponudbe in z vzorcem garancije) veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb. Že predložene bančne garancije za resnost ponudbe, ki te zahteve ne izpolnjujejo, je potrebno ustrezno podaljšati glede na podaljšanje roka za oddajo ponudb.

Veljavna so vsa že predložena potrdila in izjave, skladne z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Po zadnji spremembi razpisne dokumentacije izjav bank glede (ne)blokad računov ni potrebno predložiti.
Datum objave: 28.08.2013   14:12
Številka: 43001-45/2013-3 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 09:13

V Obvestilu o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, datum objave na Portalu javnih naročil 26.08.2013, Številka objave: JN10712/2013 je naveden rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje 06.09.2013 ob 09:00.

Smatramo, da z določitvijo navedenega datuma naročnik ni upošteval zapletenost predmetnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb, upoštevaje pri tem minimalne roke, določene z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2-UPB5, Ur. list št. 12 z dne 07.02.2013. Menimo, da s tem naročnik diskriminatorno izključuje možnost sodelovanja širšemu krogu ponudnikov in da je posledično tak razpis izpodbojen.

Iz navedenega razloga predlagamo, da naročnik v skladu z določbami 52. člena navedenega zakona podaljša rok za prejem ponudb vsaj na minimalnih 29 dni od dneva objave na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav!

Odgovor:

Naročnik je obvestilo o naročilu objavil na portalu javnih naročil dne 2. 4. 2013, pri čemer je bil prvotni rok za oddajo ponudb 15. 5. 2013. Na podlagi vloženega revizijskega zahtevka zoper razpisno dokumentacijo je bila razpisna dokumentacija delno spremenjena, rok za oddajo ponudb pa podaljšan na 12. 7. 2013. Na podlagi ponovnega revizijskega zahtevka je bila 23. 8. 2013 objavljena delna (minimalna) sprememba razpisne dokumentacije, ki pa ponudnikom ne povzroča dodatnega potrebnega časa za pripravo ponudbe. Rok za oddajo ponudb je bil ob tem podaljšan na 6. 9. 2013. Čas za pripravo in oddajo ponudb, štet od dneva objave naročila na portalu javnih naročil znaša torej že 157 dni, kar nesporno omogoča sodelovanje najširšemu krogu možnih ponudnikov. Naročnik predloga za podaljšanje roka za oddajo ponudb ne bo upošteval in tega roka ne bo podaljšal.
Datum objave: 29.08.2013   10:36
Številka: 43001-45/2013-4 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 14:05
Glede na to, da ste ponudnikom, ki so predložili ponudbe dne 12.8.2013 vrnili ponudbe ter da bo vse listine, kot na primer izjave bank o neblokiranosti računov, kot tudi bančno garancijo za resnost ponudbe potrebno pridobiti popolnoma na novo, ter da je bila dopolnitev razpisne dokumentacije z novim rokom objavljena šele 26.8.2013,predlagamo, da naročnik že določen rok za oddajo ponudb podaljša tako, da v skladu z ZJN-2 upošteva minimalen rok za pripravo ponudbe ponudnikov. Pri tem naj naročnik upošteva, da je potrebno na novo pridobiti podpisane obrazce partnerjev iz tujine kot tudi, da je potrebno predložiti novo bančno garancijo, katero banka obravnava kar nekaj časa, zagotovo pa najmanj 14 dni, kot nam je bilo pojasnjeno na banki. Zato bančne garancije v času, ki ga je za predložitev ponudb določil naročnik, ne bo mogoče pridobiti in pravočasna priprava popolne ponudbe ne bo mogoča.

V skladu s 50. členom ZJN-2 mora naročnik od objave javnega naročila podati rok najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila. Naročnik pa je v obvestilo z dne 26.8.2013 določil rok oddaje ponudb 6.9.2013, torej 11 dni, kar je torej v nasprotju z ZJN-2. Poleg tega pa bi ne glede na navedeno naročnik v vsakem primeru moral upoštevati najmanj 53. člen ZJN-2, da mora naročnik pri podaljšanju rokov upoštevati čas, v katerem se vsi potrencialni ponudniki lahko seznanijo z vsemi informacijami, ki so potrebne za pripravo ponudb. Pri tem pa so mišljene vseokoliščine, ki so pojavijo po tem, ko so potencialni ponudniki že prejeli razpisno dokumentacijo in katere kakorkoli ovirajo ponudnike, da bi lahko pravočasno pripravili popolno ponudbo. Takšna okoliščina pa je tudi navedba novega roka za predložitev ponudb.

Ker je glede na navedeno rok za predložitev popolnih ponudb prekratek, predlagamo, da se rok podaljša skladno s 50. členom ZJN-2.


Odgovor:

Za javna naročila, ki se objavijo v Uradnemu listu Evropske unije mora biti po zakonu (ZJN-2, 51. člen) rok za prejem ponudb v odprtem postopku najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije. Zakon torej jasno določa, da se rok za prejem ponudb šteje od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo. Zakon tudi določa, da se informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji.Neglede na to ali do pojasnila, dopolnitve ali spremembe razpisne dokumentacije pride na pobudo naročnika, ponudnika ali zaradi revizijskega zahtevka, sama objava pojasnila, dopolnitve ali spremembe razpisne dokumentacije nedvomno ne pomeni, da gre za nov razpis oziroma novo obvestilo o javnem naročilu, od katerega naprej se šteje rok za oddajo ponudb. Podlage za takšno sklepanje ni moč najti v nobeni izmed določb zakona.

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo v objavo na portal javnih naročil in Uradnemu listu Evropske unije odposlano dne 2. 4. 2013, isti dan pa je bila na naročnikovi spletni strani objavljena tudi celotna razpisna dokumentacija. Čas za pripravo in oddajo ponudb, štet od datuma odpošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo do sedaj določenega roka za oddajo ponudb znaša torej že 157 dni, kar za cca štirikrat presega z zakonom predpisani rok.

Na podlagi 81. člena ZJN-2 (spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije) so naročniki dolžni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Iz tega sledi, da mora naročnik rok za oddajo ponudb podaljšati le v primeru, če bi spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije objavil kasneje kot šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Nedvomno pa je interes naročnika, da glede na obseg morebitnih sprememb razpisne dokumentacije določi takšen rok, ki ponudnikom omogoča pripravo popolne ponudbe. Glede na minimalne spremembe razpisne dokumentacije, s katerimi je bila ponudnikom celo olajšana priprava ponudbe, je po mnenju naročnika določeni rok za predložitev ponudb primeren.

Ponudnikom, ki so že predložili ponudbe in so jim bile le-te vrnjene nikakor ni potrebno popolnoma na novo pridobiti listin, kot so na primer izjave bank o neblokiranosti računov, bančne garancije za resnost ponudbe, itd.. Veljavna so vsa že predložena potrdila in izjave, ki so skladne z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Po zadnji spremembi razpisne dokumentacije izjav bank glede (ne)blokad računov sploh ni potrebno več predložiti. Bančna garancija za resnost ponudbe mora (skladno s točko 2.6.1 Navodil za pripravo ponudbe in z vzorcem garancije) veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb. Že predložene bančne garancije za resnost ponudbe, ki te zahteve ne izpolnjujejo (v primeru, da je na garanciji naveden krajši datum veljavnosti od 120 dni po roku za oddajo ponudb), je potrebno le ustrezno podaljšati glede na podaljšanje roka za oddajo ponudb, kar pa po informaciji pridobljeni v bankah traja manj kot teden dni.


Datum objave: 29.08.2013   12:19
Številka: 43001-45/2013-5 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 14:18
Spoštovani,

1. Ali in kdaj so bili oz. kdaj bodo ponudniki, ki so že oddali ponudbe, obveščeni o spremembi roka za oddajo ponudb in kdaj bodo prejeli navodila glede ravnanja s ponudbami, ki so že bile oddane?

2. Kako bo naročnik obravnaval že oddane ponudbe in na kakšen način bo zagotavljal in varoval konkurenčnost, glede na dejstvo, da je cene ponudb javno objavil tako na javnem odpiranju ponub kot na spletni strani ter v medijih?

3. Ali se bodo ponudnikom vrnile bančne garancije in celotna ponudbena dokumentacija in ali jim bo omogočena nova oddaja ponudb in s tem primerno podaljšan rok oddaje?

4. Ali so ponudbe, ki so bile oddane 12.8.13 veljavne in bodo prenešene na odpiranje 6.9.13?

5. Ali je za ponudnike, ki so že oddali ponudbo dne 12.8. in je bila odprta na odpiranjih dne 12.8.13 potrebna ponovna oddaja celotne ponudbe?

6. Ali je naročnik s ponudniki komuniciral direktno ali preko pooblaščenih predstavnikov? V kolikor s ponudniki ni komuniciral, prosimo za razlago zakaj ponudnike o njihovih možnostih ustrezno ni obvestil? Če s ponudniki ni komuniciral preko pooblaščenih predstavnikov, nas zanima zakaj je kršil ZJN in temelje Zakona o splošnem upravnem postopku in s ponudniki ni komuniciral preko pooblaščenih predstavnikov? Evidentno je, da naročnik krši temeljna načela s tem, ko ponudbeno dokumentacijo pošilja v tujino, kar lahko traja dlje časa in onemogoča pripravo novih ponudb, kot pa da bi ponudbeno dokumentacijo vračal pooblaščenim predstavnikom, hkrati pa postavil kratek nov rok za pripravo novih ponudb?

Odgovor:

1.Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije in roka za oddajo ponudb je bilo odposlano na portal javnih naročil in Uradni list EU dne 23. 8. 2013, isti dan pa tudi objavljeno na spletni strani naročnika. Ponudnikom, ki so že oddali ponudbe, so bile le te vrnjene skupaj z bančno garancijo za resnost ponudbe (odposlane so bile dne 21.8.2013). V spremnem dopisu z dne 20. 8. 2013 so bili ponudniki seznanjeni s spremembo razpisne dokumentacije in s tem, da bo naročnik takoj po pravnomočnosti sklepa o revizijskem zahtevku objavil nov rok za oddajo in odpiranje ponudb. Obenem so bili tudi povabljeni k ponovni oddaji ponudbe.
2.Ponudbe, ki so bile oddane, je naročnik vrnil ponudnikom. Ponudniki lahko ponovno predložijo ponudbe, s čimer je omogočena tudi konkurenčnost.
3.Ponudnikom je že bila vrnjena celotna ponudbena dokumentacija in bančne garancije. Omogočena jim je ponovna oddaja ponudb, rok pa je po naročnikovem mnenju primerno podaljšan.
4.Ponudbe, ki so bile oddane 12. 8. 2013, so bile vrnjene ponudnikom. Ponudniki lahko ponudbe ponovno oddajo 6. 9. 2013.
5.Če ponudniki, ki so oddali ponudbe 12. 8. 2013 želijo še naprej sodelovati na razpisu morajo predložiti celotne ponudbe.
6.Kjer in kadar lahko, naročnik s ponudniki komunicira le preko portala javnih naročil. Obvestila o revizijskem zahtevku je naročnik ponudnikom, ki so že oddali ponudbe poslal na naslov, ki so ga v listini "Podatki o gospodarskem subjektu" navedli v rubriki " Pooblaščenec za vročanje". Na isti naslov so bile odposlane tudi vrnjene ponudbe. V navodilih za pripravo je naročnik zapisal, da morajo ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v skladu Zakonom o upravnem postopku v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v tem postopku javnega naročila. Če ponudniki v predvideno rubriko niso navedli pravega ali na pravi način naslova pooblaščenca za vročanje pa krivde za očitke glede vročanja ni mogoče pripisati naročniku.


Datum objave: 29.08.2013   12:20
Številka: 43001-45/2013-6 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 14:20


Spoštovani,

Naročnik je neprimerno objavil spremembe razpisne dokumentacije dne 24.8.13 pod vprašanji na portalu in 26.8.13 še objavil na portalu spremembo roka za oddajo ponud na 6.9.13. - prvič, postavljen rok za oddajo novih ponudb glede na spremenjeno razpisno dokumentacijo je občutno prekratek in zahtevamo ustrezno podaljšanje najmanj za 14 dni. Drugič, sprememba razpisne dokumentacije je narejena očitno netransparentno, saj ponudniki, ki so že oddali ponudbe o sprmembi niso bili obveščeni. Ponudniki, ki so oddali ponudbo niso bili obveščeni o ravnanjih naročnika, niti jim ni bila vrnjena ponudbena dokumentacija. Ali je naročnik ponudbnike obvestil o možnostih in ravnanjih naročnika? Zahtevamo pojasnilo naročnika!

Odgovor:

Naročnik je na gornja ponudnikova vprašanja in zahteve po pojasnilih že odgovoril v svojih pojasnilih 1 - 5.Datum objave: 29.08.2013   14:30
Številka: 43001-45/2013-7 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 14:22


Kot potencialni ponudnik, naročnika sprašujemo ali gre v tem primeru objave za isto javno naročilo, kot je bilo odpiranje dne 12.8.2013 ali se v tem naročilu z rokom oddaje ponudb 6.9.13 oddajajo dodatna dela in gre za drugo naročilo?
Nikjer namreč nismo zasledili informacije o ravnanju s ponudbami, ki so bile oddane in odprte dne 12.8.2013.


Odgovor:

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije in podaljšanju roka za oddajo ponudb se nanaša na isto javno naročilo, kot je bilo odpiranje dne 12.8.2013, pri čemer ne gre za dodatna dela ampak za celotno isto naročilo. Ponudbe, ki so bile oddane in odprte dne 12.8.2013 so bile vrnjene ponudnikom.Datum objave: 29.08.2013   14:31
Številka: 43001-45/2013-12 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 15:13

Ali je pravno formalno zaključen in če je ali je pravočasno zaključen postopek javnega razpisa:

JN10712/2013, Gradbena dela na cestah; datum objave: 26. 8. 2013 !?


Odgovor:

Odgovor na vaše vprašanje je že podan v pojasnilu 1.


Datum objave: 29.08.2013   14:32
Številka: 43001-45/2013-13 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 15:20


planiramo participirati s podjetjem iz tujine, zanima nas sledeče:

Glede na to da je sedež podjetja v eni izmed članic EU, kar pomeni da naslov matičnega podjetja je v tujini in v kolikor predložimo in damo pooblastilo da vso pošto v smislu komunikacije med naročnikom in podjetjem, pošiljate na domicilni naslov v SLOVENIJI vas sprašujemo ali nas boste obveščali na naslov katerega vam predložimo v SLOVENIJI ali boste pošiljali na oba naslova.

Namreč, sprašujemo zato ker navadna pošta s pošiljanjem obvestila v tujino traja dlje in včasih presega zakonsko predvidene termine za pravočasni odgovor ali za posredovanje - zaradi tega bi vam dali pooblaščeni naslov na katerega bi pošiljali obvestila !?

Prosimo za odgovor.

Odgovor:

Obveščali vas bomo izključno na naslov, ki ga boste v listini "Podatki o gospodarskem subjektu" navedli v rubriki " Pooblaščenec za vročanje". V navodilih za pripravo je naročnik namreč zapisal, da morajo ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v skladu Zakonom o upravnem postopku v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v tem postopku javnega naročila.


Datum objave: 29.08.2013   14:33
Številka: 43001-45/2013-14 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 17:08


Spoštovani,

naročnika prosimo za obrazložitev - ne razumemo namreč interpretacije naročnika da je rok oddaje ponudbe bil podaljšan. Dejstvo je, da je rok oddaje ponudbe že mimo (12.8.) ter da so ponudbe že bile oddane in odprte na javnem odpiranju pondub.

Naročnik torej ni podaljšal roka ponudbe, temveč je objavil nov razpis in s tem kršil vse roke po ZJN in evropskih direktivah. Od naročnika zahtevamo odgovor, obrazložitev in ustrezno podaljšanje roka v skladu z ZJN, glede na datum objave z dne 26.8.2013.


Odgovor:

Odgovor na vašo prošnjo oziroma zahtevo po obrazložitvi je podan v pojasnilih 1, 3 in 4.


Datum objave: 29.08.2013   14:49

Številka: 43001-45/2013-9 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 14:32


Spoštovani,

Naročniku predlagamo spremembo razpisne dokumentacije, na način, da je ponudnikom, ki so že oddali ponudbe dne 12.8.2013, dopuščena oddaja ponudbe v skladu s spremenjeno razpisno dokumentacijo, kar dejansko pomeni, da jim ni potrebno oddajati ponovne ponudbe, saj so vse zahteve v skladu s spremenjeno razpisno dokumentacijo izkazali že v ponudbi oddani na navedeni dan.
V kolikor naročnik že oddane ponudbe z dne 12.8.13, ki jih je sprejel in odprl na javnem odpiranju ponud, tretira kot veljavne, zahtevamo od naročnika, da spremeni razpisno dokumentacijo tako, da ponudnikom, ki so že oddali veljavne ponudbe, omogoči dopolnitev ponudb samo z morebitnim končnim popustom na celotno ponudbeno vrednost in da vse izjave vezane na veljavnost ponudbe (bančna garancija za resnost ponudbe, veljavnost ponudbe, izjave bank in druge izjave) ustrezno obravnava KOT VELJAVNE, glede na rok objave predhodnega javnega naročila z rokom odpiranja 12.8.13. Le na tako opisan način bo ponudnikom, ki so že oddajali ponudbe omogočena oddaja dopolnitev do dne 6.9.13, drugače zahtevamo od naročnika podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 20 dni.


Odgovor:

Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spremenil na način, kot predlaga in zahteva ponudnik, niti ne bo dodatno podaljšal objavljenega roka za oddajo ponudb. Ponudnikom, ki so že oddali ponudbe, skladne z razpisno dokumentacijo, le-teh ni potrebno bistveno spreminjati in jih lahko ponovno predložijo.


Datum objave: 29.08.2013   15:04
Številka: 43001-45/2013-8 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 14:29
Spoštovani,
Naročnik je dne 12.8.13 po odpiranju ponudb v novici na spletni strani in drugod sam objavil, da je dne 9.8.2013 prejel revizijski zahtevek. Kljub temu pa je 3 dni kasneje (po prejemu zahtevka za revizijo), dne 12.3.2013, ravnal na način, kot da zahtevka za revizjo ni prejel ter je sprejel ponudbe ponudnikov, jih odpiral na javnem odpiranju ponudb in s tem razkril ponudnike in njihove cene. Pri tem ponudnikov na javnem odpiranju ni seznanil z dejstvom, da je bil vložen zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo in ni napovedal kakršnih koli drugih ravnanj, kot je ponovitev razpisa, podaljšanje roka itd. ter je tako z ravnanji seveda kršil vsa temeljna načela ZJN.

Kjub temu, da revizijskega zahtevka nismo videli in ga naročnik ni objavil, lahko glede na edine in nebistvene spremembe razpisne dokumentacije domnevamo v zatrjevanja v revizijskem zahtevku. Domnevna trditev v revizijskem zahtevku, ki mu je naročnik ugodil, da je bila razpisna dokumentacija v takrat nespremenjenem delu (3.1.2.2. zahteva po predložitvi potrdil bank o neblokadi TRR), omejevaljna in izključevalna do tujih ponudnikov, je dokazljivo izpodbojna, saj je v vseh petih prispelih ponudbah nastopal tuj ponudnik bodisi samostojno, bodisi kot partner v ponudbi. Kot že zapisano tako ravnanje naročnika krši vsa temeljna načela javnega naročanja.

Zahtevamo pojasnilo, zakaj je naročnik v nebistvenem delu spremenil razpisno dokumentacijo?
Kako naročnik pričakuje v tako kratkem roku do 6.9.13 oddajo novih ponudb, glede na dejstvo, da ponudniki, ki so ponudbe oddali niso bili obveščeni:
- o ravnanjih naročnika,
- o ponovljenem razpisu,
- o karšnem koli sprejemu sklepa o ugoditvi revizijskemu zahtevku
- o njihovim možnostih prevzema poudb z bančnimi garancijami,
- o njihovih možnostih o potencialnem novem oddajanju ponudb?

Pričakujemo utemeljen in strukturiran odgovor ter prestavljen rok za oddajo ponudb za pripravo popolne ponudbe.

Odgovor:

Naročnik je prejel revizijski zahtevek v vložišče v petek 9. 8. 2013 popoldan tik pred zaključkom delovnega dne. Strokovna komisija je bila o vloženem revizijskem zahtevku obveščena v ponedeljek 12. 8. 2013 tik pred rokom za oddajo in odpiranje ponudb. Ne glede na vloženi revizijski zahtevek je naročnik skladno s 17. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja nadaljeval postopek javnega naročila. Na javnem odpiranju ponudb naročnik prisotnih ponudnikov ni seznanil z dejstvom, da je bil vložen zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo in ni napovedal kakršnih koli drugih ravnanj, kot je ponovitev razpisa, podaljšanje roka itd., saj javno odpiranje ponudb temu ni namenjeno in bi takšno ravnanje bilo neenakopravno do ponudnikov, katerih predstavnikov morda ni na odpiranju. Vse ponudnike, ki so 12. 8. 2013 oddali ponudbe je naročnik o vloženem revizijskem zahtevku pisno seznanil skladno z zakonom. Naročnik s svojim ravnanjem zato ni v ničemer kršil temeljnih načel javnega naročanja.


Datum objave: 30.08.2013   12:33
Številka: 43001-45/2013-10 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 14:54


Naročniku je bilo dne 8.5.2013, 16:59 postavljeno vprašanje, ali bo naročnik upošteval tudi reference, pridobljene pri izgradnji cestnih objektov in cest, ki niso kategorizirane kot javne ceste. Nadalje je bilo naročniku postavljeno vprašanje za pojasnilo, zakaj daje naročmnik prednost ponudnikom, ki poslujejo s subjekti javnega prava, ne pa tudi s subjekti zasebnega prava. Naročnik navedenega ni v ničemer pojasnil oziroma je le navedel vsebino navodil in navedel, da reference ne bo spreminjal. Tak odgovor ne predstavlja konkretiziranega odgovora naročnika, iz katerega bi bili razvidni objektivni razlogi za postavitev takšne zahteve naročnika. Menimo namreč, da je izgradnja javne ali zasebne ceste oziroma cestnih objektov enakovrsten objekt, zato tudi zasebna referenca lahko izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. Razlikovanje referenc glede na to, ali je bila izgrajena javna cesta ali ne,dejansko pomeni razlikovanje ponudnkovih referenc glede na osebo naročnika/investitorja. Pogoj, da naročnik ne bo priznaval referenc za ceste, ki nimajo značaja javne ceste dejansko pomeni, nasprotovanje načelu enakosti obravnavanja (9. člen ZJN-2) kot tudi načela sorazmernosti (10. člen ZJN-2), saj iz razpisne dokumentacije in dosedanjih pojasnil naročnika ni mogoče najti razumnega razloga za takšno razlikovanje refrenčnih del.

Glede na navedeno predlagamo, da naročnik razpisno dokumentacijo v točki 3.1.5., točka 1, spremeni tako, da črta besedo "javna" ter s tem zagotovi enako obravnavo ponudnikov in sorazmerne pogoje glede na predmet javnega naročila ter omogoči tudi skladnost razpisne dokumentacije z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki ter se s tem izogne morebitnemu revizijskemu zahtevjku zahtevku zoper razpisno dokumentacijo.
Odgovor:

Naročnik v točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe za referenco na javni cesti zahteva zgolj eno od sedmih zahtevanih vrst del, ki so predmet javnega naročila, in sicer:
1. Izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste v vrednosti vsaj 1.200.000 EUR
Za vse ostale reference ni nikjer opredeljen pojem »javen«. Zatorej naročnik ne daje nikakršne prednosti ponudnikom, ki poslujejo s subjekti javnega prava. Poleg tega so naročniki del oziroma investitorji del na javnih cestah lahko tudi subjekti zasebnega prava.
Naročnik je upoštevajoč načelo sorazmernosti (10.člen ZJN-2) uporabil pogoje, ki so sorazmerni predmetu javnega naročila in z njim smiselno povezani. Zahteva po znanju in izkušnjah pri gradnji ali rekonstrukciji javnih cest (katerih skupna dolžina je 38.751 km) izhaja tudi iz poznavanja predpisov, ki veljajo za področje javnih cest (ne pa tudi za privatne ceste). Te zahteve pa so zapisane tudi v razpisni dokumentaciji (Specifikacija naročila, Tehnična regulativa za gradnjo cest).

Tudi Dkom v svojih odločitvah ugotavlja, da mora naročnik javno naročilo izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, pogoji za ugotavljanje tehnične sposobnosti pa morajo biti oblikovani nanačin, ki zagotavlja enakopravno obravnavo ponudnikov in pošteno konkurenco v postopku pridobivanja naročila, kar pa ne pomeni, da so zahteve oblikovane tako, da sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila omogoči prav vsem ponudnikom na relevantnem trgu.Datum objave: 30.08.2013   13:37
Številka: 43001-45/2013-11 oznaka naročila: A-32/13 G
Datum: 28.08.2013 MFERAC: 2431-13-000302/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe

Vprašanje:
Številka objave: JN3726/2013, Datum objave: 2.4.2013
Oddano: 28.8.2013, 15:00

Na Portalu Javnih naročil je bilo že postavljeno vprašanje in podan odgovor v zvezi z zahtevo naročnika, da je dolžan ponudnik razdelati popis del do drugega nivoja, kar je razvidno iz vprašanj (in odgovora) pod datumom objave 8.5.2013, 16:58, kjer pa je naročnik v odgovoru le prepisal popis del naveden v navodilih za pripravo ponudbe ter pojasnil, da bo naročnik ravnal skladno z zakonom o javnem naročanju. Takšen odgovor pa ni dal zahtevane pojasnitve, zaradi katere smo sploh postavili predmetno vprašanje. Zato se ponovno vračamo na vpršanje in ga postavljamo ponovno, v upanju, da bo tokrat odgovorjeno.

Glede na to, da so skladno z razpisno dokumentacijo partnerji solidarno odgovorni za vsa dela, nas zanima, kakšen je namen naročnika, da naj bi se na način določen v točki 4.1.2. navodil za izdelavo ponudbe, v obrazec Podatki o poslovnem subjektu vpisovala vsa dela do drugega nivoja. Menimo, da je predmeten pogoj v nasprotju z načelom sorazmernosti (10. člen ZJN-2), saj naročnik ni navedel nobenega objektivno utemeljenega pogoja za opredelitev takšne zahteve. Poleg tega naročnik tudi ni pojasnil, kaj konkretno bo storil v primeru, če ena ali več izmed postavk ne bodo navedene v obrazcu Podatki o poslovnem subjektu, in sicer ali po ravnal kot s formalno nepopolno ponudbo v skaldu z 78. členom ZJN-2 ali bo ponudbo kot nepopolno izločil in pojasnil zakaj. Prav tako naročnik ni pojasnil kako bo naročnik ravnal v primeru, da ponudnik ne bo navedel prav s temi besedami, ki jih zahteva naročnik, ter kaj zahteva.

Navedba naročnika, da bo ravnal skladno z ZJN-2, glede na izrecno vprašanje, je nekonkretizirana. Dejstvo je, da naročnik drugače kot skladno z ZJN-2 niti nne sme ravnati, zato takšno vprašanje ni bilo postavljeno. Glede na navedeno prosimo za konkretiziran odgovor glede objektivne utemeljenosti razdelanosti opravljanja del posameznega ponudnika/izvajalca do drugega nivoja in posledic v primeru nespoštovanja za ponudnike, da bi se naročnik izognil morebitni zahtevi za revizijo.Odgovor:

Na podobno vprašanje je naročnik odgovoril že dvakrat, in sicer 8.5.2013 ter 25.7.2013. Navodila za pripravo ponudbe in ti predhodni naročnikovi odgovori so bili in so, kot kaže za druge strokovno usposobljene ponudnike dovolj jasni in razumljivi, kljub temu pa bo naročnik skušal zahteve iz razpisne dokumentacije ponovno pojasniti in utemeljiti.

Iz obrazca "Podatki o gospodarskem subjektu", mora biti jasno razvidno katera dela iz tabel (točka 4.1.2 Navodil) posamezen gospodarski subjekt prevzema, saj bo naročnik lahko le na ta način preveril, če so njegove navedene reference za ta prevzeta dela ustrezne. Za navedbo prevzetih del ponudnik lahko uporabi tekst iz tabele ali pa pripadajoče številčne oznake – 1.2, 1.3, ….., saj je to za ponudnika nedvomno najbolj enostavno.

Ob tem velja še poudariti, da sklicevanje na medsebojno solidarnost partnerjev pri zagotavljanju referenc za dela, ki jih posamezni partner prevzema ni možno, kar izhaja tudi iz več odločitev Državne revizijske komisije.

Zahteva iz točke 4.1.2 Navodil za pripravo ponudbe, da mora gospodarski subjekt prevzeta dela v obrazcu Podatki o gospodarskem objektu razdeliti najmanj do drugega nivoja po priloženih tabelah temelji na dveh dejstvih:

1. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so skladno z osmim odstavkom 71. člena ZJN-2 obvezne sestavine pogodbe:
• Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec
• Podatki o podizvajalcu
• Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe
2. Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja referenc iz točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe preveri le tako, da je iz ponudbe razvidno katera dela prevzema posamezni gospodarski subjekt, ki v ponudbi nastopa. Razdelitev prevzetih del do drugega nivoja popisov del je že dovolj natančna, da naročniku omogoča preveritev tega pogoja.

Naročnik bo izpolnjevanje razpisnih pogojev preverjal skladno z določili ZJN-2.
Naročnik oceni in preveri tehnično sposobnost gospodarskih subjektov glede na pogoje za ugotavljanje sposobnosti zapisane v razpisni dokumentaciji, ki so skladni z naravo, količino in pomembnostjo gradnje (45. Člena ZJN-2).