Dosje javnega naročila JN7477/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN7477/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.07.2012
JN7600/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.07.2012
    JN7477/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 11. 7. 2012
Številka objave: JN7477/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova nadhoda preko železniške proge v km 150+528 in brvi preko Grubarjevega kanala v podaljšku Streliške na Hradeckega cesto
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Obnova nadhoda preko železniške proge v km 150+528 in brvi preko Grubarjevega kanala v podaljšku Streliške na Hradeckega cesto
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45220000 (Dela na inženirskih in visokih gradnjah)
45221113 (Gradbena dela na brvi)
45221112 (Gradbena dela na železniškem mostu)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 150 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-496/2012-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 6. 8. 2012
Čas: 12:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 7. 8. 2012
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 7. 8. 2012
Čas: 10:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/I. nadstropje
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/7/2102-76546671384000/RAZPISNA_DOKUM
ENTACIJA_-_koncna_10.7._2012.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 7. 2012
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 7. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7600/2012, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 13. 7. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.07.2012   10:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, RD je od strani 50 dalje malo zamaknjena. Lahko prosim objavite popravek? Hvala

ODGOVOR:

Razpisno dokumetnacijo objavljamo v popravku!

Datum objave: 16.07.2012   12:30
VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela
Številka objave: JN7477/2012, Datum objave: 11.7.2012
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 13.7.2012, 12:25
Spoštovani,

ali se pri referencah upoštevajo reference navedenih podizvajalcev? Ali je lahko odgovorni vodja del in odgovorni vodja del za gradbena dela ista oseba?


Odgovor:
1. DA.
2. DA, če izpolnjuje vse zahtevane pogoje za odgovornega vodjo del.


Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal JN


Datum objave: 25.07.2012   08:39
Številka: 430-496/2012-7
Datum: 23.7.2012
Številka JN: 7560-12-220058


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-12-220058– »Obnova nadhoda preko železniške proge v km 150+528 in brvi preko Grubarjevega kanala v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto«, številka objave JN7477/2012 z dne 11.7.2012V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela
Številka objave: JN7477/2012, Datum objave: 11.7.2012
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 19.7.2012, 10:14

Spoštovani, prosimo za podaljšanje roka oddaje za vsaj 14 dni. Večina zaposlenih pri javnih naročnikih in dobaviteljih je na dopustu in tako imamo težave pri pridobivanju potrjenih referenčnih obrazcev in ponudb od podizvajalcev. Dodaten čas nam bo ponudnikom omogočil priprave kvalitetnejših ponudb. Hvala za razumevanje.


ODGOVOR:

Naročnik ne podaljšuje roka za oddajo ponudb.


Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal JN


Datum objave: 30.07.2012   09:45
Številka: 430-496/2012-8
Datum: 27.7.2012
Številka JN: 7560-12-220058

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-12-220058– »Obnova nadhoda preko železniške proge v km 150+528 in brvi preko Grubarjevega kanala v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto«, številka objave JN7477/2012 z dne 11.7.2012


V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela
Številka objave: JN7477/2012, Datum objave: 11.7.2012
Oddano: 26.7.2012, 10:41
Spoštovani, prosimo za pojasnilo:
Postavka: "Zaščita obstoječih betonskih površin: očiščenih površin, pripravljenih za nanos zaščitne plaste ustrezne epoksidne malte v debelini do 5 cm. (obstoječi opornik na bregu) Izvedba po navodilih statika. Povsem gladke površine se z jekleno gladilko zagladijo s sanacijsko malto za vidni beton n.pr. Argo, dobavitelj Vender,d.o.o. Žalec.ali enakovredno, barvano z obstojno barvo za beton. Ocena." 220 m2
- kolikšen del te kvadrature se zaščiti z epoxi malto, kolikšen del pa z navadno mikroarmirano sanacijsko malto.
Prosimo tudi za navodila statika.
ODGOVOR:
ARHITEKTURA, poglavje IV. Razna obrtniška dela, postavka 10
Zaščita obstoječih očiščenih betonskih površin se izvede z nanosom tehnično ustrezne epoksidne ali polimerne mikroarmirane malte. Karakteristike in ustreznost posamezne vrste malte izvajalec del dokazuje v TEE, ki ga mora pred pričetkom del predati v potrditev.

Oddano: 26.7.2012, 11:09
Spoštovani,

glede na kompleksnost problematike z zaporami cest in železnice predlagamo naročniku, da za predmetna dela določi-oceni višino stroška, katerega bodo morali ponudniki upoštevati v ponudbi. Ker elaborat zapore in prometna ureditev nista sestavna dela razpisne dokumentacije upravljalec cest in upravljalec železnic ne moreta podati cene za izvedbo zapor.

ODGOVOR:
BRV, Preddela, pozicija 1.3. Omejitve prometa, postavke 13 113 in 13 121
Glede na to, da naročnik ni seznanjem s tehnologijo izvedbe posameznega izvajalca del, posledično tudi nima podatkov o potrebni dolžini prometnih zapor, tako da za predmetna dela ne more določiti ali oceniti višine stroška. Vsak ponudnik mora za svojo izbrano tehnologijo in terminski plan izvedbe predviti potrebno vrednost zapor.
Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal JN