Dosje javnega naročila JN7678/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN7678/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2012
JN8458/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.08.2012
    JN7678/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 16. 7. 2012
Številka objave: JN7678/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova mostu čez Ižico na Ižanski cesti.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Obnova mostu čez Ižico na Ižanski cesti.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45221100 (Gradbena dela na mostovih)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 150 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 9. 8. 2012
Čas: 12:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 10. 8. 2012
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 10. 8. 2012
Čas: 10:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
V razpisni dokumentaciji.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/7/2102-134228292143040/RAZPISNA_DOKU
MENTACIJA_IZICA_-_KONCNA_(1).zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 1. 8. 2012
Čas: 13:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 7. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8458/2012, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 3. 8. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2012   10:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je lahko odgovorni vodja del in odgovorni vodja za gradbena dela ena oseba, ki izpolnjuje pogoje?

ODGOVOR:
DA.

Datum objave: 26.07.2012   12:13
Številka: 430-485/2012-8
Datum: 26.7.2012
Številka JN: 7560-12-220060


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-12-220060– »Obnova mostu čez Ižico na Ižanski cesti«, številka objave JN7678/2012 z dne 16.7.2012V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV
Gradbena dela
Številka objave: JN7678/2012, Datum objave: 16.7.2012
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 25.7.2012, 11:41
Spoštovani,

ali lahko ponudnik izkaže usposobljenost za izvedbo razpisane sanacije tudi na način, da namesto ene reference v višini 500.000,00 € predloži dve referenci v višini 300.000,00 €, skupaj torej 600.000,00 €?


ODGOVOR:
NE.

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal JN


Datum objave: 27.07.2012   11:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali se pri referencah upoštevajo reference navedenih podizvajalcev?

ODGOVOR:
DA, v kolikor bo ponudnik podizvajalca nominiral, zanj predložil vse zahtevane priloge in dokazila.

Datum objave: 27.07.2012   13:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali bo naročnik upošteval referenco podizvajalca, ki bo naveden v ponudbi ponudnika in ali bo s tem izpolnjen pogoj glede referenc v ponudbi ponudnika s podizvajalci?

ODGOVOR:
DA.

Datum objave: 31.07.2012   08:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je mišljena vrednost reference 500.000 Eur brez ali z vključenim DDV?

ODGOVOR:
Vrednost reference je mišljena z DDV - pogodbena vrednost posla.

Datum objave: 03.08.2012   09:40
Številka: 430-485/2012-9
Datum: 3.8.2012
Številka JN: 7560-12-220060


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-12-220060– »Obnova mostu čez Ižico na Ižanski cesti«, številka objave JN7678/2012 z dne 16.7.2012V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela
Številka objave: JN7678/2012, Datum objave: 16.7.2012
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 1.8.2012, 10:08

Zanima nas, če ponudnik ali podizvajalec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, za dokazovanje pogojev, kjer v razpisni dokumentaciji zadostuje podpisana izjava ponudnika ali podizvajalca, to stori na enak način kot ponudnik ali podizvajalec s sedežem v RS in npr. navede, kje lahko naročnik sam pridobi tako dokazilo ali mora za izpolnjevanje pogojev predložiti dokazila pristojnih institucij? Če da, ali mora biti taka izjava notarsko overjena?

ODGOVOR:

Na strani 8/52, Razpisne dokumentacije - III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika je v 2. odstavku navedeno:

»Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.

Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.

Na strani 4/52, Razpisne dokumentacije – I. Navodila za izdelavo ponudbene in druge dokumentacije je v točki 7. Jezik, valuta določeno:

“Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v eurih”.
Oddano: 1.8.2012, 10:13

V popisu del za cesto, sklop 5. Gradbeno-obrtniška dela v skupnem seštevku tega sklopa ni zajta druga postavka "Izvedba in odstranitev začasne jeklene ali lesene zagatne stene globine do 3m za čas sanacije paličja". Ker je popis del zaklenjen, prosimo naročnika, da objavi popravljen popis del!
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Popravek popisa z upoštevanjem omenjene postavke v seštevku je kot priloga Razpisne dokumentacije objavljen v Popravku.
“Popisi so še dodatno dopolnjeni z ojačitvijo konstrukcije, kar morajo ponudniki upoštevati pri izdelavi ponudbe”!
Popise del v celoti prilagamo v Popravku kot prilogo Razpisne dokumentacije!
Oddano: 1.8.2012, 12:41

Spoštovani!
Glede na to, da je velika večina gradbenih podjetij, ki so v zadnjih petih letih izvajala sanacije mostov in viaduktov v vrednostih kot je zahtevano v razpisu za reference ponudnika, insolventna, v prisilni poravnavi ali stečaju, prosimo naročnika, da vrednost zahtevane reference zniža (npr. na 350.000,00 EUR) in tako omogoči sodelovanje na razpisu večjemu številu ponudnikov. Menimo, da je pogoj glede referenc v razpisni dokumentaciji diskriminatoren do tistih ponudnikov, ki so že izvajali taka dela na enakih objektih le v malo manjšem obsegu in so prav tako sposobni izvesti sanacijo mostu v obsegu iz razpisa, kot tudi do domačih ponudnikov nasploh. V pričakovanju pozitivnega odgovora vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR:
Spremeni se dokazilo v poglavju III., točka 11, tako da se glasi:
Ponudnik je v obdobju zadnjih 5let pred oddajo uspešno izvedel najmanj eno kvalitetno in uspešno opravljeno sanacijo zahtevnih objektov (mostu ali viadukta) v vrednosti najmanj 400.000, 00 EUR z upoštevanim DDV-jem.
Dokazilo o višini referenčnega dela se smiselno spremeni tudi v točki 12. Kadrovske zmogljivosti, pogoji za odgovornega vodjo del.
Razpisna dokumentacija, ki vsebuje gornje spremembe je objavljena v Popravku.

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal JN