Dosje javnega naročila JN7753/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN7753/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.07.2012
    JN7753/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 17. 7. 2012
Številka objave: JN7753/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 1304403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izgradnja igrišča za OŠ Kašelj
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izgranja igrišča za OŠ Kašelj
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45112000 (Izkopna in zemeljska dela)
45212200 (Gradbena dela na športnih objektih)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 75 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 03-789/2011-25
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 31. 7. 2012
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 31. 7. 2012
Čas: 10:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/nadstropje
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/7/2102-13827785798400/Razpisna_dokum
entacija_-_koncna.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 25. 7. 2012
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 7. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.07.2012   08:33
V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV
Gradbena dela
Številka objave: JN7753/2012, Datum objave: 17.7.2012
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 17.7.2012, 16:03
Spoštovani!

Ali lahko reference dokazujemo s podizvajalcem?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
DA, v kolikor boste podizvajalce nominirali.


Oddano: 20.7.2012, 10:19
Spoštovana,

v izogib različni razlagi pojma "ISTOVRSTNI POSEL", ki se omenja v referencah kadrovskih zmogljivosti /R.D. str. 10/51/ predlagamo, da iz CC_SI določite vsaj naslednje skupine objektov: 12302, 12630, 12650, 24110, 24122. Pri vseh teh gre za izvedbo GOI del, zunanjo ureditev ter dobavo in montažo opreme (igrišč, dvoran, telovadnic, športnih površin in podobno)

lp

ODGOVOR:
V Poglavju III. Pogoji, v točki 13. je navedeno: “Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva posla, ki zajemata izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del zunanje ureditve in dobave ter montaže opreme za igrišče v skupni v vrednosti posla 400.000,00 EUR z DDV”. V referenčno tabelo (priloga 7) navedete referenčna dela in za ta dela predložite potrjene obrazce (priloga 7a).


Oddano: 20.7.2012, 13:02
Spoštovani,

v Prilogi 12 imate navedeno Bančno garancijo za resnost ponudbe (priloga D/1), nikjer ni te priloge oz. tudi nikjer ni zahteve po njen?

lep pozdrav

ODGOVOR:
V prilogi 12 (Skupna ponudba) je pomotoma navedena bančna garancija za resnost ponudbe. Bančna garancija za resnost ponudbe se ne zahteva.

Oddano: 20.7.2012, 13:02
Spoštovani,

v Prilogi 12 imate navedeno Bančno garancijo za resnost ponudbe (priloga D/1), nikjer ni te priloge oz. tudi nikjer ni zahteve po njen?

lep pozdrav

ODGOVOR:
V prilogi 12 (Skupna ponudba) je pomotoma navedena bančna garancija za resnost ponudbe. Bančna garancija za resnost ponudbe se ne zahteva, niti ni priložen vzorec, po katerem bi zahtevali navedeno garancijo.


Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal JN


Datum objave: 26.07.2012   08:35
Številka: 603-789/2011-28
Datum: 25.7.2012
Številka JN: 7560-12-220062


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-12-220062– »Izgradnja igrišča za OŠ Kašelj«, številka objave JN7753/2012 z dne 17.7.2012V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV
Gradbena dela
Številka objave: JN7753/2012, Datum objave: 17.7.2012
Oddano: 23.7.2012, 14:05
Pozdravljeni.
Pri podlagi iz polyetana za otroška igrišča je naveden standart EN 14877. Smatramo, da je za otroška igrala primerna podloga po standardu EN 1177, za atletske steze pa EN 14877. Ali je prišlo do napake ?
Prosimo vas za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Glede vprašanja o standardu podlog vam sporočamo, da se smatra, da je podlaga za otroška igrišča varna, kadar je izvedena po standardu SIST EN 1176. V popisu je naveden enak standard kot za atletsko stezo (SIST EN 14877), ker sta obe površini iz Polytan materiala (oziroma kvalitetno enakovrednega), vendar v drugačni debelini.
Ponudniki lahko torej ponudijo izdelek za igrala skladno z SIST EN 1176 in SIST EN 1177, za atletsko stezo pa z SIST EN 14877.Oddano: 24.7.2012, 09:18

Pozdravljeni
V navodilih ste zapisali oz. pomanjkljivo definirali protokol pogajanj. Zapisali ste, da bo s podrobnejšim potekom pogajanj naročnik seznanil ponudnike na kraju samem.
Zahtevamo, da naročnik že pred rokom za oddajo ponudb določi število krogov pogajanj (točen protokol pogajanj s točnim številom krogov pogajanj), saj imamo ponudniki možnost zahtevati pravno varstvo v tem segmentu samo do roka za oddajo ponudb. Tako ni dopustna navedba naročnika, da bo ponudnike s podrobnejšim potekom pogajanj seznanil na kraju samem (to je na samih pogajanjih), ker je takrat rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper razpisno dokumentacijo že zamujen in s tem ponudniki v tem segmentu ne moremo uveljavljati pravnega varstva. S potekom roka za predložitev ponudb ponudniki namreč ne morejo več vlagati zahtevka za revizijo zoper razpisno dokumentacijo in razpisne pogoje ter postopke, določene v razpisni dokumentaciji.
O enaki zadevi je odločila tudi Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-429/2011-3 in navedla, da je naročnik dolžan vnaprej določiti število krogov pogajanj. Predlagamo, da se ravnate po navedeni odločitvi DRK.


Prosimo, da pred rokom za oddajo ponudbe določite točno število krogov pogajanj!
Lep pozdrav!

ODGOVOR:

V Razspisni dokumentaciji je vtočki 18. Postopek s pogjanji poglavja I. Navodilo za izdelavo ponudbe in druge informacije (stran 7/51 zapisano:

“Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozval k pogajanjem in sicer v enem ali več zaporednih krogih. Predmet pogajanj bo cena del, v kolikor se ne pokažejo potrebe po razširitvi predmeta pogajanj, o čemer bodo ponudniki obveščeni”.

Naročnik bo vse ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb s pisnim pozivom, v katerem bo deifiniran protokol, pozval k pogajanjem. V konkretnem postopku bo naročnik izvedel dva zaporedna kroga pogajanj.


Oddano: 25.7.2012, 08:20
Pozdravljeni,

Zahtevani sta dve referenci v vrednosti 400.000 eur z DDV za izvedbo del ZU. Ali za sprejemljivo ponudbo veljajo reference podizvajalca, če ponudnik nastopa s podizvajalci?

Hvala za ažuren odgovor.

ODGOVOR:
DA, v kolikor ponudnik podizvajalca nominira in zanj predloži vse zahtevane priloge in dokazila.

Oddano: 25.7.2012, 11:00
Zahteva iz razpisne dokumentacije:
14. Kadrovske zmogljivosti Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del in njegovega namestnika. Odgovorni vodja del in njegov namestnik morata izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se morata izkazati vsak z dvema referencama istovrstnega posla. Iz opisa referenčnega dela odgovornega vodje del in njegovega namestnika mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela, ki jih prevzema.
DOKAZILO:
- Kadre se vpiše v prilogo 8, kateri ponudnik priloţi dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz ZGO-1B
- vsak izmed zahtevanih kadrov mora priloţiti:
# potrdilo o izobrazbi
# potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici
# vsaj eno pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih (priloga 8/1)

Vprašanje:
Ali je potrebno za zahtevani kader predložiti za vsakega vsaj eno eno ali za vsakega vsaj dve referenci?

ODGOVOR:
14. Kadrovske zmogljivosti Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del in njegovega namestnika. Odgovorni vodja del in njegov namestnik morata izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se morata izkazati vsak z dvema referencama istovrstnega posla. Iz opisa referenčnega dela odgovornega vodje del in njegovega namestnika mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela, ki jih prevzema.

Oddano: 25.7.2012, 11:45
Prosim za objavo načtrov in shem - predvsem za betonske klopce in sedala, pitnika za vodo, plezalne stene ter tribune.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Za predmetni javni razpis je izdelana projektna dokumentacija in je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, 1000 Ljubljana, pri ga. Ireni Bezgovšek. Za ogled projektne dokumentacije se je potrebno predhodno dogovoriti na telefonski številki 01/306 40 20 (STRAN 7/51).
Načrti oz. skice so preobsežne, da bi jih lahko objavili na Portalu!Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal JN