Dosje javnega naročila JN1721/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Izkopna in zemeljska dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN1721/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.02.2013
JN2131/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.02.2013
    JN1721/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Izkopna in zemeljska dela

Datum objave: 15. 2. 2013
Številka objave: JN1721/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana.

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., Verovškova ulica 62, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Gradnja kanalizacije, obnova vodovoda, gradnja plinovoda, odvodnjavanje cest s ponikalnicami, montaža javne razsvetljave ter obnova cest Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI po končani gradnji v območju urejanja MS 7/2 NOVO POLJE – 1. faza 2. Etapa – JN 7560-12-220096«
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Gradnja kanalizacije, obnova vodovoda, gradnja plinovoda, odvodnjavanje cest s ponikalnicami, montaža javne razsvetljave ter obnova cest Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI po končani gradnji v območju urejanja MS 7/2 NOVO POLJE «
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45112000 (Izkopna in zemeljska dela)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
45231000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih)
45233000 (Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest)
45233300 (Dela na temeljenju daljinskih cest, cest, ulic in pešpoti)
45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
45232450 (Gradbena dela na odvodnjavanju)
45231400 (Gradbena dela na elektroenergetskih vodih)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 400 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 351-1830/2008-349
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 6. 3. 2013
Čas: 12:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 7. 3. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 7. 3. 2013
Čas: 12:00
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
v razpisni dokumentaciji
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/2/2102-297030715939488/Razpisna_doku
mentacija_-_KONCNA_15.2.2013_.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 2. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 2. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2131/2013, Gradnje: Izkopna in zemeljska dela; datum objave: 26. 2. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.02.2013   15:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas čemu je potreben strokovnjak s področja elektro stroke in pa referenca montaže javne razsvetljave če pa je v popisu del samo polaganja stigmaflex cevi in valjanca?
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR:
Naročnik ne bo zahteval reference za montažo javne razsvetljave niti ne bo zahteval odgovornega vodjo elektro del pri kadrih, ki bodo dela vodili. Naročnik bo v tem delu spremenil Razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 25.02.2013   15:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V 14. točki pogojev za ugotavljanje sposobnosti glede referenc je navedeno, da mora ponudnik predložiti dva referenčna projekta, ki sta obsegala gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda, ureditev cest in javno razsvetljavo v vrednosti najmanj 1MIO EUR z DDV in pa dva projekta plinovoda po 200.000 EUR.
Obrazec za vpis referenc pa pravi citirano: " Potrjujemo, da nam je ponudnik v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda, gradnjo in montažo plinovoda, montažo javne razsvetljave ter obnovo cest."
Glede na to da so to tako različni projekti in da ponavadi ta dela ne naroča isti investitor, pričakujemo, da naročnik objavi popravljene obrazce za reference, ki bodo ustrezali 14. točki razpisa.
Istočasno pričakujemo, da se umakne referenčni pogoj za javno razsvetljavo iz 14. točke (ki zelo krči nabor ponudnikov), saj je v popisu del navedeno samo izdelava jaškov in polaganje cevi. Ni pa tu nobene montaže in ostalih elektro del, ki bi upravičila ta referenčni pogoj.
Lep pozdrav

ODGOVOR:

Na obrazcu za vpis referenc, kjer je napisano; " Potrjujemo, da nam je ponudnik v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda, gradnjo in montažo plinovoda, montažo javne razsvetljave ter obnovo cest" ponudnik podčrta dela, ki jih je izvedel (npr. gradnjo in montažo plinovoda) in napiše katera dela je izvedel (Ponudnik je izvedel naslednja dela: …….). Obrazec 7/1 je priloga obrazcu 7, kjer navedete referenčne posle (dela).

Datum objave: 25.02.2013   15:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
zanima nas ali lahko reference dokazujemo s partnerjev v skupni ponudbi in podizvajalcem.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA.

Datum objave: 25.02.2013   15:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb.
Hvala!

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 25.02.2013   15:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

V razpisni dokumentaciji na str. 11/81, v poglavju III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, pod točko 14. navajate »Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva posla, ki zajemata:
- gradnjo kanalizacije,
- obnovo vodovod,
- montažo JR,
- obnovo cest po končani gradnji v vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV za posamezni del…«

Ali zadostimo pogoju glede referenc, če referenčni objekt namesto obnove vodovod vsebuje novogradnjo vodovoda?


ODGOVOR:
Kot referenčni objekt je namesto obnove vodovoda lahko vsebovana tudi novogradnjo vodovoda.

Datum objave: 27.02.2013   16:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas ali morajo biti gradbena dela in montažna dela za plinovod ena skupna referenca ali lahko reference za gradbena dela na plinovodu dokazujemo sami, za montažna dela (strojna dela) pa z referenco podizvajalca.
Zanima nas tudi če lahko tehnično zmogljivost dokazujemo z najemno pogodbo mehanizacije in delovne sile.
LP

ODGOVORA:
1. Odgovor:
Gradbena in montažna dela za plinovodno omrežje mora biti ena skupna referenca.
V skladu z določbo iz razpisne dokumentacije, druga alineja tč. III/14 mora posamezni referenčni objekt obsegati izvedbo gradbenih in strojno inštalacijskih (montažnih ) del, katerega sta lahko izvedla tudi različna izvajalca, ki pa morata obvezno nastopati v ponudbi, ali v vlogi partnerja ali pa v vlogi podizvajalca.

2. Odgovor:
Za tehnično sposobnost (zmogljivost) se lahko ponudnik sklicuje tudi na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, kot to določa 45. člen ZJN-2.