Dosje javnega naročila JN1532/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Odprti postopek

JN1532/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.02.2013
    JN1532/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 12. 2. 2013
Številka objave: JN1532/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: OBVOZNICE Rogatec - II. FAZA.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 1276 cesta G2-107 Podplat - Rogatec.
Sifra NUTS: SI014.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: OBVOZNICE Rogatec - II. FAZA.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg OBVOZNICE Rogatec - II. FAZA.
Ocenjena vrednost brez DDV: 566665,83 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 15. 5. 2013, Zakljucek 30. 9. 2013.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Bianco menica z menično izjavo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo ZIPRS1112
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Osnovna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ekonomsko-finančna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Solidnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 6. 3. 2013
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 6. 3. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 6. 3. 2013
Čas: 10:00
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – Direkcija RS za infrastrukturo in prostor, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.dc.gov.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 2. 2013
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 2. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.02.2013   11:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. Prosimo objavite še popis del, objavili ste samo tehnično poročilo. Hvala

ODGOVOR:
Popis del je sedaj objavljen na naročnikovi spletni strani.

Datum objave: 12.02.2013   11:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naročnika naprošamo, da objavi specifikacijo oz. popis del, saj je pod Specifikacijo naročila objavljeno Tehnično poročilo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Popis del je sedaj objavljen na naročnikovi spletni strani.

Datum objave: 15.02.2013   10:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Objavili ste napačen vzorec pogodbe. Prosim popravite.

ODGOVOR:
Objavljen je pravilen vzorec pogodbe. Se opravičujemo

Datum objave: 19.02.2013   12:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
montažna dela NNO, postavka 3.7. Montaža omarice KRO z opremo po risbi, NN3 na montažni temelj.
Prosim, če objavite opis oz risbo!


ODGOVOR:
Na naročnikovi spletni strani je priložena enopolna shema omarice KRO.

Datum objave: 21.02.2013   09:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
prosim za obrazložitev postavk! 001 Cesta - Cestni in gradbeni del:
Dobava in vgraditev zapornega stebrička višine 1,20m s temeljem KOS 3,00
004 Začasna prometna ureditev v času gradnje (elaborat + postavitev) KOS 1,00


ODGOVOR:
Zaporni stebrički so predvideni na začetku in koncu peš ter kolesarske poti, ki poteka čez bodočo brv in povezuje hodnik za pešce ob novem krožišču ter obstoječi hodnik za pešce ob G«-107/1277.

Izbrani ponudnik bo moral pred pričetkom del izdelati elaborat začasne prometne ureditve v času gradnje ter postaviti prometno signalizacijo v skladu z izdelanim elaboratom.


Datum objave: 21.02.2013   09:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
prosim za obrazložitev naslednjih postavk:
6 - OPREMA STANOVANJSKE HIŠE IN OKOLICE
001 Dobava in montaža dveh hrastovih klopi in mize dolžine 3m KOS 2,00 - prosim za skico!
002 Izdelava drvarnice dimenzij 3.60 x 2.50 m iz nosilne lesene konstrukcije z lesenimi letvami pokrita s pločevino KOS 5,00 - višina drvarnice? debelina pločevine? barva? kaj je z žlebovi? velikost vrat?ali so brez?....
003 Izdelava lesene lope (garaže) 6.0 x 3.5 m, pločevinasta kritina KOS 1,00 - velja isto kot za drvarnico
004 Izdelava fasade z opleskom M2 600,00 - fasade? a samo zaključni sloj? kakšna je toplotna izolacija?
005 Obnovitev strešne kritine iz opečnih strešnikov M2 350,00 - kakšnih?
006 Zamenjava obstoječih lesenih oken s tesnimi PVC okni na prizidku stanovanjske hiše KOS 10,00 - velikost? vrsta zasteklitve s kakšnim faktorjem prehoda toplote?

Prosim, da priložite skice, podrobneje opišete posamezno postavko, da bo sploh mogoče realno ovrednotiti posamezno postavko. Kdo dela tako površne popise del?

ODGOVOR:
Sklop 6 (Oprema stanovanjske hiše) se v celoti izvzame iz projektantskega predračuna. Na naročnikovi spletni strani objavljamo novi popis del, ki se spremeni samo v sklopu 6 in rekapitulaciji.

Objavljeno je tudi novo tehnično poročilo, iz katerega so izvzeti posegi na stanovanjski hiši.Datum objave: 21.02.2013   12:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
prosim za obrazložitev postavk! 001 Cesta - Cestni in gradbeni del:
Dobava in vgraditev zapornega stebrička višine 1,20m s temeljem KOS 3,00
004 Začasna prometna ureditev v času gradnje (elaborat + postavitev) KOS 1,00


ODGOVOR:
Zaporni stebrički so predvideni na začetku in koncu peš ter kolesarske poti, ki poteka čez bodočo brv in povezuje hodnik za pešce ob novem krožišču ter obstoječi hodnik za pešce ob G«-107/1277.
Gre za kovinski konfin – zaporni RF strebriček – višine 1,20 m, skupaj s temeljem.

Izbrani ponudnik bo moral pred pričetkom del izdelati elaborat začasne prometne ureditve v času gradnje,pridobiti soglasje za začasno prometno ureditev ter postaviti in vzdrževati prometno signalizacijo v skladu z izdelanim elaboratom.


Datum objave: 21.02.2013   12:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosim da objavite sledeče detajle oz. skice in načrte, ter dopolnite popise del

Sklop 6. OPREMA STANOVANJSKE HIŠE
skico in detajle klopi iz postavke 1.
skico in detajle drvarnice iz postavke 2.
skico in detajle lesene lope iz postavke 3.
opis sestave fasade iz postavke 4.
tip strešne kritine iz postavke 5.
dimenzije in karakteristike oken iz postavke 6.

sklop 9. PREMOSTITVENI OBJEKT - BRV
načrte in detajle za kompletni premostitveni objekt - brv.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Sklop 6 (Oprema stanovanjske hiše) se v celoti izvzame iz projektantskega predračuna.
Nov popis del in tehnično poročilo je že objavljeno na naročnikovi spletni strani.

Za izgradnjo premostitvenega objekta – brvi je na naročnikovi spletni strani naložen načrt.


Datum objave: 22.02.2013   10:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V tehničnem popisu je omenjena JVO( 10..3 Oprema za zavarovanje prometa), kje v popisu jo upoštevam?

ODGOVOR:
Jeklena varnostna ograja je bila izvedena že v I. fazi gradnje, v popisih je zato ni. V Tehničnem poročilu je tudi navedeno, da je jeklena varnostna ograja že izvedena.

Datum objave: 22.02.2013   15:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Zanima nas, kaj pomeni elektronska kopija vseh ponudbenih listin na cd-ju v pdf-u.

Ali to pomeni, da samo izpolnjeno ponudbo v wordu shranimo kot pdf - torej to pomeni brez podpisa in brez žiga, ali to pomeni skenirano kompletno ponudbo s podpisi in žigom. Namreč naj vas opozorimo, da vsa podjetja pač še nimajo skenerjev, in ta zahteva ni ravno poštena do določenih ponudnikov.

Hvala za odgovor že vnaprej!

Janez

ODGOVOR:
To pomeni skenirano kompletno ponudbo s podpisi in žigom.

Datum objave: 22.02.2013   15:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ocenjena vrednost del je v odnosu na dane popise izredno nizka! Podcenjeno za cca. 35%!
Prosimo Naročnika, da jo preveri oz. da preveri popise in količine! Se zahvaljujemo! Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost javnega naročila je bila izdelana na podlagi cen izbranega izvajalca I. faze gradnje Obvoznice Rogatec.

Datum objave: 22.02.2013   15:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sklop 6. OPREMA STANOVANJSKE HIŠE je še vedno v popisu. Izbrišemo sami?

ODGOVOR:
Nov popis del je na naročnikovi spletni strani - " sprememba 1" v prilogi.

Datum objave: 26.02.2013   08:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ali je pri postavkah S24424 Izdelava posteljice v debelini plasti 40 cm iz kamnin, S24114 Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene trde kamnine, N24414A Izdelava posteljice v debelini plasti 25 cm iz kamniN - potrebno upoštevati z dobamo materiala?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 26.02.2013   10:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj navajate, da je pri poziciji 001 S24114 Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene trde kamnine M3 2.817,00, potrebno upoštevati tudi dobavo materiala? (saj vendar jasno piše, da se za nasip uporabi naravno pridobljen material). Smatramo, da pri tolikšnem izkopu, bo del materiala vgradljiv in se ga bo dalo uporabiti za izvedbo te pozicije.ODGOVOR:
Odsek II. faze obvoznice Rogatec se nahaja v depresiji, zato bo potrebno veliko več nasutja, kot je izkopa. Upoštevati je potrebno tudi dobavo razlike materiala.

Datum objave: 26.02.2013   13:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ZA POSTAVKO
Izdelava izravnalne plasti med obstoječim in novim voziščem z BD 22S
M3 28
Je prava enota, ali bi moralo biti tona?

ODGOVOR:
Mersko enoto izravnalne plasti asfalta je projektant tokrat navedel v m3.

Datum objave: 27.02.2013   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ocenjena vrednost del je v odnosu na dane popise izredno nizka! Podcenjeno za cca. 35%!
Prosimo Naročnika, da jo preveri oz. da preveri popise in količine! Se zahvaljujemo! Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost javnega naročila je bila izdelana na podlagi cen izbranega izvajalca I. faze gradnje Obvoznice Rogatec.

NAMENOMA ZAVAJATE PONUDNIKE, da so prisiljeni zmanjšati ceno, da pridejo pod razpisano vrednost. le kdo je lahko zračunal 679.999,00 EUR natančno?


ODGOVOR:
Kot je bilo že odgovorjeno, ponovno navajamo, da je bila ocenjena vrednost javnega naročila izdelana na podlagi cen izbranega izvajalca I. faze gradnje Obvoznice Rogatec.

Datum objave: 27.02.2013   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Zanima nas, če moramo v ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi tehnična poročila, skice ....
Hvala za odgovor
Aleš

ODGOVOR:
DA.