Dosje javnega naročila JN1096/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN1096/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.01.2013
JN1283/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.02.2013
JN1351/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2013
JN1388/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2013
    JN1096/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 31. 1. 2013
Številka objave: JN1096/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064401. Telefaks +386 013064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: LJUBLJANA - ŠENTVID.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45210000 (Gradbena dela na stavbah)
45214000 (Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami)
45214100 (Gradbena dela na vrtcih)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Količina oz. obseg naročila sta razvidna iz popisov del.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 300 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopku javnega naročila.

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnikov, naročnikoma predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja.
Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja, morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje lahko nebistveno odstopa od vzorca (za bistvena odstopanja štejejo: dodatni pogoji za izplačilo, krajši roki, kot jih določi naročnik, nižji znesek zavarovanja, kot ga določi naročnik- pooblaščenec ali spremenjena krajevna pristojnost za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico. Ostale določbe štejejo za nebistvene).
Če ponudnik predloži garancijo tuje banke bo naročnik-pooblaščenec obvezno preveril boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Garancija tuje banke mora imeti bonitetno oceno vsaj »A«. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikoma bo le-ta unovčil bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 30.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

(vzorec – priloga B)Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik jo priloži skupaj s ponudbo!


Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C)

Izbrani izvajalec je dolžan najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku- pooblaščencu bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe.

Naročnik- pooblaščenec jo unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo.

Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še 60 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.

(vzorec – priloga C)

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik predloži garancijo v 10 dneh od podpisa pogodbe.


Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (priloga D)

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, bo izvajalec izročil pooblaščenemu predstavniku naročnika- pooblaščenca ob primopredaji pogodbenih del. Veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku je za 60 dni daljši kot je garancijski rok za izvedena dela, določen v pogodbi.

(vzorec – priloga D)

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik jo predloži ob primopredaji pogodbenih del.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 .

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje.


Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom.

Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom.

(priloga 4)

(priloga 5)

Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. Pogoj izpolnujejo tudi podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
Ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
Ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v kateremkoli podobnem položaju.


Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. Pogoj izpolnjujejo tudi podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali v skladu s predpisi države naročnika, zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eur ali več.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. Pogoj izpolnjujejo tudi podizvajlaci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati:
- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
Pri gradnji ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali:
a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6);
b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 stopinj v vrednostih več kot:
- 30g/l, brez vode, za stenske barve,
- 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostj,
- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c)materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.


Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.


(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno.
Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIS EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(priloga 3) Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno.
Kadar se pri gradnji:
- nosilne konstrukcije,
- ostrešja,
- fasadnih in notranjih oblog, sten in tal oziroma stropov in
- stavbnega pohištva,
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov. - Potrdilo, da ima znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- Potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali
- Potrdilo o vzpostaljen-em sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna, akreditirana institucija, kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstu z EU, ali
- Ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. (priloga 14) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.
Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. Pogoj izpolnjujejo tudi podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. Pogoj izpolnjujejo tudi podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

Naročnik ne more ponudniku na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. Pogoj izpolnjujejo tudi podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. Pogoj izpolnjujejo tudi podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam.V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. Pogoj izpolnjujejo tudi podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. Pogoj izpolnjujejo tudi podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

Naročnik ne more ponudniku na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. Pogoj izpolnjujejo tudi podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.


Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. Pogoj izpolnjujejo tudi podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam.V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

Dokazilo:

- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in
- za samostojne podjetnike BON 1/SP, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb(priloga 9 ali 9a)
Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR z DDV za posamezen posel. Upoštevane bodo reference, ki se bodo nanašale na gradnjo zahtevnega objekta visoke gradnje (kot npr. izgradnja vrtca, šole ali doma starejših ipd.).

Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. Referenčna tabela (priloga 6 in 6/1) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci.
Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.


(priloga 3) Ponudnik izpolnjujej pogoj sam. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno.
Kadrovske zmogljivosti.
Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del in njegovega namestnika. Odgovorni vodja del in njegov namestnik morata izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se lahko izkažeta vsak z vsaj eno referenco istovrstnega posla.
Iz opisa referenčnega dela odgovornega vodje del in njegovega namestnika mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela, ki jih prevzema. - Kadre se vpiše v prilogo 7, kateri ponudnik priloži dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz ZGO-1B
- vsak izmed zahtevanih kadrov mora priložiti:
# potrdilo o izobrazbi,
# potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici,
# vsaj eno pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih (priloga 7/1)
(priloga 7 in 8) Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno.
Ponudnik mora predložiti časovni načrt gradnje in finančni načrt. Ponudnik bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku 300 koledarskih dni od uvedbe v delo. Časovni in finančni plan gradnje izdela ponudnik in ga priloži kot (priloga 10) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.
Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1B (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). Fotokopija ustrezne zavarovalne police (ponudnik predloži osnovno polico in vse morebitne dodatke k osnovni polici kot prilogo 11). (priloga 11)

Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.

Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati:
- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
Pri gradnji ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali:
a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6);
b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 stopinj v vrednostih več kot:
- 30g/l, brez vode, za stenske barve,
- 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostj,
- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c)materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.


Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo,


(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno.
Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIS EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(priloga 3) Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno.
Kadar se pri gradnji:
- nosilne konstrukcije,
- ostrešja,
- fasadnih in notranjih oblog, sten in tal oziroma stropov in
- stavbnega pohištva,
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov. - Potrdilo, da ima znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- Potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali
- Potrdilo o vzpostaljen-em sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna, akreditirana institucija, kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstu z EU, ali
- Ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. (priloga 14) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.
Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 7560-12-220006
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 21. 2. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 21. 2. 2013
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, LJUBLJANA.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/1/6906-40011685906656/RAZPISNA_DOK__
-_ZA_OBJAVO_NA_PORTALU,_30.1._2013.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 14. 2. 2013
Čas: 08:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: SKLADNO Z ZJN-2 IN ZPVPJN.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 1. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1283/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 5. 2. 2013
  • JN1351/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 6. 2. 2013
  • JN1388/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 7. 2. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.02.2013   07:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri zahtevi glede strokovnega kadra nas zanima, če v primeru skupne ponudbe pogoj lahko izpolnjuje v celoti eden izmed partnerjev iz skupne ponudbe?

ODGOVOR:

Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji št. 430-1011/2011-13 z dne 13.1. 2013 je na strani 14 pod pogojem št. 13 navedeno, da "v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno", kar pomeni, da je v primeru, da pogoj v celoti izpolnjuje eden izmed partnerjev iz skupne ponudbe, ta pogoj izpolnjen.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2013   07:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na strani št. 63 je objavljen seznam dokumentov v primeru skupne ponudbe. Zadnja zahteva - Program in način usposabljanja upravljalca stavbe (Priloga 15) je najverjetneje pomotoma dopisana, saj ni nikjer drugje zahtevana v razpisni dokumentaciji?? Hvala za odgovor in lp.


ODGOVOR:

Spoštovani.

Programa in načina usposabljanja upravljalca stavbe ni potrebno priložiti.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 04.02.2013   07:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav. Referenčni objekti za strokovni kader niso vrednostno ovrednoteni, torej to pomeni, da morajo ustrezati samo zahtevam iz klasifikacije objektov?

ODGOVOR:

Spoštovani.

Tako je. Za odgovornega vodjo del in njegovega namestnika mora ponudnik predložiti vsaj eno pisno in potrejno referenco iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2013   08:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, če navedete, katere objekte (po klasifikaciji) lahko še upoštevamo pri referenčnih objektih, glede na to, da navajate istovrstne objekte, ki imajo enake sklope del iz rekapitulacije popisa del?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-1011/2011-13 z dne 31.1. 2013 bodo upoštevane reference, ki se bodo nanašale na gradnjo zahtevnega objekta visoke gradnje (kot npr. izgradnja vrtca, šole in doma starejših). Istovrstni posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi (praviloma sklopi del iz rekapitualacije popisa del). V rekapitulaciji popisa del so navedena naslednja dela: gradbeno obrtniška dela, kanalizacija, zunanja ureditev, elektroinstalacijska in strojna dela itd. Torej, če ste gradili npr. vrtec, šolo ali dom za starejše ali drug istovrsten objekt, pri katerem ste izvedli zgoraj našteta dela iz rekapitulacije popisov del, bo referenca upoštevana. Referenca je vrednostno omejena.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2013   08:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Ali se lahko reference seštevajo in ali se upoštevajo reference podizvajalcev?

Lp

ODGOVOR:

Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji je na strani 14 navedeno, da referenčni pogoj izpolnjuje ponudnik sam ali s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci, torej se upoštevajo tudi reference podizvajalcev.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2013   08:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da objavi projektno dokumentacijo. Zanima nas tudi kdaj je bil prizidek vrtaca Šentvid enota Mravljinček projektiran.

Hvala za odgovore!

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovor na vaše vprašanje je naveden v razpisni dokumentaciji na strani 9 in sicer je bil prizidek vrtca Šentvid, Enota Mravljinček projektiran septembra 2012. Projektno dokumentacijo bomo objavili.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.02.2013   08:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali je potrebno ponudbi priložiti poleg garancije za resnost ponudbe tudi izjavo bank o izročitvi garancije za dobro izvedbo in izjavo za odpravo napak v garancijskih rokih ali ti dve izjavi le parafiramo in žigosamo?
LP

ODGOVOR:

Spoštovani.

V ponudbi je potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.02.2013   08:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V zvezi z objavljenim razpisom imamo naslednje vprašanje:
kot naročnik zahtevate bančno garancijo za dobro izvedbo del (kar ni problem dobiti) in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (5+10 let), kar pa praktično banke ne dajejo več. Zaradi gospodarskih razmer banke dajejo garancije največ za 3 leta, v nasprotnem primeru pa zahtevajo precej visoke depozite, zato pozivamo naročnika, da spremeni razpisne pogoje tako, da bo zahtevana bančna garancija za tri leta, s podaljšanjem za naslednja leta ali z izdajo menic ponudnika.
Prosimo, da naše pripombe proučite in spremenite razpisne pogoje.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Razpisni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji in jih naročnik ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.02.2013   08:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali gre v prilogi 5 (izjava zakonitega zastopnika) mogoče za napako, ko je potrebno navesti podatke za pravno osebo, enako kot v prilogi 4 (izjava pravne osebe)?

ODGOVOR:

Spoštovani.

Objavili bomo popravek razpisne dokumentacije - popravljen obrazec 5.

Za napako se opravičujemo

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.02.2013   08:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

vljudno prosimo, da popravite obrazec 5 in ga čim prej objavite. Namreč tja bi morali vpisat podatke zaastopnika pravne osebe, obrazec pa je za podatke podjetja.

lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Objavili bomo popravek razpisne dokumentacije - popravljen obrazec 5.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.02.2013   08:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, nas zanima sledeče:

ali se medsebojne pogodbe med ponudnikom in podizvajalci pripravi ob izbiri najugodnejšega ponudnika in se ponudbi priloži le sporazum o medsebojnem sodelovanju?

ODGOVOR:
Spoštovani.

V ponudbi je potrebno predložiti sporazum o medsebojnem sodelovanju med ponudnikom in podizvajalci.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.02.2013   08:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je potrebno vzorec pogodbe izpolniti, parafirati in žigosati na vsaki strani?

ODGOVOR:

Spoštovani.

V ponudbeni dokumentaciji ni potrebno predložiti vzorca pogodbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.02.2013   08:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali podizvajalci izpolnijo samo prilogo 12 ali morajo priložiti tudi priloge št. 3, 4 in 5?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Za podizvajalce je potrebno v ponudbni predložiti vso dokumentacijo, ki je zahtevana v prilogi 12.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.02.2013   08:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Reference se upoštevajo v zadnjih 5 letih, t.j. od 2007-2012??

ODGOVOR:
Spoštovani.

Kot reference bodo upoštevane reference, ki se bodo nanašale na obdobje od januarja 2013 do januarja 2008 in sicer zaključeni projekti v tem obdobju.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.02.2013   08:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali gre najverjetneje za napako v Prilogi 12 - 5. Soglasje podizvajalca, ko je v spodnjem krepko natiskanem besedilu kot naročnik poleg Mestne občine Ljubljana naveden tudi Javni zavod ZD Ljubljana???

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ugotovili smo, da gre na napako. Naročnik je samo Mestna občina Ljubljana.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.02.2013   10:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo pogoje v Prilogah 3, 4 in 5 izpolnjevati tudi podizvajalci. Na portalu ste podali odgovor, da morajo podizvajalci izpolniti le Prilogo 12. Nekateri dokumenti se sicer res duplirajo v Prilogi 12, ni pa v njej Priloge 4 - Izjava za pravne osebe! Je torej ni potrebno dodati?


ODGOVOR:
Spoštovani.

V zvezi s podizvajalci mora biti izpolnjena vsa dokumentacija v Prilogi 12.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je notranja oprema predmet razpisa in ponudbe- popis del je objavljen med projekti.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Notranja oprema ni predmet tega razpisa.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, sprašujemo Vas, ali je možno v spremnem ponudbenem dopisu, s katerim oddajamo ponudbo, še korigirati ponudbeno ceno iz ponudbene rekapitulacije, in sicer s končnim komercialnim popustom. Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Spoštovani.

NE. Končni komercialni popust boste navedli pri pogajanjih v svoji končni ponudbi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Zanima nas naslednje:
1. REFERENCE; V kolikor bomo prevzeli v ponudbi vsa dela, ki so navedena v rekapitulaciji popisa del nas zanima ali zadostuje, da na obrazcu reference - priloga 6/1, pod "opis izvedenih del", napišemo "GOI+zunaja ureditev", saj bi se referenca nanašala na vsa prevzeta dela.
2. BANČNA GARANCIJA; V 16. čl. pogodbe - priloga A je navedeno, da mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak in da je rok garancije za 60 dni daljši kot je garancijski rok za solidnost objekta. V prilogi D pa je navedeno, da garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi. Kateri rok je pravi?
3. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST; Navedeno je, da mora ponudnik imenovati odg. vodjo del in njegovega namestnika. Ali morata biti v delovnem razmerju pri ponudniku ali zadostuje, da delata za ponudnika na drugi pravni podlagi (pogodba o delu, o sodelovanju,...).

Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani.

1. Zadostuje, da na referenci napišete "GOI +ZUNANJA UREDITEV".

2.Pravilno je navedeno v pogodbi. Rok trajanja garancije za odpravo napak v garancijskem roku je za 60 dni daljši kot je garancijski rok za solidnost objekta, določen s to pogodbo.

3. Za odgovornega vodjo del in njegovega namestnika ni nujno, da sta v rednem delovnem razmerju pri ponudniku.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Od katerega proizvajalca je obstoječa kuhinja, ki jo je potrebno demontirati?

ODGOVOR:
Spoštovani.

V kuhinji je naslednja oprema:
- Štedilnik, prekucnik in kotel - MODULAR
- Konvekomat - RATIONAL
- Pomivalni stroj - COMENDA
- Lupilec - AUREA
- Univerzalni stroj - FEVINA
- Klimatska naprava - IMP KLIMAT
- Prezračevalni sistem - PICHLER D.O.O.
- Kuhinjske omare in police je montiral MONDO.

LEP POZDRAV.

Datum objave: 11.02.2013   15:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, da objavite načrte in slike igral.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Igrala so zajeta v popisu opreme in razvidno v popisu opreme, tipska oprema. Načrti opreme so objavljeni na spletnih straneh MOL (http://www.ljubljana.si/.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je zahtevana original boniteta S.BON-1/P. Naročnika prosimo, da S.BON1/P sprejme tudi v notarsko overjeni kopiji, ki ustreza zahtevam glede starosti dokumenta.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Notarsko overjena kopija je enaka originalu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Katere reference se upoštevajo po klasifikaciji ?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Odgovor na vaše vprašanje je bil že podan in sicer kot odgovor na vprašanje, ki je bilo oddano 31.1. 2013 ob 13:31 uri. Predlagamo, da si pogledate odgovor.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je veljavnost ponudbe 120 dni šteto od dneva oddaje odpiranja ponudbe?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-1011/2011-19 z dne 5.2. 2013 na strani 39 ponudba velja do vključno 120 dni od datuma odpiranja ponudb.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Lepo prosim, da objavite tudi slike predvidenih igral v popisu!

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Popisi opreme so objavljeni na spletnih straneh MOL.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V navedbah razpisne dokumentacije in priloženih vzorcev so neskladja. V 18.točki razpisne - garancija za odpravo napak v garancijskem roku navajate, da mora biti predmetna garancija veljavnost 60 dni dalj kot je garancijski rok za izvedena dela , določena v pogodbi, v vzorcu - priloga D pa je navedeno 30 dni po poteku garancijskega roka. Ali se garancija za odpravo napak v garacijski dobi izda za izvedena dela ( splošni garancijski rok ) kot ja navodilo v 18.točki razpisne? Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Odgovor na vprašanje je podan v odgovoru na vprašanje, postavljeno 6.2. 2013 ob 13:04.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
POZDRAVLJENI.

Zanima nas, ali je notranja oprema vrtca tudi predmet razpisa.
Hvala za odgovor.
ODGOVOR:
Spoštovani.

Notranja oprema ni predmet razpisa.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
zanima nas, kaj ste popravili v zadnjem popravku JN1388/2013???

ODGOVOR:
Spoštovani.

V obvestilu o zadnjem popravku je navedeno, kaj je bilo popravljeno: obrazec "Soglasje podizvajalca".

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
OPOZARJAMO, DA SE OBJAVA JN1388/2013 NE NANAŠA NA RAZPIS ZA VRTEC ŠENTVID ( JN 1096/2013 ) AMPAK NA RAZPIS ZA STR. NADZOR ZA OŠ VIDE PREGARC.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Objava JN1388/2013 je brezpredmetna.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
OPOZARJAMO, DA SE OBJAVA JN1388/2013 NE NANAŠA NA RAZPIS ZA VRTEC ŠENTVID ( JN 1096/2013 ) AMPAK NA RAZPIS ZA STR. NADZOR ZA OŠ VIDE PREGARC.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Odgovor je enak prejšnjemu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Glede na številne popravke razpisne dokumentacije (popravek z dne 7.2.2013 se sploh ne nanaša na predmetno javno naročilo) nas zanima, ali moramo naši ponudbi priložiti tudi zadnjo verzijo celotne razpisne dokumentacije. Ali se popravki nanašajo samo na popravljen obrazec št. 5 (izjava) ter obrazec soglasje podizvajalca ali je razpisna dokumentacija v celoti spremenjena?
Prosimo, da čim prej objavite načrte in zaradi vseh sprememb podaljšate rok za oddajo ponudbe.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.
Popravki niso bili številni, saj sta bila objavljena le dva popravka. Ponudba mora biti skladna z zahtevami naročnika v popravku št. 2, ki je bil objavljen 6.2. 2013 pod št. JN1351/2013.

Projektna dokumentacija (vključno z opremo) je objavljena na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si). Popisi del so bili objavljeni tudi na portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudbe ostaja nespremenjen.

Lep pozdrav.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da objavi ocenjeno vrednost investicije.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ocenjeno vrednost investicije ne objavljamo, ker bodo vključena tudi pogajanja.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
POZDRAVLJENI !

ŠE VEDNO NAM NISTE ODGOVORILI, ČE JE NOTRANJA OPREMA PREDMET JAVNEGA RAZPISA ?! POPIS ZA NOTRANJO OPREMO JE PRILOŽEN MED PROJEKTII, KI STE JIH OBJAVILI NAKNADNO. V OSNOVNEM POPISU PA JE NAVEDENO, DA JE POPIS NOTRANJE OPREME V POSEBNI MAPI, V SKUPNI REKAPITULACIJI, PA NI NIKJER NAVEDENA OPREMA. POLEG TEGA STE RAZPISALI POPRAVLJENO RAZPISNO DOKUMENTACIJO, ZATO VAS NAPROŠAMO, DA NA VPRAŠANJA ODGOVARJATE SPROTI IN DA PODALJŠATE ROK ZA PRIPRAVO PONUDBE.
HVALA.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Kot smo že večkrat omenili, oprema ni predmet tega razpisa. Popis del so bili objavljeni na portalu javnih naročil istočasno kot je bila objavljena razpisna dokumentacija (brez popravkov) tj. 31.1. 2013 pod oznako JN1096/2013.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

s strani naročnikov/investitorjev smo že prejeli potrjene reference za zadnjih 5 let, vi pa ste spremenili razpisno dokumentacijo na samo 3 leta. Naročnika naprošamo, da ostane pri prvotni zahtevi za obdobje PETIH let!

ODGOVOR:
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji št. 430-1011/2011-9 z dne 5.2. 2013 (popravek št. 2), št. objave: JN1351/2013 z dne 6.2. 2013 je naveden referenčni pogoj: "Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR z DDV za posamezen posel".

Obdobje, na katerega se nanašajo reference torej nismo spremenili na 3 leta.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali se upošteva referenca za gradnjo telovadnice pripadajoči Osnovni šoli, ki je obsegala vsa dela iz skupne rekapitulacije del kot pri predmetnem javnem naročilu?

ODGOVOR:
Spoštovani.

DA.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, da ogovarjate na vprašanja HITREJE!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Na vsa vaša vprašanja bomo pravočasno odgovorili.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
V rekapitulaciji niste nikjer navedli popusta, zato nas zanima, kam vpišemo popust na ponujena dela. Poleg tega nas zanima, ali se stroški priprave načrtov PID upoštevajo ali ne (v skupni rekapitulaciji je pod opombo navedeno, da ti stroški niso zajeti v popisu del, dejansko pa se pri posameznih sklopih pod OSTALO povsod pojavi popis za PID). Prosimo, da točno navedete, ali v popisih del na tistih mestih napišemo 0 ali sploh ničesar ne pišemo oz. ali ovrednotimo posamezne postavke.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.
Gre za napako projektanta, za katero se opravičujemo.
Stroške izdelave PID-ov nosi izvajalec, zato jih morate natančno navesti v posameznih sklopih pod OSTALO. V popisiih del na tistih mestih ovrednotite posamezne postavke.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lepo pozdravljeni,

spreminjate razpisno dokumentacijo, z novimi zahtevami dajate dodatno delo, ki je bilo sicer že pripravljeno, poleg tega pa sploh ne preverjate, kaj objavljate! Če si že prekopirate vzorce, Vas prosimo, da vsaj prilagodite vsebino le-te objavljenjemu javnemu naročilu! Sedaj bomo spet čakali par dni, da boste te vzorce popravili in objavili!

Zahtevamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe, saj zavlačujete z odgovori in ste že zaradi samih sprememb razpisne dokumentacije, to dolžni storiti!

Obenem nas zanima, ali lahko obrazce, ki so ostali nespremenjeni in jih imamo že izpolnjene, priložimo v prvotno objavljeni obliki, saj se pri tem razlikuje le številka strani?

Hvala za razumevanje!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Vaši očitki so neutemeljeni in jih striktno zavaračamo. Zaradi praznika nismo mogli prej objaviti odgovorov na vaša vprašanja. Jih pa objavljamo takoj, ko smo odgovore pridobili. Žal opažamo, da se večkrat pojavljajo ena in ista vprašanja.
Ponudbo je potrebno pripraviti skladno z razpisno dokumentacijo št. 430-1011/2011-9 z dne 5.02. 2013 (popravek št. 2 razpisne dokumentacije), ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako JN1351/2013 z dne 6.2. 2013.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2013   15:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali gre za pomoto za objavo JN1388/2013?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Pomotoma je bila objavljeno JN 1388/2013.

Za opozorilo se vam zahvaljujemo in se vam za napako opravičujemo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali so lahko igrala iz lesa sibirskih iglavcev.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Namen in uporabnost igral morajo ustrezati zahtevam, navedenim v popisu, materiali za igrala pa naj ustrezajo standardom
za zunanja igrala. Ti so:
SIST EN 1176-1:2008 - Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del:
Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
• SIST EN 1176-2:2008 - Oprema in podloge otroških igrišč - 2. del:
Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za viseče
gugalnice
• SIST EN 1176-3:2008 - Oprema in podloge otroških igrišč - 3. del:
Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za tobogane
• SIST EN 1176-4:2008 - Oprema in podloge otroških igrišč - 4. del:
Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrvne
proge
• SIST EN 1176-5:2008 - Oprema in podloge otroških igrišč - 5. del:
Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrtiljake
SIST EN 1176-6:2008 - Oprema in podloge otroških igrišč - 6. del:
Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za oporne
gugalnice
• SIST EN 1176-7:2008 - Oprema in podloge otroških igrišč - 7. del:
Navodila za vgradnjo, nadzor, vzdrževanje in delovanj
• SIST EN 1176-10:2008 - Oprema in podloge otroških igrišč - 10. del:
Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za
zaključene igralne enote
• SIST EN 1176-11:2008 - Oprema igrišč in športne podloge - 11. del:
Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za
prostorske mreže
• SIST EN 1177:1998 - Ublažitev udarcev pri površinah otroških igrišč
- Varnostne zahteve in preskusne metode

in še kakšni – standarde poznajo dobavitelje tovrstne opreme.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   14:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Glede bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku prosimo, da preverite situacijo na bančnem trgu in ugotovili boste, da banke ne dajejo garancije za dobo 10 let. Zato prosimo, da spremenite rok trajanja bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku na 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let (ali z menico z menično izjavo). Upamo, da boste našo prošnjo proučili in popravili določila pogodbe.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Na vprašanje v zvezi z bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku smo že odgovarjali in sicer, da "so razpisni pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji in jih naročnik ne bo spreminjal" (odgovor na vprašanje dne 5.2. 2013 ob 8:56 uri.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   14:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Centralna kuhinja - rekonstrukcija

DEMONTAŽA OBSTOJEČE OPREME

Zanima nas:

1.Klikšna je oddaljenost deponije od objekta ?

2. Koliko je oddaljeno začasno skladišče investitirja od objekta ?

3. Koliko je oddaljena lokacija ki jo določi investitor in nadzor (poz.A4, 5) od objekta ?

ODGOVOR:

Spoštovani.

1. Izraz deponija pomeni ekološka odstranitev ali recikliranje elementa, ki ga uporabnik ne potrebuje več. Ponudnik lahko odpelje iztrošen element kamorkoli je dovoljeno trajno odstranjevanje ali recikliranje.
2. Za čas gradnje se bo element, ki se montira ponovno v isti kuhinji, skladiščil na območju vrtca, kjer bo potekala gradnja.
3. Elementa na tem objektu ne bosta več v uporabi. Lahko pa se bosta uporabila npr. v drugem vrtcu. Zato naj ponudnik upošteva morebiten transport na območju MOL.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   14:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v zvezi z Obrazci, ki jih morajo ponudbi priložiti podizvajalci, nas zanima sledeče:

Ali je podpisnik obrazca Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe vsak posamezen zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba podizvajalca za podpis?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Izjavo zakonitega zastopnika pravne osebe podpisuje vsak posamezen zakoniti zastopnik.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   14:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo za natančno specifikacijo elementov iz ISOKORB v postavki III. ARMIRANOBETONSKA DELA - post. a - d.
Podane oznake v popisu del niso zadostne za določitev cene.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Elementi ISOKORB ali enakovredni in njihova vgradnja so poleg opisov v popisu del prikazani tudi v razpisu
priloženih detajlih. Ker gre za specifične in zahtevne elemente vgradnje je bila točnost opisov preverjena pri proizvajalcu.
Potrdili so, da so opisi in priloženi detajli popolnoma zadostni in nedvoumni za oddajo natančne ponudbe.
Opozarjamo, da je morajo obravnavani elementi imeti pridobljeno Slovensko tehnično soglasje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   14:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

kdaj naj predvidimo okvirni začetek del, ki ga potrebujemo za pripravo terminskega plana?
Za delovne dneve so predvidene tudi sobote, vikendi?


Spoštovani.

Glede terminskega plana ni pomembno, kdaj bomo začeli, ampak število dni za posamezne sklope do uporabnega dovoljenja in predaje uporabniku, skupaj 10 mesecev. Predviden začetek del je konec aprila oz. v začetku maja 2013.

Lep pozdrav.


ODGOVOR:


Datum objave: 14.02.2013   14:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo za pojasnilo pri popisu za ZUNANJOI UREDITEV, post. 3.1.1.3 : ali je enota mere prava (m3) ali gre za napako in bi morali biri m2?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Pravilna enota so m2.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   14:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Prilogi 7, za Odgovornega vodjo del se v okence Strokovni izpit (št.potrdila) vpiše št. potrdila Inženirske Zbornice Slovenije, ki se ga tudi priloži Prilogi? Ali št. potrdila o strokovnem izpitu?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Skladno z Zakonom o graditvi objektov mora imeti odgovorni vodja del opravljen strokovni izpit pri pristojni poklicni zbornici, zato v tabelo vpišite številko potrdila o opravljenem strokovnem izpitu pri pristojni poklicni zbornici tj IZS.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   15:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Lepo prosim, da objavite SLIKE igral iz popisa!!! Slike igral povejo več kot sam opis igral!!!

Hvala za razumevanje in hiter odgovor!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Igrala so zajeta v popisu v popisu opreme in razvidno v opisu opreme, tipiska oprema. Ponudnik lahko poda načrt igrala in sliko izvedbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   15:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo v zvezi z zahtevanimi referencami. Ali prav razumemo, da zahtevate istovrstni posel (šole, vrtci, dom starejših), torej javne objekte? Kolikor razumemo večstanovanjske objekte ne boste upoštevali kot referenčni objekt, saj glede na zahtevnost gradnje in zahteve investitorja (javna naročila), niso primerljivi posli. Da bo zahteva bolj razumljiva, vas prosim, da navedete klasifikacijo objektov, ki jo boste upoštevali.

LP.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, bodo zahtevane reference, ki se bodo nanašale na gradnjo zahtevnega objekta visoke gradnje (kot npr. izgradnja vrtca, šole ali doma starejših). Lahko gre tudi za večstanovanjski objekt, če gre za zahtevni objekt visoke gradnje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2013   15:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosim, da nam omogočite korektno pripravo ponudbe in podaljšate rok za oddajo ponudbe za en teden.
Že vnaprej hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik ne bo podaljšal roka za predložitev ponudb.

Lep pozdrav.