JN9109/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 23. 8. 2012
Številka objave: JN9109/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Irena Skubic, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta irena.skubic@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal - Neverke II. faza
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 648 ceste R3-622 Goriče - Kal
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal - Neverke II. faza
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal - Neverke II. faza
Ocenjena vrednost brez DDV: 1016666,67 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 20. 10. 2012, Zakljucek 31. 5. 2014.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Bianco menica z menično izjavo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo ZIPRS1112
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Osnovna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ekonomsko-finančna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Solidnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 24. 9. 2012
Čas: 12:00
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 25. 9. 2012
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 25. 9. 2012
Čas: 10:00
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.dc.gov.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 17. 9. 2012
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 8. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.09.2012   12:15
Številka: 43001-84/2012-1 oznaka naročila: A-56/12 G
Datum: 05.09.2012 MFERAC: 2415-12-000524/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal - Neverke II. fazaVprašanje:
Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9109/2012, Datum objave: 23.8.2012
Oddano: 5.9.2012, 07:14
V Navodilih za pripravo ponudbe je v poglavju 3.1.4 Kadrovske zmogljivosti v 4. alinei za odgovornega vodjo del zahtevano, da je bil v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila, odgovorni vodja del pri najmanj enem istovrstnem in po obsegu primerljivem poslu, kot ga prevzema v ponudbi.
VPRAŠANJE:
Ali je možno upoštevati tudi reference, ki jih je predlagani odgovorni vodja del opravil kot odgovorni nadzornik na istovrstnih, po obsegu pa tudi bistveno bolj zahtevnih poslih v zadnjih desetih letih. Pred tem pa je bil več let tudi odgovorni vodja del. Skupaj ima več kot 30 let delovnih izkušenj. Zaradi izredno zaostrenih razmer v gradbeništvu, bi bilo smiselno zahteve za kadrovske zmogljivosti razširiti v opisanem smislu.
Odgovor:

Upoštevajo se izključno reference za odgovorno vodjo del na gradbišču v zadnjih 10 letih. Menimo, da ocenjena vrednost del ni tako velika, da bi bilo težko zagotoviti:
- istovrsten posel (rekonstrukcija ceste, izgradnja pločnikov, AB opornih in parapetnih zidov, izgradnja cestne razsvetljave, fekalne kanalizacije, elektro vodov)
- in hkrati po obsegu primerljiv posel (finančni pogoj), ki ga lahko razlagamo, da se šteje najmanj taka vrednost kot je zahtevana pri referencah za gospodarski subjekt (najmanj 50% ponudbene vrednosti).
V primeru angažiranja odgovornih vodij posameznih del (npr. za cestno razsvetljavo, fekalno kanalizacijo, zidove) se reference obravnavajo za vsak sklop posebej


Datum objave: 07.09.2012   10:27
Številka: 43001-84/2012-2 oznaka naročila: A-56/12 G
Datum: 06.09.2012 MFERAC: 2415-12-000524/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal - Neverke II. fazaVprašanje:
Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9109/2012, Datum objave: 23.8.2012
Oddano: 6.9.2012, 09:55


Ali lahko objavite detajl aluminijaste ograje za pešce?

Odgovor:

V popisu je napaka.
Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoka 110cm (po detajlu)

Ograja se izvede iz vroče cinkanega železa po spodnjem detajlu. V ceni po m1 mora biti vključena tudi montaža na AB krono zidu.
Datum objave: 12.09.2012   10:18
Številka: 43001-84/2012-4 oznaka naročila: A-56/12 G
Datum: 10.09.2012 MFERAC: 2415-12-000524/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal - Neverke II. fazaVprašanje:
Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9109/2012, Datum objave: 23.8.2012
Oddano: 10.9.2012, 12:32
Pozdravljeni, zanima me, če je mogoče napaka v popisu del OZ. v enoti mere? Ponavadi se dela pranje kanalizacije pred snemanjem saj se lahko zgodi, da ostane v kanalizaciji ob gradnji kaj materiala in ob tehničnem prevzemu zadeva pade, posledično pa je potrebno izvesti ponovno snemanje.

Hvala za pojasnilo.

1. Čiščenje in izpiranje kanala ter preiskus tesnosti KOS? 43,00?

Odgovor:

V popisu za izvedbo fekalne kanalizacije je skupna postavka za čiščenje in izpiranje ter preizkus tesnosti v enoti kos. Ponudnik naj čiščenje in izpiranje kanala prilagodi celotni dolžini cca 860m in deli s 43, cena za preizkus tesnosti je odvisna od št. jaškov in povezav med jaški, zato je določeno št. teh povezav.

Snemanje kanalizacije po končanem čiščenju in izpiranju je določeno po tekočem metru.

4. ZAKLJUČNA DELA

1. Čiščenje in izpiranje kanala ter preiskus tesnosti kos 43,00

2. Snemanje novozgrajene kanalizacije s TV kontrolnim sistemom m 859,80


Datum objave: 12.09.2012   13:42
Številka: 43001-84/2012-3 oznaka naročila: A-56/12 G
Datum: 10.09.2012 MFERAC: 2415-12-000524/0

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal - Neverke II. fazaVprašanje:
Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9109/2012, Datum objave: 23.8.2012
Oddano: 10.9.2012, 10:06
Pozdravljeni,

vezano na izpolnjevanje pogoja iz poglavja 3.1 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI : "Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje ter pogoje glede referenc in solidnosti", imamo sladeče vprašanje: Ali se pogoji glede referenc upoštevajo kumulativno? Ali pa mora vsak izmed udeleženih gospodarskih subjektov predložiti referenco za svoj del v ponudbi prevzetih del? To v praksi pomeni, da mora vsak podizvajalec/partner predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogoja referenc - tudi za najmanjši obseg del, kot npr. zakoličba trase, izdelava tankoslojnih označb, geotehnični nadzor, izpiranje kanalizacije ipd.

Ker se za zahteve iz poglavij 3.1.3 in 3.1.4 upoštevajo sposobnosti ponudnika, predlagamo, da se tudi za poglavje 3.1.5 (Reference) upoštevajo sposobnosti ponudnika - reference zagotavlja ponudnik, saj bi se v nasprotnem moralo dostavljati reference za vsako najmanjše delo, ki je oddano podizvajalcu.


Odgovor:
V primeru imenovanja podizvajalcev mora vsak subjekt izkazati referenco za del, ki ga prevzema v ponudbi in mora biti po obsegu primerljiv ponudbi.
Primer: v primeru, da izvajalec nima reference za izdelavo npr.: talnih označb in zakoličbe trase mora nominirati podizvajalca, ki mora izkazati svojo usposobljenost z ustrezno referenco. Glede na vrednost mora biti referenca najmanj 50% ponudbene vrednosti. Na koncu se vse reference kumulativno seštejejo in morajo biti tudi najmanj 50% celotne ponudbene vrednosti. Enako velja za osebne reference. V primeru, da odgovorni izvajalec del nima ustrezno referenco, mora biti predlagan odgovorni izvajalec posameznih del.
Praksa je taka, da izvajalci, ki so že izvajali dela na cestni infrastrukturi take reference imajo. Prav tako odgovorne osebe.
V vednost: za geotehnični in projektantski nadzor ni potrebno reference, saj je tu mišljen nadzor točno določenega projektanta (izdelovalca projekta), zato je tudi cena/enoto fiksna.