Dosje javnega naročila JN9667/2009
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Storitve: Storitve gradbenega nadzora
ZJN-2: Odprti postopek

JN9667/2009 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.11.2009
    JN9667/2009 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2009/S 225-322538
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve gradbenega nadzora

Datum objave: 19. 11. 2009
Številka objave: JN9667/2009


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, KOLODVORSKA ULICA 10, Kontakt: igor.miklozic@slov-bistrica.si, V roke: Igor Mikložič, SI-2310 SLOVENSKA BISTRICA.
Tel. 02 843 2 826. Telefaks 02 818 1 141. E-pošta igor.miklozic@slov-bistrica.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.slovenska-bistrica.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba storitev strokovnega nadzorstva gradnje v okviru operacije “Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije - izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica“
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Občina Slovenska Bistrica, Krajevna skupnost Pragersko - Gaj, parcelna številka 994, k.o. Gaj.
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Obvestilo vključujeII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Storitev zajema izvajanje strokovnega nadzora nad projektiranjem in gradnjo novega centra za ravnanje z odpadki na lokaciji obstoječega odlagališča Pragersko, izgradnjo sortirnice s sortiranjem in mehansko biološko obdelavo odpadkov, izgradnjo kompostarne za biostabilizacijo odpadkov in kompostiranje ter izvedbo ostale potrebne infrastrukture za delovanje centra. Izvajalska dela se izvajajo po pravilih FIDIC, rumena knjiga, prva izdaja 1999. Storitve nadzora obsegajo izvajanje nadzora vseh izvajalskih del in ločeno izvajanja nadzora tehnologije, gradbenih in obrtniških del, strojnih inštalacij in naprav, elektro inštalacij in naprav ter storitve varstva in zdravja pri delu, tako v fazi projektiranja, kot v fazi gradnje. Storitve se izvajajo v skladu z razpisno dokumentacijo, Zakonom o graditvi objektov, Zakonom o varstvu in zdravju pri delu ter v skladu z določili FIDIC.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
71300000 (Inženirske storitve)
71311300 (Storitve svetovanja na področju infrastrukturnih objektov)
71313000 (Storitve svetovanja na področju okoljske tehnike)
71317210 (Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti)
II.1.6)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)II.2.1)Skupna končna vrednost naročil(-a) Vrednost: 127488,00 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 354-48/2009-3-1031
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2009/S 125-182219 z dne 3. 7. 2009
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5247/2009 z dne 1. 7. 2009
ŠT. NAROČILA: 354-48/2009-3-1031
SKLOP ŠT.
NASLOV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 7. 11. 2009
V.2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 8
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: IEI d.o.o., LJUBLJANSKA ULICA 9, SI-2000 MARIBOR.
Tel. 02 300 48 11. Telefaks 02 300 48 35. E-pošta iei@iei.si.
Internetni naslovi: http://www.iei.si
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 218037 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 127488 EUR, z 20 % DDV
V.5)NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM Ne.
VI.1)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Ravnanje s komunalnimi odpadki; prednostne usmeritve Ravnanje s komunalnimi odpadki.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Najugodnejšo ponudbo je oddala skupina ponudnikov, ki jo sestavljajo:
- kot vodilni partner: INSTITUT ZA EKOLOŠKI INŽENIRING d.o.o. (80%);
- kot partner: TINGO, storitveno in gradbeno podjetje d.o.o. (5%);
- kot partner: PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE, Ignacij DOLENŠEK s.p. (15%).
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vlaganje pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.4)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 11. 2009

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE