Dosje javnega naročila JN11169/2012
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela na vrtcih
ZJN-2: Postopek s pogajanji po predhodni objavi

JN11169/2012 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.10.2012
    JN11169/2012 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2012/S 203-333165
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela na vrtcih

Datum objave: 17. 10. 2012
Številka objave: JN11169/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
E-pošta polona.skledar@obcina-ig.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava projektne dokumentacije in gradnjo montažnega nizkoenergetskega vrtca Ig.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedbena dela obsegajo:
- sestavni del ponudbe mora biti idejna zasnova za montažno izvedbo nizkoenergetskega vrtca
- izdelave idejnega projekta (IDP) z rešitvijo uporabe obnovljivih virov energije in navedbo vseh potrebnih
materialov, ki bodo predvideni v projektu in uporabljeni pri gradnji objekta (predvsem finalne obdelave z
navedbo kvalitete in lastnosti uporabljenih materialov)
- izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);
- pridobitev vseh soglasij in gradbenega dovoljenja;
- izdelava projekta za izvedbo (PZI);
- izdelava projekta notranje pohištvene opreme in zunanjih igral(PZI-opreme). Vsa nacrtovana oprema in
igrala morajo biti certificirana v skladu z veljavno zakonodajo;
- izdelava projekta zunanje ureditve vključno vsemi komunalnimi prikljucki in prometno
- rešitvijo(v nadaljevanju IP,PGD,PZI,) za izgradnjo novega vrtca Ig;
- izdelava projekta hortikulturne ureditve z zasaditvijo;
- gradnja Vrtca Ig z opremo;
- izdelava PID projektov;
- izdelava izracuna stroškov letnega obratovanja;
- izdelava izračuna stroškov desetletnih vzdrževalnih del;
- izvajalec mora organizirati tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje na svoje stroške;
- zaključek gradnje je uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje, zapisnik o primopredaji objekta in
zapisnik o končnem obračunu.
Idejna zasnova je priloga ponudbe ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis. Izbran ponudnik bo
moral idejno zasnovo uskladiti z zahtevami naročnika.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45214100 (Gradbena dela na vrtcih)
71300000 (Inženirske storitve)
71320000 (Storitve gradbenega projektiranja)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročilIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. Ponudbena cena v EUR z DDV. Ponder: 85
2. Energetska in stroškovna ucinkovitost. Ponder: 15
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2012/S 143-238917 z dne 27. 7. 2012
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2012/S 146-243685 z dne 1. 8. 2012
Druge prejsnje objave:
Številka obvestila v UL: 2012/S 150-249747 z dne 7. 8. 2012
Številka obvestila v UL: 2012/S 167-276134 z dne 31. 8. 2012
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN8119/2012 z dne 25. 7. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN8228/2012 z dne 27. 7. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN8431/2012 z dne 2. 8. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN9268/2012 z dne 28. 8. 2012
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 10. 2012
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuška cesta 2, SI-2341 Limbuš.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2750000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2489620,97 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Vrednost brez DDV: 968796,12 EUR.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 10. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE