Dosje javnega naročila JN10130/2013
Naročnik: MDDSZ 
Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN10130/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.08.2013
OS2698/2014 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 15.04.2014
OS3348/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 02.03.2016
    JN10130/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2013/S 158-276647
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora

Datum objave: 12. 8. 2013
Številka objave: JN10130/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MDDSZ, Kotnikova ulica 28, Kontakt: Matija Stele, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13697844. Telefaks +386 13697832. E-pošta matija.stele@gov.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTISocialno varstvo
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: IS CSD 2013-2015
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je podpora informacijskemu sistemu centrov za socialno delo (IS CSD), ki vključuje vzdrževanje, izvajanje obdelav, masovno tiskanje, izvajanje dograditev in nadgradenj ter izobraževanje in usposabljanje uporabnikov.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72000000 (Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora)
72230000 (Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov)
72240000 (Storitve sistemske analize in programiranja)
72310000 (Storitve obdelave podatkov)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 4803787,00 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-13/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
Številka obvestila v UL: 2013/S 084-141367 z dne 30. 4. 2013
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4872/2013 z dne 26. 4. 2013
ŠT. NAROČILA: 430-13/2013
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 25. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: COMLAND d.o.o., Litostrojska cesta 58C, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2060140,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2167282,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Vrednost brez DDV: 30000,00 EUR.
Kratek opis vrednosti/deleza naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: Dela, ki jih prevzema podizvajalec: Nacrtovanje ISCSD ST, programiranje ISCSD ST, vzdrževanje ISCSD ST
ŠT. NAROČILA: 430-13/2013
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 25. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: RAIS d.o.o., Ljubljana, Teslova ulica 30, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2512106,17 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2636505,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MDDSZ, Kotnikova ulica 28, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, KOTNIKOVA ULICA 5, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 8. 2013
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
tehničnih
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Sedanja izvajalca najbolje poznata okolje, vsebino, pristojnosti in proces delovanja in tako lahko nudita celostno storitev, ki obsega razvoj, dodelave, tehnološke in vsebinske prenove ter podporo vsem uporabljenim tehnologijam, uporabnikom in produkciji informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD). Sredi nadgrajevanja sistema, ki z uvedbo ZUPJS še vedno poteka, je objektivno nemogoče, da bi se preko odprtega postopka ali izvedbe druge faze lahko pridobilo izvajalca, ki bi do 1.5.2013 prevzel produkcijo, vzdrževanje in nadgradnjo sistema ter hkrati obvladal vse uporabljene tehnologije in nudil vse dosedanje storitve, vključno s prevzemom garancije na že obstoječo kodo, ki je ni sam razvijal. Razlogov za to je več, med njimi velja poudariti problem razvojne kode. Prevzem sistema, ki je hkrati medsebojno povezan in vpet v portalski in certifikatski sistem, je v praksi do 1.5.2013 neizvedljiv, saj zahteva določen čas vzporednega uvajanja, predvsem zaradi zagotavljanja zakonitega izplačevanja transferjev upravičencem. Pri sistemih, ki so se razvijali več let (IS CSD se je razvijal in nadgrajeval 10 let) lahko tako uvajanje traja šest mesecev in več. Dodatno oviro za naročnika ob predpostavki novega izvajalca predstavlja dejstvo, da sta izvajalca po veljavni pogodbi oproščena garancijskega vzdrževanja, če kdo poseže v »njegovo« izvorno kodo, kar pomeni, da bo potrebno pomoč in vzdrževanje naročati in plačati posebej oziroma je to delo ovrednoteno v ponudbah prevzemnega ponudnika. Pomoč sedanjih dveh izvajalcev v primeru težav ob prevzemu kode, ki je novi izvajalec ni zapisal, pa morda sploh ne bo več dosegljiva, kar pomeni še dodatno grožnjo nemotenemu tekočemu poslovanju. Prav prekinitev garancijskega vzdrževanja zaradi posega v izvorno kodo aplikacij, ogroženost produkcije zaradi kompleksnosti produkcijskega okolja ter ogroženost produkcije zaradi nestrokovnih dodelav in posegov v aplikacijo, predstavljajo tehnične težave, ki bi lahko povsem ohromile delovanje naročnika. Če upoštevamo, da sodelovanje s trenutnima izvajalcema v največji meri zagotavlja nemoteno produkcijo, operativnost aplikacij, ustrezno uporabniško podporo, kvalitetne dodelavo, vzdrževanje ter transparentno utečeno sodelovanje ob hkratnem maksimalnem nadzoru porabe proračunskih sredstev, potem lahko z gotovostjo zaključimo, da navedene preteče ovire pomenijo tehnične zahteve v smislu 2. točke prvega odstavka 29. člena ZJN-2, ki opravičujejo oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Glavni cilj javnega naročila s področja vzdrževanja in nadgradnje informacijskega sistema je neprekinjeno delovanju sistema in nemoteno izplačevanje socialnih in drugih transferjev, kar lahko z gotovostjo zagotovita izvajalca, ki sta programsko opremo ustvarila ter razvijala in tako edino poznata njene lastnosti do potankosti. Nemoteno delovanje sistema se lahko doseže le s kompatibilnim programskim sistemom kot je sedanji, pri čemer specifika, lastnosti in praktične izkušnje glede izvorne kode pomenijo tehnične zahteve, ki opravičujejo uporabo 2. točke prvega odstavka 29. člena ZJN-2.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu