Dosje javnega naročila 906045/2015
Naročnik: OBČINA IG 
Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 228.092,95 EUR

JN6045/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.09.2015
JN6045/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2015
OS3384/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 02.03.2016
JN6045/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.03.2017
JN002866/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.04.2017
JN005849/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.06.2017
JN005849/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.11.2017
JN005849/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.03.2018
JN005849/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.03.2018
JN005849/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2019
JN005849/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2019
JN005849/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2019
JN005849/2017-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2019
JN005849/2017-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2019
JN005849/2017-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2019
Zahtevek za revizijo
    JN6045/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2015/S 173-315407
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene

Datum objave: 3. 9. 2015
Številka objave: JN6045/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Kontakt: info@obcina-ig.si, V roke: Polona Skledar, SI-1292 Ig.
Tel. +386 16010070. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.obcina-ig.si/
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: AVTOBUSNI PREVOZI ŠOLSKIH OTROK V OBČINI IG.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 2.
Glavni kraj izvedbe: Občina Ig.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Javno naročilo zajema storitve izvajanja avtobusnih prevozov šoloobveznih otrok v Občini Ig na naslednjih relacijah:
• Relacija Zapotok-Visoko-Golo-Ig (skupno število otrok: 106 + občasno 57; otroci s podružnične šole pridejo 1x tedensko v matično šolo),
• Relacija Strahomer-Vrbljene-Tomišelj-Podkraj-Brest-Matena-Iška Loka-Ig (skupno število otrok 130 + občasno 28),
• Relacija Iška–Iška vas obračališče–Iška vas–Kot-Staje-Ig (skupno število otrok 51 + občasno 22).

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Specifikacije«.

Naročnik bo skladno z merilom za izbiro najugodnejše ponudbe, določenim v teh Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje 4 let, s pričetkom izvajanja storitev s 1. 9. 2015.

Predmet javnega naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo predložiti ponudbo za vse zahtevane relacije.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 60130000 (Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 92150,00 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2015/S 113-204926 z dne 13. 6. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3852/2015 z dne 10. 6. 2015
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4527/2015 z dne 7. 7. 2015
ŠT. NAROČILA: 1
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 20. 8. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: VUČKO TOURS ŽELJKO VUKOJEVIĆ S.P., Pot v Zeleni gaj 25A, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15492670. E-pošta info@vucko-tours.si.
Internetni naslovi: http://vucko-tours.si/
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 440000,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 92150,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina-ig.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Rok za vložitev zahtevka za revizijo se je iztekel z dnem pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina-ig.si
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 9. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE