Dosje javnega naročila JN3132/2013
Naročnik: MZIP 
Gradnje: Oprema za železnice
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN3132/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.03.2013
    JN3132/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2013/S 057-092952
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Gradnje

Oprema za železnice

Datum objave: 19. 3. 2013
Številka objave: JN3132/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MZIP, Langusova ulica 4, Kontakt: mzp.jn@gov.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 4788000. Telefaks +386 4788140. E-pošta mzp.jn@gov.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTII.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dopolnitev notranjih signalno varnostnih naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovorna, vključno z vso potrebno projektno dokumentacijo za notranje signalno varnostne naprave
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Projektiranje in izvedba.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dopolnitev notranjih signalno varnostnih naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovorna, vključno z vso potrebno projektno dokumentacijo za notranje signalno varnostne naprave
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34940000 (Oprema za železnice)
34942000 (Signalna oprema)
34943000 (Sistem za spremljanje vlakov)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 10224631,00 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-59/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
Številka obvestila v UL: 2013/S 017-023635 z dne 24. 1. 2013
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: 430-59/2012
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 2. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Thales Transportation Systems GmbH, Lorenzstrasse 10, DE-70435 Stuttgart.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10240987,42 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 10224631,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Delez: 9,07 %.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 3. 2013
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
tehničnih
povezanih z zaščito izključnih pravic
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 PGD projekti za izvedbo faze II, etape A »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača – Koper« so bili izdelani v začetku leta 2006, PZI projekti, razen za “Modernizacijo signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav”, ker so le ti odvisni od proizvajalca opreme, avgusta 2007, gradbena dovoljenja so bila pridobljena v letu 2008.

Obstoječi postaji Hrpelje Kozina in Koper tovorna sta zavarovani z elektronskimi signalno varnostnimi in telekomunikacijskimi (SVTK) napravami iz projekta »Modernizacija signalno varnostnih naprav na železniški progi Divača – Koper«, faza I, proizvajalca Thales Rail Signalling Solution GmbH.

V okviru pogodbe za »Modernizacijo obstoječe železniške proge Divača – Koper, faza II, etapa A” je bila predvidena izvedba vmesnega zavarovanja, to je prilagajanje signalno varnostnih (SV) naprav tekočim spremembam gradbene ureditve, z relejno tehniko, ki je bila v času priprave razpisne dokumentacije in sklenitve pogodbe aktivna na postaji Hrpelje Kozina in Koper tovorna. Poleg tega je bilo pridobivanje »dovoljenja za vgradnjo«, ki ga je potrebno pridobiti pred vključitvijo naprave, na ostalih projektih z elektronskimi SV napravami časovno dolgotrajno. Na podlagi omenjenih dejstev se je naročnik, v okviru končne verzije razpisne dokumentacije in v pojasnilih potencialnim ponudnikom odločil, da bo prilagajanje SV naprav v okviru pogodbe »Modernizacija obstoječe proge Divača - Koper« izvedel v obstoječi relejni tehniki, končno zavarovanje celotne postaje pa bo oddal z ločeno pogodbo, ko bo novo zavarovanje postaje z elektronsko SV napravo v takšni fazi izvedbe, da bo le to tudi mogoče izvesti. Izvajalec faze I je uspel dokončati dela na elektronski SV napravi in jo vključitvi v obratovanje, kar je pomenilo tudi sočasno izključitev in odstranitev obstoječe relejne SV naprave v letu 2010. Prilagajanje SV naprav spremembam gradbene situacije zato ni več možno v relejni tehniki, kot je bilo predvideno v okviru pogodbe za fazo II etapa A, ampak je le to potrebno izvesti z elektronsko SV napravo.

Spremembo SV naprave lahko, zaradi razpolaganja z razvojnim orodjem in izvorno kodo in zaradi varnostnih zahtev pri poseganju v sistem in razpolaganja s strokovnim kadrom, opravi le proizvajalec signalno varnostne naprave, to je Thales Rail Signalling Solution GmbH. Kdorkoli izvrši poseg v SV napravo prevzame tudi odgovornost za signalno varno delovanje naprave in s tem tudi varno odvijanje železniškega prometa.

V primeru oddaje javnega naročila drugemu proizvajalcu bi bilo potrebno zamenjati celotno SV napravo, tako notranji del kot tudi zunanje elemente naprave. Sama zamenjava SV naprave z drugim tipom SV naprave pomeni poleg nesorazmerno višjih stroškov zavarovanja postaje Koper tovorna tudi velik tehnični problem povezave s centrom vodenja prometa v Postojni, povezave z avtomatskim progovnim blokom v smeri proti postaji Rižana ter povezave z medpostajno odvisnostjo proti postaji Koper. Rešitve tehničnih problemov je potrebno obdelati tudi v okviru varnostne analize in pridobiti slovensko »dovoljenje za vgradnjo«.

Izvedba teh del je neposredno povezana z javnim naročilom za izvedbo zunanjih SVTK naprav, saj v primeru neizvedbe teh del ni možno tehnično ustrezno zaključiti projekta »Modernizacija obstoječe proge Divača - Koper« kot celote.

V okviru izvedbe notranjih SV naprav je potrebna tudi ureditev prometnega prostora v centralni postavljalnici na postaji Koper tovorna in ostalih prostorov te postaje, potrebnih za funkcioniranje SVTK naprav. Ureditev potrebnih prostorov obsega gradbena dela, obrtniška dela, elektro in strojno inštalacijska dela ter dobavo potrebne opreme. Časovno izvajanje del je zaradi prilagajanja postopnemu vključevanju in prilaganju SVTK naprav potrebno izvajati vzporedno z nadgradnjo notranjih SV naprav.

Poudariti je potrebno, da se bodo vsa dela izvajala pod prometom po strogo določenem tehnološkem procesu – elaboratu. Za vsako vrsto del je potrebno od upravljavca pridobiti dovoljenje za izklop signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav, za zaporo obstoječih tirov, v kateri se točno definira datum in ura zapore za posamezne vrste del, število razpoložljivih obstoječih tirov za odvijanje prometa, število zaprtih tirov, način prevzema in predaje tirov, način zavarovanja in vodenja železniškega prometa v času izključenih SVTK naprav ali zapor posameznih tirov, zato je nujno potrebno v popisih del upoštevati tudi stroške upravljavca javne železniške infrastrukture.

Kot je razvidno iz obrazložitve postopek s pogajanji brez predhodne objave utemeljujemo na dejstvu, da so tehnične zahteve predmeta javnega naročila takšne, da lahko naročilo izpolni le določen ponudnik. Programska in izvorna koda in specifične sistemske podatkovne baze s pogodbo za vgradnjo SVTK naprav niso bile prenesene na naročnika, ker gre za sistem, v katerega naročnik ne more in iz varnostnih razlogov tudi ne sme kakorkoli posegati. Tehnični razlogi pa so povezani tudi z varnim delovanjem naprave, ki omogoča varno odvijanje prometa in tudi z dejstvom, da se bodo ta dela izvajala na način, da se bo promet na obeh postajah dejansko tudi odvijal.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu