Dosje javnega naročila JN11364/2014
Naročnik: MZIP 
Gradnje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 30.514.521,68 EUR

JN11364/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.12.2014
JN11364/2014-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
    JN11364/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 237-416456
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Gradnje

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 4. 12. 2014
Številka objave: JN11364/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MZIP, Langusova ulica 4, Kontakt: mzp.jn@gov.si, V roke: mag. Suzana Šnajder, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 4788000. Telefaks +386 4788140. E-pošta mzp.jn@gov.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Namestitev vodnikov in stikal voznega omrežja na progi Pragersko – Hodoš
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Pragersko-Hodoš
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je izdelava dokumentacije za izvedbo, izvedba del in izdelava dokumentacije izvedenih del za:

- Dobavo in montažo vodnikov in stikal voznega omrežja na progi Pragersko – Hodoš

Podrobnejši opis storitve in druge tehnične zahteve so razvidne iz poglavja 5- Specifikacija naročila za projektiranje in izvedbo del »Namestitev vodnikov in stikal voznega omrežja na progi Pragersko – Hodoš«.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71300000 (Inženirske storitve)
71330000 (Razne inženirske storitve)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 25011903,02 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-19/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2014/S 061-102468 z dne 27. 3. 2014
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3450/2014 z dne 24. 3. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4633/2014 z dne 17. 4. 2014
ŠT. NAROČILA: 430-19/2014
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 25. 11. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: C.E.M.E.S. S.p.A, Via Montelungo, n. 15/17, Via Montelungo, n. 15/17, PISA, IT-56122 PISA.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 35898440,70 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 25011903,02 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Delez: 8 %.
Kratek opis vrednosti/deleza naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: dobava materiala in opreme za NN inštalacije, dobava materiala in opreme za vozno omrežje, izdelava projektne dokumentacije za NN inštalacije, dobava rezervnih delov in dobava materiala in opreme za vozno omrežje, dobava in montaža odcepnega optičnega kabla za povezavo ENP, dobava in montaža kabelske kanalizacije, dobava rezervnih delov.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 1 – železniška infrastruktura – KS.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 12. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE