Dosje javnega naročila JN4631/2014
Naročnik: MZIP 
Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.712,41 EUR

JN4631/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.04.2014
JN4631/2014-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2015
    JN4631/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 078-137161
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Programski paketi in informacijski sistemi

Datum objave: 17. 4. 2014
Številka objave: JN4631/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MZIP, Langusova ulica 4, Kontakt: mzp.jn@gov.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 4788000. Telefaks +386 4788139. E-pošta mzp.jn@gov.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTII.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko - Hodoš - SKLOP I.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko - Hodoš - SKLOP I.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 48000000 (Programski paketi in informacijski sistemi)
48700000 (Programski paket s pripomočki)
32420000 (Oprema za omrežje)
32520000 (Kabli in oprema za telekomunikacije)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 8964889,55 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
Številka obvestila v UL: 2013/S 223-388782 z dne 16. 11. 2013
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN14443/2013 z dne 13. 11. 2013
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 27. 11. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SEIMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH, SIEMENSSTRASE, AT-90 DUNAJ.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8053500,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 8964889,55 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Delez: 19,0 %.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 1 – železniška infrastruktura – KS.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 4. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
tehničnih
povezanih z zaščito izključnih pravic
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Ker ima ponudnik izključne pravice nad SV sistemom, ki se nadgrajuje, ter ima vsa orodja za programiranje in pravice za uporabo strojne in programske opreme ter usposobljeno osebje za izvedbo predmeta javnega naročila, lahko zaradi tehničnih razlogov izvede nadgradnjo SV sistema le izbrani ponudnik.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu