Dosje javnega naročila JN6091/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 109.665,80 EUR

JN6091/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.09.2015
JN6091/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2015
    JN6091/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 4. 9. 2015
Številka objave: JN6091/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Suzana Šnajder, V roke: mag.Suzana Šnajder, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 22341472. Telefaks +386 22341452. E-pošta suzana.snajder@gov.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava povzetka PGD dokumentacije z utemeljitvijo projektnih rešitev in projektantskih predračunov za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper v postopku iskanja možnih oblik javno-zasebnega partnerstva
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: železniška proga Divača Koper
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izdelava povzetka PGD dokumentacije z utemeljitvijo projektnih rešitev in projektantskih predračunov za izgradnjo drugega tira ŽP Divača Koper v postopku iskanja možnih oblik javno zasebnega partnerstva.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71200000 (Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 109665,80 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43001-80/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5456/2015 z dne 11. 8. 2015
ŠT. NAROČILA: 43001-80/2015
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 24. 8. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SŽ - PP Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 109800,00 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 109665,80 EUR, z 20 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 9. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
tehničnih
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Za uspešno pridobivanje zainteresiranih investitorjev, ki bi bili v okviru javno zasebnega partnerstva pripravljeni pristopiti k sofinanciranju izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper, je pomembno, da se zainteresiranim investitorjem dovolj podrobno in realno predstavi načrtovano izvedbo drugega tira.
Ker je za takšno predstavitev projekta izdelana PGD projektna dokumentacija preveč obsežna, obenem pa slabo pregledna in ne vsebuje utemeljitev izbranih tehničnih rešitev, je za ta namen potrebno izdelati povzetek PGD dokumentacije z utemeljitvijo projektnih rešitev za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper. Povzetek lahko naredi le izdelovalec, ki lahko edini verodostojno pojasni, zakaj je izbrana posamezna tehn. rešitev in v čem je njena prednost pred alternativami.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu