Dosje javnega naročila JN7327/2013
Naročnik: UM, MF 
Blago: Medicinska oprema
ZJN-2: Odprti postopek

JN7327/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.06.2013
    JN7327/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2013/S 115-196104
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Medicinska oprema

Datum objave: 14. 6. 2013
Številka objave: JN7327/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE UM, MF, SLOMŠKOV TRG 15, Kontakt: romana.grajner@uni-mb.si, V roke: Romana Grajner, SI-2000 MARIBOR.
Tel. +386 23305850. Telefaks +386 23305853. E-pošta romana.grajner@uni-mb.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mf.uni-mb.si/
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: LABORATORIJSKA OPREMA ZA PEDAGOŠKI PROCES JN03/2013.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MEDICINSKA FAKULTETA, Taborska ulica 8 , 2000 MARIBOR.
Sifra NUTS: SI01.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nabavlja se laboratorijska oprema za pedagoški proces. Naročilo je bilo razdeljeno na 4 sklope, in sicer.
SKLOP 1 - APARAT SKENER ZA 5 PREPARATOV IN SW ZA DISKUSIJO,
SKLOP 2 - STEREOSKOPSKI SISTEM ZA POUČEVANJE ANATOMIJE V PREDEVALNICI,
SKLOP 3 - ELEKTRONSKA DISEKCIJSKA ANATOMSKA MIZA,
SKLOP 4 - Nadgradnja obstoječega stereomikroskopa Leica M165C:
4.1. XY miza za stereomikroskop + baza za montažo xy mize,
4.2. Digitalna kamera Leica DFC495.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33100000 (Medicinska oprema)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 74422,00 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN 03/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2013/S 050-081576 z dne 12. 3. 2013
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN2715/2013 z dne 8. 3. 2013
ŠT. NAROČILA: JN 03/2013
ŠT. SKLOPA: 3
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 61590,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 61590,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN 03/2013
ŠT. SKLOPA: 4
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 12832,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 12832,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: gospodarsko – razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: izobraževalno – raziskovalna infrastruktura.
V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj 85% upravičenih stroškov, delež proračuna Republike Slovenije pa 15% upravičenih stroškov.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Vrsta naročila: »Laboratorijska oprema za potrebe pedagoškega procesa«, JN 03/2013.
Naročilo je bilo razdeljeno na 4 sklope.
SKLOP 1 - Aparat skener za 5 preparatov in SW za diskusijo - se ne izbire ponudnika.
Naročnik bo v najkrajšem možnem času pristopil k izvedbi novega postopka javnega naročila.
SKLOP 2 - STEREOSKOPSKI SISTEM ZA POUČEVANJE ANATOMIJE V PREDEVALNICI, naročnik ni prejel nobene ponudbe. Naročnik bo ponovno preučil uporabo opreme za ta sklop v najkrajšem času in ponovno pristopil k izvedbi novega postopka javnega naročila.
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke UM, MF, SLOMŠKOV TRG 15, SI-2000 MARIBOR.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb UM, MF, SLOMŠKOV TRG 15, SI-2000 MARIBOR.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 6. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE