Dosje javnega naročila JN8317/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN8317/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.11.2015
    JN8317/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 25. 11. 2015
Številka objave: JN8317/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Matjaž Kovač, V roke: Matjaž Kovač, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 22341430. Telefaks +386 22341495. E-pošta matjaz.kovac@gov.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava idejnega projekta (IdP) in predinvesticijske zasnove (PIZ) za gradnjo II. tira Maribor – Šentilj in nadgradnjo obstoječega tira - aneks 2
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Maribor - Šentilj
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Z aneksom se podaljšuje pogodbeni rok, spremeni se dinamika plačil in izvedejo se nepredvidena dela.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71500000 (Storitve, povezane z gradbeništvom)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 39267,10 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43001-5/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6868/2015 z dne 2. 10. 2015
ŠT. NAROČILA: 43001-5/2013
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 9. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 39267,40 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 39267,40 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: ZPVPJN
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 11. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Izdelava osnovnih geološko – geotehničnih raziskav je bila podana s projektno nalogo (PN) in predlogom programa glavnih geološko - geotehniških raziskav za potrebe izdelave idejnega projekta (IdP) za gradnjo drugega in nadgradnjo obstoječega tira železniške povezave med Mariborom in Šentiljem (priloga št. 1 k projektni nalogi za izdelavo IdP in PIZ za gradnjo II. tira Maribor – Šentilj in nadgradnjo obstoječega tira).
Nadalje je bila v prilogi 1.A predmetne projektne naloge definirana vsebina geološko - geotehniškega elaborata o sestavi tal in načinu izvedbe t.j. izdelava poročila o preiskavah tal, geotehniškega projekta in zahtevanih grafičnih prilog; v prilogi 1.B je podan predlog programa glavnih geološko - geotehniških raziskav za potrebe izdelave idejnega projekta (IDP).

Naročnik je z dopisom št. 411-32/2011/540-00711178 z dne 16.12.2014 potrdil idejne zasnove (IdZ).
Ker niti naročnik, niti izdelovalec IdP nista razpolagala z vsemi potrebnimi geodetskimi podlagami za izdelavo predmeta naloge, je bil dne 19.03.2015 z izvajalcem podpisan aneks št. 1 k pogodbi št. 2430-13-371686 za predmet naročila »Izdelava idejnega projekta (IdP) in predinvesticijske zasnove (PIZ) za gradnjo II. tira Maribor – Šentilj in nadgradnjo obstoječega tira« in sicer za izvedbo dodatih del, ki obsegajo zajem podatkov z Lidar tehnologijo in izdelavo dodatnih geodetskih podlag za potrebe izdelave idejnega projekta (IdP) in predinvesticijske zasnove (PIZ).
Dodatne geodetske podlage so bile izdelane v dogovorjenem roku in sicer do dne 3.5.2015.

Tekom izdelave IdP je na koordinacijskih sestankih (med predstavniki naročnika, inženirja in izdelovalca IdP) izdelovalec opozoril na dejstvo, da bi z dodatnimi geološko – geotehničnimi raziskavami lahko bolj podrobno, kvalitetno in racionalno obdelal predvsem rešitve premostitvenih objektov v sklopu izvennivojskih križanj železniške proge in cest (nadvozi nad železniško progo in podporne konstrukcije deviacij) in servisnega rova predora Pekel.

Podroben obseg območja načrtovanih ureditev se namreč na vsakem konkretnem projektu lahko natančneje določi šele po potrditvi gradbeno tehničnih preveritev oz. po izdelavi idejnih zasnov (IdZ) in izdelavi vseh potrebnih geodetskih podlag. Posledično se lahko bolj podrobno definira tudi obseg potrebnih geološko – geotehničnih raziskav.

Na podlagi zgoraj navedenega je izdelovalec IdP, Lineal d.o.o. kot vodilni partner iz konzorcija podjetij (Lineal d.o.o., SŽ projektivno podjetje d.d., IRGO Consulting d.o.o. in Prometni institut Ljubljana d.o.o.) poslal zahtevek oz. ponudbo za sklenitev aneksa št. 2 - dopis št. 076124 z dne 15.6.2015, s priloženo specifikacijo.

Na predmetni zahtevek je naročnik odgovoril z dopisom št. 37500-2/2015/62-1808 z dne 23.6.2015, s katerim je pozval izdelovalca k dopolnitvi ponudbe. Iz dopolnjene ponudbe št. 076123 in spremnega dopisa št. 076434 z dne 1.7.2015, ki jo je naročnik prejel dne 3.7.2015, sledi naslednje:
• predlog raziskav za fazo IdP je specificiran v treh sklopih in sicer raziskave za objekte (vključno z laboratorijskimi preiskavami), raziskave za deponije izkopanih viškov materiala in predlog raziskav za portal servisne cevi predora Pekel,
• razen dveh postavk (meritve z lahkim dinamičnim penetrometrom in obdelava ter laboratorijske preiskave stisljivosti), ki predstavljata dodatno delo, so vse ostale postavke že zajete v osnovni ponudbi in predstavljajo več delo.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu