Dosje javnega naročila JN3080/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Razne storitve
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.477,78 EUR

JN3080/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.05.2015
JN3080/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.05.2015
JN3080/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.05.2015
    JN3080/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Storitve

Razne storitve

Datum objave: 15. 5. 2015
Številka objave: JN3080/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Zvonka Planinec, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 014788337. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsc@gov.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Zunanja kontrola kvalitete za objekt: Obvoznica Gorenja vas.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Odsek 1111, cesta R1-210 Gorenja vas - Trebija.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Zunanja kontrola kvalitete za objekt: Obvoznica Gorenja vas.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 98300000 (Razne storitve)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 1238,89 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN2829/2015 z dne 6. 5. 2015
ŠT. NAROČILA: C-010/2015
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 5. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: IGMAT, d.d., Polje 351C, SI-1260 Ljubljana - Polje.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1238,89 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1238,89 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete: prometna infrastruktura ESRR; prednostne usmeritve: področje cest.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 5. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Pri gradnji obvoznice Gorenja vas, ki se izvaja po pogodbi DRSC št. 2415-12-001031/0, je prišlo do splazitve brežine nad obvoznico med km 0.570 do km 0.620. Projektna rešitev sanacije plazu zajema odstranitev splaznelega materiala, izvedbo kamnite zložbe dolžine 54 m, izvedbo zasipa, priključnega nasipa, kanalet in ureditev ustreznega odvodnjavanja. Pri navedenih dodatnih delih je prav tako potrebno izvajati kontrolo kvalitete vgrajenih materialov. Osnovni oz. pogodbeni program preiskav zunanje kontrole kvalitete pri gradnji obvoznice Gorenja vas (pogodba DRSC št. 2431-13-000073) teh del ne predvideva.
Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke, 5. odstavka 29. člena ZJN-2.
V postopek s pogajanji se vključi izvajalca, ki izvaja dela po osnovni pogodbi. Vrednost dodatnih del ne presega 30
% vrednosti osnovnega naročila.Izvedba kontrole kvalitete sanacije plazu je dodatni ukrep, ki ga je nujno potrebno izvesti za dokončanje gradnje obvoznice.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu