Dosje javnega naročila JN8320/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN8320/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.11.2015
    JN8320/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2015/S 231-420612
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 25. 11. 2015
Številka objave: JN8320/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Matjaž Kovač, V roke: Matjaž Kovač, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 22341430. Telefaks +386 22341495. E-pošta matjaz.kovac@gov.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava Študije variant (ŠV) in okoljskega poročila (OP) za novo železniško progo Ljubljana - Kranj - Jesenice - državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana - aneks 3
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana - Jesenice
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Navedene storitve predstavljajo dodatne storitve (opredeljene kot Faza a in Faza B) , ki z osnovno pogodbo niso bile predvidene, so pa nujne za pričetek postopka preveritve nove variante ter kontinuirano nadaljevanje dela na nalogi (t.i. drugi krog vrednotenja) in dokončanje storitev po osnovni pogodbi, katere cilj je izbor najustreznejše variantne rešitve.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71500000 (Storitve, povezane z gradbeništvom)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 292575,56 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43001-51/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7296/2015 z dne 19. 10. 2015
ŠT. NAROČILA: 2430-14-371015
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 10. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PROJEKT d.d. NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9A, SI-5000 Nova Gorica.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 292575,56 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 292575,56 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: ZPVPJN
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 11. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Izvajalec študije je med samim izvajanjem naloge (17. delovni sestanek, 5.11.2014) ugotovil, da se zaradi vseh do sedaj izvedenih optimizacij (številni predori, pokriti vkopi ipd.) investicije posameznih variant neprestano povečujejo, in sicer v taki meri, da je vprašljiva njihova ekonomska upravičenost in da bi bilo smotrno poiskati racionalnejše variante.
Dne 18.5.2015 je izdelovalec skladno z opredeljenimi roki iz osnovne izvajalske pogodbe oddal Okoljsko poročilo (OP) in elaborate za vse vidike vrednotenja variant (okoljski, prostorski, funkcionalni in ekonomski vidik), dne 25.5.2015 pa je izvajalec oddal še dopolnjeno Kronologijo variant. Iz vseh gradiv izhaja, da v obravnavanem prostoru iz varstvenega vidika ni sprejemljive variante, ter da so vse variante pod pragom ekonomske upravičenosti, zato je stroka predlagala, da se v nadaljnjih fazah načrtovanja preučijo še dodatne variante v koridorju obstoječe proge - rekonstrukcija obstoječega tira ter dograditev novega tira (nadgradnja). Obdelavo dodatne variante (v koridorju obstoječe proge) v študijo dopušča tudi nova TEN Uredba, sprejeta konec leta 2013, s katero so na t.i. celovitem omrežju dopustne tudi manjše hitrosti od 160 km/h (kot je bilo to sicer določeno predhodno v Projektni nalogi, ki je bila pripravljena pred sprejetjem te TEN Uredbe). Predlog je bil s strani naročnika podprt že predhodno, in sicer na 73. rednem koordinacijskem sestanku v zvezi s pripravo državnih prostorskih načrtov (DPN) za železniško infrastrukturo, ki je bil 18.2.2015 na MOP DzPGS (zabeležka MOP št. 35008-3/2012-38/01011352 z dne 2.3.2015). Dne 12.3.2015 je bil na DzPGS skupni sestanek med koordinatorjem postopka, naročnikom in inženirjem v zvezi z možnostjo in načinom nadaljevanja postopka. Sledil je še sestanek na DzPGS 3.7.2015, na katerem so bili predstavljeni zaključki izdelanih gradiv in dorečen način nadaljnje priprave ŠV oz. DPN.
Glede na zgoraj navedene okoliščine, ki jih v času priprave ponudbe oz. sklenitve pogodbe ni bilo možno predvideti, je bila sprejeta končna odločitev, da je smiselno preučiti tudi variante v koridorju obstoječe proge, pri čemer je koordinator opozoril na nujnost dopolnitve Pobude zaradi nekaterih nekoliko spremenjenih izhodišč načrtovanja, ter nujne pridobitve dodatnih smernic. Pojasnjeno je bilo tudi, da je bila gorenjska proga v času oddaje ŠV in OP del X. panevropskega koridorja, za katerega so bile s strani EU priporočene višje hitrosti, medtem ko zdaj nova TEN uredba iz leta 2013 za celovito omrežje dopušča manjše hitrosti (100 km/h), dopustna pa so tudi odstopanja ob ustreznih utemeljitvah. S tem so se ponovno odprle možnosti načrtovanja v koridorju obstoječe proge z namenom doseganja dvotirnosti, kar še vedno izpolnjuje osnovni cilj iz sprejete Pobude.

Za nadaljevanje postopka umeščanja predmetne železniške povezave je nujno potrebno zagotoviti:
- dopolnitev Pobude z analizo dodatnih smernic,
- strokovne podlage za študijo variant (ŠV) vključno z idejno zasnovo (IDZ) za varianto v obstoječem koridorju,
- dopolnitev oz. Okoljsko poročilo (OP) za varianto v obstoječem koridorju,
- vrednotenje dodatne variante z vseh vidikov (prostorski, varstveni, funkcionalni in ekonomski).

Sestavni del pogodbe o izvedbi javnega naročila št. 2430-14-371015 je tudi projektna naloga (PN) za izdelavo študije variant. Ta v točki 3.4.2. Način vrednotenja v drugem odstavku zadnje alineje določa: »V vsaki izmed strokovnih podlag za vrednotenje je potrebno pripraviti predlog optimizacij: na območju ureditev se s prostorskega, varstvenega in funkcionalnega vidika pregleda vse obravnavane variante ter predlaga morebitne optimizacije izdelanih variant, opustitev variant ali nove variante. Na podlagi tehničnih preveritev podanih predlogov za optimizacije se izdelane variante ponovno pregleda in potrdi z vidika izpolnjevanja opredeljenih ciljev prostorskega razvoja.«

Glede na dejstvo, da na podlagi vseh do sedaj izvedenih optimizacij variant nimamo niti ene okoljsko sprejemljive variante, je izvajalec skladno s točko 3.4.2. projektne naloge predlagal preveritev edine možne nove variante – variante v koridorju obstoječe proge. Pri tem je potrebno poudariti, da se je novo predlagana varianta izkazala kot možna za preveritev in vključitev v študijo šele po objavi javnega razpisa za izbor izvajalca za izdelavo ŠV in OP, oz. po oddaji ponudbe izvajalca, zato izvajalec v času priprave ponudbe, ob upoštevanju točke 3.4.2. projektne naloge (drugi odstavek zadnje alineje), možnosti vključitve nove variante v Študijo variant (ŠV) in okoljsko poročilo (OP) za novo železniško progo Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ni mogel predvideti in upoštevati pri vrednotenju ponudbe!
Z vključitvijo nove, dodatne variante v študijo je potrebno posamezne aktivnosti znotraj že pogodbeno definiranih faz izvesti ponovno, zaradi česar se poveča obseg aktivnosti v okviru posameznih faz naloge. Gre torej za aktivnosti, ki so bile po vsebini že definirane s pogodbeno dokumentacijo in jih je izvajalec prevzel v izvedbo, zato kot takšne ne predstavljajo dodatnih storitev, ki s pogodbo niso bile dogovorjene.
Ker ima vključitev nove variante za posledico povečan obseg aktivnosti znotraj posameznih faz študije, česar izvajalec ni mogel upoštevati pri pripravi ponudbe, je izvajalec upravičen do dodatnega plačila.
Pri povečanemu obsegu aktivnosti gre torej za dopolnitev naloge po osnovni pogodbi za izdelavo ŠV in OP, ki se nanaša predvsem na dopolnitve izdelave IDZ in strokovnih podlag, študije variant in okoljskega poročila za varianto v koridorju obstoječe proge kot je to določeno v Dodatku k projektni nalogi št. 37500-2/2015/33-1808, ki ga je naročnik posredoval izvajalcu skupaj s pozivom za pripravo predloga za aneks (DRSI, Dopis št. 37500-2/2015/52-1808).

Vse ostale faze se bodo lahko v nadaljevanju izdelale po Pogodbi kot zaključek t.i. drugega kroga vrednotenja variant, saj se bo vrednotenje (t.i. prvi krog vrednotenja) na podlagi zaključkov OP (okoljska nesprejemljivost variant) predčasno zaključil.
Predpogoj za vključitev nove variante v študijo pa je izdelava dopolnitve osnovne Pobude DPN z analizo dodatnih smernic, ki z osnovno pogodbo ni bila predvidena.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu