Dosje javnega naročila JN8189/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN8189/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.07.2013
    JN8189/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 3. 7. 2013
Številka objave: JN8189/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Modernizacija ceste Zelena meja (Pungart - Črni potok) od km 0+000 do km 1+145.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 1364 cesta R3-653 Hrib-Trava-Podplanina.
Sifra NUTS: SI017.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Modernizacija ceste Zelena meja (Pungart - Črni potok) od km 0+000 do km 1+145.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 53466,08 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7019/2013 z dne 7. 6. 2013
ŠT. NAROČILA: C -27/13
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 20. 6. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: RAFAEL d.o.o. Sevnica, Savska cesta 24, SI-8290 Sevnica.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 53466,08 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 53466,08 EUR, z 20 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 7. 2013
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Pri izvedbi pilotne stene so se ob izvedbi vkopov za delovni plato v območju plazu začeli pojavljati zdrsi zemljine. Nujno je bilo torej izvesti dodatni ukrep v smislu zagotavljanja varnosti ljudi in zaščito delovnega platoja. V skladu s 17. členom, 2. odstavek Zakona o javnem naročanju (ZJN - 2) smo pozvali izvajalca, da predloži predračun za izvedbo teh nujnih del. Nadzor je pregledal predračun in potrdil nujnost ukrepa.(Izvajalec del je med plazom in delovnim platojem izvedel zagatno steno iz zabitih železniških tirnic. Za samo stabilnost nasipnih brežin delovnega platoja pa je izvajalec izvedel še jekleno zagatno steno med delovnim platojem in naravno grapo).
Po pregledu izvajalčevega zahtevka (št. 2013-01-28 z dne 28.01.2013) s strani nadzora in kalkulativne službe je bilo ugotovljeno, da vrednost teh del znaša vključno z DDV 123.909,55 €. Sredstva za izvedbo teh del so deloma že zagotovljena v pogodbenem predračunu v postavki NEPREDVIDENA DELA (v višini 70.443,47 € z DDV), za razliko (v višini 53.466,08 € z DDV) pa predlagamo sklenitev aneksa.
Na podlagi zgoraj navedenega predlagamo spremembo 2. člena osnovne pogodbe št. 2415-11-000271/0 za modernizacijo ceste Zelena meja (Pungart – Črni potok) od km 0,000 do km 1,045 (zaključni sloj in pilotna stena) in sicer: vrednost del iz 1. člena osnovne pogodbe ob upoštevanju pogodbenega predračuna in po pregledu ter potrditvi cen za nujna dodatna dela znaša vključno z DDV 593.532,67 €.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu