Dosje javnega naročila JN5605/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN5605/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.05.2013
    JN5605/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 14. 5. 2013
Številka objave: JN5605/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Ureditev ceste skozi Sevnico - III. etapa, R3-679/3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 8,000 do km 8,458
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 3909 cesta R3-679 Breg - Sevnica - Brestanica
Sifra NUTS: SI016.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Ureditev ceste skozi Sevnico - III. etapa, R3-679/3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 8,000 do km 8,458
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 17431,98 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4048/2013 z dne 10. 4. 2013
ŠT. NAROČILA: C - 14/13
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 25. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: GRADNJE d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66A, SI-8294 Boštanj.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 44473,34 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 17431,98 EUR, z 20 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 5. 2013
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Projekt »Ureditev ceste skozi Sevnico III etapa R3 679/3909 Breg – Sevnica – Brestanica od km 8.000 do km 8.458« je leta 2007 izdelalo projektno podjetje GINEX International d.o.o. Rejčeva 3 5000 Nova Gorica.

Ureditev ceste je potekalo v treh etapah. Zadnjo III etapo od km 8.000 do km 8.458 je gradilo podjetje »Gradnje Boštanj d.o.o.,Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj po pogodbi št. 2415-11-000429/0 z dne, 03.06.2011.

Izvajalec je začel z deli dne, 19.03.2012 in po pogodbi dokončal do predvidenega roka 30.11.2012.

Pogodba med investitorjem(DRSC), sofinancerjem občino Sevnica in izvajalcem Gradnje Boštanj d.o.o. je zajemala izvedbo : rušenje obstoječega asfalta od km 8.000 do km 8.458,poglobitev in zamenjava nenosilnega nasipa pod asfaltom , izvedba armirano-beton. zidov, izvedba obojestranskega hodnika za pešce za mešani promet pešcev in kolesarjev na levi strani, ter na desni delno ločeni , delno le za pešce.

Izvedena je meteorna kanalizacija iz PVC cevi fi 400 mm po celi trasi z vtokom preko LO v prekriti potok, z vsemi priključki, ter delno fekalna kanalizacija z priključkom na obstoječi kanal.

Cestna razsvetljava je izvedena po levi strani v celi dolžini trase z navezavo na obstoječo RO druge faze. Telekomunkacijska kanalizacija je obnovljena in razširjena po desni strani trase oziroma hodnika.

V času gradnje je prišlo do določenih sprememb na željo sofinancera objekta ( Občina Sevnica), gasilskega društva Sevnica in posameznih strank katere so delno vplivale na končno ceno skupne investicije, kaj je razvidno iz tabele več,manj in dodatnih del. Posebej je na investicijo vplivalo naročilo soinvestitorja občine da se v celoti ( 25 m)poruši ostatek zidu OZ7 in dobetonira enako kot projektirani del (SL1;SL2;zap6a;zap7), zamenja dotrajala kamnita škarpa z novim betonskim zidom (SL4;SL5;zap3), poruši kamniti zid z ograjo,kateri je segel v hodnik pri hiši Kolman in naredi novi v betonski izvedbi z ograjo, tako da več ne sega v peš hodnik(SL3;zap6;).

Ostali kamniti zidovi so sanirani tako da je izvajalec očistil fuge , na novo fugiral in na zidovih izvedel zaščitni armirano betonski venec(SL4;SL6;SL7;zap6a).

Po razpisu , izbiri in sklenjeni pogodbi z izbranim izvajalcem je prišlo do preprojektiranja meteorne kanalizacije iz fi 3oo mm na fi 400 mm(SL8;SL9;SL10;zap4;zap5;) kaj je z vsem drugim stroškom , kateri sledijo tej spremembi močno vplivalo na investicijo.
Pri gasilskem domu ni bilo predvideno da se v celi dolžini intervencijske poti dodatno izvede tudi nosilni sloj asfalta(SL11;SL12;zap1;zap2), saj čez hodnik in priključno površino vozijo cisterne polne z vodo.

Med parkiriščem pri GD od PR 49 do PR 52 je bilo potrebno porušiti v celi dolžini bet. cestni robnik in ga nadomestiti z palisado višine najmanj 20 cm(SL13;SL14;zap1), ker bi drugače parkirani avtomobili s sprednjim delom segali več kot 40 cm v profil kolesarske steze oz. hodnika za pešce.

Z upoštevanje dodatnih, več in manj del po potrjeni gradbeni knjigi in potrjenih analizah cen za postavke katere niso bile v pogodbenemu predračunu znaša vrednost dodatnih in več del: 17.431,98 EUR (z DDV), kaj je razvidno iz priložene tabele kakor tudi razdelitev investicije med investitorjem (DRSC) in sofinancerjem občino Sevnica.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu