Dosje javnega naročila JN10275/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na mostovih
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN10275/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.08.2013
    JN10275/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na mostovih

Datum objave: 14. 8. 2013
Številka objave: JN10275/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Rekonstrukcija dveh objektov čez inundaciji v Peršetih na G2-102/1040 v km 0,550 in 0,700.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 1040 cesta G2-102 Peršeti - Most na Soči.
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Rekonstrukcija dveh objektov čez inundaciji v Peršetih na G2-102/1040 v km 0,550 in 0,700.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45221100 (Gradbena dela na mostovih)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 36818,09 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN8475/2013 z dne 9. 7. 2013
ŠT. NAROČILA: C -30/13
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 23. 7. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CPG, d.d., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 36818,09 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 36818,09 EUR, z 20 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 8. 2013
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 a) Brez ponudb ali primernih ponudb v okviru: odprtega postopka.
j) Vse ponudbe, predložene na podlagi odprtega postopka, postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali konkurenčnega dialoga, so bile nepravilne ali nesprejemljive. Na pogajanja so bili povabljeni samo tisti ponudniki, ki so izpolnjevali pogoje za ugotavljanje sposobnosti.
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Dodatno naročena in spremenjena dela so nastala zaradi vračila za gradnjo potrebnih in že pridobljenih zemljišč denacionalizacijskemu upravičencu Agrarni skupnosti Tolmin. Z AS Tolmin ni bilo možno doseči sporazuma o odkupu zemljišč, zato je bila s strani projektanta izvedena korekcija projektirane osi, s katero se ne posega na sporna zemljišča. Zaradi spremenjene projektne rešitve osi se je dolžina začasnega obvoza povečala na 350 m, kar posledično pogojuje izvedbo dvosmernega obvoza. Dodatno naročena in spremenjena dela zajemajo stroške korekcije projekta in razliko količin zaradi povečanja obvoza, enotne cene so iz osnovne pogodbe in dejansko potrjenih računih.
Vrednost dodatno naročenih in spremenjenih del ni vključena v prvotno naročilo, izvedba teh del je nujno potrebna za dokončanje projekta in jih ni možno tehnično ločiti od prvotnega naročila.
Izvedba dodatno naročenih in spremenjenih del je oddana ponudniku, ki že izvaja prvotno naročilo. Enotne cene so iz osnovne ponudbe, strošek dopolnitve projektne dokumentacije je po računu odgovornega projektanta.
S tem je zahtevek izvajalca za sklenitev aneksa za povečanje pogodbene vrednosti utemeljen in upravičen.
Izvedba dodatno naročenih in spremenjenih del ne vpliva na končni rok izvedbe.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu