Dosje javnega naročila JN14089/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN14089/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.11.2013
    JN14089/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 6. 11. 2013
Številka objave: JN14089/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Ureditev pločnika ob DC R3-923, odsek 1087, od priključka v km 0.200 do priključka za kamnolom CALCIT
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 1087 cesta RT-923 Stahovica - Kam. Bistrica
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Ureditev pločnika ob DC R3-923, odsek 1087, od priključka v km 0.200 do priključka za kamnolom CALCIT
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 22890,34 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: C -44/13
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 23. 10. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: KPL d.d., Tbilisijska ulica 61, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 22890,34 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 22890,34 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 11. 2013
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 V sklopu dokončanja del so se pojavila več dela v sklopu končnega obračuna izvedenih del, kakor tudi dodatna dela, ki so bila nujna za dokončanje del prvotnega naročila. Le ta se nanašajo predvsem na spremenjene okoliščine izkopov za podporne zidove (V. ktg. – miniranje), podaljšanje podpornega zidu za 6,00 m in izvedenih dodatnih ukrepov pri sanaciji ceste (zamenjava asfaltnega ustroja v celotni dolžini levega voznega pasu (predvidena 1/3 širine ceste – delno). Vsa navedena dela so bila nujna za dokončanje del, ravno tako pa jih ni bilo mogoče ločiti tako po tehnični, kot ekonomski plati od prvotnega naročila. Upoštevana je tudi sprememba pogodbene vrednosti na račun spremembe DDV-ja s 01.07.2013.
 Nominacija dodatnega podizvajalca del:
Z aneksom se dopolnijo določila pogodbe štev. 2415-12-000106/0 in aneksa štev. 2415-12-000106/1 in
štev. 2415-12-000106/2, kjer izvajalec del navaja, da bo prevzeta dela s pogodbo izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci:
 KONSTRUKCIJE KOGOVŠEK d.o.o., Horjulska cesta 56, 1356 Dobrova za izvedbo ključavničarskih del na objektu ureditve pločnika ob DC R3-923, odsek 1087 – Calcit v skupni višini vrednosti del: 8.637,66 EUR;
 EIS SKOČAJ d.d., Gajeva ulica 56, 1235 Radomlje za izvedbo del javne razsvetljave na objektu ureditve pločnika ob DC R3-923, odsek 1087 – Calcit v skupni višini vrednosti del: 27.020,88 EUR;
 SBK TRGOVINA d.o.o., Kočevska cesta 20, 1291 Škofljica za izvedbo dobave gradbenega materiala za ureditev pločnika ob DC R3-923, odsek 1087 – Calcit v skupni višini: 96.442,66 EUR;
Izvajalec del je z dopisom štev. 2012-2159/1986-PB z dne 08.07.2013 zaprosil naročnika za dopolnitev
določil 8. člena pogodbe, z obrazložitvijo po dodatni nominaciji podizvajalca del. Predložil je tudi pogodbo in ustrezno dokumentacijo za nominacijo predlaganega podizvajalca del:
 Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj za izvedbo dobave gradbenega materiala (asfaltna masa) za ureditev pločnika ob DC R3-923, odsek 1087 – Calcit v skupni višini: 80.650,69 EUR brez DDV;
 Izvajalec del je z nominacijo dodatnega podizvajalca del predložil tudi izjavo podizvajalca del SBK TRGOVINA d.o.o. o zaključku vseh del na predmetnem projektu z končno vrednostjo opravljenih storitev 18.151,81 EUR z DDV.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu