Dosje javnega naročila JN14903/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN14903/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.11.2013
    JN14903/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 22. 11. 2013
Številka objave: JN14903/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Rekonstrukcija križišča Podturn, R1-216/1177 Soteska-Črmošnjice v km 4,959
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 1177 cesta R1-216 Soteska - Črmošnjice
odsek 5831 cesta R3-733 Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn
Sifra NUTS: SI017.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Rekonstrukcija križišča Podturn, R1-216/1177 Soteska-Črmošnjice v km 4,959
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 11100,01 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: C -45/13
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 16. 11. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, SI-8000 Novo mesto.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11100,01 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 11100,01 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 11. 2013
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Izbrani izvajalec za izvedbo del CGP Novo mesto d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, je bil uveden v delo dne 26.3.2012. Pri uvedbi v delo je investitor RS Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – DRSC, Tržaška c. 19, 1000 Ljubljana, po že sklenjeni gradbeni pogodbi št. 2415-11-001199/0 preko inženirja izvajalcu predal v dveh izvodih naslednjo projektno dokumentacijo:
• Vodilno mapo, načrt križišča in načrt opornih zidov
• Načrt cestne razsvetljave, prestavitev NN vodov, načrt dimenzioniranja vozišča, obremenitev okolja na hrup, začasna prometna ureditev, varnostni načrt, gospodarjenje z odpadki in geodetski načrt
Državni proračun je bil sprejet z zamudo, tako da izvajalec ni mogel takoj pričeti s pogodbenimi deli. Po sprostitvi investicijskih sredstev sta Naročnik in sofinancer občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, z izvajalcem v avgustu 2012 sklenila aneks k osnovni pogodbi št. 2415-11-001199/1. V aneksu je bil določen novi rok dokončanja del, in sicer 31.8.2013. Izvajalec je dela začel izvajati po projektu PZI 311/09, STIA d.o.o., december 2009. Pogodba je zajemala izvedbo rekonstrukcije križišča, z zamenjavo tamponskega materiala, novega asfaltnega in obrabnega sloja asfalta, izvedba kamnitih zidov P1, P2 in P3, izvedba nove cestne razsvetljave, avtobusnega postajališča, prestavitev NN vodov ter zaščita in prestavitev vodovoda.

Pri izvedbi del je prišlo do določenih sprememb in večjih količin izvedbenih del, katera so izvedena v soglasju s projektantom, naročnikom in sofinancerjem ter dokumentirana z vpisi v gradbeni dnevnik in rednih zapisnikov operativnih sestankov.
Večje količine tamponskega materiala in asfaltnih površin je izvedeno zaradi prilagoditve trase na obstoječi most, ki še ni rekonstruiran, in zaradi prilagoditve dostopov do stanovanjskih hiš (priloženo v prilogah VP ‘‘A‘‘, VP ‘‘B‘‘, SL ‘‘3‘‘, SL ‘‘4‘‘, SL ‘‘8‘‘)

Podaljšana je dolžina hodnika za pešce proti Soteski (priloga VP ‘‘C‘‘). Montirana je delno nova JVO ograja oziroma zamenjana dotrajana lesena ograja ( prilogi VP ‘‘A‘‘, SL ‘‘11‘‘). Večja dela so izvedena na zidovih P1 in P2 zaradi razširitve vozišča in meje z lastnikom zemljišča (priloge VP ‘‘A‘‘, SL ‘‘12‘‘, SL ‘‘7‘‘, SL ‘‘1‘‘). Stroški prometne signalizacije s semaforji so bili višji kot predvideni v predračunu (priloge SL ‘‘7‘‘, SL ‘‘9‘‘, SL ‘‘10‘).

Povečana je davčna stopnja na 22%.

Zakonska podlaga za izbiro postopka oddaje naročila
Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke, šestega odstavka 29. člena ZJN-2B. V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi izvajalca, ki izvaja dela po osnovni pogodbi.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu