Dosje javnega naročila JN2299/2014
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN2299/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.02.2014
    JN2299/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 26. 2. 2014
Številka objave: JN2299/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Gradbena dela za izgradnjo krožišča K3 v okviru projekta reko. Ilirska Bistrica.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 0342 cesta G1-6 Il. Bistrica (Trnovo).
Sifra NUTS: SI018.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Gradbena dela za izgradnjo krožišča K3 v okviru projekta reko. Ilirska Bistrica.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 37326,14 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: C -1/14
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 25. 1. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CPK d.d., Ulica 15.maja 14, SI-6000 Koper - Capodistria.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 39655,41 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 37326,14 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Ni znano.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 2. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Na podlagi dopisa izvajalca – vodilnega partnerja CPK d.d. (št. dopisa DE11/2013-097/020 z dne 25.9.2013) za izvedbo nepredvidenih, dodatnih, več in manj del – delež DRSC in utemeljitvijo njihovih zahtev je ugotovljeno povečanje osnovne vrednosti gradbenih del.

Utemeljitev oz. obrazložitev dodatnih del:
Zahteve izvajalca – vodilnega partnerja CPK d.d. za izvedbo dodatnih, več in manj del so upravičene, ker teh del ni mogoče tehnično ločiti od prvotnega naročila in so nastale iz naslednjih razlogov:
- zaradi faznosti gradnje objekta,
- zaradi daljših začasnih obvozov, kjer je bilo potrebno na glavni cesti zagotoviti varno odvijanje prometa v času turistične sezone,
- zaradi navezave na obstoječe stanje objekta,
- zaradi neugodnih vremenskih razmer v času gradnje v območju vodotoka Pila
- neskladij med pogodbenim popisom in dejanskim stanjem na terenu, ki so bila ugotovljena tekom gradnje objekta.

Povečanje vrednosti objekta je ocenjeno v višini v višini 39.655,41€ € z DDV (celoten delež bremeni DRSC), kar je ocenjeno na cca 3,88% povečanja celotne investicije.

Hkrati z aneksom št. 3 in na podlagi dopisa izvajalca – vodilnega partnerja CPK d.d. (št. dopisa DE11/2013-052/093 z dne 19.11.2013) predlagamo nominacijo podizvajalca AJM okna-vrata-senčila d.o.o. za izvedbo pasivne protihrupne zaščite.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu