Dosje javnega naročila JN4693/2014
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na viaduktu
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN4693/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.04.2014
    JN4693/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na viaduktu

Datum objave: 18. 4. 2014
Številka objave: JN4693/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Interventna izvedba obvozne ceste ob viaduktu Trojane na R2-447/0292 v km 2,080
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 0292 cesta R2-447 Trojane - Želodnik
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Interventna izvedba obvozne ceste ob viaduktu Trojane na R2-447/0292 v km 2,080
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45221120 (Gradbena dela na viaduktu)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 96188,58 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: C -5/14
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 26. 3. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, SI-8000 Novo mesto.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 200000 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 96188,58 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 4. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2d) Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.


2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Pregled in analize objekta so pokazale, da objekt ni več sposoben prevzeti polne neomejene prometne obtežbe. Izvedene analize nosilnosti objekta kažejo, da je dopustna prometna obremenitev 15 ton.
Za zagotovitev ustrezne prometne varnosti se predlaga interventna izvedba obvozne ceste ob objektu in s tem razbremenitev prometne obtežbe na objektu

Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji na podlagi 3. točke, 1. odstavka, 29. člena ZJN-2. Glede na slabo stanje objekta je potrebno predvidena dela izvesti interventno.
Glede na bistveno zmanjšanje sredstev za investicije v glavne in regionalne ceste v letu 2013 in pred njim ter popolne ustavitve investicij v glavne in regionalne ceste (z izjemo projektov, ki se finansirajo iz ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj) v letu 2014 in 2015, kar izhaja iz sprejetih rebalansov proračunov RS za leti 2013 in 2014, zaustavitev izvajanja proračuna za leto 2013 na integralnih postavkah na 93 % v septembru 2013 ter sprejeti proračun za leto 2015, ni bilo mogoče izvesti javnega naročila za nujno sanacijo objekta po odprtem postopku. Družba DARS predvideva dela v predorih na AC preko Trojan zaradi katerih je potrebno preusmeritev prometa na regionalno cesto. Ker je premostitveni objekt v zelo slabem stanju in bi lahko zaradi preobremenitve (samo težkih tovornih vozil je na AC preko 5000 na dan) objekta prišlo do njegove porušitve, je zaradi preprečitve ogrožanja varnosti in zdravja ljudi ter preprečitve večje materialne škode, potrebno ob objektu zgraditi začasno obvozno cesto za enosmerni promet, kar še dopuščajo krajevne razmere na terenu. V kolikor se po regionalni cesti ne omogoči odvijanja prometa brez omejitve največje skupne dovoljene mase vozil, tudi v primeru izrednih dogodkov na AC ne bo mogoče preusmeritve prometa na vzporedno regionalno cesto. Tako stanje bo imelo za posledico več kilometrske zastoje na AC ter ogrožanje življenj saj bo otežkočen, lahko pa tudi onemogočen dostop do kraja izrednega dogodka na AC.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu