Dosje javnega naročila JN6185/2014
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN6185/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.06.2014
    JN6185/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 2. 6. 2014
Številka objave: JN6185/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava zapornega sloja na cesti R3 - 642, odsek 1360 Ig - LJ (Peruzzijeva) od km 4+820 do km 6+580.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 1360 cesta R3-642 Ig - LJ (Peruzzijeva).
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izdelava zapornega sloja na cesti R3 - 642, odsek 1360 Ig - LJ (Peruzzijeva) od km 4+820 do km 6+580.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 188809,88 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: C -4/14
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 22. 5. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., Stanežiče 39, SI-1210 Ljubljana - Šentvid.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 188809,88 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 188809,88 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 6. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Na regionalni cesti R3-642, odsek 1360 Ig - Ljubljana (Peruzzijeva), od km 4+820 do km 6+580, je prišlo do dodatnih del, ki niso bila vključena v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postala potrebna za izvedbo naročila.
Zaradi izvajanja dej je bila sprva predvidena popolna zapora navedene ceste na zgoraj navedeni stacionaži le do konca avgusta 2013, vendar je bila Direkcija RS za ceste - zaradi same narave dela in zahtevnosti terena - popolno zaporo prisiljena podaljšati do konca oktobra 2013, zaradi česar sta bili obvozni cesti (Črna pot in Hauptmanca) dodatno obremenjeni dalj časa. Skladno s 63. členom Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/2010), ki govori o vzdrževanju občinskih cest ob preusmeritvah prometa (1. odstavek: Direkcija lahko zaradi zapore državne ceste začasno preusmeri promet na občinske ceste. 2. odstavek: Če je med preusmeritvijo prometa z državne ceste na občinsko cesto treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, ima občina pravico do povrnitve teh stroškov v skladu z določbo šestega odstavka 74. člena tega zakona) je Direkcija RS za ceste dolžna občini povrniti stroške povečanega vzdrževanja obvoznih cest (dodatno urejanje cest, nasip materiala frakcije 0-32 mm v debelini do 30 cm, planiranje in utrjevanje na cestah Črna pot in Hauptmanca), do katerih je prišlo zaradi podaljšanja trajanja popolne zapore Ižanske ceste in posledično povečanega prometa na obeh obvoznih cestah tudi v septembru in oktobru 2013.
Zaradi dodatno povečanih pričakovanj močnejših posedkov tal je bilo treba na desni strani ceste v celotni dolžini izvesti predobremenilni nasip, s ciljem, da bi se tla čim hitreje konsolidirala. Zaradi tega je bilo na tej strani ceste onemogočeno odvodnjavanje, kar pa je z vidika prometne varnosti nedopustno. Problem je bilo nujno treba rešiti, in sicer na način, da se v nasip na ustreznem nivoju vgradi cevi premera 160 mm, ki bodo vodo uspešno odvajale z vozišča.
Na levi strani ceste je bilo v prvotnem popisu del odvodnjavanje predvideno na drugačen način, saj še ni bilo znano, da se bo kasneje lokalna skupnost odločila, da ob cesti zgradi tudi pločnik in kolesarsko stezo. Ker je Direkcija RS za ceste dolžna poskrbeti za korektno odvodnjavanje meteorne vode z vozišča, je bilo treba rešiti odvodnjavanje na drugačen način, kot je bilo predvideno prvotno, ko je bil odtok vode speljan v odprti cestni jarek. Zato je bilo treba dobaviti in v zid vgraditi kovinske izlivnike, in sicer v rastru 5 m, zaradi česar je bilo treba izvesti trapezno rezanje velike zidne stene debeline 30 cm. Obenem je bilo treba dobaviti in namestiti pokrove oz. obrobe venca opornega zidu iz vroče cinkanega HOP-profila, ki onemogoča zamakanje vode v zid in s tem preprečuje erozijo zidu.
Med izvajanjem javnega naročila je prišlo do spremembe Tehničnih pogojev za prometno signalizacijo in prometna ogledala. Zato so na delovišču nastale potrebe po dodatnih prometnih znakih, zaradi česar je bilo treba dobaviti in vgraditi oz. montirati prometne znake na stebričkih, konzolah in polportalih, ki bodo zdržali tudi predvidene vetrne obremenitve.

Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke, 5. odstavka 29. člena ZJN-2. V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi izvajalca, ki izvaja dela po osnovni pogodbi. Vrednost dodatnih del ne presega 30% vrednosti osnovnega naročila.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu