Dosje javnega naročila JN7045/2014
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN7045/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.06.2014
    JN7045/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 26. 6. 2014
Številka objave: JN7045/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova ceste R3-693 Nova cerkev - Vitanje -Etapa III skozi Vitanje z obnovo mostu čez Hudinjo
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 2302 cesta R3-693 Niva Cerkev - Socka - Vitanje
Sifra NUTS: SI014.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Obnova ceste R3-693 Nova cerkev - Vitanje -Etapa III skozi Vitanje z obnovo mostu čez Hudinjo
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 11261,13 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: C -47/13
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 5. 12. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: NIVO EKO, d.o.o., Ulica Savinjske čete 17, SI-3310 Žalec.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11261,13 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 11261,13 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 6. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Ob pričetku projekta smo ugotovili, da se pojavljajo dela, ki jih projektna dokumentacija ne zajema oz. niso evidentirana v projektantskih popisih del (priloga št. 1: Zapisnik op. sestanka št. 1, z dne, 8.5.2013, Zapisnik op. sestanka št. 3, z dne 14.06.2013 in Zapisnik sestanka na Občini Vitanje z dne, 19.07.2013 ter fotografiji št.1 in 2).
Glavne karakteristike obsega manjkajočih del je sledeč:

1. Voziščna konstrukcija:
• navezava ceste med P27 in P28, na predhodne faze izvajanja del, komplet z ureditvijo globinskega in površinskega odvodnjavanja ter izvedbo zaključnega sloja in talnih označb,
• navezava ceste med P39 in P40, na predhodne faze izvajanja del, komplet z ureditvijo globinskega in površinskega odvodnjavanja, izvedbo zaključnega sloja in talnih označb ter izvedbo hodnika za pešce,
2. Zavarovanje struge potoka Hudinja, pod lokacijo novega mostu
• podaljšanje kamnite zložbe v potoku Hudinja, obojestransko dol vodno od P1 dalje; s projektom je bil predviden zaključek kamnite zložbe v P1, kar lokacijsko predstavlja zaključek v sredini individualnih objektov in neutrjenih brežin. Zaradi hudourniških lastnosti vodotoka Hudinja, bi takšno zaključevanje opornih zidov predstavljajo nevarnost, da se poškodujejo temelji objektov v času visokih voda. Po ogledu stanja na kraju samem, je projektant z vpisom v gradbeni dnevnik potrdil, da je potrebno dolvodno obojestransko podaljšati kamnite obloge in izvesti hidroizolacijo na objektu, ki meji na vodotok ter s talnim pragom v koritu potoka in dodatno kamnito oblogo, zavarovati zaključek brežin (priloga št. 2, vpis projektanta v gr. dnevnik dne, 05.07.2013 in z dne, 22.07.2013).
3. Most čez potok Hudinja v km 10 + 005,62- dodatna dela:
• Projektnatski popis ni zajemal izvedbe sodobne hidroizolacije mostne konstrukcije s predhodnim peskanjem, nanašanjem sprijemne plasti ter izvedbo epoksidnega premaza in posipa s kremenčevim peskom. O tem smo obvestili projektanta, ki se je strinjal, da se s projektom predvidena hidroizolacija krovne plošče, izvedena z lepljenjem bitumenskih trakov s tkanino iz steklenih vlaken, zamenja s predlagano hidroizolacijo. V sklopu ureditve nove mostne konstrukcije, bo izvajalec izvedel strojni izkop zemljine za položitev novega vodovoda in izdelal AB jašek z LTŽ povoznim pokrovom (priloga št. 3; Zapisnik skupnega sestanka z dne, 15.09.2013).
Izvajalec je na osnovi ugotovljenih odstopanj izdelal predlog z najavo več in dodatnih del ter ga z dopisom št. VI/EKO/649/2013, z dne, 19.07.2013, posredoval na naslov naročnika in v vednost nadzornemu inženirju (priloga št.4:– pisna najava dodatnih in več del).
Pripravljena je preglednica pogodbenih ter dodatnih del, ki so izkazana v skupni rekapitulaciji. Za dodatna dela je izdelana in korigirana analiza cen.

Po določbi zakona mora biti iz utemeljitve dodatnih del razvidno, da gre za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotni projekt ali prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo:
- če teh dodatnih storitev ali gradenj ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave
- če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila.

Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke, šestega odstavka 29. člena ZJN-2B. V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi izvajalca, ki izvaja dela po osnovni pogodbi.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu