Dosje javnega naročila JN6452/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Gradbena dela na kolesarski poti
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN6452/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.09.2015
JN7633/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2015
    JN6452/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na kolesarski poti

Datum objave: 17. 9. 2015
Številka objave: JN6452/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Sabina Brodt, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.di.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Ureditev daljinske kolesarske povezave št. 920100 Nova Gorica - Predel, odsek Solkan - Plave, od km 0,340 do km 9+610
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: DKP 920100, odsek Solkan - Plave
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Ureditev daljinske kolesarske povezave št. 920100 Nova Gorica - Predel, odsek Solkan - Plave, od km 0,340 do km 9+610
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233162 (Gradbena dela na kolesarski poti)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 531803,36 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43001-122/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6005/2015 z dne 2. 9. 2015
ŠT. NAROČILA: C -34/15
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 16. 9. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2A, SI-8270 Krško.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 855805,83 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 531803,36 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 9. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 1.1. Dodatno varovanje brežine nad kolesarsko potjo pred padajočim kamenjem. Razlog za dodatno varovanje je izredni dogodek v začetku julija 2015 (po izvedenem tehničnem pregledu nove kolesarske poti in pred izdajo uporabnega dovoljenja), ko je iz skalne police nad kolesarsko potjo izpadel večji skalni blok, poškodoval dve lovilno podajni ograji in pristal na kolesarski poti. Zaradi navedenega dogodka je bil ustavljen tudi postopek pridobitve uporabnega dovoljenja. Po ogledu terena in izdelavi geološkega poročila so bili določeni dodatni varovalni ukrepi (postavitev podajno lovilnih ograj) na skupni dolžini 350 metrov.
1.2. Sanacija plazu na odseku kolesarske poti med km 0.340 in km 0.640. Med gradnjo je bil evidentiran aktiven zemeljski plaz. Na podlagi geološko-geotehničnega elaborata je bila, skladno s 15. Členom Posebnih gradbenih uzanc, naročena izdelava spremembe oziroma dopolnitve projektne dokumentacije. Sanacija plazu je predvidena s pilotno steno dolžine 42 metrov in podporno konstrukcijo (gabioni) dolžine 61 metrov.
1.3. Skladno z navedenim in členom 8.4 Splošnih pogojev pogodb se rok za dokončanje del po pogodbi in aneksu št.2 podaljša do 15.11.2015

Naročilo se oddaja na podlagi prve točke (5) odstavka 29. člena ZJN-2. Dodatne nujne nepredvidene gradnje pilotne stene tehnično ni mogoče ločiti od prvotnega naročila, izvedba dodatne nujne nepredvidene gradnje varovalnih ograj pa so nujno potrebne za dokončanje tega naročila (pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja že zgrajene kolesarske poti v dolžini 9 km).
Ocenjena vrednost dodatnega naročila znaša 28 % zneska prvotnega naročila.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7633/2015, Gradnje: Gradbena dela na kolesarski poti; datum objave: 29. 10. 2015