Dosje javnega naročila JN9615/2014
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN9615/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.09.2014
    JN9615/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 30. 9. 2014
Številka objave: JN9615/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsc@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava zapornega sloja na cesti R3 - 642, odsek 1360 Ig - LJ (Peruzzijeva) od km 4+820 do km 6+580.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 1360 cesta R3-642 Ig - Lj (Peruzzijeva).
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izdelava zapornega sloja na cesti R3 - 642, odsek 1360 Ig - LJ (Peruzzijeva) od km 4+820 do km 6+580.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 61658,80 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: C -9/14
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 22. 7. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., Stanežiče 39, SI-1210 Ljubljana - Šentvid.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 280942,95 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 61658,80 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 9. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Na regionalni cesti R3-642, odsek 1360 Ig - Ljubljana (Peruzzijeva), od km 4+820 do km 6+580, je prišlo do več in manj del, ki niso bila vključena v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postala potrebna za izvedbo naročila.

Obrazložitev dodatnih del:

1. Izvedba izravnave ceste z asfaltom AC 16 base, B 50/70, v tonah, ocenjeno cca. 290 t:

Za doseganje ustrezne ravnosti vozišča, zaradi predvidenih – izračunanih posedkov na barjanskih tleh, se morajo izvesti potrebne izravnave z asfaltom AC 16 base, B 50/70, v predvideni količini 290 ton. Izravnave se izvajajo na mestih - odsekih, kjer je niveleta ceste prenizka 3 ali več cm. (dogovor investitor – projektant – izvajalec).

2. Ojačitvene armaturne mreže pod obrabnim slojem:

Zaradi izvedene analize posedanja po 1. fazi predvidene konsolidacije, se je z strani odgovornega projektanta predlagal naslednji ukrep sanacije asfaltnih slojev:

Vgradi se ojačitvena armaturna mreža iz steklenih vlaken z natezno trdostjo 100 kN (enako v prečni in vzdolžni smeri, raztezek manj kot 3 %) in se glede na možnost dobave (možna širina je 2,20 m) vgradi v dveh dolžinah (2 x 2,20 m) z upoštevanjem minimalnega preklopa 10 cm tako v vzdolžni kot prečni smeri, (pri preklapljanju v vzdolžni smeri se izvede zamik stikov za 50 cm).

Zajame se vzdolžna razpoka na celotnem območju dograditve nasipa na desni strani (območje hodnikov za pešce in kolesarskih stez + del vozišča), tako da imamo mrežo (glede na karakteristični profil: 2,25 cm kolesarske + 3,25 vozišče z robnim pasom) položeno v širini 4,20 m, kar pomeni 1,30 metra od sredine vozišča do roba kolesarke steze.

Mreža se vgradi neposredno na sedanjo obstoječo površino in preko tega izvede izravnave in nato obrabna plast (zaradi zagotovitve večje debeline nadgrajenega asfalta), pri čemer je ključnega pomena, da se uporabi minimalna količina pobrizga s polimerno emulzijo, za ustrezno zlepljenost in kvalitetno vgradnjo (da ne bo prišlo do izstopanja bitumna na površino). Ta znaša po navodilih proizvajalca minimalno 0,5 kg/m2 (potrebno je izvesti testno vgradnjo na začetku izvedbe in določiti natančne količine pobrizga – lahko bo zadosti tudi od 0,3 do 0,4 kg/m2.

Dodatna dela niso bila prvotno predvidena, saj se je potreba po njih izkazala šele v času izvedbe. Navedena dela so nujno potrebna za zagotovitev ustrezne kvalitete izvedbe vseh del in varnosti v prometu.

Z aneksom se spremeni tudi nadzorni inženir s strani naročnika.
S tem aneksom se podaljša pogodbeni rok do 31. 8. 2014.
V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune v elektronski obliki. Ta oblika izdajanja računov se uredi s tem aneksom.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu