Dosje javnega naročila JN6327/2014
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Sanacijska dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN6327/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.06.2014
    JN6327/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Sanacijska dela

Datum objave: 5. 6. 2014
Številka objave: JN6327/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sanacija usadov Srednja Vas na cesti R3-638/1132 Begunje - Bistrica (Tržič) v km 4,320 (4,300 - 4,600)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 1132 cesta R3-638 Begunje - Bistrica (Tržič)
Sifra NUTS: SI022.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Sanacija usadov Srednja Vas na cesti R3-638/1132 Begunje - Bistrica (Tržič) v km 4,320 (4,300 - 4,600)
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45453100 (Sanacijska dela)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 10055,05 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: C -7/14
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 26. 5. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: RAFAEL d.o.o. Sevnica, Savska cesta 24, SI-8290 Sevnica.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10055,05 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 10055,05 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 6. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Predlagani aneks se sklepa na podlagi vloge izvajalca del, podjetja Rafael d.o.o., Savska cesta 24, 8290 Sevnica, št 15-05/2014 z dne 15.05.2014. Izvajalec del v vlogi predlaga podaljšanje roka izvedbe del, uskladitev DDV in izvedbo nujnih dodatnih del. Gradbena dela so se pričela po pogodbi DRSC št. 2415-12-000970 z dne 24.4.2013. Vrednost pogodbe je 699.721,42 EUR z 20%-nim DDV-jem. Gradnja se je pričela dne 9.7.2013 (gradbeni dnevnik, postavitev zapore). Izvajalec je uveden v gradnjo 10.7.2013 (gradbeni dnevnik)

S 1.7.2013 se je spremenila stopnja DDV z 20 % na 22%. Vrednost DDV se je tako na pogodbeno vrednost povečala za 11.662,02 EUR.

V rebalansu proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 Direkcija Republike Slovenije za ceste nima predvidenih sredstev za investicijske projekte oziroma je njihova vrednost nič. Dokončno izvedbo Sanacije usadov Srednja Vas na cesti R3-638/1132 Begunje – Bistrica (Tržič) v km 4,320 zato v letih 2014 in 2015 ni mogoče realizirati. V skladu z drugim odstavkom 4. člena pogodbe za izvedbo predlagamo podaljšanje roka izvedbe. Predlagamo, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti do 30.4.2016.
Dodatna dela v vrednosti 10.055,04 z DDV je potrebno izvesti zaradi nemotenega in varnega pretoka prometa, lažjega vzdrževanja ceste ter stabilnost objekta.
Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke, 5. odstavka 29. člena ZJN-2. V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi izvajalca, ki izvaja dela po osnovni pogodbi. Vrednost več del ne presega 30% vrednosti osnovnega naročila.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu