Dosje javnega naročila JN11796/2014
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 206.775,45 EUR

JN11796/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.12.2014
JN11796/2014-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.05.2015
    JN11796/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 250-444086
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 24. 12. 2014
Številka objave: JN11796/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsc@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Gradnja obvoznice Črnomelj, II. etapa.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 1393 cesta R1-216 obvoznica Črnomelj.
Sifra NUTS: SI017.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Gradnja obvoznice Črnomelj, II. etapa.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 206775,45 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
Številka obvestila v UL: 2014/S 247-435597 z dne 23. 12. 2014
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN11675/2014 z dne 18. 12. 2014
ŠT. NAROČILA: C -19/14
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 18. 12. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, SI-8000 Novo mesto.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 534840,40 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 206775,45 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete: prometna infrastruktura ESRR; prednostne usmeritve: področje cest.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 12. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Upravno sodišče RS, je s sodbo (z dne 27. 2. 2014) odpravilo gradbeno dovoljenje Upravne enote Črnomelj št.: 351-216/2013-9, z dne 5. 6. 2013. Zaradi navedenega je naročnik izvajalca pozval (dne 6. 3. 2014), da izvajanje del začasno ustavi na tistih odsekih gradbišča, ki so predmet tega gradbenega dovoljenja (od S10 do S14, od P71 do 76, od P106 do P115 in od R1 do R3) in ga hkrati obvestil, da mora v skladu s členom 8.8 Pogojev gradbenih pogodb (Fidic 1999) in 72. členom gradbenih uzanc poskrbeti za zavarovanje že izvedenih del pred propadanjem ter zavarovati ta dela proti izgubi ali škodi. Posledično izvajalec ni mogel začeti izvajati posameznih faz gradnje premostitvenega objekta v roku, določenem po potrjenem osnovnem terminskem planu, dela so bila prekinjena od 8. 3. 2014 do 23. 4. 2014, ter nastala so dodatna dela oz. stroški ustavitve del na gradbišču (Fidic, podčlen 8.9 in 20.1), ki so predmet tega aneksa.
Zaradi ustavitve gradnje na parcelah št. 1113/7, 1113/18 in 1115/4 vse k.o. Črnomelj in na parcelah 628/3, 628/5 in 629/4 k.o. Loka je bilo potrebno spremeniti organizacijo gradbišča pri gradnji mostu in ni bilo mogoče dokončati izgradnje priključne ceste ter izvesti prestavitev komunalnih vodov, dokončati obvoznico med krožiščem z novo Viniško cesto in koncem trase ter izvesti navezavo trase na staro Viniško cesto. Izvajalec je moral zagotavljati nove transportne poti do žerjava, dodatne delovne platoje, pripraviti tehnološke alternativne rešitve za dobavo in izvedbo montažne podporne konstrukcije na mostu in izvajati dodatno čiščenje ter vzdrževanje gradbene jame v območju podporne konstrukcije s pomožnimi temelji v reki Dobličici.

Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke, 5. odstavka 29. člena ZJN-2, dodatna dela so posledica nepredvidenih okoliščin in jih je nujno potrebno izvesti za dokončanje gradnje.
V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi izvajalca, ki izvaja dela po osnovni pogodbi. Vrednost dodatnih del ne presega 30% vrednosti osnovnega naročila.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu