Dosje javnega naročila JN214/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN214/2016 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.01.2016
    JN214/2016 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 12. 1. 2016
Številka objave: JN214/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Sabina Brodt, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.di.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Preplastitev ceste G1-12/0344 Razdrto - Podnanos od km 4,820 do km 6,340 (1. faza).
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 0344 cesta R2-444 Razdrto - Manče
Sifra NUTS: SI018.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Preplastitev na G1-4/1259 Sl. Gradec - Zg. Dolič od km 7.300 v dolžini 2320 m in obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na G1-4/1259 od km 9.620 v dolžini 538 m.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 43268,34 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43001-41/2011
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN8090/2015 z dne 17. 11. 2015
ŠT. NAROČILA: C -49/15
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 12. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CPG, d.d., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 43268,34 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 43268,34 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 1. 2016
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Predmet dodatnih del so vezana na izvedbo kamnite zložbe, ki ni bila sprojektirana v projektu in robnega venca na prepustu 34.
Prav tako je prišlo do dodatnih del predrezkanja zaradi izvedbe hladne reciklaže vezano na korekcijo nivelete. Zaradi zagotovitve ustreznih naklonov ceste po projektu PZI je potrebno predhodno rezkanje asfalta v globini 12 cm. Po rezkanju se bodo zagotovili ustrezni prečni skloni z grederjem. Po grediranju se izvede ponovno rezkanje v globini 20 cm in šele potem reciklaža materiala v globini 20 cm vključno z vsemi dodatki. – v skladu z zaključki uskladitvenega sestanka z dne 22.3.2013.

Postopek s pogajanji brez predhodne objave se za predmetno javno naročilo uporabi na podlagi 29. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) - 5.odstavek točka 1.
Gre za dodatne gradnje, ki niso bile vključene v prvotni projekt niti ne v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za zaključitev izvedbe naročila gradnje, zajetih v tem naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo. Skupna vrednost dodatnih naročil predstavlja manj kot 5% osnovnega pogodbenega zneska.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu