Dosje javnega naročila JN3116/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN3116/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.03.2013
    JN3116/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 19. 3. 2013
Številka objave: JN3116/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Rušitev objektov mejne kontrole in ureditev ceste na območju opuščenega mejnega prehoda Kozina.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 0353 cesta G1-7 Kozina - Krvavi potok.
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Rušitev objektov mejne kontrole in ureditev ceste na območju opuščenega mejnega prehoda Kozina.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 21256,97 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1771/2013 z dne 18. 2. 2013
ŠT. NAROČILA: C - 4/13
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 5. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: GRAFIST d.o.o., Sermin 7B, SI-6000 Koper - Capodistria.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 21256,97 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 21256,97 EUR, z 20 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 3. 2013
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Izvajalec del je dne 18.10.2012 podal vlogo za nominacijo podizvajalca, ki bo izvedel elektroinštalacijska dela pri javni razsvetljavi. Izvajalec je na poziv naročnika vlogo dne 15.11.2012 dopolnil. Vloga izvajalca je tako popolna in se ji ugodi.
Izvajalec je dne 21.12.2012 podal zahtevek za plačilo dodatnih del, ki so nastala predvsem zaradi odstopanj od predvidene sestave temeljnih tal in obstoječe voziščne konstrukcije. Vsi izkopi za meteorne kanalizacije, kanalizacijo javne razsvetljave ter video nadzora so se vršili v kompaktni hribini (apnenec) in ne v nevezani zemljini. Dejanska sredstva obstoječe voziščne konstrukcije se ni na določenih površinah bistveno razlikovala od predvidene, zato je bilo potrebno izvesti ojačitev tako, da bo vozišče sposobno prevzeti težak promet. Dodatno je bila nujna sanacija fasade objekta mejne policije po odstranitvi nadstrešnice ter sanacija poškodb na vozišču nekategiruizirane ceste v upravljanju MNZ, po kateri je bil speljan začasni obvoz v času rušitve nadstrešnice.
Naročnik dodatnih del v fazi projektiranja ni mogel predvideti, saj ni imel na razpolago podatkov o dejanski sestavi tal in voziščne konstrukcije.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu