Dosje javnega naročila JN1894/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 178.280,39 EUR

JN1894/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.03.2015
JN1894/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.05.2015
    JN1894/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2015/S 061-106814
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

Datum objave: 25. 3. 2015
Številka objave: JN1894/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava idejnega projekta (IDP) in predinvest zasnove (PIZ) za gradnjo II. tira Maribor-Šentilj in nadgradnjo obstoječega tira
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Maribor - Šentilj
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izdelava idejnega projekta (IDP) in predinvest zasnove (PIZ) za gradnjo II. tira Maribor-Šentilj in nadgradnjo obstoječega tira
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 178280,39 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43001-5/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
Številka obvestila v UL: 2015/S 059-104392 z dne 25. 3. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1790/2015 z dne 23. 3. 2015
ŠT. NAROČILA: C -3/15
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 6. 3. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 187663,57 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 178280,39 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Ni znano.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Priprava idejnega projekta (IDP), predinvesticijske zasnove (PIZ), okoljskega poročila (OP), poročila o vplivih na okoje (PVO) in geodetska raziskava za izgradnjo drugega tira na odseku železniške proge Maribor - Šentilj in nadgradnjo obstoječega tira – 2013-SI-91059-S
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 3. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Za izvedbo naloge »Izdelava idejnega projekta (IdP) in predinvesticijske zasnove (PIZ) za gradnjo II. tira Maribor - Šentilj in nadgradnjo obstoječega tira« je bila, dne 19.12.2013, med Ministrstvom za infrastrukturo in prostor in konzorcijem podjetij Lineal d.o.o., S7. projektivno podjetje d.d., IRGO Consulting d.o.o. in Prometni institut Ljubljana d.o.o., sklenjena pogodba. jlšt. 2430-13-371686 (v nadaljevanju - osnovna pogodba), v vrednosti 907.545,80 € (z DDV). K osnovni pogodbi do sedaj ni bilo sklenjenih aneksov.
V sklopu izdelave IDP in PIZ za železniško progo Maribor - Šentilj so nujno potrebne dodatne geodetske podlage za naslednje ureditve:
• karte poplavnih območij, kot izhodišče za hidrološko - hidravlično študijo ter posledično definiranje
vodnogospodarskih ureditev (poleg kart je potrebno zagotoviti prečne profile vodotokov, ki so bili
predvideni v osnovni pogodbi, pa niso bili izdelani in posledično tudi ne plačani),
• območja izvennivojskih križanj železniške proge s cestami in spremljajočih ureditev (dostopne poti
in ceste, deviacije cest - vsa križanja cest z železniško progo morajo biti, sldadno z veljavno
zakonodajo t.j. Zakonom o varnosti v železniškem prometu, načrtovana izvennivojsko),
• območja deponij za potrebe odlaganja viškov materiala (predvidenih je 15 lokacij),reambulacija že
izdelanih kart z geodetskim certifikatom za potrebe izdelave državnega prostorskega načrta.
Izdelava geodetskih podlag oz. predvidena dodatna dela so nujno potrebna za nemoteno izdelavo in dokončanje
naloge »Izdelava idejnega projekta (IdP) in ipredinvesticijske zasnove (PIZ) za gradnjo II. tira Maribor - Šentilj in
nadgradnjo obstoječega tira«, pogodba št. 2430 -13 - 371686, z dne 19.12.2013.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu