Dosje javnega naročila JN1676/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 292.627,93 EUR

JN1676/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.03.2015
JN1676/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.05.2015
    JN1676/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2015/S 055-096305
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve gradbenega projektiranja

Datum objave: 16. 3. 2015
Številka objave: JN1676/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelavo idejnega projekta (IdP) za gradnjo nove železniške proge Trst Divača (slovenski del odseka)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izdelavo idejnega projekta (IdP) za gradnjo nove železniške proge Trst Divača (slovenski del odseka)
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71320000 (Storitve gradbenega projektiranja)
71242000 (Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov)
71322000 (Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 239858,96 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN334/2015 z dne 19. 1. 2015
ŠT. NAROČILA: C -5/15
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 30. 1. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PNZ d.o.o., Vojkova cesta 65, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 240000 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 239858,96 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Ni znano.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Projekt je sofinanciran iz sklada za TEN-T (sklada za razvoj vseenropskih prometnih omrežij), in sicer skladno z Odločbo št. C(2008) 7728 z dne 5.12.2008 o dodelitvi finančne pomoči Skupnosti projektu skupnega interesa “Čezmejna železniška proga Trst - Divača: študija in načrt čezmejne proge Trst - Divača - Ljubljana - Budimpešta - meja z Ukrajino“ - 2007-EU-06030-S.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 3. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Izdelava dodatnih del je nujno potrebna za dokončanje IDP nove proge Trst - Divača, saj je naročnik oddal navedena dela z namenom, da bo idejni projekt služil kot podlaga za pripravo in sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu. V fazi izvedbe javnega naročila za IDP je bilo le-to pripravljeno na podlagi razpoložljivih podatkov, torej rešitve B/1. Pred zaključkom IDP pa je bila na podlagi smernic občine Divača izdelana študija bodoče solgoročne ureditve vozlišča Divača, ki je podala drugačne rešitve od prvotno predvidene variante B/1. Zaradi navedenega je pri dokončanju IDP potrebno upoštevati novo rešitev vozlišča Divača in priključnih prog, saj bo le takšen idejni projekt predstavljal ustrezno podalgo za pripravo in sprejem DPN.
Spremembe IDP v delu, kjer se rešitve razlikujejo od prvotno načrtovanih rešitev, vplivajo na rešitve tudi v delu, kjer se trasa ne spreminja. Železniška proga Trst-Divača namreč predstavlja enovit tehnološki odsek, zato morajo posamezni deli projektne dokumentacije, kot so npr. elaborat tehnologije prometa, načrt SV in načrt TK naprav, hidrološko-hidravlična analiza idr. skupaj obravnavati celoten odsek proge in vsebine ni mogoče ločeno obravnavati v več elaboratih. Prav tako v izdelanem idejnem projektu ni bila predvidena delitev odseka na dva dela v km 1.8, zaradi česar popisi del, izračuni količin in ocena investicije niso pripravljeni tako, da bi jih bilo za odsek, ki se spreminja mogoče povzeti iz izdelanega IDP. to pomeni, da bi v primeru oddaje dodatnih del drugemu izvajalcu naročnik moral ponovno oddati tudi dela, ki so sicer že opravljena za prvotno predvideno varianto B/1, kar bi mu povzročilo nepotrebne dodatne stroške.
Iz prejetih dopolnitev smernic ELES pa izhaja, da je zaradi spremenjene lokacije ENP glede na prvotno predvideno lokacijo ENP po varianti B/1 potrebno načrtovati in sprojektirati tudi ustrezen 110 kV vod. Dodatna dela so tako nujno potrebna za dokončanje naročila IDP, ki bo podlaga DPN obenem pa teh del ni mogoče tehnično in ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, saj bi to naročniku povzročilo resne težave.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu