Dosje javnega naročila JN1655/2016
Naročnik: SB Nova Gorica 
Blago: Naprave za podporo delovanja ledvic
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 29.465,44 EUR

JN1655/2016 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.03.2016
JN1655/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2016
    JN1655/2016 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Blago

Naprave za podporo delovanja ledvic

Datum objave: 10. 3. 2016
Številka objave: JN1655/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SB Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, SI-5290 Šempeter pri Gorici.
Tel. +386 53301580. Telefaks +386 53301554. E-pošta sjn@bolnisnica-go.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.bolnisnica-go.si/
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup dializnih aparatov.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Sedež naročnika.
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je nakup treh dializnih aparatov z vzdrževanjem.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33181000 (Naprave za podporo delovanja ledvic)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 24152,00 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. Cena (EUR brez DDV). Ponder: 80
2. 3 novi aparati. Ponder: 20
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 260-1/2016
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1245/2016 z dne 24. 2. 2016
ŠT. NAROČILA: 260-1/2016
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 18. 2. 2016
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIS, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 30000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 24152,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SB Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, SI-5290 Šempeter pri Gorici.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SB Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, SI-5290 Šempeter pri Gorici.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 3. 2016
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2d) Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.


2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Naročnik na dializnem oddelku razpolaga s 23 dializnimi mesti, in sicer 20 dializnih mest na oddelku za hemodializo, 2 dializni mesti v prostoru za izolacijo in 1 dializno mesto na oddelku za intenzivno terapijo.
Trenutno knjigovodsko stanje dializnih aparatov pri naročniku znaša 21 dializnih aparatov, kar pomeni 2 aparata manj kot je dializnih mest. Od tega je 17 aparatov starejših od osem let, kar predstavlja skrajno mejo tehnološke zastarelosti v medicini. Od tega pa so nekateri aparati tudi že dopolnili 18 let starosti, kar predstavlja tveganje z vidika ustreznega zdravljenja pacientov.
Kljub temu, da so aparati nenehno servisirani, za aparate GAMBRO tipa AK200 in AK200Ultra, ki jih je v uporabi kar 8, ni več servisne podpore in s tem dobavljivosti rezervnih delov, kar naročniku onemogoča strokovno in ustrezno izvajanje hemodialize. Poleg tega so 4 izmed omenjenih aparatov že odpisani, kar predstavlja tveganje za strokovno opravljanje želene funkcije dializnih aparatov in ne zadoščajo vsem standardom kakovosti.
Zaradi iztrošenosti razpoložljivih dializnih aparatov je vedno več okvar na elektroniki, tudi takšnih, ki jih proizvajalec ni predvidel in zato aparatov, ki so v okvari, ni več mogoče popraviti, niti uporabljati. Zaradi teh napak so bili v decembru 2015 odstranjeni iz dializnega prostora 3 aparati. Verjetnost tovrstnih kritičnih napak je iz dneva v dan večja zaradi starosti in obremenjenosti aparatov ter ničelne tolerance programa, ki skrbi za varnost pacientov. Poleg tega naročnik nima rezervnih aparatov, ki so nujni za nemoteno opravljanje hemodialize, še posebno takrat, ko ni prisotnega dializnega tehnika (serviserja).
Ker je pri naročniku na dializnem oddelku 23 dializnih mest, že trenutno število 21 dializnih aparatov ne zadostuje, od katerih so bili 4 že odpisani, nekaterih pa zaradi okvar ni več mogoče uporabljati, naročnik pa si zaradi omejenega števila dializnih aparatov ne more privoščiti daljših izpadov delovanja in posledično z obstoječo opremo ne more zagotoviti izvajanja potrebnega števila hemodializ, zato je nujna nabava 3 dializnih aparatov, skladno s 3. točko prvega odstavka 29. člen ZJN-2 po postopku s pogajanji brez predhodne objava, saj naročnik brez vsaj 3 dodatnih aparatov ne more izvajati potrebnega števila hemodializ. Pri tem pa ne more spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so predpisani za odprti postopek, za katerega je v 83. členu določeno, da so naročniki dolžni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno, iz cesar izhaja, da mora biti
obvestilo o oddaji naročila objavljeno na portalu javnih naročil vsaj 10 dni pred rokom za oddajo ponudb. Po prejetju ponudb je potreben še pregled ustreznosti ponudb ter izdaja odločitve, kar znatno podaljša postopek oddaje javnega naročila tudi do enega meseca, kar za naročnika v konkretnem primeru ni sprejemljivo, saj že v tem trenutku nima zadostnega števila dializnih aparatov za izvedbo potrebnega števila hemodializ.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu