Dosje javnega naročila JN8868/2013
Naročnik: MDDSZ 
Storitve: Podporne storitve za programsko opremo
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN8868/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.07.2013
    JN8868/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Storitve

Podporne storitve za programsko opremo

Datum objave: 16. 7. 2013
Številka objave: JN8868/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MDDSZ, Kotnikova ulica 28, Kontakt: gp.mddsz@gov.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 013697872. Telefaks +386 013697564. E-pošta gp.mddsz@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mdddsz.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Vzdrževanje programske opreme pod skupnim nazivom aplikacija KURIR v okolju Lotus Notes in izvajanje računalniške podpore in mesečne obdelave podatkov pri vzpostavljenem informacijskem sistemu za izplačila prejemkov upravičencem, plačila pravnim osebam in za izplačiila drugih prejenkov po vojnih zakonih, izvedba delavnic, nadgradnja ter dograditev IS.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Vzdrževanje programske opreme pod skupnim nazivom aplikacija KURIR v okolju Lotus Notes in izvajanje računalniške podpore in mesečne obdelave podatkov pri vzpostavljenem informacijskem sistemu za izplačila prejemkov upravčencem, plačila pravnim osebam in za izplačiila drugih prejenkov po vojnih zakonih, izvedba delavnic, nadgradnja ter dograditev IS.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72261000 (Podporne storitve za programsko opremo)
72263000 (Storitve izvajanja programske opreme)
72262000 (Storitve razvoja programske opreme)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 1221232,45 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4300-2/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6764/2013 z dne 4. 6. 2013
ŠT. NAROČILA: 4300-2/2013
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 18. 6. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: COMLAND d.o.o., Litostrojska cesta 58C, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1010610,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1221232,45 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MDDSZ, Kotnikova ulica 28, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MDDSZ, Kotnikova ulica 28, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 7. 2013
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
povezanih z zaščito izključnih pravic
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Razlog, ki opravičuje uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave je, da je izbrani ponudnik avtor IS in ima nad delom IS izključne pravice, zato naročnik ugotavlja, da je iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, izbrani ponudnik edini usposobljen, da izpolni predmetno javno naročilo.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu