JN8630/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2015/S 239-434557
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve računalniške podpore in svetovanja

Datum objave: 8. 12. 2015
Številka objave: JN8630/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Tajništvo Direktorata za javno naročanje, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mju@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mju.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Storitve sistemske podpore, administriranja in svetovanja Informacijskega ustroja javne uprave.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Storitve sistemske podpore, administriranja in svetovanja Informacijskega ustroja javne uprave.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72600000 (Storitve računalniške podpore in svetovanja)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 859152,00 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4300-92/2015, 2015/ P 18
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
Številka obvestila v UL: 2015/S 211-383683 z dne 30. 10. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7541/2015 z dne 27. 10. 2015
ŠT. NAROČILA: 4300-92/2015, 2015/ P 18
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 26. 10. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: 3 GEN d.o.o., Jadranska ulica 21, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 869004,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 859152,00 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 12. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2d) Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.


2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Pri predmetnem naročilu gre za Državni Podatkovni center, ki nudi storitve različnemu krogu uporabnikov in ima večje število različnih informacijskih sistemov in arhitektur, zelo zahtevno varnostno politiko, saj sodijo podatki o prebivalstvu, osebni podatki, socialni podatki, finančni podatki, itd, v kategorijo obdelav podatkov, ki so urejeni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o davcni tajnosti, katerih zloraba ali razkritja lahko povzroci veliko škodo, kršenje zakonov in človekovih pravic. Večina registrov sodi v kategorijo državotvornih in so izjemno občutljivi glede neprekinjenega delovanja in morajo biti tudi izjemno dobro zavarovani in zaščiteni. Informacijski ustroj javne uprave, na katerega se naročilo nanaša, danes sestavlja vecje število informacijskih sistemov in baz podatkov. Informacijski ustroj javne uprave je skupek različnih informacijskih sistemov, ki delujejo na različnih platformah in so med seboj soodvisni ter upravljani iz skupne točke.
Glede na navedeno je nujno potrebno naročilo neizogibno oddati za razpisano obdobje (do oddaje naročila po odprtem postopku za isti predmet, vendar ne več kot za štiri mesece). V razpisanem obdobju se bodo tako izvedle storitve, ki so nujno potrebne za delovanje sistema, do sklenitve nove pogodbe, zaradi česar pri oddaji narocila ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu