Dosje javnega naročila JN2061/2008
Naročnik: Elektro-Slovenija 
Storitve: Storitve čiščenja stavb
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN2061/2008 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 20.03.2008
JN3171/2008 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.04.2008
    JN2061/2008 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2008/S 057-077298
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve čiščenja stavb

Datum objave: 20. 3. 2008
Številka objave: JN2061/2008


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) Elektro-Slovenija, Hajdrihova 2, Kontakt: Roman Plahutnik, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 00386 1 474 3545. Telefaks 00386 1 474 2502. E-pošta roman.plahutnik@eles.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Kontakt: Albinca Suhadolc, Urška Pintar, Milena Trifunovič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 00386 1 474 2554, 00386 1 474 2548. Telefaks 00386 1 474 2502.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Kontakt: Albinca Suhadolc, Urška Pintar, Milena Trifunovič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 00386 1 474 2554, 00386 1 474 2548. Telefaks 00386 1 474 2502.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI NAROČNIKAElektrična energija
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Čiščenje poslovne stavbe ELES
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 14.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Čiščenje poslovne stavbe ELES
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 74731000 (Storitve čiščenja stavb)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 60 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Nepreklicna in brezpogojna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 58.000,00 EUR, z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: -Plačilo opravljenih storitev bo mesečno, plačilni rok je 60 dni.Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi blaga oz. pravilno opravljeni storitvi.
-Ponudbena cena mora biti fiksna za eno leto, po tem obdobju se cena lahko indeksira z bazo preteklega leta in velja eno leto. Osnova za spremembo cene je indeks bruto plač, ki ga mesečno objavlja Statistični urad RS.
-Ponudnik mora dostaviti tudi cenik dodatnih storitev, ki bo obvezujoč ob naročilu dodatnih storitev.Cene iz cenika ne smejo presegati tržnih cen.
-Ponudnik se mora z izjavo obvezati, da bo dobavljal ročne brisače in toaletni papir za avtomate znamke Ultimatic.
-Delo se izvaja vsak delovni dan od 14. ure do 22 ure. Dopoldansko dežurstvo traja od 7 do 15 ure.
-Normativ za dnevno čiščenje poslovnih prostorov je 1000 m2/ 8-urni delavnik-na čistilko.
-Ponudnik mora zagotoviti dnevno prisotnost naslednje strojne opreme:
- čistilni stroj za mokro čiščenje talnih površin (keramike)
- kolutni čistilni stroj za iglane preproge
- 7 sesalcev za prah
- globinski sesalec
-Ponudnik mora prevzeti dosedanjih 7 delavk-čistilk, ki morajo še naprej delati v poslovni stavbi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana. Za vsako novo delavko je izvajalec dolžan pridobiti pisno soglasje naročnika.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 20/2008
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Da.
Cena: 25 EUR
Pogoji in način plačila: Virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep št. 20/2008
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 5. 5. 2008
Čas: 9:30
IV.3.5)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.7)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 5. 5. 2008
Čas: 10:00
Kraj: Hajdrihova 2, Ljubljana
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJAVI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTIVI.3)DODATNE INFORMACIJE Ogled objekta čiščenja bo 21.04.2008 ob 10 uri.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://metka.sifrer@eles.si/
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 3. 2008

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3171/2008, Storitve: Storitve čiščenja stavb; datum objave: 25. 4. 2008
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.03.2008   13:51
Vprašanje:kot ponudnika storitev nas zanima ali moramo razpisno dokumentacijo plačati tudi tisti ponudniki, ki smo že oddali na prejšnjem javnem razpisu svojo ponudbo, vendar je bil kasneje ta razpis preklican?

Odgovor:da

Datum objave: 16.04.2008   08:00


1. vprašanje:Dodatna pojasnila za delavce, ki so predmet prevzema:
- ali je bruto 1 plača še vedno enaka?Razvidno je, da gre za minimalno plačo, ki se je od 1.3.2008 dalje dvignila!
- pod kakšnimi pogoji je zaposlen posamezen delavec: določen ali nedoločen čas?
- kakšna je višina nadomestila za prehrano/dan
- kakšna je višina regresa za letni dopust
- koliko je število dni odobrenega dopusta v letu 2008

Odgovor:Tabela v razpisni dokumentaciji je bila dana samo v pomoč ponudniku, ponudnik stroške delavk vključi v skupno ponudbeno vrednost po svoji presoji.

2. vprašanje:Ali razumemo pravilno, da delavce prevzamemo v delovno razmerje za čas trajanja komercialne pogodbe po predmetnem javnem razpisu JN2061/2008?

Odgovor:Odločitev o vrsti delovnega razmerja za prevzete delavke je stvar ponudnika.


Datum objave: 24.04.2008   09:16
1. Ali razumemo pravilno, da so cene storitev in materiala fiksne eno leto od oddaje ponudbe?

Cene storitev so fiksne 1 leto od datumazačetka veljavnosti pogodbe.

2. Naročnik naj dodatno pojasni osnovo za spremembo cene: "indeks bruto plač, ki ga mesečno objavlja Statistični urad RS:"
Na spletnih straneh urada so različno metodološko zbrani in objavljeni podatki, označeni so npr. kot "začasni" in "končni", itd.....Koliko je npr. omenjeni indeks v marcu 2008?

Indeks bruto plač mesečno objavlja Statistični urad RS, podatki so za 2 meseca nazaj (v aprilu 2008 so na razpolago podatki zafebruar). Podatki so začasni od 15. do 25. v mesecu, končni pa od 25. v mesecu naprej. Začasni in končni podatki so večinoma enaki, le v izjemnih primerih se spremenijo. Indeks bruto plač za mesec februar je 100,0 (začasni podatek).
Za več informacij o podatkih za bruto plače se lahko obrnete na Indok center statističnega urada RS.

Datum objave: 25.04.2008   12:44
Vprašanje:ZAKAJ NI MOŽEN DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE?

NEMUDOMA ZAHTEVAMO PRISTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE PREKO PORTALA ZA JAVNA NAROČILA OZ. DRUGEGA NASLOVA KJER BO MOŽEN DOSTOP V SKLADU Z ZJN-2!

Odgovor: V objavljenem obvestilu o dodatnih informacijah (št.3171/08 z dne 25.4.2008 ) je napisan dostop do razpisne dokumentacije; ponudnikom, ki so kupili razpisno dokumentacijo bomo na podlagi njihovega zahtevka vrnili denar za nakup.