Dosje javnega naročila JN3129/2008
Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o. 
Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN3129/2008 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 24.04.2008
JN3414/2008 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2008
    JN3129/2008 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2008/S 083-113280
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Telekomunikacijska oprema in potrebščine

Datum objave: 24. 4. 2008
Številka objave: JN3129/2008


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Kontakt: Martin Hostnik, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 474 3000. Telefaks 01 474 2442. E-pošta Martin.Hostnik@Eles.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Kontakt: Albinca Suhadolc, Urška Pintar, Milena Trifunovič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 00386 1 474 2554. Telefaks 00386 1 474 2502.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Kontakt: Albinca Suhadolc, Urška Pintar, Milena Trifunovič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 00386 1 474 2554. Telefaks 00386 1 474 2502.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI NAROČNIKAElektrična energija
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za projekt: Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom DV za objekt Termoelektrarna Brestanica.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbeDobava blaga.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava in montaža telekomunikacijske preme za projekt: Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom DV za objekt Termoelektrarna Brestanica.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 32500000 (Telekomunikacijska oprema in potrebščine)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo za resnost ponudbe, ki se glasi na 5% ponudbene vrednosti z vključenim DDV in rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: - Ker so podmrežja SDH, FMX in IP/VPN telekomunikacijskega omrežja ELES enovit in delujoč sistem, je pogoj, da prestavitev in dograditev opreme SDH, FMX in IP/VPN opravi dobavitelj posameznega segmenta podmrežja, da je zagotovljena kompatibilnost vgrajene opreme in vključitev v nadzorni sistem ELES-a.

- Rok za dobavo opreme je najkasneje do 30.11.2008. Rok izvedbe montažnih del pa je najkasneje do 31.3.2009.

- Plačilni pogoji: po realizaciji z valuto 60 dni.

- Garancijski rok za razpisano opremo in dela je najmanj 18 mesecev od prevzema.

- Izpolnjevanje vseh zahtev navedenih v tehnični dokumentaciji št. projekta: R1TB-A025/239A, mapa št.: R1TB---6C/M01.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik sklep št. : 79/2008
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Periodicno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2008/S 47-065401 z dne 7. 3. 2008
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Da.
Cena: 100 EUR
Pogoji in način plačila: Virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep št. 79/2008
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 20. 5. 2008
Čas: 11:30
IV.3.5)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.7)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 20. 5. 2008
Čas: 12:00
Kraj: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana Dvorana B (IV. nadstropje)
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJAVI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTIVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro%E8ila
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 4. 2008

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3414/2008, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine; datum objave: 6. 5. 2008
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2008   13:32
Spoštovani,
dodatna pojasnila oz. odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo za: »Dobavo in montažo telekomunikacijske opreme za projekt: Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom DV za objekt Termoelektrarna Brestanica št. 79/2008, objava na Portalu javnih naročil št. JN3129/2008 z dne 24.4.2008 in EU št. 2008/S 83-113280 z dne 29.4.2008.

Vprašanje - 1: Oddano: 5.5.2008 9:51:30
Poglavje 2.1.7 - Oprema FMX v TK prostoru v GIS za poziciji 1.15 LGS in 1.16 Ring generator ni določenih količin. Prosimo za določitev količin obeh postavk.

Odgovor - 1:
Ponudnike prosimo, da v poglavju 2.1.7 – oprema FMX v TK prostoru v GIS za pozicijo 1.15 LGS 1x komplet sistem in za pozicijo 1.16 Ring generator 1 x komplet sistem.

Popravek-1:
Na strani št.: 20/30 – Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe

tč. 16. napačno zapisana:
16. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE
Garancijska doba je 18 mesecev od dokončnega prevzema na objektu, kot je določeno v 8. točki te pogodbe.
V garancijski dobi mora izvajalec odpraviti vse pomanjkljivosti na svoje stroške. Izvajalec se obveže servisirati in odpraviti morebitne napake na dobavljeni opremi v roku največ 10 dni od prejema poziva naročnika. Izvajalec mora pričeti z odpravo pomanjkljivosti najkasneje v 24 urah od prejema poziva.

tč. 16. se pravilno glasi:
16. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE
Garancijska doba za dobavljeno opremo je18 mesecev od zapisniško potrjenega prevzema del, vendar ne več kot 24 mesecev od dobave opreme.
V garancijski dobi mora izvajalec odpraviti vse pomanjkljivosti na svoje stroške. Izvajalec se obvezuje rešiti reklamacije naročnika na kvaliteto dobavljenega blaga po prejemu njegovega pisnega zahtevka najkasneje v 45 dneh na svoje stroške. Izvajalec mora pričeti z odpravo pomanjkljivost najkasneje v 24 urah od prejema poziva z rezervnimi deli, ki jih ima naročnik na zalogi.


Popravek-2:
Na str.:1/30 - Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

Napačno zapisana četrta alineja 3. tč. :
Garancijski rok za razpisano opremo in dela je najmanj 18 mesecev od prevzema.

Četrta alineja 3. tč. se pravilno glasi:
Garancijski rok za razpisano opremo in dela je najmanj 18 mesecev od prevzema,vendar ne več kot 24 mesecev od dobave opreme.

Prosimo vas, da pri pripravi ponudbe upoštevate zgoraj navedena popravka-1in popravek-2.

Vsa ostala določila, ki s tem pojasnilom niso spremenjena ostanejo v veljavi.


Datum objave: 14.05.2008   08:51
Spoštovani,
dodatna pojasnila oz. odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo za: »dobavo in montažo telekomunikacijske opreme za projekt: Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom DV za objekt Termoelektrarna Brestanica št. 79/2008, objava na Portalu javnih naročil št. JN3129/2008 z dne 24.4.2008 in EU št. 2008/S 83-113280 z dne 29.4.2008.

Vprašanje - 2: Oddano: 9.5.2008 13:38:09
V pogodbi na strani 17/30 točka 7 "PREIZKUŠANJE V TOVARNI" , se zahteva preizkušanje v tovarni proizvajalca ob prisotnosti predstavnikov naročnika.
Ker je proizvajalcev za razpisano opremo več (cca. 10) in v različnem količinskem obsegu dobav, nas zaradi kalkulacije cene zanima pri katerih proizvajalcih zahtevate prisotnost pri preizkušanju opreme.

Odgovor - 2:
Vsi prevzemi se vršijo pri pooblaščenih dobaviteljih ponujene opreme.

Vprašanje - 3: Oddano: Oddano: 9.5.2008 14:19:43
V tehničnem delu razpisne dokumentacije se na strani 5/34 in 6/34 tabela 1.2 PONUDBENI PREDRAČUN ZA DOBAVO, MONTAŽO IN STORITVE TK OPREME v nekaterih segmentih ne ujema s tabelami 2.1 SPECIFIKACIJE DOBAVE IN STORITEV PO PODROČJIH. Na primer na strani 5/34 točka 1.1 bi moralo v rubriki Predmet ponudbe pisati Izdelava kabelskih tras v TK prostoru in ne Dopolnitev prevezovalne opreme v obstoječem TK prostoru, itd.

Ali lahko ponudnik smiselno sam popravi tabele Ponudbeni predračun ali bo naročnik poslal nove spremenjene tabele?

Odgovor - 3:
Ponudnik mora upoštevati ponudbeni predračun, ki je v razpisni dokumentaciji. Določene pozicije lahko še podrobneje razčleni in smiselno uredi. Ponudbeni predračun mora vsebovati atribute: poz, opis, količina, enota, cena/enoto skupaj, DDV, skupaj cena.
Vsa ostala določila, ki s tem pojasnilom niso spremenjena ostanejo v veljavi.