Dosje javnega naročila JN3263/2008
Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o. 
Blago: Kovinske konstrukcije
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN3263/2008 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.04.2008
JN3360/2008 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.05.2008
    JN3263/2008 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2008/S 085-115826
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Kovinske konstrukcije

Datum objave: 28. 4. 2008
Številka objave: JN3263/2008


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Kontakt: Martin Hostnik, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 474 3000. Telefaks 01 474 2442. E-pošta Martin.Hostnik@Eles.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Kontakt: Albinca Suhadolc, Urška Pintar, Milena Trifunovič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 00386 1 474 2554. Telefaks 00386 1 474 2502.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Kontakt: Albinca Suhadolc, Urška Pintar, Milena Trifunovič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 00386 1 474 2554. Telefaks 00386 1 474 2502.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI NAROČNIKAElektrična energija
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava in montaža jeklenih konstrukcij za razplet DV in 110 kV stikališča za projekt: Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom DV za objekt Termoelektrarna Brestanica
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbeDobava blaga.
Nakup.
Glavni kraj dobave: TE BRESTANICA
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava in montaža jeklenih konstrukcij za razplet DV in 110 kV stikališča za projekt: Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom DV za objekt Termoelektrarna Brestanica
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 28112320 (Kovinske konstrukcije)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 16 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Nepreklicna in brezpogojna bančna garancija za resnost ponudbe, ki se glasi na 5 % ponudbene vrednosti z vključenim DDV in rokom veljavnosti 60 dni od datoma za dostavo ponudbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: - Ponudnik mora dokazati najmanj eno pozitivno ocenjeno referenco dejanskega izvajalca za izveden (1) en objekt skupne teže 50 (petdeset) ton jeklenih konstrukcij za DV stebre napetostnega nivoja 110 kV ali več v zadnjih 6 letih (od vključno leta 2002 naprej) (obrazec O-1 priložen).

Ena referenca za DV mora obsegati:
Podobno tehnologijo kot je zahtevano v tem razpisu za izdelavo konstrukcij stebrov (nosilni-napenjalni-končni za prehod v kablovod), protikorozijsko zaščito stebrov in montažo stebrov.

- Ponudnik mora dokazati najmanj eno pozitivno ocenjeno referenco dejanskega izvajalca za izveden (1) en objekt skupne teže 5 (pet) ton jeklenih konstrukcij za RTP napetostnega nivoja 110 kV ali več v zadnjih 6 letih (od vključno leta 2002 naprej) (obrazec O-2 priložen).

Ena referenca za RTP mora obsegati:
Podobno tehnologijo kot je zahtevano v tem razpisu za izdelavo portalov, podstavkov VN naprav, protikorozijsko zaščito in montažo.

- Ponudnik mora dokazati, da ima dejanski izvajalec usposobljen kader za zahtevana dela in sicer, da ima odgovorni vodja del (kot odgovorni vodja del!) vsaj eno pozitivno ocenjeno referenco za izdelavo in montažo jeklenih konstrukcij s podobno tehnologijo kot je zahtevano v tem razpisu pri izgradnji na elektroenergetskih objektih DV, RTP-jev in RP-jev napetostnega nivoja 110 kV ali več. Odgovorni vodja del mora biti vpisan v Inženirsko zbornico, skladno z veljavnim ZGO, kar dokaže s priloženo fotokopijo vpisa (obrazec O-3priložen).

Upoštevane bodo reference, ki bodo podane na obrazcih: O-1, O-2 in O-3 (obrazci priloženi).

Reference v ELES-u ni potrebno potrjevati, navesti pa je potrebno samo številko pogodbe oz. naročila.

- Ponudnik mora sprejeti pogoj, da je začetek del (na objektu) pogojen s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

- Ponudnik mora sprejeti pogoj, da je napredovanje montaže jeklenih konstrukcij na objektu odvisno poleg terminskega plana naročnikov tudi od napredovanja gradbenih del na objektu in elektroenergetske situacije vezane na potrebne izklope in zagotavljanja breznapetostnega stanja.

- Rok izvedbe vseh del je od podpisa pogodbe do 30.10.2009, skladno z napredovanjem gradbenih del.

- Garancijski rok za predmet naročila je najmanj 36 mesecev od uspešnega prevzema vseh pogodbenih del.

- Rok plačila je 60 dni.
- Naročnik si pridržuje pravico pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, na ponudnikove stroške (za tri predstavnike naročnikov in predstavnika pooblaščene strokovne inštitucije, ki jo določi naročnik) preveriti sposobnost proizvajalca oz. izvajalca potencialno najugodnejšega ponudnika v smislu tehnične in tehnološke sposobnosti proizvodnje oz. izvedbe del ter zagotavljanja kvalitete.
Naročnik opravi preverjanje sposobnosti proizvajalca v obliki presoje (audita) pri proizvajalcu oz. izvajalcu. V primeru negativnega rezultata presoje se ponudnikova ponudba izloči iz obravnave kot tehnično neustrezna.

- Ponudnik oz. dejanski izvajalec/i mora zadostiti vsem pogojem iz projektne in tehnične dokumentacije in veljavnim ZGO.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik sklep št. 87/2008
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Periodicno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2008/S 051-069889 z dne 13. 3. 2008
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Da.
Cena: 100 EUR
Pogoji in način plačila: Virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep št. 87/2008.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 28. 5. 2008
Čas: 09:30
IV.3.5)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.7)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 28. 5. 2008
Čas: 10:00
Kraj: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana. Dvorana B (IV. nadstropje)
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJAVI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTIVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naroE8ila
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 4. 2008

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3360/2008, Blago: Kovinske konstrukcije; datum objave: 5. 5. 2008